Format: 2017-10-17
Format: 2017-10-17
Р Е Ш Е Н И Е №Р Е Ш Е Н ИЕ  №гр. София, 11.06.2010г.В ИМЕТО НАНАРОДАСофийскиградски съд, ГО, ІV-то „Д” отделение в публичното заседание на деветнадесетимай две хиляди и десета година в състав:Председател:Владимир Й.Членове:Геника МихайловаМилен В.Производството е по реда на чл. чл. 196 – 211 ГПК, тъйкато попада в обхвата на § 2, ал. 1 ПЗР на ГПК.Р Е Ш И :ОТМЕНЯ решението от 04.07.08 г. по гр. д. № 20 126/ 07г. СРС, ГК, 51-ви състав в следните части:       по иска с правна квалификациячл. 59 ЗЗД – в осъдителната част над сумата 1 403. 00 лв. до сумата 1 599.00 лв;       по претенцията почл. 64, ал. 1 ГПК (отм) – в осъдителната част над сумата 221. 99 лв. до сумата253. 00 лв.ОТХВЪРЛЯ иска с правна квалификация чл. 59 ЗЗД за периода10.11.05 – 17.09.07 г. и за сумата над 1 403. 00 лв. до сумата 1 599.00 лв, предявен от З.Й.Ц. ЕГН ********** срещу Н.С.Р. ЕГН ********** ***.ОСТАВЯ ВСИЛА решението от 04.07.08 г. по гр.д. № 20 126/ 07 г. СРС, ГК, 51-ви състав в останалите му осъдителни части.ОСЪЖДА Н.С.Р. да заплати на З.Й.Ц. на основание чл. 64, ал. 1ГПК (отм) сумата 446. 26 лв.Решението може да се обжалва от Р. пред ВКС в 1-месечен
РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ № ………, 9 Юни 2010г.,  гр.СофияВ ИМЕТО НА НАРОДА СОФИЙСКИГРАДСКИ СЪД, ІІ В състав, в съдебно заседание на през две хиляди и десета година, вследния състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ :  ЗЛАТКА ЧОЛЕВА                                       КАТЕРИНА ЕНЧЕВА                                                                                     ПЕТЯАЛЕКСИЕВА Секретар А.Л., прокурор …………., като разгледа докладваното отсъдия Енчева гр.д.461 по описа за 2006г. и за да се произнесе, взе предвид  следното:             Производствотое по реда на чл.196 от ГПК (отм.) вр.параграф 2 ал.1 от ПЗР на ГПК.                                                  Р  Е Ш  И  :             ОСТАВЯВ СИЛА решение от 23.06.2005 год., постановено по гр.д.№ 5283/2004 год. поописа на СРС 40 състав.            Решениетоможе да се обжалва в едномесечен срок от връчването му на страните, скасационна жалба пред Върховен касационен съд.              ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ:    1)                                                        
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №О П Р Е Д Е Л Е Н И Е8627/11.6.2010г.гр.София, 11 юни 2010 г.В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А      Р  Е   Д   Е   Л   И   :                                                  
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    Р   Е    Д    Е   Л    Е    Н   И    Е гр.София,  09.06.2010  г. Софийски градски съд, АО, ІІІ-ти състав, в закритозаседание на девети юни  през две хилядии десетата година в състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ : Теменужка СимеоноваЧЛЕНОВЕ:  Анелия Маркова                                                                          Любомир Василев  за продължаване насъдопроизводствените действия. ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.                    2.  
