Р E Ш Е Н И Е
Р  E 
Ш  Е  Н 
И  Е
 
№ ……….,              
10.06.2010 година,           град
София,
  Е 
Т  О     Н 
А     Н  А 
Р  О  Д  А
 
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, І-во Гражданско отделение, I-ви
брачен въззивен състав, в публично
съдебно заседание на десети май през 2010 година, в състав:
   ПРЕДСЕДАТЕЛ :
                ЧЛЕНОВЕ :
 
гражданско дело по описа
на съда за
за да се произнесе, взе предвид следното : 
Р Е Ш И:
 
ПОТВРЪЖДАВА Решение № ІІІ-84-1 от 19.01.2010 г.,
постановено по гражданско дело № 4942 по описа за 2008 г., на Софийски районен
съд, Трето гражданско отделение, 84 състав.
ОТХВЪРЛЯ претенциите на въззивниците за присъждане на
разноски като НЕОСНОВАТЕЛНИ.
ПРЕПИСИ от настоящето решение да се връчат на


Р Е Ш Е Н И Е
Р Е Ш Е Н И
Е
 
              14.06.2010г.                 гр.София
СОФИЙСКИ
ГРАДСКИ СЪД, Гражданско отделение, ІV-А въззивен състав, в публичното съдебно заседание
на трети юни през две хиляди и десета година, в състав:
                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА КАЦАРОВА
 
                                        ЧЛЕНОВЕ:            ДЖУЛИАНА ПЕТКОВА
                                                                       
                                                                                    по описа за 
2009г., взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.258 и сл. ГПК.                                                                            
 
 
  Е   Ш   И   :
 
 
         ПОТВЪРЖДАВА


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
   Р  
Е   Д   Е   Л   Е  
Н   И   Е   :
                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СТЕЛА КАЦАРОВА
                   ЧЛЕНОВЕ:
          ДЖУЛИАНА ПЕТКОВА                                     
                                                                                  
ДАЯНА ЦВЕТАНОВА
 по описа за 2010г., за да се произнесе, взе
предвид следното:
Производството е 
по реда на чл.418, ал.4 вр. чл.274 и сл. ГПК.
   Е  
Д   Е   Л  
И   :
 
ПРЕКРАТЯВА
производството по гр.д.6288/10г.,
СГС, ІV-а с-в.
Определението не подлежи на обжалване.
 
 
                                                              
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                               ЧЛЕНОВЕ
:      1.


Р Е Ш Е Н И Е
Р Е Ш Е Н И
Е
 
              11.06.2010г.                 гр.София
СОФИЙСКИ
ГРАДСКИ СЪД, Гражданско отделение, ІV-А въззивен състав, в публичното съдебно заседание
на трети юни през две хиляди и десета година, в състав:
                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА КАЦАРОВА
 
                                        ЧЛЕНОВЕ:            ДЖУЛИАНА ПЕТКОВА
                                                                       
                                                                                     2009г., взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.258 и сл. ГПК.                                                                            
 
 
  Е   Ш   И   :
 
 
         ПОТВЪРЖДАВА


Р Е Ш Е Н И Е
Р Е Ш Е Н И
Е
 
              11.06.2010г.                 гр.София
СОФИЙСКИ
ГРАДСКИ СЪД, Гражданско отделение, ІV-А въззивен състав, в публичното съдебно заседание
на трети юни през две хиляди и десета година, в състав:
 
                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА КАЦАРОВА
 
                                        ЧЛЕНОВЕ:           ДЖУЛИАНА ПЕТКОВА
                                                                       
                                                           
                      ДАЯНА ЦВЕТАНОВА
  2009г., взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.258 и сл. ГПК.
 
 
Р   Е   Ш   И   :
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:      
1.
 
                           2.           


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
   Р  
Е   Д   Е   Л   Е  
Н   И   Е   :
             ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СТЕЛА КАЦАРОВА
              ЧЛЕНОВЕ:
           ДЖУЛИАНА ПЕТКОВА
                 ДАЯНА ЦВЕТАНОВА
Производството е 
по реда на чл.274 и сл. ГПК.
 
