Производството е образувано по реда на чл.435,ал.1 от ГПК. Постъпила е жалба от В. А. В. от с.Глогово, Ловешка област против Постановление от 23.1.2008г. на ДСИ при РС – Тетевен, с което е прекратено производството по изп.д.№87/2002г., като моли същото да бъде отменено. Сочи, че постановения акт е незаконосъобразен с него му се нарушават конституционните права. Фирма “ТЕТ-5”ООД  му дължи сумата. Иска въззивната инстанция да отмени Постановлението на ДСИ – гр.Тетевен и да му помогне да си вземе парите.
Съдът Р   Е   Ш   И : ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата подадена от В. А. В. от с.Глогово, Ловешка област против Постановление от 23.12.2008г. на ДСИ при РС – Тетевен, с което е прекратено производството по изп.д.№87/2002г., като неоснователна и недоказана.    
Решението не подлежи на обжалване.

С определение № 61/ 27.07.2010 година, постановено по т.д. № 41/ 2010 година по описа на Ловешкия окръжен съд, е оставена без движение исковата молба, предявена от „Х.” АД  Троян против „Ч.” ООД – САЩ, за осъждане на ответника на основание чл. 79, ал.1, чл. 86 от ЗЗД, вр. чл. 288 ТЗ да заплати общо сумата  лева, представляваща незаплатена цена по договор за производство и продажба на изделия по 33 бр. фактури, мораторна и законна лихва. На ищеца е указано че следва в едноседмичен срок от получаването на съобщението да отстрани констатираната нередовност на исковата молба – да представи доказателства за процесуалната легитимация на ответника – извлечение от регистъра, в който е вписано ответното дружество или друг акт, удостоверяващ съществуването му. Уведомен е, че ако нередовностите на исковата молба не бъдат отстранени в този срок на основание чл.

Поземлен казус. С решение № 83 от 01.08.2008 г., постановено по гр.д.№ 48/2008 г., Момчилградският районен съд е отхвърлил предявения от М.Ю.М. /М.Й./ от с.Х., общ.К. иск за признаване за установено по отношение на С.Ю.Е. от с.Х., общ.К., че е собственик на недвижим имот – нива от 2 дка, находяща се в м.”Хаджимале алтъ” в землището на с.Х., общ.К., на основание чл.97 от ГПК  /отм./. С решението си съдът е осъдил М.Ю.М. /М.Й./ да заплати на С.Ю.Е. направените по делото разноски в размер на 250 лева.

Определение на Окръжен съд - Кърджали относно жалба. В жалбата се сочи, че неправилно Кърджалийският районен съд се позовал на разпоредбата на чл. 78 ал. 5 от ГПК, за да намали размера на адвокатското възнаграждение. Твърди се, че нямало възражение от страна на длъжника за прекомерност на адвокатското възнаграждение, а съдът нямал правото служебно да намалява разноските за адвокат.

Обезпечение на бъдещ иск с правно основание чл.237, ал.1 от ТЗ, предявен от “Ел Зет” ООД – гр.К. против “Титан – клинър” ООД – гр.К. чрез налагане на запор на банковите сметки на дружеството. Молителят се обръща към съда да отмени допуснатото обезпечение чрез налагане на запор на банковите сметки на “Титан – клинър” ООД – гр.К.. Към молбата е приложено заверено копие от преводно нареждане за кредитен превод с дата 18.12.2008 г. Ответникът “Ел Зет” ООД – гр.П. не е подало възражение в тридневен срок на основание чл.402, ал.1, пр. второ от ГПК. Съдът намира молбата за отмяна на допуснатото обезпечение за основателна.

Производство е по чл.396 от ГПК. Постъпва жалба против определение на съда, с което е допуснато обезпечение на
предявени искове с правно основание чл.26, ал.2 от ЗЗД и чл.108 от ЗС, чрез налагане на възбрана върху недвижим имот.Определението на районния съд, в частта, с която е допуснато обезпечение на иска с правно основание чл.108 от ЗС, чрез налагане на възбрана на процесния магазин, е недопустимо. В случая не е било налице искане за допускане на обезпечение на предявения реивандикационен иск за собственост, поради което допускайки обезпечение по него, без да е направено искане за това, съдът се е произнесъл свръхпетитум и в тази му част определението е недопустимо.

Обжалвано е производството по чл.213 и сл. от ГПК (отм.), във вр. с §2, ал.1 от ПЗР на ГПК. Окръжен съд - Кърджали прекратява производството. Следва жалба от за 'неправилно и незаконосъобразно' постановление. В обстоятелствената част и петитума на исковата молба ищците излагат съображения и обосновават искове с правно основание чл.14, ал.4 от ЗСППЗ и чл.97, ал.1 от ГПК (отм.), които взаимно се изключват. Така,
твърди се, че ищците са съсобственици по наследство на поземлен имот, който е предмет на земеделска реституция, неприключила поради непредставяне на удостоверение от техническа служба.