С постановление от 25.08.2010 г.Държавният съдебен изпълнител при РС-Троян е спрял изпълнително производство по изп.д.№142/2009г., аргументирайки се с разпоредбата на чл.638,ал.1 от ТЗ,а именно-поради откриване на  производство по несъстоятелност на длъжника „ВЕНИКА ТУРС”ООД-с.Чифлик,Ловешка област. Срещу постановлението е постъпила жалба с вх.№909/14.09.2009 г.от „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ”АД-София,ЕИК 831633691,гр.София,район „Средец”,бул.”Витоша”№3.Счита,че постановлението е издадено изцяло в нарушение на закона,поради което моли да бъде отменено.Съдът Р  Е  Ш  И : ОТМЕНЯ, като незаконосъобразно,Постановление от 25.08.2009г.на ДСИ при РС-Троян,за спиране на принудителното изпълнение по изп.д. №142/2009г.,по описа на службата,в частта,с която е спряно изпълнението по отношение на В.К.В. и Н.Д.В.

С постановление   от 25.08.2010 г. Държавен съдебен изпълнител – при РС-Троян е спрял изпълнително производство по изп. Дело №144/2009 г. на ТРС на основание чл. 638 от ТЗ-поради откриване на производство по несъстоятелност на „Веника турс”-ООД-с.Чифлик,Ловешка област. Подадена е жалба №911/14.05.2009 г. от „Банка Пиреос България”-София против постановление от 25.08.2010 г. Държавен съдебен изпълнител – при РС-Троян за спиране на изпълнително производство по изп. Дело №144/2009 г. на ТРС. Моли атакуваното действие на държавния съдебен изпълнител да бъде отменено като незаконосъобразно, тъй като липсват мотиви, увреждат се интересите на банката и изпълнението следва да продължи против физическите лица,за които не е настъпила хипотезата на чл. 638 от ТЗ.

С Резолюция от 21.01.2010 г.Държавният съдебен изпълнител при РС-Троян е отказал да прекрати производството по изпълнително дело №156/2008г.по описа на службата,аргументирайки се,че дължимата сума е частично платена. Срещу отказа е постъпила жалба с вх.№108/28.01.2010г.от длъжника по изпълнителното дело-М.П.М.

Подадена е жалба от Л.Р.А.  против действията на Държавен съдебен изпълнител при Тетевенския районен съд по изп.дело № 38 по описа на съда за 2008 година. В жалбата си излага, че не е била уведомена за наложения запор върху сметката и в “Банка ДСК” ЕАД, клон Тетевен, по която се превеждат субсидии за отглеждане на животни и запорът не е по молба на взискателя. Счита, че тези нейни вземания са несеквестируеми, тъй като са целева помощ от държавата за отглеждане на животни и запорът може да доведе до сериозни щети и невъзможност да изпълни задълженията си като земеделски производител към държавата. Моли да се отмени наложеният запор. Съдът Р    Е    Ш    И  : ПОТВЪРЖДАВА ДЕЙСТВИЯТА на ДЪРЖАВНИЯ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Районен съд-гр.ТЕТЕВЕН по изп.дело № 38/2008 година, с които е наложен запор по сметката на длъжника Л.Р.А.  в “Банка ДСК”ЕАД.

Производството е образувано по реда на чл.435,ал.2 от ГПК. Жалбата е подадена от „КАПС”ООД, със седалище и адрес на управление:  представлявано от Управителя Т. А. В. – длъжник по изп.д.№23/2009г. на Държавен съдебен изпълнител при Тетевенския районен съд, като се обжалва принудителното отнемане на движими вещи. В жалбата се сочи, че извършеното от Съдия-изпълнител действие е незаконосъобразно по следните съображения: Заповед №100 от 29.01.2009г. по ч.гр.д.№91/2009г. на Тетевенския районен съд, въз основа на която е издаден изпълнителния лист не била слязла в сила. Възразява, че същата не им е връчена надлежно, поради което подали жалба до Ловешкия районен съд, която възпрепятствала влизането в сила на заповедта за изпълнение съгласно чл.416 от ГПК. Твърди, че въпреки че уведомили ДСИ за подадената частна жалба действията по изпълнението продължили.

С постановление от 12.04.2010 г.Държавният съдебен изпълнител при РС-Троян е  отказал да наложи принудителна административна мярка по чл.75,т.6 от ЗБЛД,по искане на взискателя „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ”АД,с ЕИК 831633691,със седалище и адрес на управление в гр.София,Район „Средец”,бул.”Витоша”№3,представлявана от пълномощника й адв.Г.И.-АК-Ловеч,спрямо длъжниците по изп.д.№35/2008г.по описа на Службата-С.М.П. и Х.И.П.-. Недоволен от това Постановление е оставал взискателят и чрез пълномощника си адв.Г.-АК-Ловеч,го обжалва.

Подадена е жалба от „Интерамерикан България”ЗЕАД-София № 907/11.09.2009 г. против постановление на държавен съдебен изпълнител при Троянски районен съд от14.08.2009 г.,с което е спряно производството по изпълнително дело № 156/2008 г. по описа на ДСИ при ТРС на основание чл. 454,ал.1 от ГПК-внасяне на 30% от вземането на кредитора от длъжника М.М. и поемане на задължение за внасяне на 10% месечно. Съдът О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалба от „Интерамерикан България”ЗЕАД-София № 907/11.09.2009 г. против постановление на държавен съдебен изпълнител при Троянски районен съд от 14.08.2009 г.,с което е спряно производството по изпълнително дело № 156/2008 г. по описа на ДСИ при ТРС на основание чл. 454,ал.1 от ГПК-внасяне на 30% от вземането на кредитора от длъжника М.М.

"В. с. 96"АД със седалище и адрес на управление гр.В. представлявано от изп.директор И. Г. П. чрез пълномощника си адв.С.Т. е обжалвал действията на Съдебния  изпълнител Г.Б.-извършения от него въвод във владение на 28.05.2009г. в поземлен имот 12259.1011.109 в кв.11"Складова зона" по плана на гр.В. *.В жалбата се твърди,че жалбоподателят е собственик на имота срещу който е насочено изпълнение и се позовава на нот.акт №14 т.V  рег.№6082  нот.дело №546/2005г. на нотариус Р.С..Посочва се,че позовавайки се на собствеността върху този имот жалбоподателят го е отдал под наем на "А."ЕООД.

Съдът признава подсъдимия Ц.Г.М., на работа като “държавен съдебен изпълнител” при РС гр. Мездра,  за НЕВИНЕН в това на 10.10.2005 год. в с. Камено поле, обл. Враца, в качеството си на длъжностно лице – “държавен съдебен изпълнител” към РС гр. Мездра да е нарушил служебните си задължения, като е предприел принудително изпълнение срещу фирма “Карди–С” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, с управител Д.И.К. по изпълнително дело №194/2005 год. по описа на РС гр. Мездра, а именно като да не е връчил призовка за доброволно изпълнение – чл. 325, ал.1 от ГПК /отм./, да не е назначен представител на длъжника – чл. 327 от ГПК /отм./, да не е предоставена възможност за обжалване от страните на описа и оценката – чл. 333, ал.1 от ГПК /отм./ и извършената продажба да не е била предварително оповестена – чл. 368, ал.3 от ГПК/отм./ с цел да набави за Е И П от гр.

Pages