   Е  
Д   Е   Л  
И   :
ОСТАВЯ
БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „А.
Б.” А.Е. – дружество учредено и регистрирано по гръцкото законодателство, чрез
адв.М. срещу  определение от
13.05.2010г., гр.д.17133/10г., СРС, 76 с-в, с което е оставена без уважение
молбата от 11.05.2010г. за ПОФГ.
Определението  
 
 
                         ЧЛЕНОВЕ: 1.                       2.                         


Р Е Ш Е Н И Е
Р Е Ш Е Н И
Е
 
              11.06.2010г.                 гр.София
СОФИЙСКИЯТ
ГРАДСКИ СЪД, Гражданско отделение, ІV-А въззивен състав, в публичното съдебно заседание
на трети юни през две хиляди и десета година, в състав:
                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА КАЦАРОВА
 
                                        ЧЛЕНОВЕ:                                                                                   
                                                                                   ДАЯНА ЦВЕТАНОВА
  2007г., взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.196 и сл. ГПК/отм./ вр.
§2, ал.2 ПЗР на ГПК.                                                                            
 
 
   И   :
 
 
ОБЕЗСИЛВА решение от 28.12.2006г., гр.д.9693/05г., СРС, 42 с-в в


РЕШЕНИЕ
  София  10.06.2010
г.
       И М Е Т О  
Н А   Н А Р О Д А
   ГРАДСКИ  
СЪД,    Г.О.,   ІI-б  
ВЪЗЗИВЕН СЪСТАВ,
            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА
                     ЧЛЕНОВЕ: 1. РАЛИЦА ДИМИТРОВА
                              2. РУМЯНА СПАСОВА
  г. и за да се произнесе, взе предвид
следното:
 
Р 
Е  Ш  И: 
 
                                   ОСЪЖДА  
 
                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
                                                                         
ЧЛЕНОВЕ: 1.                                             


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
гр. София, ПРЕДСЕДАТЕЛ: Розинела Янчева                                                                                       ЧЛЕНОВЕ:
Ралица Димитрова
            Румяна Спасова
 
като
разгледа докладваното от мл. съдия Спасова частно
гражданско дело № 6525 по описа за 2010 г. и за да се произнесе взе предвид
следното:
 
Производството
е по реда на чл. 274 – чл. 279 ГПК.
 
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба на В.И.Ш. и А.И.Б. срещу протоколно
определение от 15.04.2010 г. за частично прекратяване на производството по
гр.д. № 12691/2008 г. на Софийски районен съд, 27 състав.
ОСЪЖДА В.И.Ш., ЕГН ********** *** и А.И.Б., ЕГН ********** ***
на основание чл. 78, ал. 3 ГПК да заплатят на Е. Т. С., ЕГН ********** и Л. Д.


Р Е Ш Е Н И Е
гр. София, 11.06.2010 г.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА
РАЛИЦА ДИМИТРОВА
                                 РУМЯНА СПАСОВА
 
при
секретаря Д.Ш., като разгледа докладваното от младши съдия Спасова гр.д. № 2161 по описа за 2009 г. и за
да се произнесе, взе предвид следното:
Производството
е по реда на чл. 258 – 273 ГПК.
 
 
ОТМЕНЯ решението от 27.01.2009 г. по гр.д. № 24559/2008 г.
на Софийски районен съд, 62 състав, с което е отхвърлен иск с правно основание
чл. 213 КЗ във вр. с чл. 49 ЗЗД за сумата 264 лв. и иск по чл. 86, ал. 1 ЗЗД до
сумата 22,55 лв. и вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОСЪЖДА С. о., с адрес: гр. С., ул. „М.” № ** да заплати на
ЗАД „А.” АД, с адрес: гр. С., ул. „С. К.” № * сумата 264 лв. (двеста шестдесет

Pages