Производството е по реда на чл. 19, ал.1 във вр. чл. 73 ЗГР.

Постъпила е молба от А.А.С., в която твърди, че във всички свои документи за самоличност, както и останалите документи, които го касаят и произвеждат за него права и задължения, той фигурира с личното си име „А.”. Същевременно узнал, че в акта си за раждане е записан с личното име “С.”, с което фактически никога не се е легитимирал. Счита, че бъдещото използване на това ново за него име би му причинило значителни трудности и неудобства, поради което моли съда да допусне промяна на името, отразено в акта му за раждане – “С.”, като същото за в бъдеще се счита “А.”, както досега се е назовавал и представял в обществото.
Воден от горното и на основание чл. 235 ГПК, Силистренският районен съдР Е Ш И :


Съдът ОТХВЪРЛЯ като неоснователна молбата на Р.З.А., ЕГН – **********, за допускане на промяна във фамилното й име, на основание чл. 19, ал. 1 от ЗГР, съответно на Т.Решението подлежи на обжалване пред СОС в двуседмичен срок от съобщаването му.

Производството е по реда на чл. 19, ал.1 във вр. чл. 73 ЗГР.

Постъпила е молба от Т.И.С., в която твърди, че във всички свои документи за самоличност, както и останалите документи, които я касаят и произвеждат за нея права и задължения, тя фигурира с личното си име „Т.”. Същевременно узнала, че в акта си за раждане е записана с личното име “Т.”, с което фактически никога не се е легитимирала. Счита, че бъдещото използване на това различно име би й причинило значителни трудности и неудобства, поради което моли съда да допусне промяна на името, отразено в акта й за раждане – “Т.”, като същото за в бъдеще се счита “Т.”, както досега се е назовавала и представяла в обществото.

Съдът ДОПУСКА промяна в бащиното име на Й. П. Г. с ЕГН - ********** по Акт за раждане № 276/ 16.07.1949 г. на Община гр.С., като презимето на молителката да се счита П. .

След влизане на решението в сила, препис от същото да се изпрати на заинтересуваната институция за вписване на промяната в имената на молителката в акта за раждане и в регистъра за гражданско състояния.

Решението подлежи на обжалване пред СОС в двуседмичен срок, който за присъстващите тече от днес, а за заинтересованата страна - от съобщаването му.

ЗГР С. районен съд

Р Е Ш И :ДОПУСКА промяна в Акт за раждане №…./***, околия С. във фамилното име на титуляра на акта Н.Н. Г., с ЕГН: **********, като за в бъдеще то да се счита - Д..

След влизане на решението в сила препис от същото да се изпрати на Община С., гр.С. за отбелязване на промяната в акта за раждане и регистрите за населението.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд- С. в двуседмичен срок, който за молителя тече от днес, а за Община С. и Районна прокуратура С.– от датата на съобщаването му.

Ищецът Х.И.Х., действащ чрез своята майка и законен представител Ж.В.Ж., твърди, че преди три години със съдебно решение ответникът бил осъден да му заплаща мечна издръжка в размер на 40 лв. Намира, че към настоящия момент обстоятелствата, които обуславят нуждата му от издръжка, съществено са променили, тъй като с увеличаване на възрастта му са нарастнали и неговите потребности. Счита, че поради ниския си размер определената към настоящия момент издръжка не е в състояние да задоволи в достатъчна степен неговите нужди, още повече че междувременно е увеличил и нормативно предвиденият минимум на средствата, които родителите са длъжни да отделят за задоволяване нуждите на своите деца.

Производството е охранително по реда на чл.542 и сл. от ГПК.

Молителката Р.Т.Д. моли съда да признае за установено по отношение на Община Силистра, че е майка на детето АНЖЕЛИКА РЕНОВА Т., за раждането на което не е съставен акт за раждане. Твърди, че детето е родено на ***г. в 9,40ч. в гинекологична болница в гр.Ретимно, о.Крит, Р.Гърция.

Заинтересованото лице - Община Силистра, призовано редовно, не изпраща представител и не депозира становище по иска.

Районна прокуратура - гр.Силистра, също редовно призована, не изпраща представител и не депозира становище по иска.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното:

Съдът след като изслуша становищата на страните и последната дума на осъдената А., прие за установено следното: Действително А. е била осъждана при постановяване на присъда 76/27.01.2010г на СРС и е следвало наложеното наказание с тази присъда да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при строг режим. При изпълнение на присъдата са възникнали затруднения, свързани с тълкуването й с оглед режима на изтърпяване на наказанието. Действително волята на съда е била такава и се касае явно за техническа грешка при изписване на присъдата. Съдът като съобрази разпоредбите на чл. 60, ал. 1, ЗИНЗС намира предложението за основателно, поради коетоО П Р Е Д Е Л И :


ОДОБРЯВА и ВПИСВА в настоящия протокол постигнатото споразумение в следния смисъл:

ПРИЗНАВА подсъдимия А.И.А. роден на *** ***, живущ *** български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.01.2010 г. в гр. Силистра без надлежно разрешително е държал високо рисково наркотично вещество – хероин с нетно тегло 4.1304 гр. и активно действащ компонент диацетилморфин – 2,5 тегловни процента на стойност 206.52 лева, поради което на осн. чл. 354а, ал. 3, т. 1, предложение „първо” от НК във вр. с чл. 55, ал.1, т. 1 от НК му налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА при първоначален строг режим, което да бъде изтърпяно в затворническо заведение тип „Затвор” и

ГЛОБА в размер на 2 000.00 /две хиляди/лева.


Съдът

Pages