С оглед изложените съображения поради липсата на което и да е от посочените в жалбите касационни основания на основание чл. 354 ал.1 т.1 от НПК, Върховният касационен съд, второ наказателно отделение

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА въззивно решение № 102/25.03.2015г., постановено от Софийски апелативен съд по ВНОХД № 269/2012 г. Решението е окончателно.

Град: София
Съд: ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД
Номер: 510
Дата: 03/12/2015
Отрасъл от правото: Наказателно правою
Тип документ: Решение
Съдебен състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ВЕЛИЧКОВА
ЧЛЕНОВЕ: ПЛАМЕН ТОМОВ МИНА ТОПУЗОВА
Резюме:

Така мотивиран и на основание чл. 354, ал. 3, т. 2 и т. 3 от НПК, ВКС, І НО,

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ въззивна присъда № 28 от 13.06.2014г., постановена по внохд № 41/14г. на Софийски апелативен съд, НО, 3 с-в, в частта с която: 1. Подсъдимата В.И.И. – Н. е призната за невинна и оправдана за престъпление по чл.202, ал.2, т.1 във вр. с чл.201 във вр. с чл.26, ал.1 от НК; 2. Подсъдимата Т.Л.С. е призната за невинна и оправдана по обвинението по чл. 219, ал.2 във вр. с чл.26, ал.1 от НК; 10 3. Въззивният съд е потвърдил оправдаването на подсъдимата Р.А.И. за престъпление по чл.202, ал.2, т.1 във вр. с чл.201 във вр. с чл.20, ал.4, във вр. с чл.26, ал.1 от НК. ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част. ВРЪЩА делото за ново разглеждане в отменената част от друг състав на въззивния съд от стадия на съдебното заседание. Решението не подлежи на обжалване.

Водим от горното и на основание чл.354, ал.1, т.4 от НПК Върховният касационен съд – първо наказателно отделение Р Е Ш И : ОТМЕНЯ решение No 135 от 17.10.2013 г., постановено по ВНОХД No 440/2012 г. от Пловдивския апелативен съд и ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съд з а ново разглеждане от друг негов състав от стадия на съдебното заседание.

Воден от горното и на основание чл.354,ал.1 т.4 вр.с чл.348,ал.1 т.1 и т.2 НПК, Върховният касационен съд,трето наказателно отделение Р Е Ш И: ОТМЕНЯВА въззивно решение № 128 от 02.01.2013г. по внохд № 731/2012г. по описа на Софийския апелативен съд,наказателна колегия, 8 въззивен състав и ВРЪЩА делото за ново разглеждане на същия съд от друг състав, от стадия на съдебното заседание. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Във връзка с посочените съображения, намирам, че присъдата на САС
следваше да бъде отменена единствено по отношение на подсъдимия В. Д.,
тъй като само негово е задължението по ЗОП да възложи на съответните
длъжностни лица от топлопреносното дружество осъществяването на
обществени поръчки, ако не се установи, че доставките са извършени на
базата на търгове по правилата на световна банка. Неговата наказателна
отговорност, евентуално, би могла да бъде реализирана по чл. 219 НК, ако
безспорно се докаже, че непредпазливо или умишлено е игнорирал правилата
по ЗОП и от това е последвало разпиляване на финансови средство на
[фирма], чийто размер, обаче, не може да е математическата разлика между
цената по митническите декларации и тази платена от топлопреносното

По изложените съображения Върховният касационен съд н основание чл. 354, ал.1,т. 1 НПК РЕШИ: ОСТАВЯ В СИЛА решение No 178 от 25.06.2012г на Софийския апелативен съд Решението не подлежи на обжалване.

Незаконосъобразно би било отлагане изтърпяването на наказанието, както се иска от защитата която се позовава на
„изключително тежкото здравословно състояние „ на двамата подсъдими. Това обстоятелство е взето предвид и от двете инстанционни
съдилища, съобразени са и високата степен на обществена опасност на извършеното и на подсъдимите, както и всички останали
обстоятелства от значение за определяне размера на наказанията, наказанието на всеки от подсъдимите е съобразено с личния му принос
и правилно е отказано приложението на чл.66 ал.1 НК.
По изложените съображения Върховният касационен съд на РБ първо наказателно отделение намира постановените присъда и
решение при спазване на процесуалните правила и закона, наказанието и на двамата подсъдими справедливо, а касационната им жалба
изцяло неоснователна.

 Производство по чл. 290 ГШС - С определение № 1157 от 20.08.12009 година е допуснато -касационно обжаяване на-решение № 48 година на Русенски окръжен съд,с коетоса уважени "обективно съединение искове с правно основание,предявени искания съставляващи      обезщетение      за '   извършени   процесуално" незаконосъобразни действия по изп. "дело № 16/2006 г. и сумата' 150"лева обезщетение за забава в размер на законната лихва. Воден от изложеното ВКС РЕШИ Отменя решение номер 48 от 03.04.2009 година.

Решението не подлежи на обжалване.

Производството е по реда на чл.290 от ГПК. . Образувано е на касационна жалба на Частен съдебен изпълнител под № .. , гр. Варна , срещу решение №50 от 05.05.2010г по гр.дело № 83/20 Юг. на Варненски апелативен съд ,с което след частична отмяна на решение от 14.12.2009г по гр.д. №951/2009г на Варненски окръжен съд ,в обжалвания размер е уважен иск по чл. 441 от ГПК във вр.чл.45 от ЗЗД . Ангажирана е отговорността на съдебния изпълнител да заплати обезщетение за вреди общо в размер на 30205,16лв, същите причинени на длъжник по съдебно изпълнение от процесуално незаконосъобразни действия и бездействия,' довели до натрупване на лихви върху задължението. Водим от горното. Върховният касационен съд, Шг.о. РЕШИ: ОТМЕНЯВА решение №50 от 05.05.201 Ог по гр.дело № 83/2010г.

 Производство по чл. 217, вр. с чл. 213 ГПК. Постъпила е частна жалба от "Т. к." АД, гр. С. срещу определение от 9.07.2002 г. по гр. д. № 38/2001 г. на СОС. Правят се доводи за допуснати нарушения на съдопроизводството и се иска отмяна на определението. Ответникът по жалбата, "Т. - .." ЕООД, гр. С., оспорва същата. С. апелативен съд, след като взема предвид доводите на страните и извърши проверка на данните по делото, прие за установено следното: Частната жалба е процесуално допустима. Разгледана по същество, е неоснователна. Предвид на изложеното, С. апелативен съд счита, че жалбата е неоснователна, и следва да бъде оставена без уважение. Водим от горното, съдът ОПРЕДЕЛИ: Оставя без уважение частната жалба на "Т. к." АД, гр. С. срещу определение от 9.07.2002 г. по гр. д. № 38/2001 г. на СОС. Определението не подлежи на обжалване.

Pages