ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР КОНКУРЕНТНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СТОЛИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРАВОНАРУШЕНИЯТА

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СТАЦИОНАРНАТА КОМУНИКАЦИОННА И ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА
АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р А В И Л Н И К за атестиране на академичния състав на
Академията на Министерството на вътрешните работи

П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

Правилник за устройството и дейността на академията на МВР.

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Центровете за специализация и професионална подготовка към Академията на Министерството на вътрешните работи

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на правосъдието

  П Р А В И Л А за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността в съдебните сгради и обекти

ПРАВИЛНИК за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища

ПРАВИЛНИК № 18 ЗА ЗАДАЧИТЕ, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД В СТОЛОВЕТЕ И БЮФЕТИТЕ ПРИ УЧИЛИЩАТА

ПРАВИЛНИК ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

ПРАВИЛНИК ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

ПРАВИЛНИК ЗА ВПИСВАНИЯТА

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ВОЕННАТА ПОЛИЦИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