ForumTopicsPostsПоследна публикация
No new posts
За сделките с недвижими имоти,за издаването на документи, легитимиращи право на собственост и наличието на ограничени вещни и облигационни права върху собствеността, за проблеми относно собствеността на недвижими имоти, доброволната и съдебната делба и т.н.
3450
No new posts
133136
No new posts
Дискусии в областта на: Наказателно право, Наказателен процес, Криминалистика, Съдебни експертизи.
130139
No new posts
Тук се описват казуси от семейното право - брак, развод, наследство.
115124
No new posts
Дискусии в областта на Трудовото право
128139
No new posts
126132
No new posts
За интелектуалната собственост,за авторското право; права, сродни на авторското право; търговски марки; промишлени образци; патенти и патентно право; лицензии; закрила на интелектуалната собственост
9597
No new posts
129141
No new posts
111113
No new posts
Дискусии в областта на данъчното и осигурителното право
108111
No new posts
118118
No new posts
Дискусии в областта на Търговското право. Търговска регистрация
138149
No new posts
Относно застраховането, презастраховането, изплащане на обезщетения и сруги въпрос, свурзани с материята
8080
No new posts
Дискусии в областта на административното право и процес.
124127
No new posts
126132
No new posts
Обсъждане на процедурни казуси и т.н.
124128
No new posts
За правния режим на лова и риболова, за правото на собственост върху природните компоненти и ресурси и т.н.
132134
No new posts
Казуси от изборното браво, активни и пасивни избирателни права
116116
No new posts
106106
No new posts
9696
No new posts
Моля, прочетете темата в този форум, преди да публикувате вашите мнения.
123123