Производството е образувано по реда на чл.435,ал.2 от ГПК. Жалбата е подадена от „КАПС”ООД, със седалище и адрес на управление:  представлявано от Управителя Т. А. В. – длъжник по изп.д.№23/2009г. на Държавен съдебен изпълнител при Тетевенския районен съд, като се обжалва принудителното отнемане на движими вещи. В жалбата се сочи, че извършеното от Съдия-изпълнител действие е незаконосъобразно по следните съображения: Заповед №100 от 29.01.2009г. по ч.гр.д.№91/2009г. на Тетевенския районен съд, въз основа на която е издаден изпълнителния лист не била слязла в сила. Възразява, че същата не им е връчена надлежно, поради което подали жалба до Ловешкия районен съд, която възпрепятствала влизането в сила на заповедта за изпълнение съгласно чл.416 от ГПК. Твърди, че въпреки че уведомили ДСИ за подадената частна жалба действията по изпълнението продължили.

Подадена е частна жалба от П. Д. М. от град София, управител на „Рархи” ЕООД – София, против определение № 788/ 12.11.2010 година на Районен съд – Ловеч, постановено по ч.гр.д. № 1661/ 2009 година по описа на същия съд, в частта с която на М. като физическо лице е наложена обезпечителна мярка „ограничение върху задграничния му паспорт от 09.12.2009 година”, като счита същата за незаконосъобразна. Излага съображения, че е допустимо налагане на обезпечителни мерки върху имуществото на длъжника по бъдещия иск, а такъв е „Рахи” ЕООД, а той като управител на дружеството няма качество на длъжник, за да бъде наложена такава мярка по отношение на него. Моли в този смисъл да бъде отменено допуснатото обезпечение в частта, с която на него като физическо лице му е наложена обезпечителна мярка „ограничение върху задграничния паспорт от 09.12.2009 година”.