П Р И С Ъ Д А
П   Р  
И   С   Ъ  
Д   А
гр.Силистра, 29.04.2010 год.
 
  Е 
Т  О    Н 
А    Н  А 
Р  О  Д  А
 
при
секретаря А.М. и с участието на прокурора Галина Вълчева като изслуша
докладваното от районния съдия НОХ дело № 197 по описа за 2010 год., като взе
предвид данните по делото Силистренският районен съд,
  С 
Ъ  Д  И:
 
Признава подсъдимия С. Р.Д.,***, български гражданин,
не женен, осъждан, с ЕГН: **********, за
виновен в това, че на 11.12.2009 година, в гр.Силистра,  съзнателно се е ползвал от  неистински официален документ-свидетелство за
основно образование, като за съставянето не може да му се търси отговорност,
поради което и на основание чл.316 от НК във връзка с чл.308, ал.2 от НК и чл.372,


Р Е Ш Е Н И Е
Р  Е 
Ш  Е  Н 
И  Е
 
гр. Силистра, 01.0 
В  И М Е Т О 
Н А  Н А Р О Д А
 
         Силистренски  районен 
съд,  наказателна колегия, в
публично заседание на осемнадесети  март
през две хиляди и десета година в състав:
 
  СТОЯНОВ
 
при
секретаря А.М., като разгледа докладваното от районния съдия  административно-наказателно дело  №39 по 
описа  на съда  за 
две  хиляди  и десета 
година,  за  да 
се  произнесе  взе 
предвид  следното:
 
Ответникът по жалбата счита, че Наказателното
постановление е законосъобразно и моли съда да го потвърди.
 
Силистренски районен съд ,като прецени доводите на
страните и провери данните по делото, при за установено следното от фактическа
и правна страна:


П Р О Т О К О Л
 
П 
Р  О  Т 
О  К  О  Л
докладвано от 
районния съдия
На именното повикване в 09.00 часа   се явиха:
ПОДСЪДИМ М.Г.С. – редовно призован, явява се
лично  и с адв. И.А.
СТРАНА – РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СИЛИСТРА – редовно
призовани, явява се ПРОКУРОР ВЪЛЧЕВА
 
СЪДЪТ           
            ПРОК.
ВЪЛЧЕВА - Нямам възражения по състава на съда.
            АДВ.
А. - Нямам възражения по състава на съда и прокурора.
           
български
гражданин, с основно образование, На подсъдимия бяха разяснени правата по НПК.
            АДВ.
А. - Нямам искания.
На основание чл. 276, НПК съдът
 
                                    ДАВА
ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ
 
            ДОКЛАДВА
СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО.


Р Е Ш Е Н И Е
 314
гр. Сс,  17 май 2010 г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
СРС,
гражданска колегия, в публично заседание на дванадесети май 2010 г., в състав:
                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИЯ ПЕТРОВА
При секретаря Н.
Г. като разгледа докладваното  от
районния съдия гр.д. № 507 по описа на съда за 2010 г.,  за да се произнесе, взе предвид следното:
           
Производството
е по реда на чл. 19, ал.1 във вр. чл. 73 ЗГР.
            Постъпила е молба от  Ц.Я.Н., в която твърди, че във всички свои документи
за самоличност, както и останалите документи, които го касаят и произвеждат за
него права и задължения, той фигурира с 
фамилното си име „Н.”. Същевременно узнал, че в акта си за раждане е


ПРОТОКОЛ
 гр. Силистра, 14.06.2010
година
 
наказателна колегия, в
открито съдебно заседание на четиринадесети юни, през две хиляди и десета година
в състав:
 – редовно призован, явява се лично.
         Съдът
намира, че са налице процесуални пречки за разглеждане на делото, предвид
волята на жалбоподателя обективирана в молбата депозирана пред Силистренски
районен съд, с които същият оттегля жалбата си срещу наказателно постановление № 347 от 18.03.2010
год. на ВНД началник на РУ на МВР- Силистра. 
       Поради посочените обстоятелства съдът намира,
че не са налице основания за разглеждане на настоящото
административнонаказателно дело и същото следва да бъде прекратено.
от гореизложените съображения, съдът
Определи:
НЕ
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО


