Практически насоки за прокурорите, разследващите полицаи и агентите относно установяването, проследяването и обезпечаването в чужбина на имущество, придобито от престъпна дейност, издава Прокуратурата на Република България. Изданието се публикува в рамките на Специфична цел 3: "Изпиране на пари" на проект "Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите и справяне с новите предизвикателства в организираната престъпност", изпълняван от прокуратурата, с финансова подкрепа от Швейцария, чрез Тематичен фонд "Сигурност" на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

На първо място, когато не става въпрос за извънредни ситуации или за монополно положение на търговци, ограничаването на търговските надбавки при хранителни продукти е незаконно, защото ще противоречи на основните правила на конкуренцията, и въобще на пазарната икономика. Пазарните механизми са стълб в Европейското право и в частност в решенията на Съда на ЕС.

Преюдициалното запитване на съдия Катерина Енчева от Софийския градски съд (СГС) до Съда на Европейския съюз (СЕС), което осигури замразяване на делото по иска на Антикорупционната комисия за "гражданска конфискация" на имущество и активи за над 2,2 млрд. лв. на укриващия се от правосъдието фараон Цветан Василев, е неоснователно и може да доведе до негативни последици за европейското право.

Срокът, в който шефът на регионалната дирекция за строителен контрол се произнася по жалби срещу разрешения за строеж и срещу отказите за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, е инструктивен. Непроизнасянето му в предвидените в Закона за устройство на територията (ЗУТ) 15 дни се смята за мълчалив отказ и подлежи на самостоятелно оспорване пред съда.

"Обучени за работа с деца са 112 съдии, прокурори, полицейски служители и социални работници в страната. Изградени са 12 сини стаи за щадящо изслушване на малолетни и непълнолетни. Пристъпи се към синхронизиране на системата за правосъдие за деца у нас с европейските и международни стандарти".

Pages