СЪДЕБНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

ЗАКОН за дипломатическата служба

С Т А Т У Т Н А М Е Ж Д У Н А Р О Д Н И Я С Ъ Д

МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО - библиография

Обяснителен доклад към Конвенция за достъп до официални документи на Съвета на Европа

Конвенция на ЕС за достъп до официални документи

Съвет на Европа Конвенция за достъп до официални документи

Писмо от председателя на Комитета на министрите на Съвета на Европа

ХАРТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КАКВИ СОЦИАЛНИ и ТРУДОВИ ПРАВА НИ ДАВА ТЯ?

Анализ на съответствието на българското законодателство за достъп до обществена информация

ЗАКОН ЗА УБЕЖИЩЕТО И БЕЖАНЦИТЕ

КОНВЕНЦИЯ за защита на правата на човека и основните
свободи

ЗАКОН за дипломатическата служба
Обн., ДВ, бр. 78 от 28.09.2007 г.

С Т А Т У Т Н А М Е Ж Д У Н А Р О Д Н И Я С Ъ Д

ЗАКОН ЗА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Обн., ДВ, бр. 97 от 13.11.2001 г.

ВИЕНСКА КОНВЕНЦИЯ
за правото на договорите

ВИЕНСКА КОНВЕНЦИЯ
за дипломатическите отношения

ВИЕНСКА КОНВЕНЦИЯ
за консулските отношения

Препоръка Rec(2002)13
на Комитета на министрите към държавите-членки относно публикуването и разпространението в държавите членки на текста на Европейската конвенция за защита правата на човека и практиката на Европейския съд по правата на човека

Резолюция Res(2004)3
на Комитета на министрите относно решения, в които да се посочват основни системни проблеми

Препоръка Rec(2004)5 на Комитета на министрите на страните-членки относно установяване съвместимостта на проектозаконите, действащите закони и административната практика с нормите на Европейската конвенция за правата на човека

Препоръка Rec(2004)6
на Комитета на министрите към страните-членки
относно подобряването на националните средства за защита

Препоръка СМ/Rec(2008)2
на Комитета на министрите към държавите членки относно ефективен национален капацитет за бързо изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека

Препоръка CM/Rec(2010)3 на Комитета на министрите към държавите-членки относно ефективни средства за прекомерна продължителност на производството(*)

Препоръка № Rec(2000)2
на Комитета на министрите към държавите-членки относно преразглеждането и възобновяване на някои дела на национално равнище във връзка с решения на Европейския съд по правата на човека

Съветът на Европа и Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи

Организация за сигурност и сътрудничество в Европа

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 206/2012 НА КОМИСИЯТА
от 6 март 2012 година за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на климатизатори и вентилатори за разхлаждане

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 107/2009 НА КОМИСИЯТА
от 4 февруари 2009 година за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране за прости телевизионни приставки

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 278/2009 НА КОМИСИЯТА
от 6 април 2009 година за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изискванията за екопроектиране на външни електрозахранващи устройства по отношение на консумираната мощност на празен ход и на средния КПД в работен режим

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 244/2009 НА КОМИСИЯТА
от 18 март 2009 година за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейскияпарламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на ненасочени лампи за бита

Принципи на международното екологично право

75 Конференция на асоциацията по международно право

74 Конференция на асоциацията по международно право

Конвенция за статута на апатридите

Съдебно решаване на спорове в международното право