Р Е Ш Е Н И Е
   И  
С   Ъ   Д   А
316
гр.
Силистра, 26.05.2010 год.
  М 
Е  Т  О    Н  А   
Н  А  Р 
О  Д  А
    ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МИРОСЛАВ  ХРИСТОВ
  Б.
                       Р.  Г.
при
секретар- протоколиста А.А. и в присъствието на прокурора  
  И 
С  Ъ  Д  И:
            ПРИЗНАВА
подсъдимият Д.Г.И., роден на ***г***,
живущ ***, български гражданин с основно образование, неженен, неосъждан,
безработен с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в
това, че на 30.12.2009г. в гр. Силистра, чрез използване на техническо
средство- ключ е отнел от владението на Д.Д.Р. *** чужди движими вещи- 1 бр.
лична карта, 1 бр. мобилен телефон марка „Нокиа 7210”, 1 бр. мобилен телефон
марка „Сименс А60”, зарядно устройство за мобилен телефон марка „Сони Ериксон”,


ПРОТОКОЛ
                     ПРОТОКОЛ
                                          
гр.Силистра 07.06.2010 год.
                      
№ 432
ДОПУСКА      промяна във фамилното  име на П.Н. М с ЕГН  ********** 
по Акт за раждане № 45/  10.02.1948
г.   Община гр.С, като фамилното име да
се счита Н..
 
След влизане на
решението в сила, препис от същото  да се
изпрати на заинтересуваната институция за вписване на
промяната в името на молителя в акта за раждане и в регистъра за гражданско
състояние.
              


ПРОТОКОЛ
                     ПРОТОКОЛ
                                          
гр.Силистра 07.06.2010 год.
                      по описа за 2010 година
 
 
№ 432
        
 ДОПУСКА     промяна във фамилното  име на Й.К. Д. с
ЕГН  **********  по Акт за раждане № 128/  0***, като фамилното име да се счита К..
 
След влизане на
решението в сила, препис от същото  да се
изпрати на заинтересуваната институция за вписване на
промяната в името на молителя в акта за раждане и в регистъра за гражданско
състояние.
 
             


ПРОТОКОЛ
ПРОТОКОЛ
 
в открито съдебно
заседание на четиринадесети май, две хиляди и десета година в състав :
                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ПЕТЪР П.
Р     Е     
Ш      И       :
1945 г. на С. община, С.околия
във фамилното име на титуляра на акта Г.П. Г., с ЕГН: **********, като за в
бъдеще то да се счита – „М.”.


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
2010 г., в състав:
                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИЯ ПЕТРОВА
разгледа
докладваното  от районния съдия гр.д. № 713
по описа на съда за 2010 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Постъпила  е молба от Г.А.Д., в която твърди, че на
15.04.2010 г.  ответникът Т.А.С., с
когото живеела на съпружески начала, в пияно състояние се опитал да я пребие с
кол.
По постъпилата
молба е образувано гр.д. № 713 по описа на СРС за 2010 г.
След като
съдът в изпълнение на задължението си по чл. 129, ал.1 ГПК е проверил
редовността на исковата молба и нейните приложения, е констатирал, че
молителката не е конкретизирала обстоятелствата по инцидента, настъпил на


ПРОТОКОЛ
ПРОТОКОЛ
 
в открито съдебно
заседание на четиринадесети май, две хиляди и десета година в състав :
                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ПЕТЪР ПЕТРОВ
Р     Е     
Ш      И       :


Р Е Ш Е Н И Е
Р
Е Ш Е Н И Е
14                                           
 разгледа докладваното от районния съдия  гр. дело № 1782 по описа за 2009 г. на съда, за да се
произнесе, взе предвид следното:
ид.ч. Твърди, че имота е придобит по време на брака помежду
им в режим на СИО, като след прекратяването на брака с решение № 30 / 01. 03. 2001 г., постановено по
бр.д. № 12 / 2001 г.
по описа на СРС имота е ползван само от ответника, поради което предявява и
претенция по чл. 31, ал. 2 от ЗС, като моли да бъде осъден ответника за да
заплаща обезщетение за лишаването й от възможността да ползва имота в размер на
50.00лв. месечно от предявяване на исковата молба до окончателното прекратяване
на съсобствеността.
1997 г., като ищцата е напуснала семейното


Р Е Ш Е Н И Е № 221
 11 май 2010 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СРС,
гражданска колегия, в публично заседание на четиринадесети април 2010 г., в състав:
                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИЯ ПЕТРОВА
При секретаря С.П.
като разгледа докладваното  от районния
съдия гр.д. № 384 по описа на съда за 2010 г., 
за да се произнесе, взе предвид следното:
           
Производството
е по реда на чл. 19, ал.1 във вр. чл. 73 ЗГР.
            Постъпила
е молба от  М.Д.Ч., в която твърди, че
във всички документи за самоличност и други документи, които я касаят, издадени
преди  сключването на гражданския й брак,
тя фигурирала с  имената М.Д. К.. След
като се омъжила и приела фамилията на своя съпруг, съставяните й документи я


Р Е Ш Е Н И Е
   И М Е Т О  
Н А   Н А Р О Д А
 
Силистренският
районен съд, гражданска колегия в публично заседание на   единадесети май 2010 година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:Л.КАРАГЕОРГИЕВА
СЕКРЕТАР:И.И.
като разгледа
докладваното от районния съдия гр. дело № 2104 по описа на съда за 2009 г., за да се произнесе,
взе предвид следното:
С решение № 140 от
18. 03.2009 г.
постановено по гр. д. № 2104/2009г. по описа на СРС между Г.С.Г. и Г.Л.Г., ПРИ
РАВНИ КВОТИ е допусната делбата на следния недвижим имот:
АПАРТАМЕНТ №  намиращ се в гр.С. по
кадастралната карта на гр.С., ул.”С. с.”№., ет..с предназначение
–апартамент, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, представляващ
самостоятелен обект в жилищна сграда№1, разположен в поземлен имот с идентиф.№ ., с прилежащото му


ПРОТОКОЛ
ПРОТОКОЛ , наказателна колегия,
в открито съдебно заседание на осемнадесети май, две хиляди и десета година в
състав:
НОХД № 227 по описа за 2010 год., докладвано от районния съдия
Производството е
насрочено по реда на глава ХХVІІІ от НПК.
 
Р Е Ш Е Н И Е: № 304
 
Р  Е 
Ш  И  :
 
това, че в периода 07.06.2009 г. – 05.07.2009 г. в с.
Й., обл. С, в Районна избирателна секция № 176, в условията на продължавано
престъпление, е упражнил избирателно право на проведените на 07.06.2009 г.
избори на членове на Европейския парламент и на проведените на 05.07.2009 г.
избори за депутати в Народното събрание на Р България, без да има такова право
– престъпление по чл. 168, ал. 1, във вр. с чл. 26 от НК и на основание чл.
78а, ал. 5, във вр. с ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА

Pages