Постъпила е искова молба от „ЕКО БЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД-гр.София, в която се твърди, че дружеството е сключило с ДП „СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ”-гр.София чрез неговото поделение в гр.Плевен договор за услуга от 02.07.2008г., по силата който чрез специални пробивно-взривни работи е извършило изкоп на площадката на МОЛ „ПЛЕВЕН”. Възложителят извършил частични разплащания за извършената услуга, но останали дължими 50 997.25лв. Поради затруднения на възложителя, на 04.02.2009г. било подписано допълнително споразумение, с което задължението по договора е било редуцирано на 42 000лв. С друго двустранно споразумение от 09.06.2009г. задължението отново е било намалено-този път на 34 530.72лв. Тази именно сума се претендира на основание чл.327, ал.1 от ТЗ, ведно със законната лихва върху нея, считано от подаване на исковата молба. С разпореждане №955 от 24.11.2009г.