Format: 2017-06-29
Format: 2017-06-29
Направено е предложение от Окръжна прокуратура гр. Враца за условно-предсрочно освобождаване от изтърпяване на останалата част на наложеното наказание лишаване от свобода на осъдения М.Е.В. ***, на който на основание чл. 25 вр. чл. 23 НК на РС гр. Видин му е определено общо наказание по НОХД № 759/2004 г.на РС гр. Видин за деяние по чл.195, ал.1 НК - 4 месеца; по НОХД № 182/2004 г. на РС гр. Видин за деяние по чл.195, ал.1 НК на 1 година; по НОХД № 455/2003 г. на РС гр. Видин за деяние по чл.198, ал.1 НК на 3 години; по НОХД № 22/2005 г. на РС гр. Видин за деяние по чл.196,ал.1 НК - 2 години; по НОХД № 115/2005 г. на РС гр. Видин за деяние по чл.195 НК на 4 месеца; по НОХД № 849/2004 г. на РС гр. Видин за деяние по чл.195 НК на 3 месеца и по НОХД № 515/2005г. на РС гр. Видин за деяние по чл. 196, ал.1 НК на 8 месеца или общо наказание 3 години лишаване от свобода. ОС - Враца ОСВОБОЖДАВА УСЛОВНО-ПРЕДСРОЧНО от изтърпяване на останалата част на наложеното наказание лишаване от свобода осъдения М.Е.В. На основание чл. 70, ал. 6 НК ОПРЕДЕЛЯ на същия изпитателен срок от 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА.
Производството е по чл. 313 и сл. от НПК. С Присъда  РС-Димитровград е признал за виновен в това, че  в съучастие като извършител, направил опит да отнеме чужди движими вещи на ЕООД, без съгласието на негов упълномощен представител и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено поради независещи от него причини и е извършено при условията на опасен рецидив. Поради това и на основание чл. 196 ал. 1 т. 1 във връзка с чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 вр. чл. 18 ал. 1, вр. чл. 29 ал. 1 б. „б” от НК и чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК подсъдимият е осъден на наказание “лишаване от свобода” за срок от 5 месеца при първоначален „строг” режим на изтърпяване. Едновременно с това подсъдимият е оправдан по първоначално повдигнатото обвинение за извършено престъпление по чл. 196 ал. 1 т. 2 вр. чл. 195 ал. 1 т. 3 от НК. На основание чл. 25 ал. 1 вр. чл. 23 ал. 1 от НК, така наложеното на подсъдимия  наказание е групирано с още десет, подробно изброени в присъдата. Определеното от съда общо наказание е в размер на 2 години „лишаване от свобода” при първоначален „строг” режим на изтърпяване, което на основание чл. 24 от НК е увеличено на 2 години и 8 месеца „лишаване от свобода”. От общото наказание е приспаднато времето, през което е търпял наказанията от групата. Със същата присъда е осъдена и подсъдимата. Тя е призната за виновна в това, че в съучастие като извършител с М.М.М. ***, направила опит да отнеме чужди движими вещи  от владението на дружеството, без съгласието на негов упълномощен представител и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено поради независещи от нея причини. Поради това и на основание чл. 194 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. чл. 18 ал. 1 от НК и чл. 55 ал. 1 т. 2 б. „б” от НК подсъдимата е осъдена на наказание „пробация” със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 месеца; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца; безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 100 часа в рамките на една година. Едновременно с това подсъдимата е оправдана по първоначалното обвинение по чл. 195 ал. 1 т. 3 от НК. Недоволни от така постановената присъда са останали подсъдимите, които я обжалват. Хасковски окръжен съд потвърждава присъдата.
Направено е предложение от Окръжна прокуратура гр. Враца за условно-предсрочно освобождаване от изтърпяване на останалата част на наложеното наказание лишаване от свобода на осъдения М.Н.Ш. ***, осъден с присъда по НОХД № 2707/2008 г. на РС гр. Русе на 1 година и 6 месеца лишаване от свобода за деяние по чл. 196 /1/ т.2, чл.195 ал.1 т.3  НК. ОС - Враца ОСВОБОЖДАВА УСЛОВНО-ПРЕДСРОЧНО от изтърпяване на останалата част на наложеното наказание лишаване от свобода осъдения М.Н.Ш., с остатък от наказанието 4 месеца и 16 дни. На основание чл. 70, ал. 6 НК ОПРЕДЕЛЯ на същия изпитателен срок от 6 (шест) месеца.
