НАРЕДБА № 1 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

НАРЕДБА № 1 ОТ 18 МАРТ 2013 Г. ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

НАРЕДБА № 1 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОСТЪП ИИЛИ ВЗАИМНО СВЪРЗВАНЕ

НАРЕДБА № 1 ОТ 27 МАЙ 2010 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ В СГРАДИ

НАРЕДБА № 1 ОТ 27 ЮНИ 2005 Г. ЗА НОРМИ ЗА ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА (ЗАМЪРСИТЕЛИ), ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРАТА ОТ ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ С НЕПОДВИЖНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕМИСИИ

НАРЕДБА № 2 от 6 февруари 2006 г. за задължителното застраховане на частните съдебни изпълнители
(Обн., ДВ, бр. 16 от 21.02.2006 г.)
 

НАРЕДБА № 2 от 15 март 2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора
(Обн., ДВ, бр. 26 от 27.03.2007 г. - в сила от 26.04.2007 г.)

НАРЕДБА № 2 от 8 януари 2008 г. за съдебните заседатели
(Обн., ДВ, бр. 6 от 18.01.2008 г.)
 

НАРЕДБА № 11 / 16. 09. 2009 г.  ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ДОСТЪП ДО РЕГИСТЪРА НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА СЪПРУЗИТЕ

НАРЕДБА№7 от 22 февруари 2008 г.  за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по Гражданския процесуален кодекс
(Обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г. – в сила от 01.03.2008 г.)

НАРЕДБА № 1 от 16 януари 2008 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
(посл. изм., бр. 98 от 11.12.2009 г.)

НАРЕДБА № 1 от 19 декември 2007 г. относно реда и организацията по провеждане на конкурси за назначаване, повишаване в длъжност и преместване на съдия, прокурор и следовател  (посл. изм., бр. 19 от 22.02.2008 г.)

НАРЕДБА № 2 от 23 септември 2002 г. за придобиване на юридическа правоспособност (Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г.)

НАРЕДБА № 3 от 3 септември 2003 г. за условията и реда за даване на съгласие за осиновяване от чужденец на лице - български гражданин
(посл. изм. и доп., бр. 61 от 2005 г., бр. 6 от 2006 г., бр. 20 от 2008 г., бр. 36 от 15.05.2009 г.)

НАРЕДБА№6 ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ,ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ДРУГИ КНИЖА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО
(Обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г. – в сила от 01.03.2008 г.)

НАРЕДБА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРАВНАТА ПОМОЩ
(Приета с ПМС № 4 от 06.01.2006 г.) (Обн., ДВ, бр. 5 от 17.01.2006 г.; изм. и доп., бр. 59 от 28.07.2009 г.)

НАРЕДБА ЗА ЕДИННАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА
(Приета с ПМС № 262 от 05.11.2009 г.) (Обн., ДВ, бр. 90 от 13.11.2009 г. - в сила от 01.12.2009 г.)

НАРЕДБА № 8 за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост

НАРЕДБА № 1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

НАРЕДБА № 1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ И ДЕКОРАТИВНАТА РАСТИТЕЛНОСТ

НАРЕДБА № 1 ОТ 17 ЯНУАРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪНШНИ ОЦЕНКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

НАРЕДБА № 1 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ОТНОСНО РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ, ПОВИШАВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА СЪДИЯ, ПРОКУРОР И СЛЕДОВАТЕЛ

НАРЕДБА № 1 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОСТЪП И/ИЛИ ВЗАИМНО СВЪРЗВАНЕ

НАРЕДБА № 1 ЗА НЕПРИКОСНОВЕНИТЕ ЗАПАСИ НА МОРСКИТЕ КОРАБИ

НАРЕДБА№ I-45 ОТ 24 МАРТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА, ОТЧЕТА,
ПУСКАНЕТО В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕТО ОТ ДВИЖЕНИЕ НА
МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ
ОТ ТЯХ (ЗАГЛ. ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 105 ОТ 2002 Г.)

НАРЕДБА№ IЗ-1011 ОТ 4 ЮЛИ 2006 Г. ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
(Обн. ДВ. бр.68 от 22 Август 2006г., изм. ДВ. бр.9 от 29
Януари 2008г.)

НАРЕДБА№ IЗ-1215 ОТ 10 АВГУСТ 2006 Г. ЗА РЕДА ЗА
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ НА
МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
(Обн. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2006г.)

НАРЕДБА № Iз-2525 от 14.12.2012 г.
за преминаване на държавната служба в Министерството на вътрешните работи
(Обн. - ДВ, бр. 1 от 04.01.2013 г.)

НАРЕДБА№ IЗ-1695 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА,
ФУНКЦИИТЕ И ДЕЙНОСТТА НА ДОМОВЕТЕ ЗА ВРЕМЕННО
НАСТАНЯВАНЕ НА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА
(Обн. ДВ. бр.84 от 17 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари
2011г.)

НАРЕДБА№ IЗ-1935 ОТ 25 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА,
ФУНКЦИИТЕ И ДЕЙНОСТТА НА ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ОТРЕЗВЯВАНЕ