Воден от гореизложеното и на основание чл.351, ал.1, вр.чл.348, ал.1 от НПК, Върховният касационен съд, трето наказателно отделение

 

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационния протест на Софийска апелативна прокуратура срещу въззивна присъда №19 от 20.06.2012г. на Апелативен съд - София, по внохд №467/2012г.

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по дело №1548/2012г., по описа на ВКС на РБ, трето наказателно отделение.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

Водим от изложеното на основание чл.354, ал.3, т.2, във връзка с чл.355, ал.1, т.т.1 и 3 НПК, ВКС, първо наказателно отделение

 

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение № 35 от 06.03.2012 г. по въззивно дело № 17/12 г. на Апелативния съд – гр.Бургас освен в частта, с която е потвърдено оправдаването на подсъдимия С. П. С. за довършено престъпление по чл.199, ал.2, т.т.2 и 3, във връзка с чл.198, ал.1 НК и ВРЪЩА делото за ново разглеждане в отменената част от друг състав на същия съд от стадия на съдебното заседание.

 

С оглед изложеното и на основание чл. 354, ал. 3, т. 2 от НПК, Върховният касационен съд, първо наказателно отделение
РЕШИ: ОТМЕНЯ решение № 165 от 23 ноември 2011 година на Пловдивския апелативен съд, по внохд № 368/2011 година по описа на този съд, с което е
потвърдена изцяло присъда № 22 от 10 юни 2011 година на Пазарджишкия окръжен съд, постановена по нохд № 11/2011 година по описа на този съд.
ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав, от стадия на съдебното заседание.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Върховният касационен съд, трето наказателно отделение
Р Е Ш И :
ОСТАВЯ В СИЛА въззивно решение №149 от 10.05.2012г., постановено по внохд №222/2012г., по описа на Софийски АС.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Върховният касационен съд, второ наказателно
отделение
Р Е Ш И:
ИЗМЕНЯВА въззивно решение № 441/06.01.2012 г. на Софийски апелативен съд, НО, ІІ-ри състав, постановено по ВНОХД №
571/2011 г., КАТО НАМАЛЯВА наложеното на подсъдимия Й. Б. О. наказание за престъплението по чл. 115 от НК и общото наказание по
чл. 23 ал. 1 от НК от 7 (седем) на 5 (пет) години лишаване от свобода, като на основание чл. 61, т. 3, вр. чл. 59 ал. 1 от ЗИНЗС
постановява изтърпяването му в затворническо общежитие от открит тип при общ режим.
ОСТАВЯ В СИЛА въззивното решение в останалата му част.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

Съдът Р Е Ш И:

ВЪЗОБНОВЯВА въззивно нохд № 236/2012 год. на Пловдивския окръжен съд, наказателно отделение и ИЗМЕНЯ решение № 108/18.04.2012 год., постановено по отношение на осъдения К. Г. Р. в частта относно наказанията лишаване от свобода, наложени за престъпленията по чл.143, ал.3 вр.ал.1 като

НАМАЛЯВА определените размери по отношение на обвиненията - за В. Х. Х. на две години, за И. А. П. на две години и шест месеца, както и в частта по чл.23, ал.1 НК - на две години и шест месеца.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на осъдения в останалата част.

Решението не подлежи на обжалване.

Съдът Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ нова присъда № 201/15.12.2011 год. по въззивно нохд № 455/2011 год. на Пловдивския апелативен съд, първи наказателен състав по отношение на подсъдимата М. М. К. в частта, в която е отменена присъда № 227/28.06.2011 год. по нохд № 689/2010 год. на Старозагорския окръжен съд, наказателен състав, с която е призната за виновна и осъдена по чл.283 НК и оправдана по чл.205, ал.1, т.3 вр.чл.202, ал.2 вр.чл.201 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК, както и в частта, в която е призната за виновна и осъдена по чл.282, ал.1 НК.

ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав.

ОСТАВЯ В СИЛА присъдата в останалата част.

Решението не подлежи на обжалване.

Касационното производство е образувано по жалба на подсъдимия М. Ц. Л., чрез служебния му защитник адвокат В. Д., против решение № 56 от 12.03.2012 год. по в.н.о.х.д. № 71/ 2012 год. на Софийски апелативен съд, Наказателна колегия, 6 състав, с искане за неговата отмяна и оправдаването на подсъдимия или при алтернатива за връщане на делото за ново разглеждане.

Подсъдимият се позовава на касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и 2 от НПК.

Касационното производството е образувано по жалби срещу решение № 204 от 11.01.2011г., постановено по внохд № 150/10г. по описа на
АС-Бургас, както следва:
-жалба от подсъдимия С. С., чрез защитника му адв.А..В жалбата се изтъкват всички касационни основания по чл.348 от НПК, като се правят
искания в условията на алтернативност, а именно за оправдаване на подсъдимия или намаляване на наказанието;
-жалба и допълнение към нея от адв.Г., защитник на подс.Г. Д., с която се релевират оплаквания за незаконосъобразност, недоказаност,
необоснованост, допуснати нарушения на материалния закон и наличие на съществени процесуални нарушения;
-жалба от частните обвинители Д. Е., П. Е., Т. М., Р. М., Ж.М., А. Т., Ж. Д., Д. Д., Д. Д., Д. М., П. Д., И. И., Г. Г. Ж. Х., М. Т. и Д. Д., чрез повереника им

Pages