Ищецът С.С.А. твърди, че вследствие на виновно причинена му от Е.Е.М. тежка телесна повреда, изразяваща се в травматична ампутация на лява подбедрица, е претърпял имуществени вреди в размер на 10 000 лв., изразяващи се в направени разходи по лечението му в гр. София за транспорт, закупуване на протеза, както и за лица, които ежедневно трябва да го обслужват.

С Определение от 16.06.2010г по ЧНД№273/2010г на осъденото лице А. е определено едно общо наказание по НОХД№667/2009г и НОХД№ 101/2010г на РС-Н.З., а именно най-тежкото от тях- „Пробация”, включващо следните пробационни мерки:”Задължителна регистрация по настоящ адрес-с.К., общ.Н.З.” с периодичност четири пъти седмично за срок от една година и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от една година. На 12.03.2010г. осъденият А. е подписал протокол за права и задължения и от този момент е започнало изпълнението на наказанието Пробация. Същият е бил уведомен и предупреден за последиците от неизпълнението на съдържащите се в протокола задължения. От доказателствения материал по делото е видно, че от 01.07.2010г осъденото лице системно не е изпълнявало двете пробационни мерки. На основание чл.227 ал.1 т.1 и т.2 от ЗИНЗС са му налагани наказания.

Обв. А.В.Б., български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, управител на ЕТ “Р, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: В периода месец януари 2007 г. до 24.11.2009 г., в гр. Сливен, без съответно разрешително, от свое име и като физическо лице, извършвал по занятие банкови сделки – предоставял кредити за своя сметка и на собствен риск, за които се изисква съответно разрешение – лиценз за банкова дейност съгласно чл. 13 ал.1 вр. чл.2 ал.1 от ЗКИ, като от дейността си е получил значителни неправомерни доходи, поради което на основание чл.252 ал.2 предл.2 вр. ал.1 от НК вр. чл.55 ал.1 т.1 от НК, му се НАЛАГА наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за СРОК от ТРИ ГОДИНИ, изтърпяването на което на основание чл.66 от НК ОТЛАГА за изпитателен СРОК от ПЕТ ГОДИНИ. На основание чл.55 ал.3 от НК, на обв. Б. да не се налага предвиденото в разпоредбата на чл.

С.Д.М. – българин, български гражданин, със средно образование, неженен, работи, неосъждан, се признава за виновен в това, че на 31.07.2010 г. в гр.Сливен, при управление на МПС – л.а. „Мицубиши” с рег. № СН 93 13 СА, нарушил правилата за движение по пътищата, а именно чл.21 ал.1 от ЗДвП, като в населено място управлявал със скорост над допустимата от 50 км/ч – 66 км./час и по непредпазливост причинил смъртта на Стефан Янков Вълчев на 78 години от гр.Сливен – престъпление по чл. 343 ал.1 б.”в” вр. с чл. 342 ал.1 от НК. На обвиняемия С.Д.М. за извършено престъпление по чл. 343 ал.1 буква „в” във вр. с чл. 342 ал.1 от НК, във вр. с чл.54 ал.1 от НК се НАЛАГА наказание лишаване от свобода за срок за ШЕСТ МЕСЕЦА, което наказание да бъде отложено за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343 Г от НК вр. чл. 37 т.7 от НК лишава обв.М.

ОС Сливен ПРИЗНАВА подсъдимия И.Г.Д. българин, български гражданин, с висше образование, женен, работи, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че през м. юли 2007 г. в гр. Сливен, в качеството си на пълномощник на „Еко-Хидро” ЕООД – Сливен избегнал плащането на данъчни задължения в особено големи размери, чрез използване на документ с невярно съдържание – фактура №1000000600/29.07.2007 г. с данъчна основа 296 575.00 лв., издадена от „Яница-А.И.” ЕООД гр. Стара Загора при представяне на информация /справка-декларация вх. № 2000-0915314/13.08.2007 г./ пред органите по приходите – ТД на НАП – Сливен, като е приспаднат неследващ се данъчен кредит по ЗДДС в размер на 59 315.00 лв., като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, неследващият се данъчен кредит е внесен в бюджета заедно с лихвите – престъпление по чл. 255 ал. 4 вр. ал.3, вр. ал.

Сливенският окръжен съд, на основание чл. 306, ал.1, т. 1 от НПК, вр. с чл. 25, ал.1 и ал.2, и чл. 23, ал.1 от Н         О П Р Е Д Е Л И: КУМУЛИРА наложените на осъдения Д.Й.В., наказания по НОХД № 796/2001 г. на РС – Сливен, НОХД № 1739/2001 г. на РС – Сливен, като определя едно общо наказание от ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което бъде изтърпяно при първоначален ОБЩ режим в затворническо общежитие от ОТКРИТ тип. На основание чл. 23, ал.2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към така определеното общо наказание от шест месеца лишаване от свобода, наказанието обществено порицание. КУМУЛИРА наложените на осъдения Д.Й.В. наказания с присъди по НОХД № 305/2002 г. на Окръжен съд – гр. Сливен, НОХД № 491/2003 г.

Сливенският окръжен съд на основание чл.452 ал.1 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТХВЪРЛЯ предложението на Председателя на Пробационни съвет към Пробацонна служба, звено Сливен при ОС „ИН” гр.Сливен за замяна на остатъка от неизтърпяната част от наказанието „Пробация”, включващо следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от две години и шест месеца и Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от две години и шест месеца, наложено с присъда № 1700 от 21.10.2009г. по НОХД № 1090/2009г. на Районен съд – Шумен на Я.А.А. с наказание „Лишаване от свобода”, като НЕОСНОВАТЕЛНО.

Определението може да бъде обжалвано и протестирано с частна жалба и протест пред Апелативен съд гр.Бургас в 7 – дневен срок, считано от днес.

 

ОС Плевен ОДОБРЯВА постигнатото споразумение от 09.11.2010 година по НОХД 1233/ 2010 година между Окръжна прокуратура - Плевен, представлявана от прокурора И.Ш., адвокат Б.П. като защитник на подсъдимия П.Ц.Д., относно следното: ПОДСЪДИМИЯТ П.Ц.Д.-живее в с. Гривица, Плевенска област, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, безработен, не осъждан. Освобождаван от наказателна отговорност по чл. 78а НК се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че През периода от 01.02.2010 до 08.04.2010 година, в с. Гривица, обл. Плевенска при условията на продължавано престъпление : На неустановен ден през периода 01.02.2010 г. - 08.04.2010 г. в с. Гривица, Плевенска област, в съучастие като извършител със С.Ц.Д. . засял 364 бр.

ОС Плевен ОСВОБОЖДАВА условно предсрочно лишеният от свобода К.А.Р., роден на 2.V.1974 година жител и живущ осъден с присъда по нохд № 8/2006 година по описа на ОС  в размер на 1 година и 3 месеца лишаване от свобода за извършено престъпление по чл.244 /1/ от НК ; осъден с присъда по нохд 492/2005 г. по описа на ОС в размер на шест години лишаване от свобода за извършено престъпление по чл.211, чл.244 /1/ т.2,чл.23 НК; осъден с присъда по нохд 445/2005 г. по описа на  ОС в размер на две години лишаване от свобода за извършено престъпление по чл.244 /1/, чл.210 /1/ т.4,чл.293 /1/, чл.23 НК; осъден по нохд 125/2005 г. по описа на ОС на 4 години лишаване от свобода за извършено престъпление по чл. 244 /1/, чл.211, чл.23 НК; осъден по нохд 39/2006 г. на РСв размер на една година лишаване от свобода за извършено престъпление по чл.