На горните основания , съдът

Р Е Ш И :

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ сключеният граждански брак между З.Г.С., с ЕГН ********** *** и С.Г.С., с ЕГН ********** ***, сключен с Акт № *** на Община Нова Загора

УТВЪРЖДАВА ПОСТИГНАТОТО СПОРАЗУМЕНИЕ , като:

ПРЕДОСТАВЯ ползването до разрешаване на имуществените отношения жилището в гр. Нова Загора, находящо се *** на З.Г.С..

ПРЕДОСТАВЯ ползването до разрешаване на имуществените отношения жилището находящо се в *** на С.Г.С..

СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕ НА БРАКА ЖЕНАТА ще носи предбрачното си фамилно име - К..

ОСЪЖДА С.Г.С., с ЕГН ********** да ЗАПЛАТИ В ПОЛЗА на държавата по сметка на бюджета на съдебната власт държавна такса в размер на 25.00 /двадесет и пет/ лева.

Решението не подлежи на обжалване.

Районен съд Стара Загора, Гражданско отделение, в проведеното на 13.07.2009 г. в закрито разпоредително заседание по ч. гр. дело № 3123/2009 г., по описа на съда за 2009 г., докладвано от Г.А. районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 ГПК и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 ГПК

Вземането произтича от следните обстоятелства: Длъжникът не е изплатил на „ОББ” АД София погасителни вноски по договор за издаване на кредитна карта от 30.12.2005г. Важна информация за длъжника

Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:

1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в

съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.

2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, заповедта няма

да влезе в сила и ще бъде обезсилена.

3. Настоящата заповед е издадена единствено на информация, предоставена

от кредитора. Тази информация не е проверявана от съда.

4. Ако до изтичане на двуседмичния срок не изпълните задължението или

не подадете писмено възражение до съда, заповедта влиза в сила и подлежи на

принудително изпълнение.

Производството е за промяна на бащино и фамилно име по реда чл.19, ал.1 от ЗГР, във вр. с чл.542 и сл. от ГПК. Водим от горните мотиви, съдът

Р Е Ш И :

ПРИЕМА за установено по отношение на Община – Ардино и Община Стара Загора и ДОПУСКА промяна във фамилното име на С.О.М., ЕГН ********** ***, съдебен адрес: гр. Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики” № 98, к-с „Верея”, ет.4, ст. 410, чрез адв. Е.С. *** Загора, от „М.” на „Й”, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск в частта за допускане на промяна на бащиното име на молителя от „О.” на „О.”, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

Заверен препис от настоящото решение да се изпрати на Община Ардино и Община Стара Загора за сведение и изпълнение.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок, от връчването му, пред Старозагорски окръжен съд.

Производството е за установяване факта на смъртта с правно основание чл.542 и сл. от ГПК, вр. с чл.56 и чл.54 от ЗГР.

Молителят П.М.К. твърди в молбата си, че неговата майка З. П. К., ЕГН **********,***, е починала на ХХ.02.2009 г. в гр. Стара Загора. Твърди също, че настъпилата смърт и причините за нея са констатирани в съобщение за смърт, но е бил пропуснат установения от закона срок за обявяване, поради което не е бил съставен акт за смърт. Моли съда да постанови решение, с което да установи факта на смъртта и да разпореди да се състави акт за смърт. Водим от горните мотиви, съдът

Р Е Ш И :

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И :

ОСЪЖДА Д.Й.А. с ЕГН ********** *** да заплати на Гаранционен фонд със седалище град София и адрес на управление ***, представляван от председателя на Управителния съвет Б. И. М. следните суми: - 598.43 лева, представляваща изплатено от Гаранционен фонд обезщетене за имуществени вреди за увредения на Г. И. К. автомобил с марка „Опел Вектра„ ДК № ТХ 9599АХ при настъпило на 30.11.2003 г. ПТП, предизвикано от виновното поведение на Д.Й.А., ведно със законната лихва, начиная 05.10.2009г. до окончателното и изплащане; - 369.96 лева – обезщетение за забава в плащането на сумата от 598.43 лева за периода 22.03.2005г. – 05.10.2009г. и разноски по делото в размер на 100.00 лева държавна такса, 100.00 лева заплатено възнаграждение на назначения особен представител на ответника и 100.00 лева юрисконсултско възнаграждение.

Обективно съединени искове по чл.109 ЗС, предявени от В.Х. А. против П.С.С.. Съдът

Р Е Ш И:

ОСЪЖДА, на основание чл.109 ЗС, П.С.С., с ЕГН **********,*** да преустанови ползването на собственото си из-бено помещение в северозападната част на сградата, находяща се на същия адрес – под жилището на В.Х.А., с ЕГН **********, за кафене и да отстрани разположените пред него маси, както и да заплати на последния сумата от общо 573 лв. – разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двусед-мичен срок от връчването му на страните.

Постъпила е частна жалба от адв. Н. като пълномощник на А. Г. Г. против решение № 304 от 02.03.2010г. постановено по гр.д. № 551/2010г. по описа на Пловдивския окръжен съд, VІІІ гр.с. в частта с която се оставя без разглеждане жалбата му против действията на ЧСИ С. Т. по изп.д. № 55/2009г. изразяващи се в извършено прихващане на насрещни вземания с протокол от 06.01.2010г. и извършено разпределение, като недопустима, а производството по делото в тази част е прекратено. Излагат се съображения, че е налице разпределение, защото длъжниците имали и задължение към държавата, която е присъединен кредитор, а имуществото не е достатъчно да удовлетвори всички кредитори.

ОС Сливен ОСВОБОЖДАВА по реда на чл. 78а от НК обвиняемата М.Г.М.- българка, българска гражданка, със средно образование, неосъждана, от наказателна отговорност за това, че на 02.06.2009 г., в гр.Сливен пред ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция – гр. Сливен, в общо заявление за плащане на площ 2009 г., представила неверни сведения относно ползването на земеделски парцели, в нарушение на задължение да предостави такива произтичащо от чл.39, чл.41 и чл. 43 ал.1 от Закон за подпомагане на земеделските производители и чл.2, чл.3 от Наредба № 5/27.02.2009 г. на Министъра на земеделието и храните, за да получи средства от фондове принадлежащи на Европейския съюз отпуснати по схема за единно плащане на площ - престъпление по чл. 248а ал. 2, вр. с ал. 1 вр. от НК, като й НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на ПЕТСТОТИН ЛЕВА.

Pages