Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и начина на осъществяване на достъп до търговския регистър по служебен път                                                                                        

К О Н Ц Е П Ц И Я ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ РЕФОРМАТА НА
АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВОСЪДИЕ И ПРАВОРАЗДАВАНЕ
ЗА ПЕРИОДА 2011 – 2014 ГОДИНА

Проект ЗА изменение и допълнение на Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление на МС № 243 от 2005г.                                                                                                                                            

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И  ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА

ЗАКОН за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и начина на осъществяване на достъп до търговския регистър по служебен път

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