Производство, образувано е по жалба, подадена от И.Т.К. и З.Н.К. наследници на пострадалия М И К., против Постановление от 14.04. 2009 год.на прокурор от Окръжна прокуратура гр.Враца,с което е прекратено наказателното производство по ДП № 197/2008 год.по описа на ВОП/ДП № 2522/2008 год.по описа на РУ на МВР Враца/,образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.115 от НК.Подържат се твърдения в жалбата,че обжалваното постановление е неправилно и незаконосъобразно. ОС - Враца отменя постановлението и връща делото на прокурора за изпълнение на указанията,дадени в обстоятелствената част на  настоящето определение.
Производството е по чл. 318 и сл. от НПК. С Присъда  РС -Свиленград е признал подсъдимите  за виновни в това, че, в съучастие, като съизвършители публично разгласили позорни обстоятелства  - престъпление по чл.148 ал.2 вр. ал.1 т.1 вр. чл.147 ал.1 от НК. На основание чл.78а от НК подсъдимите М. и Д. са била освободени от наказателна отговорност, като на всеки един от тях е било наложено административно наказание глоба, в размер от по 500 лева. Със същата присъда подсъдимите са били осъдени да заплатят солидарно сума, представляваща обезщетение за причинени от престъплението неимуществени вреди. Недоволен от така постановената присъда е останал защитникът на подсъдимите, който я обжалва в законовия срок. Хасковски окръжен съд отменя присъдата и връща делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.
Споразумение между защитата и прокурора - относно причиняване на смърт по непредапазливост при управление на лек автомобил. Наказанието е 6 месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66 ал.1 от НК отлага изпълнението му за срок от 3 години. На основание чл.343г вр.чл.49 ал.2 обвиняемият следва да бъде лишен от право по чл.37 т.7 от НК - да управлява МПС за срок от 18 /осемнадесет/ месеца. Съдът одобрява споразумението.
С присъдата Хасковският окръжен съд ОТМЕНЯ Присъда  на РС-Хасково, вместо което ПОСТАНОВЯВА: ПРИЗНАВА подсъдимия за ВИНОВЕН в това, че е причинил  лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на болка и страдание извън разстройство на здравето, поради което и на основание чл. 130 ал. 2 от НК и чл. 78а ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание „Глоба”. ОСЪЖДА го да заплати сума, представляваща обезщетение в резултат на причинените му от деянието неимуществени вреди, изразяващи се в претърпени болки и страдания, ведно със законната лихва върху посочената сума до окончателното й изплащане, като за разликата до пълния предявен размер – ОТХВЪРЛЯ гражданския иск като неоснователен и недоказан.                
Производство по чл. 313 и сл.НПК. С присъда на Районен съд-гр. Свиленград, съдът е признал подсъдимата В.Г.Г.  за виновна в това, че на 09.06.2008 година на ГКПП „Капитан Андреево,  влязла през границата на страната ни от РТурция за РБългария, без разрешение на надлежните органи на властта. Поради това и на основание чл. 279 ал. 1 и чл. 54 от НК на подсъдимата Г. е наложено наказание „лишаване от свобода" за срок от 4 месеца и наказание „глоба" в размер на 200 лева. На основание чл. 66 ал. 1 от НК, изпълнението на наказанието „лишаване от свобода" е отложено за срок от 3 години.
Производство по реда на чл. 318 и сл. от НПК. С Присъда  РС – Димитровград признал подсъдимите И.М.З. и З.М.З. за виновни в това, че на 28.12.2006 г. в гр.Димитровград, в съучастие - И.З. като подбудител, а З.З. като извършител, причинили на Б.П.Б. разстройство на здравето, извън случаите на чл.128 и 129 НК, поради което и на основание: чл.130, ал.1  вр чл.20, ал.3 вр. чл.54 НК наложил на първата наказание „пробация". Недоволен от така постановената присъда е останал защитникът на подсъдимите, който я обжалва в законовия срок. ОС Хасково отменя присъдата и връща делото на Районен съд - Димитровград за ново разглеждане от друг състав.
Производство по чл. 318 и от НПК. С присъда Районен съд- Димитровград е признал подсъдимия Т.В.Т., за невиновен в това, че през периода от месец януари 2002 г. до месец март 2005 г. в град Димитровград, при условията на продължавано престъпление, като длъжностно лице- касиер- счетоводител в отдел „Здравеопазване- други дейности” в община Димитровград, е присвоил чужди пари- 104 675, 29 лева- собственост на община Димитровград, връчени му в това качество и поверени да ги пази и управлява, като длъжностното присвояване е в големи размери- престъпление по чл. 202 ал. 2 т. 1, във връзка с чл. 201 вр. чл. 26 ал. 1 от Наказателния кодекс (НК), като го е оправдал по повдигнатото му обвинение, а наред с това е отхвърлил и предявения от община Димитровград граждански иск за обезщетение за претърпени имуществени вреди от престъплението в размер на 104 675, 29 лева. Против така постановената присъда е постъпил протест от страна на Районна прокуратура- Димитровград . ОС Хасково потвърждава присъдата.

Pages