СЪДЪТ намира, че няма пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, като същевременно с оглед разпоредбите на чл.327 от НПК, за неизменност на съдебния състав, следва да препотвърди извършените действия до този момент, обективирани в определението от 15.12.2009 год., поради което О П Р Е Д Е Л И: ПОТВЪРЖДАВА определението на КОС от 15.12.2009 год. за внасяне на делото в съдебно заседание, което определение е от друг съдебен състав. КЮСТЕНДИЛСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, след съвещание намери, че в настоящия случай е на лице хипотезата на чл.323, ал.1, т.2 от НПК. Присъдата на ДРС, с която е допуснато приложение на чл. 25 от НК е от 25.09.2009 г. Същата е обявена на подсъдимия. Жалбата в частта по чл.25 от НК е депозирана едва на 30.11.09 г., т.е извън срока по чл.319 от НПК.

Съдът намира, че следва производството по настоящето дело да бъде прекратено по оттегляне на подадения протест от прокурора, поради което и на основание чл.324 от НПК

  О П Р Е Д Е Л И :  ПРЕКРАТЯВА производството по ВНОХД №229/2010г. по описа на ВОС.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

Производство по реда на чл.345, ал.1, вр.чл.249, ал.3 НПК. С разпореждане от 24.06.2010 г., постановено по НОХД № 356/2010 г. по описа на Районен съд - гр.Бяла Слатина, съдията-докладчик е прекратил съдебното производство на основание чл.249, ал.2, вр.чл.248, ал.2, т.3 НПК и е върнал делото на Районна прокуратура - гр.Бяла Слатина за отстраняване на допуснати  нарушения на процесуалните правила.

Производството е по реда на чл. 243, ал.4 НПК. Образувано по жалба от В.Н.Ц. и Ц.Т.Ц., чрез повереника им адв. С.Г. против постановление на ОП - гр.Враца от 05.07.2010 г. за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 50/2008 г. по описа на ОП - гр.Враца (ДП № 497/2008 г. на РУ на МВР - гр.Враца).

С Определение № 380/14.05.2010 год.,постановено по чнд № 733/2010 год.Врачанският районен съд е потвърдил Постановление от 20.04.2010 год.на прокурор от Районна прокуратура гр.Враца,с което е прекратено наказателното производство по ДП № 1971/2009 год.по описа на Районна прокуратура гр.Враца/№1963/2009 год.по описа на РУ МВР гр.Враца/,образувано против Ч.Г.К. ,управител на “А.”ООД с.В.,обл. В. за престъпление по чл.216 ал.1 от НК.

В.Ж.Д.  е обжалвала определение № 558/24.06.2010 год., постановено по ЧНД № 985/2010 година, с което Районен съд Враца е потвърдил постановление от 19.05.2010 год. на Районна прокуратура Враца, за прекратяване на наказателно производство по ДП № 1295/09 г., образувано срещу Б.Т.Т.  за престъпление по чл.343 ал.1, б.”б” вр.чл.342 НК.

Производството е по реда на чл. 243, ал.3 и сл. от НПК и е образувано по жалба, подадена от Н.Г.В.,против постановление на ВОП от 9.06.2010год. за прекратяване на наказателното производство, образувано по ДП № 1934/2009год. по описа на ОП Враца / ДП № 1061/2009год. по описа на РУ на МВР Враца/, против неизвестен извършител за престъпление по чл. 115, вр. с чл. 18, ал.1 от НК. В жалбата се навеждат доводи за прекратяване на наказателното производство при непълнота на доказателствата - неизвършиени очни ставки между пострадалите свидетели В., Ц. и М. от една страна и св. И. Т. от друга страна, като се прави искане за отмяната му и връщане на делото на прокурора с указание за внасяне на обвинителен акт.

Производство по реда на чл.243, ал.7, вр. ал.6 НПК. Образувано е по жалба от М.Е.П. против Определение №33 от 15.01.2010 г. по ч.н.д. №53/2010 г. по описа на РС Враца, с което е потвърдено Постановление на ВРП от 13.11.2009 г. за прекратяване на наказателно производство по ДП №1963/2009 г. Жалбоподателят, с неясно формулирано, но извличащо се от жалбата искане, моли да бъде отменено Определението на РС Враца и Постановлението на ВРП за прекратяване на наказателното производство, твърдейки, че същото е постановено при непълнота на доказателствата, че щетите от престъплението са в по-голям размер от установения по досъдебното производство, както и че не му е изпратен препис от постановлението за прекратяване.

Производство по реда на чл. 243, ал.7, във вр.ал.6 НПК и е образувано по протест на Районна прокуратура - Мездра против Определение № 6 от 13.01.2010 г., постановено по реда на чл.243, ал.4 НПК по н.ч.д. № 6/2010 г. по описа на Районен съд - Мездра, с което е отменено постановление от 18.12.2009 г. за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 5/09 г. по описа на същата прокуратура.
В протеста си представителят на РП – Мездра навежда доводи и съображения, че определението на съда е неясно и противоречиво, с оглед на което прави искане същото да бъде отменено като незаконосъобразно.

Производство по реда на чл.345 НПК. Образувано е по частна жалба от К.Д.К. против Разпореждане от 27.11.2009 г. на РС Мездра, с което на основание чл.24, ал.1, т.1 НПК е прекратено наказателното производство по н.ч.х.д. №538/2009 г. Жалбоподателят навежда доводи за  незаконосъобразност на обжалвания акт, доколкото в правните си изводи съдът е приел, че деянието, описано в частната тъжба не е извършено при форма на вина умисъл и същото не съставлява престъпление. Моли Разпореждането да бъде отменено, а делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

Pages