МЕЖДУНАРОДНОТО ЧАСТНО ПРАВО

Международен транспорт в българското международно частно право – видове, особености на правната уредба. Договори за международен превоз на пътници, багажи и товари при отделните видове транспорт.

Международна компетентност на българските съдилища по дела за права от неоснователно обогатяване. Приложимо право към неоснователното обогатяване.

Международна компетентност на българските съдилища по делата за права от непозволено увреждане. Приложимо право към задълженията, произтичащи от непозволено увреждане.

Приложимо право към менителницата, записа на заповед и чека.

Приложимо право към формата на договорите; суброгация; прехвърляне на вземане; доказателства.

Същност на Международното частно право

Функции на Международното частно право

Връзка на Международното частно право с другите правни отрасли

Система на Международното частно право

Систематично място на МЧП в националната правна система

Българското Международно частно право

История на Международното частно право

Стълкновителни норми метод

Формули на привързване

Стълкновение на закони

КОДЕКС НА МЕЖДУНАРОДНОТО ЧАСТНО ПРАВО