Р Е Ш Е Н И Е №Р Е Ш Е Н ИЕ  №гр. София, 11.06.2010г.В ИМЕТО НАНАРОДАСофийскиградски съд, ГО, ІV-ти „Г” въззивен състав в публичното заседание надеветнадесети май две хиляди и десета година в състав:Председател:Владимир ЙордановЧленове:Геника МихайловаМилен ВасилевПроизводството е по чл. чл. 196 – 211 ГПК (отм), тъйкато попада в обхвата на § 2, ал. 1 ПЗР на ГПК.Р Е Ш И :ОТМЕНЯ решението от 26.06.06 г. по гр. д. № 12 635/ 05г, СРС, ГК, 30-ти състав в частта, с която исковете с правна квалификация чл.108 ЗС са отхвърлени и в частта, с която исковете с правна квалификация чл. 59ЗЗД са отхвърлени до сумата 1 080 лв.ОСЪЖДА Й. И. С. ЕГН ********** ***, да предаде на Г.М.М. ЕГН **********и на С. Ц. М. ЕГН **********, същия адрес, на основание чл. 108 ЗС следниянедвижим имот: стая от 15 кв. м, кухня и сервизни помещения, разположени в източнатачаст на втория етаж на двуетажната къща, находяща се в гр. С., ул. „В. М. Л.” №*, при граници: северозапад – В. М. М., югозапад – И. М. М. и дворно място.ОСЪЖДА Й. И. С. да заплати на Г.М.М. и на С. Ц. М. наоснование чл. 59 ЗЗД за периода 15.08.02 – 15.08.05 г. сумата 1 080 лв,ведно със законните лихви от 04.02.06 г, а на ос
Р Е Ш Е Н И Е   Е  Ш   Е   Н  И   ЕВ   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А   отделение, Втори “Д” въззивен 2290 по описа за 200                                                           Р   Е  Ш   И   : .2009 г. на СРС, ІІ ГО, 54  състав, постановено по гр. д. № 5350 по описаза 200 Решениетоможе да се обжалва с касационна жалба пред ВКС в месечен срок от връчването муна страните. ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                               ЧЛЕНОВЕ:
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е Днес12. 05. .съдията ТИХОМИР КОЛЕВ по ЧНД № 151/ . поописа на ЧРС, като се запознах с материалите приложени по делото, установих ченастоящото ЧНД е образувано по молба на лишения от свобода Д.Т.Т., с коятосъщият иска да бъде извършена и допусната кумулация на наложени му наказания поНОХД № 79/ 2005 г. поописа на РС- Чирпан и НОХД № 188/ 2008 г. наОС- Стара Загора.Видноот приложената по делото Справка за съдимост с рег. № 423/ 12. 05. . сеустановява, че последната влязла в сила присъда на молителя е по НОХД № 188/ . поописа на ОС- Стара Загора, а именно същата е влязла в сила на 15. 12. . Съгласно нормата на чл. 39 ал. 1от НПК когато трябва да се определя общо наказание за няколко престъпления, закоито има влезли в сила присъди, постановени от различни съдилища, компетентене съдът, който е постановил присъдата, която последна е влязла в сила. Следователнокомпетентен да разгледа молбата на лишения от свобода в настоящият случай е ОС-Стара Загора, независимо от обстоятелството, че същият се явява по- горен съдспрямо РС- Чирпан / в тази насока виж Тълкувателно решение № 3 от 16.11.2009 г.на ВКС
Р Е Ш Е Н И Е   Е  Ш   Е   Н  И   Еюни 2010 г.В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А   ”Д ” въззивен   2010 г. в състав:    Ш  И   :ОСТАВЯ В СИЛА решение от 7.07.2008 г.,постановено по гр.д. № 30682 по описа за 2007 г. на СРС, ІІ ГО, 70 състав. Решениетое окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ:
П Р О Т О К О Л                                       П Р О ТО К О Л                                         гр.Чирпан, 10.06.2010 г.                 Чирпанският районен съд впублично съдебно заседание на 10.06.2010 г. в състав:                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: по описа за 2010 год. докладвано   от съдията Пламен Андонов                 Наименното повикване в  15.00 сеявиха:   ОБВИНИТЕЛ:РП ЧИРПАН - представлявана от Районенпрокурор Надежда Банова ОБВИНЯЕМ:К.С.С. – лично и с адв. Д.Д. ***,служебен защитник на обвиняемия Прокурор: Да се даде ход наделото.Адв. Д.: Да се даде ход наделото.                Съдът счита, че са налицеоснованията за даване ход на делото, поради което                                                     О П Р Е Д Е Л И :                                  ДАВА ХОД  на делото.                 Съдът сне самоличността наобвиняемите.       ОБВИНЯЕМК.С.С. - роден на *** ***, жител и живущ ***, български гражданин, съсзавършено средно образование, работи – съдружник във “Венера серви

Pages