оден от гореизложените съображения и на основание чл.318 ТЗ вр.чл.327 ТЗ, чл.86 ЗЗД и чл.238,ал.1 ГПК съдът

Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ предявеният от “ЕМА ТРАНС” ООД гр.Плевен, ЕИК 824105672 със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул.”Дойран” № 160 представлявано от Евгени Христов Матеев с ЕГН ********** и Тони Цветанов Илиев с ЕГН ********** ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО, чрез адв.Даниел Петров със адрес за съобщения: гр.Плевен, ул.”Главинкова” № 13 иск против “АГРИПРОДУКТ” ЕООД ЕИК 103783944 със седалище и адрес на управление: гр.Б.Слатина, обл.Враца, ул.”В.Левски” № 34, вх.”А”, ет.1,ап.2 представлявано от ГЕОРГИ СТОЕВ ГЕОРГИЕВ с ЕГН **********, за присъждане на исковата сума от 2 036,16 лв. представляваща стойността на получени, но незаплатени от ответника стоки/моторни масла и филтри/, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

Казанлъшки районен съд, гражданска колегия в публично заседание на 04.05.2010 година, в състав:
Председател:Дориана Минчева
при секретаря Е.Д., като разгледа докладваното от съдията гр дело № 692 по описа за 2010 година, за да се произнесе взе предвид следното:
Предявен е иск за 549 лв с правно основание в ЗННД.

ВОДИМ ОТ ГОРНОТО СЪДЪТ

Р Е Ш И :

ДОПУСКА ПРОМЯНА в постановената със съдебно решение № 272 от 11 10 2004г., на РС гр.БЯЛА СЛАТИНА, приложено по делото,МЯРКА ЗА ЗАКРИЛА на детето В.К.В. – ЕГН: **********, родено на 14 10 1992г., от майка Т. П.Л., ЕГН: **********, и баща- КОСТАДИН ВАСИЛЕВ БОРИСОВ-ПОЧИНАЛ, като ПРЕКРАТЯВА настаняването му в ДДЛРГ, с.БЪРДАРСКИ ГЕРАН и НАСТАНЯВА в ЦНСТ с.БЪРДАРСКИ ГЕРАН., поради ПОРАДИ ЗАКРИВАНЕТО НА ДДЛРГ с. Б.геран до настъпване на обстоятелствата за изменение или прекратяване на настаняването.

Решението подлежи на незабавно изпълнение, като същото може да се обжалва пред ВрОС в 7 – дневен срок от уведомяване на страните.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия МИНЧЕВА дело № 826 по описа за 2010 година.
На именното повикване в 9.30 часа се явиха:

ИЩЦИ - И.Н.И., със съгласието на майка си Г.К.Г.- редовно призован, явява се лично и с майка си Г.Г.
- Г.К.Г., като майка и законна представителка на малолетното дете Ч. Н.И.- редовно призована, явява се лично
За двамата се явява адв. Ш., упълн. от по- рано, приета от днес

ОТВЕТНИК-Н.И.И.- явява се лично и с адв. Д., упълн. от по- рано, приета от днес

АДВ. Ш.-Да се даде ход.
АДВ.Д.-Да се даде ход.

Съдът
О П Р Е Д Е Л И

ДАВА СЕ ХОД НА ДЕЛОТО

Производството по чл.129, ал.1 вр. с чл.128, т.2 от ГПК

Предявен е иск по чл.109 от ЗС. В искова молба ищеца С.С.С. твърди, че е собственик на дв.място, представляващо УПИ І-113, в кв.6 по плана на с.Бузовград. Ответниците И.Г.М. и Г.И.М., са собственици на парцел пердставляващ УПИ ІІ-114.

Моли съда да постанови решение, с което да осъди ответниците да премахнат намиращите се в източната част на дв.място водопроводни тръби и стоп.постройка-навес,както и да му заплатят обезщетение за лишаване от право на ползване върху тази част от дв.място в размер на 2000 лв. за периода м.май 2005 – м.май 2009 година, ведно със законната лихва, считано от м.май 2005 година до окончателното изплащане. По изложените съображения съдът

О П Р Е Д Е Л И

Казанлъшки районен съд, гражданска колегия, в закрито заседание на 28.04.2010 г. в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЙКО НЕЙКОВ

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 844/ 2010г. по описа на Районен съд - Казанлък, за да се произнесе взе предвид следното:

Постъпила е молба от Н.Х.С., в качеството й на ищец по гр.д. № 844/2010г. по описа на РС- Казанлък, с която заявява, че оттегля предявения иск с правно основание чл. 150 от СК и иска производството по делото да бъде прекратено.

По повод молбата на ищцата и на осн. чл. 232 от ГПК съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 844/ 2010г. по описа на Районен съд- Казанлък, поради оттегляне на искането.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Старозагорския окръжен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на ищеца.

Районен съд Стара Загора, Гражданско отделение, в проведеното на 17.09.2009 г. закрито разпо­редително заседание по ч. гр. дело № 4043/2009 г., по описа на съда за 2009 г., докладвано от Г.А. районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и сл. ГПК и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 411, ал. 3 ГПК

Вземането произтича от следните обстоятелства: Длъжникът не е заплатил на кредитора дължимо част от задължение за доставка на морска сол за пътища и транспортна услуга да Свобода, Плодовитово, Шишманци съгласно фактура № 0000011692/13.11.2009 г. в размер на 17180,68 лева, както и 780,65 лева лихва за забава от 14.01.2009 г. до 11.05.2009 г. по същата фактура.

Районен съд гр. Стара Загора., гражданско отделение, в проведеното на 14 септември 2009 г. в закрито разпо­редително заседание по ч. гр. дело № 3887/2009 г., по описа на съда за 2009, докладвано от Е.Е. районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и сл. ГПК и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 411, ал. 3 ГПК

Районен съд Стара Загора, Гражданско отделение, в проведеното на 23.09.2009 г. в закрито разпо­редително заседание по ч. гр. дело № 3453/2009г., по описа на съда за 2009 г., докладвано от К.А. районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и сл. ГПК и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 411, ал. 3 ГПК Вземането произтича от следните обстоятелства: Заявителят твърди, че длъжника не е изпълнил към него задължението си за плащане на цената за извършени лабораторни услуги на обща стойност 1 053.60 лева по фактури №№ ************************

Присъдената сума може да бъде внесена по сметка на заявителя/кредитора

Pages