Производството е по реда на чл. 243 ал. 3 и сл. от НПК - за проверка на постановление на Окръжна прокуратура – Сливен за прекратяване на наказателно производство. Образувано е по жалби на Н.И.С. и Р.Н.М. – лично от нея и като пълномощник на И.А.М. против постановление на Окръжна прокуратура – Сливен от 11.05.2009г. за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 220 „ИП” / 2008г. по описа на ОД на МВР – Сливен, вх. № 1445 / 2008г., пор. № 238 / 2008г. на Окръжна прокуратура - Сливен водено срещу О.Д.У. за престъпление по чл. 252, ал. 1, пр. 1 от НК. В жалбата си жалбоподателката С. моли съда да отмени обжалваното от нея постановление на Окръжна прокуратура - Сливен като неправилно и незаконосъобразно. Счита, че Окръжна прокуратура е направила неправилно тълкуване на Закона за банките и Закона за кредитните институции.

Производството е по чл. 435 и сл. от ГПК. Пред Плевенски окръжен съд е постъпила жалба /възражение/ от ПК „Напредък 91”, със седалище с. М., област Плевен, представлявана от председателя И.Н.П., длъжник по изп.дело № 20078170400184/2007 год. на частен съдебен изпълнител И.М., рег. № 817, с район на действие Окръжен съд гр. Плевен, срещу действията на частния съдебен изпълнител по обявяване на публична продан на недвижим имот, собственост на длъжника. Жалбата съдържа оплаквания досежно размера на определената цена на имота. В срока по чл. 436, ал. 3 от ГПК са постъпили писмени възражения от ответника по жалбата – ЕТ „Е.Г.” с. М., представляван от Е.Н.Г., в което са изложени съображения за недопустимост на жалбата и алтернативно за нейната неоснователност. Постъпила е и жалба от ЕТ „Е.Г.”, със седалище с.

Делото е образувано по жалба на Т.В. Т.–длъжник по изп.дело №20107560400127/2010г.по описа на ЧСИ Цветозар Найденов срещу действията на ЧСИ по цитираното изп.д.относно постановление за възлагане от 30.06.2010г.на недвижим имот, представляващ апартамент №5, находящ се в В жалбата се излагат съображения,че жалбоподателката не е получавала призовка за доброволно изпълнение ,че не е известена за деня на описа и оценката на имота,че това жилище е несеквестируемо,че същото е закупено с кредит от сина й ,който се явява трето лице,засегнато от изпълнението . Твърди се,че на 18.06.2010г. –деня на отваряне на пликовете,залата в ПРС е била заключена,че по НОХД № 1322/2010г. по описа на  на жалбоподателката е наложена мярка за неотклонение”домашен арест”,която следва да се изпълнява на горепосочения адрес,поради което счита,че възлагането на имота не може да бъде извършено.

Образувано е въз основа на постъпила жалба от „Проучване и добив на нефт и газ” АД, със седалище взискател в изпълнителното производство по изп.д. № 20078140400291 по описа на частен съдебен изпълнител Н.В., с район на действие Окръжен съд – срещу постановлението на частния съдебен изпълнител от 15.09.2010 год. за прекратяване на изпълнението. В жалбата са изложени подробни съображения в подкрепа на довода за незаконосъобразност на атакуваното с нея постановление. Претендира се неговата отмяна и връщане на делото на частния съдебен изпълнител за продължаване на изпълнителните действия по него. Жалбата е подадена от юрк. В.Д. – надлежно упълномощена от изпълнителните директори, представляващи търговското дружество – жалбоподател. Постъпило е възражение от ответника по жалбата – А. Р.И.

Производство по чл. 263 във вр. с чл. 278 ГПК . Образувано е по жалба вх. № 1167/29.06.2009 г. на  представлявано от управителя Л.Г.М., длъжник по изпълнително дело № 200775660400023/2007 г. по описа на ЧСИ Цв. Найденов, рег. № 756 и район на действие ОС – Плевен и жалба вх. № 6368/06.07.2009 г. на ТД на НАП – Плевен, депозирана чрез юрисконсулт Николета Младенова, в качеството на присъединен взискател по изпълнителното дело против разпределението на събраните суми по изпълнителното дело, извършено на 22.06.2009 г.. В жалбата на длъжника се твърди, че действията на ЧСИ по разпределението са незаконосъобразни, поради това, че не са изготвени счетоводни експертизи за размера на задълженията към всеки един от кредиторите към момента на разпределението, липсват доказателства за размера на направените от кредитора Б.С.

