Върховният касационен съд, второ наказателно отделение

Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯВА въззивно решение № 456/19.12.2014 г. на Софийски апелативен съд, НО, първи състав, постановено по ВНОХД № 513/2014 г., КАТО НАМАЛЯВА наложеното на подсъдимия Ф. Х. З. наказание от 3 (три) години и 6 (шест) месеца на 3 (три) години лишаване от свобода и на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изтърпяването му за срок от 5 (пет) години. ОСТАВЯ В СИЛА въззивното решение в останалата част. Решението не подлежи на обжалване.

Водим от изложените съображения и на основание чл. 354, ал. 1, т. 1 от НПК Върховният касационен съд, второ наказателно отделение 22

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА въззивно решение № 91 от 18.12.2014 г., постановено по ВНОХД № 25/2014 г. по описа на Бургаския апелативен съд. Настоящото решение не подлежи на обжалване.

Върховният касационен съд намира, че производството по делото следва да бъде прекратено То е образувано от задочно осъден на основание следва да бъде прекратено То е образувано от задочно осъден на основание чл.423, ал.1 от НПК. В този случай законът изисква задочно осъденият да участва лично в съдебно заседание. Осъденият К. е редовно призован и не се явява, поради което и на основание чл.423, ал.3 от НПК

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по наказателно дело № 1194/2015 год. на Върховния касационен съд, второ наказателно отделение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Отказът за вписването следва да бъде потвърден, тъй като не е установено както надлежното свикване, така и редовното провеждане на конгреса. Поради изложеното, Върховният касационен съд, ТК, състав на Първо т.о.

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА решението от 28.07.2015г. по ф.д.№ 29/2009г. на Софийски градски съд, ТО, VІ-6 състав. Решението не подлежи на обжалване.

Предвид на гореизложеното касационният състав намира, че решението е постановено при допуснати процесуални нарушения по чл.339 ал.2 от НПК. Липсата на отговор на възраженията на жалбоподателите се приравнява на липса на мотиви, което представлява съществено нарушение на процесуалните правила по смисъла на чл. 348 ал.1 т.2 от НПК. Съдебният акт следва да бъде отменен, а делото върнато за ново разглеждане от друг състав на съда. Ето защо и на основание чл. 354 ал.1 т.4 от НПК Върховният касационен съд, второ наказателно отделение
 

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение № 16/ 13.05.2014 г. на Бургаския апелативен съд, постановено по внохд № 5/2015 г.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Бургаския апелативен съд.
Решението не подлежи на обжалване.

С оглед на изложеното за неоснователност на протеста и жалбата решението следва да бъде оставено в сила и на основание чл.354, ал.1, т.1 НПК Върховният касационен съд, второ наказателно отделение
 

Р Е Ш И:
 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 358/23.10.2014 год. по въззивно нохд № 535/2014 год. на Софийския апелативен съд, наказателно отделение, 6 състав.
Решението не подлежи на обжалване.

 

Водим от горното и на основание чл. 354, ал.1, т. 1 НПК Върховният касационен съд, 2 наказателно отделение

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА въззивно решение №196/28.05.2014 г., на Софийския апелативен съд+ наказателно отделение, 6-ти състав.

Така мотивиран и на основание чл. 354, ал. 3, т. 2 и т. 3 от НПК, ВКС, І НО,

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ въззивна присъда № 28 от 13.06.2014г., постановена по внохд № 41/14г. на Софийски апелативен съд, НО, 3 с-в, в частта с която: 1. Подсъдимата В.И.И. – Н. е призната за невинна и оправдана за престъпление по чл.202, ал.2, т.1 във вр. с чл.201 във вр. с чл.26, ал.1 от НК; 2. Подсъдимата Т.Л.С. е призната за невинна и оправдана по обвинението по чл. 219, ал.2 във вр. с чл.26, ал.1 от НК; 10 3. Въззивният съд е потвърдил оправдаването на подсъдимата Р.А.И. за престъпление по чл.202, ал.2, т.1 във вр. с чл.201 във вр. с чл.20, ал.4, във вр. с чл.26, ал.1 от НК. ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част. ВРЪЩА делото за ново разглеждане в отменената част от друг състав на въззивния съд от стадия на съдебното заседание. Решението не подлежи на обжалване.

По изложените съображения и на основание чл. 425, ал.1, т . 1 от НПК, Върховният касационен съд, първо наказателно отделение

Р Е Ш И :

ВЪЗОБНОВЯВА производството по ЧНД № 1560/2013 г. по описа на Специализирания наказателен съд. ОТМЕНЯ постановеното по делото определение от 18.02.2014 г. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

Предвид изложеното жалбите на двамата подсъдими са НЕОСНОВАТЕЛНИ , поради което обжалваното решение следва де се остави в сила .

Водим от горното и на осн . чл . 354, ал . 1, т . 1 НПК , Върховният касационен съд , трето наказателно отделение ,

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА решение No 236 от 19.07.13 год ., постановено по ВНОХД No 1376/12 год . по описа на Софийски апелативен съд .

Решението не подлежи на обжалване .

Pages