Съдии

Съдията, или съдебния арбитър, е главно длъжностно лице, което председателства съд, самостоятелно или като част от съдебен състав. Правомощията, функциите, методът на назначаване, дисциплината и обучението на съдиите се различават значително между отделните юрисдикции. Съдията е като рефер в игра и провежда съдебния процес безпристрастно и в открито съдебно заседание. Съдията изслушва всички свидетели и разглежда всякакви други доказателства, представени от страните по делото, оценява надеждността на страните и след това се произнася по съответния въпрос въз основа на своето тълкуване на закона и своята лична преценка.

Можете да намерите повече информация за тази професия на следните уебсайтове:

Прокурори

При наказателни производства прокурорската служба или прокуратурата изпълнява много важна роля. Системите на държавите членки са много различни по отношение на ролята, задачите и правомощията на прокурорите.

Съдебни служители

Функциите и наименованията на длъжностите на съдебните служители могат да бъдат най-различни, например „greffier“ във Франция, „Rechtspfleger“ в Германия, „court clerk“ в Англия.

Освен това изпълняваните от тях функции се различават значително в отделните правни системи — подпомагане на дейността на съда или прокуратурата, управление на съдилищата, отговорности по определени производства. В зависимост от това в коя държава упражняват дейността си, те трябва да са завършили курс на обучение по право, могат да предоставят правни консултации и/или им се осигурява продължаващо обучение.

Поради функциите си по осигуряване на приема на пострадалите лица и обвиняемите, и на цялостната ефикасност на съдебната система, те изпълняват важна роля в системата на съдилищата.

Съдебни изпълнители

Професията съдебен изпълнител се регулира от законодателството на съответната държава членка и това регулиране се различава между отделните държави членки..

Лицата, упражняващи тази професия, са представлявани на европейско равнище от Международния съюз на съдебните изпълнители (UIHJ). Целта на UIHJ е да представлява своите членове в международни организации и да гарантира сътрудничество с национални професионални органи. Съюзът работи за подобряване на националното процесуално право и международните договори и полага всички усилия за насърчаване на идеи, проекти и инициативи за подпомагане на напредъка и издигането на независимия статут на съдебните изпълнители..

Европейската камара на съдебните служители (чието съкращение на френски език е CEHJ) също представлява съдебните служители. Камарата е сдружение с нестопанска цел по белгийското право, чиято дейност се състои в насърчаване на съдебните служители да се включват по-активно в съгласуваните действия на юристите в европейския дебат.

Адвокати

Ролята на адвоката, независимо дали се изпълнява от физическо лице, юридическо лице или от държавата, е на доверен съветник и представител на клиента, на професионалист, уважаван от трети страни, и на задължителен участник в справедливото правораздаване. Обхващайки всички тези елементи, адвокатът, който вярно служи на интересите на своя клиент и защитава неговите права, също изпълнява функциите на адвокат на обществото — които включват предотвратяване и избягване на конфликти, гарантиране на разрешаването на конфликтите в съответствие с възприетите принципи на гражданското, публичното и наказателното право и в съгласие с правата и интересите, постоянно развитие на правото и защита на свободата, справедливостта и върховенството на закона.

В своята дейност адвокатите се ръководят от професионални организации или органи в рамките на своята държава членка — адвокатските колегии — които са отговорни за установяването на правила за професионално поведение и налагането на дисциплина сред адвокатите..

Правото на Европейския съюз не регулира условията за упражняване на юридическите професии. Все пак Директивата от 1998 г. установява условията, при които един адвокат, който е квалифициран в дадена държава членка, може да упражнява своята професия на постоянни начала в друга държава членка

На равнище ЕС адвокатите са представлявани Съвета на адвокатурите и правните общества в Европа (CCBE) — международно сдружение с идеална цел, учредено през 1960 г. То служи за връзка между ЕС и националните адвокатски колегии в Европа по всички въпроси от взаимен интерес, свързани с упражняването на адвокатската професия.

Нотариуси

Нотариусите са практикуващи юристи, специализирани и упълномощени да действат по определени правни въпроси. По силата на своите задачи и отговорности, нотариусите изпълняват важна роля в държавната законодателна власт в 21-те държави членки, чийто правен ред е основан на римското гражданско право. В юрисдикциите по общото право в Европейския съюз също съществува професията на нотариуса, чиято дейност обхваща широк кръг от правни услуги и чиито функции и правомощия се упражняват основно във връзка с правни актове и инструменти с приложение в чужбина. Нотариусите имат важна роля в международния търговски и стопански обмен на своята страна.

Задачите на нотариуса по-специално са:

  • изготвяне на частни споразумения и консултиране на страните, съблюдавайки задължението за справедливо третиране на всяка една от тях. При изготвянето на официални документи нотариусът е отговорен за законността на тези документи и за съветите, които предоставя. Той следва да уведомява страните за резултатите и правните последици от задълженията, които те поемат,
  • изпълняване на нотариалните актове, които изготвя. Нотариалният акт може да бъде регистриран директно в официалните регистри, или изпълнен, ако една от страните не спазва своите задължения, без предварителната намеса на съдия,
  • изпълняване на роля на арбитър, който безпристрастно и при строго спазване на закона позволява на страните да постигнат взаимно приемливо споразумение.

Нотариусите са публични длъжностни лица — държавите делегират част от публичната власт, за да им позволят да изпълняват задачи, свързани с предоставянето на публична услуга — като упражняват функции в рамките на независима професия..

Нотариусите са обвързани с професионалната тайна. Условията за номиниране на нотариус са подобни на тези при магистратите, като нотариусът се ползва от същата независимост, постоянно назначение, безпристрастност, правомощия за вземане на решения и изпълнимост на неговите действия в допълнение към надзора над неговата дейност от правосъдното министерство.

В 21-те държави членки, чиито правни системи са основани на римското гражданско право има приблизително 35 000 нотариуси, а в държавите членки, които прилагат общото право — повече от 1000, и всички те са на разположение на гражданите.

При взаимоотношения с европейските институции нотариусите в юрисдикциите в ЕС, основаващи се на римското гражданско право, са представлявани отСъвета на нотариатите от Европейския съюз (CNUE), който е учреден през 1993 г. CNUE представлява нотариатите на всички държави — членки на ЕС, в които съществува длъжност нотариус: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чешката република, Естония, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения и Испания. Нотариусите, упражняващи професията си в всяка една от юрисдикциите по общото право (Обединеното кралство и Ирландия) имат свои собствени национални представителни органи. В международен план Англия и Уелс, Шотландия, Ирландия и Северна Ирландия са представлявани заедно от Нотариалния форум на Обединеното кралство и Ирландия

Източник: e-justice.europa.eu