ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение

Номер на делото:
29
Съд:
ВКС

Град:
София

Отрасъл от правото:

Съдебен състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: САША РАДАНОВА
ЧЛЕНОВЕ:

1. ВЕРОНИКА ИМОВА
2. КРАСИМИР ХАРАЛАМПИЕВ

На кратко:
Касационното производство е образувано по жалба на подсъдимия Х. Ц.В. против решение № 380 от 18.Х.2011 год. по внохд № 729/2011 год. на Софийския апелативен съд. В жалбата си подсъдимият сочи допуснато от въззивния съд съществено процесуално нарушение по смисъла на чл.348, ал.3, т.3 НПК, както и проявена явна несправедливост по отношение на наказанието. Иска отмяна на решението и връщане делото на апелативния съд за ново разглеждане, или изменяване на решението и прилагане института на условното осъждане. В съдебно заседание В. и защитникът му поддържат жалбата, докато представителят на ВКПр иска оставяне на въззивното решение в сила.Не е налице явна несправедливост на наложеното на подсъдимия наказание лишаване от свобода, нито е неправилна преценката за необходимостта то да бъде изтърпяно. В предходните 3 решения на ВКС по цитираните дела са изложени повече от обстойни съображения по този въпрос и това не налага тяхното повтаряне нито изцяло, нито дори частично. Впрочем само обстоятелството, че касационната инстанция трикратно е заемала една и съща позиция, прави излишен по-нататъшният коментар върху твърдяната в жалбата несправедливост. 1 от 2 С оглед на дотук изложеното и на основание чл.354, ал.1, т.1 НПК, ВКС в състав от трето наказателно отделение Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА решение № 380 от 18.Х.2011 год. по внохд № 729/2011 год. на Софийския апелативен съд. Решението е окончателно
Свали дело: