Р Е Ш И :ИЗМЕНЯ на основание чл. 51 ал. 4 от СК постановеното решение по гр.дело № 940 / 2004 по описа на РРС в частта му относно предоставянето на родителските права по отношение на детето И. И.К. , родено на *** г., както следва :

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на детето И. И.К. , на бащата И.М. К., ЕГН ********** *** .

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето И. И.К. при бащата И.М. К., ЕГН ********** ***.

ОПРЕДЕЛЯ на майката М.Е.Д., ЕГН ********** *** , режим на лични отношения с детето всяка първа и четвърта събота и неделя на месеца от 12,00 ч. в събота до 18,00 ч. в неделя, с преспиване, както и 20 дни през лятото, които не съвпадат с платения годишен отпуск на бащата.

ПРЕКРАТЯВА присъдената издръжка по гр.дело № 920 / 2004г. по описа на РРС .

Р Е Ш И:ОСЪЖДА Б.Н. ***, ЕГН ********** да заплати на Р.Й.Н. ***, ЕГН ********** сумата 1620.00 (Хиляда шестстотин и двадесет) лева, представляваща погасено от ищеца, в качеството му на поръчител, задължение на ответника в качеството му на кредитополучател, към “Банка ДСК” ЕАД по договор за кредит за текущо потребление № 6506381, усвоен на 13.06.2003 год., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от предявяване на иска- 10.12.2009 год. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част за размера над 1620.00 лева за периода от декември 2003 год. до ноември 2004 год. включително.

Р Е Ш И :ОТМЕНЯ Заповед №023/28.08.2009г. на изп.директори на “ЕГГЕД РУСЕ”АД-гр.Русе, с която на И.В.В., ЕГН **********, е наложено дисципинарно наказание “Забележка”, като незаконосъобразна.

ОСЪЖДА “ЕГГЕД РУСЕ”АД със седалище и адрес на управление гр.Русе, бул.”Трети март”74, представлявано от изп.директори Г.М. и П.Г., да заплати на И.В.В. 110 лева деловодни разноски.

ОСЪЖДА “ЕГГЕД РУСЕ”АД със седалище и адрес на управление гр.Русе, бул.”Трети март”74, представлявано от изп.директори Г.М. и П.Г., да внесе по сметка на Русенски районен съд 80 лева държавна такса по делото.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Русенски окръжен съд в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

ПРИСЪДИ :ПРИЗНАВА подсъдимия Х.М.Ч., роден на ***г***, живущ ***, български гражданин, с основно образование, женен, не работи, многократно осъждан, ЕГН:********** за

ВИНОВЕН в това, че на 30.03.2009г.. в гр.Русе, с цел да набави за себе си имотна облата възбудил у Е.И.П. *** - крупие в казино Виена-Русе заблуждение, че й предава паричната сума от 1000/хиляда/ лева, състояща се от 90 бр. банкноти с номинал от по 10/десет/ лева и 50 бр. банкноти с номинал от по 2/два/ лева. за да му ги уедри с банкноти с номинали от по 20/двадесет/ лева и от по 50/петдесет/ лева и с това причинил на Казино Виена - Русе. управлявано от В.В.В. *** имотна вреда в размер на 500 лева, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.209, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го


Р Е Ш И :ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на “ТРАНС УЪРЛД КОМЕРС”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.”Гладстон”79, ап.3, представявана от управителя М.В.К., на основание чл.422 ГПК, че дължи на М.Н.Г., ЕГН ********** ***, сумата 575.24лв. по споразумение с нот.заверка на подписите от 24.04.09г., от които 359.50лв. дължими трудови възнаграждения и 215.74лв. обезщетение за неползван платен годишен отпуск, ведно със законната лихва върху главницата от 31.07.09г. до окончателното й изплащане, както и разноските, присъдени в заповед за изпълнение по ч.гр.д.№4696/09г. по описа на РРС, в размер на 203лв.

ОТХВЪРЛЯ установителният иск за сумата над 575.24лв. до 2500лв., като неоснователен.

Р Е Ш И :ДОПУСКА развод по взаимно съгласие между Д.М.Б., ЕГН ********** *** и В.Б., ЕГН ********** с постоянен адрес Б., 1070 А., Рю де Ш., № .. и със съдебен адрес: гр. Р., ул. „Х. А.” № .., чрез адв.Вл.Н. сключили брак на 30.10.1966г. в гр.Русе с акт №1207 от същата дата.УТВЪРЖДАВА постигнатото от молителите споразумение по чл.51, ал.1 от СК както следва:

1. Страните заявяват, че нямат ненавършили пълнолетие деца.

2. Нямат претенции за издръжка един към друг.

3. След прекратяване на брака Д.М.Б. ще запази фамилното име придобито от брака и в бъдеще ще продължи да се нарича Б..

4. Страните декларират, че нямат семейно жилище, което да се предоставя за ползване.

5. Страните декларират, че не притежават имущество придобито по време на брака което да представлява СИО.

Съобразно всички събрани доказателства,съдът намира,че жалбоподателят не е извършил нарушение на правилата за движение,което да стои в пряка причинноследствена връзка с настъпилия резултат.Обратния извод направен от наказващия орган е необоснован,поради което обжалваното наказателно постановление базирано на него следва да се отмени изцяло.

Водим от горното съдътР Е Ш И:ОТМЕНЯ изцяло наказателно постановление № 3944/05.06.2009 г. на директора на ОД на МВР Русе,с което на И.Т.И. *** ЕГН ********** на основание чл.179 ал.2 вр. чл.179 ал.1 т.5 от ЗДвП е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на СТО И ШЕСТДЕСЕТ лева и са му отнети 9 контролни точки .

Решението може да се обжалва пред РАС в 14-дневен срок от съобщението.

Ответника претендира разноски, които следва да се присъдят в размер на 200 лева. Плащането на трудовото възнаграждение е станало на 15.01.2010г, а искът е заведен на 23.02.2010г.

По изложените съображения съдътР Е Ш И :ОТХВЪРЛЯ иска на Б.П.Б., ЕГН **********,*** против „Сака” ООД, ЕИК 117534006, гр. Русе, ул. „Света гора” № 13А за заплащане на сумата 230,28 лева представляваща трудово възнаграждение за периода от 01.12.2009г. до 16.12.2009г. със законната лихва върху тази сума от 23.02.2010г. до окончателното изплащане.

ОСЪЖДА Б.П.Б., ЕГН **********,*** да заплати на „Сака” ООД, ЕИК 117534006, гр. Русе, ул. „Света гора” № 13А сумата 200 лева разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Русенския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Pages