Р Е Ш Е Н И Е
 
П Р И С Ъ Д А
 
 
Номер
……                                        Година 2010                     
Град Казанлък
 
В  ИМЕТО НА НАРОДА
 
Казанлъшки
районен съд                                       V-ти наказателен състав
На
десет май                                                                                  
  Година 2010
В
открито заседание в следния състав:
 
                                              
                        Председател: ДЕЯН ИЛИЕВ
                                       
Секретар:
С.Р.
ПРОКУРОР:
АНТОНИЯ СПАСОВА
като
разгледа докладваното от съдия-докладчика Деян Илиев
НОХ
дело № 125 по описа за 2010
година
 
                                 
П Р И С Ъ Д И:


РЕШЕНИЕ
                                            П  Р 
И  С  Ъ 
Д  А
                     година    20                    град Пазарджик            
                                    
 
                              В   И М Е ТО 
Н А  Н А Р О Д А
                                                                      година 
2010
                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ
                                 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.Ю.К.
                                                                               
2.Г.П.
  съдия АЛЕКСАНДРОВ
 ОХ   
№   2686     по описа за 2009  год.
                                       П    Р   
И    С    Ъ   
Д    И  :
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.К.Н. –


П Р И С Ъ Д А
   59                                 2010 година                               град Пещера
             наказателен състав
 
на 17.05.2010 г. /седемнадесети
май две хиляди и десета година /
                    Председател : 
СТЕФКА СТАЙКОВА
                                                   Г.К.
СТАЙКОВА НОХ дело № ……….130………….по
описа за ……..2010….година
 
                                  П Р И С Ъ Д
И :
 
                   В.В.Ш. /В. В. Ш./, роден на *** ***, с
постоянен адрес ***, български гражданин, неженен, осъждан, не работи, ЕГН – **********,
ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода 13
февруари 2010 г. до 20 февруари 2010 г., в гр. Пещера, обл. Пазарджик, при
условията на продължавано престъпление, чрез разрушаване на прегради,


Р Е Ш Е Н И Е
  С 
Ъ  Д  А
        № 
………               29.   ИМЕТО  
НА   НАРОДА
 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Б.Ц.
                  С.М.
СЕКРЕТАР К.К.
ПРОКУРОР  СТЕФАН ЯНЕВ
КАТО
РАЗГЛЕДА ДОКЛАДВАНОТО ОТ СЪДИЯТА ПУНТЕВА 
 
НОХД   Ъ 
Д  И :
Н.К.Г. – роден на ***г***, българин,
български гражданин, женен, осъждан, средно образование, работник в „Н.х.”ООД -
гр. Пазарджик, ЕГН **********, на управител и представител на  „ЕЛИТ”ООД гр. Пазарджик, с цел да осуети
установяването на данъчни задължения по ЗДДС и ЗКПО в особено големи размери –
обща стойност  397 128,91 лева, включваща както следва: по чл. 73 от ЗДДС/отм. „ДВ” бр.63 от
04.08.2006 година/ –  сумата от 
256 504,49 лв. и по чл.2 във
вр. с чл.23, ал.ІІ, т.13 от ЗКПО/отменен/


ПРИСЪДА
 
№____
 
гр. Русе.1
 
                                                                  
Председател:
СВЕТОСЛАВА ГЕШЕВА
                                                                           
                                                                 
Членове:   1.СВИЛЕН СИРМАНОВ
 
                                                      
                                     2. КРАСЕН
ГЕОРГИЕВ
при секретаря Н.Н. в
присъствието на  прокурор ДОБРОМИРА
КОЖУХАРОВА, като разгледа докладваното от съдията ГЕШЕВА ВНОХД № 174 по описа
за две хиляди и десета година.: и въз основа
на закона и данните по делото:
 
 
ПОСТАНОВЯВА:
   ЕГН **********
в това, че на
08.12.2006г., в гр.Бяла в съучастие като съизвършител с А.Й.М. *** извършил


ПРИСЪДА
ПРИСЪДА№
гр..В ИМЕТО НА НАРОДА
.....................................
заседание на..................
през година в състав:
Председател:
........................................................
.......................................................................................................................................и в присъствието
на
прокурора.................................като разгледа
докладваното от..................................................................................дело ¹
за....год...........................................................................................................................
30.09.1983г. , осъждан, не­же­нен, не работи, ЕГН **********, за


П Р И С Ъ Д А
 
П Р И С Ъ Д А
 


РАЙОНЕН
съд
на дата
двадесет и осми април


 наказателен състав
година 2010
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:ПРИЗНАВА подсъдимият В.С.Я.  
ПРИЗНАВА подсъдимият В.С.Я.  
 
На
основание чл.189, ал.1 от НПК ОСЪЖДА подсъдимият със снета самоличност ДА
ЗАПЛАТИ по сметка на НРС направените по делото разноски в размер на 35,00 лева.
ПРИСЪДАТА
може да се обжалва и протестира пред ПлОС в 15-дневен срок от днес.
                                                                                      
 


П Р И С Ъ Д А
П Р И С Ъ Д А
 


 наказателен състав
година 2010
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:


ТОДОР ТИХОЛОВ
по описа за 2010 година
ПРИЗНАВА подсъдимият Г.В.Р. – роден на ***г***., живущ ***, българин,
български гражданин, с начално образование, неженен, работи, осъждан, ЕГН********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 11.07.2009г. в
гр.ГУЛЯНЦИ в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП№17/2009г. на началник сектор ПП на МВР –
ПЛОВДИВ, връчено на подс.Р. на 25.05.2009г. в сила от 02.062009г. за управление
на МПС без съответно СУМПС извършул такова деяние, като управлявал л.а. «без
съответно СУМПС, поради което и на
основание чл.343в, ал.2 във вр. с чл.55, ал.1 от НК във вр. чл.42а от НК ГО


П Р И С Ъ Д А
П Р И С Ъ Д А
 


РАЙОНЕН
съд
на
дата дванадесети април


 наказателен състав
година 2010
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:


ПРИЗНАВА подсъдимия А.Г.А. – роден на ***г***,
живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, работи,
не осъждан, ЕГН********** НА ОСНОВАНИЕ чл.42а, ал.3,
т.1, във вр. с ал.2, т.1 от НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес ***
за срок от ЕДНА ГОДИНА, която на основание чл.43, ал.1 от НК да се изпълни
чрез явяване и подписване пред пробационен служител ТРИ пъти седмично;
НА ОСНОВАНИЕ чл.42а, ал., 3,
т.1, във вр. с ал.2, т.2 от НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СРЕЩИ с пробационен служител
за срок от ЕДНА ГОДИНА;На


Р Е Ш Е Н И Е №
П  Р 
И  С  Ъ 
Д  А 

344
Гр.Габрово, 14.05.2010
година
 
колегия в публично съдебно ..                                                             
ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН
ДЕНЕВ
 
при секретаря В.М.
...................... и в присъствието на
прокурора ДОРА ХРИСТОВА
............... като разгледа докладваното
от съдията ДЕНЕВ НОХД № 398 по описа за 2010 година,
въз основа на данните по делото и закона
 
  И 
С  Ъ  Д  И  :
                                                                             
 
М.Х.М.ГО
ОСЪЖДАПРОБАЦИОННИ
МЕРКИ :Задължителна регистрация по настоящ адрес”***,
и “Задължителни
периодични срещи с пробационен служител”, двете като съвкупност за ДЕВЕТ
МЕСЕЦАРАЗМЕРДВА
ПЪТИ СЕДМИЧНО

Pages