Р Е Ш Е Н И Е
 268
гр. Сс,  17 май 2010 г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
СРС,
гражданска колегия, в публично заседание на двадесет и осми април 2010 г., в състав:
                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИЯ ПЕТРОВА
При секретаря Н.
Г. като разгледа докладваното  от
районния съдия гр.д. № 529 по описа на съда за 2010 г.,  за да се произнесе, взе предвид следното:
           
Производството
е по реда на чл. 19, ал.1 във вр. чл. 73 ЗГР.
            Постъпила
е молба от К.Д.Т., в която твърди, че във всички свои документи за самоличност,
както и останалите документи, които го касаят и произвеждат за него права и
задължения, той фигурира с  личното си
име „К.”. Същевременно узнал, че в акта си за раждане е записан с личното име “К.”,


Р Е Ш Е Н И Е
 
гр. Сс,  17 май 2010 г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
СРС,
гражданска колегия, в публично заседание на дванадесети май 2010 г., в състав:
                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИЯ ПЕТРОВА
При секретаря Н.
Г. като разгледа докладваното  от
районния съдия гр.д. № 624 по описа на съда за 2010 г.,  за да се произнесе, взе предвид следното:
           
Производството
е по реда на чл. 19, ал.1 във вр. чл. 73 ЗГР.
            Постъпила е молба от И.Д.С., в която
твърди, че във всички свои документи за самоличност, както и останалите
документи, които го касаят и произвеждат за него права и задължения, той
фигурира с  фамилното си име „С.”. Същевременно
узнал, че в акта си за раждане е записан с фамилното име “К”, с което


ПРОТОКОЛ
                                                 гр.Силистра 14.06.2010 год.
 
                     гражданско дело
№ 1116 по описа за 2010 година
 
№ 475
 
 ДОПУСКА     промяна в лично и бащиното  име на . Н. Т. с
ЕГН - **********  по Акт за раждане №
350/ 2***, като личното и бащиното  име  на молителката да се считат съответно С.Н. .
Решението е
окончателно и не подлежи на обжалване.
 
След влизане на
решението в сила, препис от същото  да се
изпрати на заинтересуваната институция за вписване на
промяната в имената на молителката в акта за раждане и в регистъра за
гражданско състояния.
           
                                                               
РАЙОНЕН СЪДИЯ: 


Р Е Ш Е Н И Е
 316
гр. Сс,  17 май 2010 г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
СРС,
гражданска колегия, в публично заседание на дванадесети май 2010 г., в състав:
                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИЯ ПЕТРОВА
При секретаря Н.
Г. като разгледа докладваното  от
районния съдия гр.д. № 575 по описа на съда за 2010 г.,  за да се произнесе, взе предвид следното:
           
Производството
е по реда на чл. 19, ал.1 във вр. чл. 73 ЗГР.
            Постъпила е молба от  Т.П.И., в която твърди, че във всички свои документи
за самоличност, както и останалите документи, които го касаят и произвеждат за
него права и задължения, той фигурира с 
фамилното си име „И.”. Същевременно узнал, че в акта си за раждане е


Р Е Ш Е Н И Е
Гр. С, 26.02.2010
год.
 
 
                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИЛВИНА ЙОВЧЕВА
чрез наказващия орган, съгласно
чл. 60 от ЗАНН, от активно легитимирано за това лице и против акт, подлежащ на
съдебен контролВъззиваемата
страна  - не се явява, не изпраща и свой
упълномощен представител.  В
придружителното писмо, с което е изпратил административнонаказателната
преписка, моли съдът да потвърди наложените административни наказания.
    На 01.03.2009
г. актосъставителят Д. К. – мл. автоконтрольор при РУ на МВР – гр. С, заедно
със своя колега – А. К. контролирали движението в отсечката по път 4129 км/ч. В отсечката,
където  извършвали проверката имало
ограничение на скоростта от 70

Pages