На 26.07.2010г. М.П.Н. е подала чрез ЧСИ Т.К. жалба до Плевенски Окръжен съд, с която се атакува насочването на изпълнението по изп.д.№20108150400309/2010г. срещу ап.11, находящ се в гр.Плевен, ул.”Шипка”№24, вх.В, VІ-ти етаж. Жалбоподателката твърди, че този имот е съпружеска имуществена общност между нея и съпруга и П.Ф.Н.-длъжник в посоченото изп.производство и че е несеквестируем съгласно чл.444, т.7 от ГПК. Сочи, че длъжникът сам е направил подобно възражение, но то не било зачетено от ЧСИ с аргумента, че лицата по чл.444, т.7 от ГПК имат и друго жилище, находящо се в с.Загражден. Жалбоподателката твърди, че в с.Загражден имат само „необитаемо” дворно място и то в съсобственост с други лица. Взискателката М.Е.Ш. е подала писмени възражения срещу жалбата като неоснователна. В тях се твърди, че дворното място в с.Загражден е застроено, в т.ч.

На 15.07.2010г. Г.А.С. е подал чрез ЧСИ Цв.Н. жалба до Плевенски Окръжен съд, с която на основание чл.435, ал.3 от ГПК се атакува постановление за възлагане от 01.06.2010г. на ЧСИ Цв.Н. по изп.д.№20097560400481/ 2009г., защото наддаването при публичната продан не е извършено надлежно, а именно-П.В.М. не е направила наддавателното си предложение в запечатан плик. Твърди се, че такъв плик не е приложен към изп.дело. Писмени възражения от страна на взискателя „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”АД не са постъпили. В обясненията си ЧСИ Цв.Н. заявява, че счита жалбата за недопустима, тъй като обжалваното действие не попадало в кръга на тези, визирани от чл.435, ал.2 от ГПК. По същество ЧСИ Цв.Н. сочи, че няма законово изискване да не отваря плика с наддавателното предложение и че затова към изп.дело няма приложен запечатан плик.

Производство по чл.435 ал.1 от ГПК . Производството пред Плевенския окръжен съд е образувано по жалба на Н.А.П.гр.С., представлявана от Изп.директор К.С., чрез пълномощника си Д.П. – старшиексперт по приходите в Дирекция „Ч.Д.В.” /правоспособен юрист/, против постановлението на Държавния съдебен изпълнител М.Й.за прекратяване на изп.дело № 32/10г. по описа на СИС при РС гр.Кнежа, на основание чл.433, ал.1, т.1 ГПК. В жалбата се твърди, че постановеното прекратяване е незаконосъобразно, тъй като задължението на длъжника Ц.С.К. в размер на 3000лева главница, 647.59лв.лихва за периода 11.06.2008г. – 24.02.2010г., 156.97лв. законна лихва от 25.02.2010г. до 30.08.2010г., 323.74лв.

Производство по чл. 435 ал.1 ГПК . Настоящото ч.гр.д.№403/2010г. по описа на ПОС е образувано на основание жалба от гр.Плевен,представлявано от управителя П.Д.-присъединен взискател,срещу постановление на ЧСИ Т.К.от 01.03.2010г. по изп.д.№ 20078150400654/2007г.,с което е спряно изпълнението по цитираното изп.д.В жалбата се твърди,че обжалваните действия на ЧСИ,с които на осн.чл.432 ал.2 ГПК е спряно изпълнението са незаконосъобразни,тъй като молбата за спиране е депозирана от първоначалните взискатели по делото,но не и от всички присъединени взискатели,между които и гр.Плевен.В заключение дружеството жалбоподател моли Окръжния съд да отмени обжалваните действия на ЧСИ. Ответниците по жалбата –първоначални взискатели по изп.д.

Производството е по реда на чл. 435 и сл. от ГПК. Образувано е въз основа на постъпила жалба от Й.А.И. длъжник в изпълнителното производство по изп.д. № 20107560400203 по описа на частен съдебен изпълнител Ц.Н., с район на действие Окръжен съд – Плевен, срещу действията на съдебния изпълнител. От изложените в жалбата оплаквания може да се направи извод, че предмет на обжалване е насочването на изпълнението върху недвижим имот на жалбоподателката, който тя счита за несеквестируем. Постъпило е възражение от ответника по жалбата – „Юробанк И Еф Джи България” АД, със седалище гр. София, което дружество е взискател в изпълнителното производство, чрез пълномощника на представляващите адв. К.Д. от ПлАК, в което е наведен довод за недопустимост на жалбата поради просрочие и алтернативно за нейната неоснователност с оглед отпадането на несеквестируемостта, съгласно 445, ал.

Pages