Производството е образувано по молба с правна квалификация чл. 50 от СК, предявена от Р.Г.Т. ***, ЕГН **********; и Д.В.Г.-Т. ***, ЕГН **********. От съда се иска да постанови решение, с което да прекрати брака между молителите, тъй като са постигнали взаимно съгласие за това, както и да утвърди споразумението им по чл. 51 от СК.

След преценка на събраните по делото доказателства във връзка със становищата на страните, се установява следното:

Молителите са сключили граждански брак в гр. П. на *** г. с Акт № *** г. От брака е родено едно дете, което не е навършило пълнолетие – Г. Р. Т. с ЕГН **********. съдътР Е Ш И :ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Р.Г.Т. ***, ЕГН **********; и Д.В.Г.-Т. ***, ЕГН **********;*** на *** г. с Акт № *** г.; ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

Производството е образувано на основание на Решение №42 от 12.01.2010г. на Окръжен съд- Пловдив по в.гр.д. №2749/2009г., с което е било обезсилено Решение №1692/23.06.2009г. по гр.д. №2702/2008г. на ПРС, ІІ гр.с., в частта му, с която са отхвърлени обективно съединените искове на М. И. В. ***, ЕГН **********, срещу Д. Х. Б. ***, ЕГН **********, за заплащане на сумата от общо 276 лв., дължима по договор от 01.12.2004г. за наем на апартамент с площ от 42 кв.м., намиращ се на третия етаж на кооперацията на ул. **** гр.

Предявени са искове с правно основание чл.79, ал.1 и чл.86, ал.1 от ЗЗД. По изложените съображения съдътР Е Ш И:ОТХВЪРЛЯ исковете на “Е.” ООД, със седалище и адрес на управление гр. П., ЕИК****, представлявано от управителя Е. Г. Й., против Д. П. ***, ЕГН **********, за заплащане на сумата от 16999,20 лв., представляващи дължима цена по договор за доставка и монтаж на паркет и настилка декинг, за което е съставена фактура №0000000803/12.06.2009г.; сумата от 491,31 лв.- лихва за забава за периода 02.07.2009г.-27.09.2009г., ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска- 30.09.2009г. до окончателното й заплащане, като неоснователни.

Производството по делото е образувано по молба по чл.40, ал.1 от ЗУЕС на Н. Н.Г. – за отмяна на решенията на ОС на ЕС на жилищната сграда, находяща се на ***, взети на 30.12.2009г. и 08.01.2010г.

Излагат се съображения за допуснати нарушения при свикването на ОС на ЕС на двете дати, а именно – неспазване на сроковете за връчване на поканите по чл.13, ал.1 от ЗУЕС, както и доводи за незаконосъобразност на взетите решения. Съдът

Р Е Ш И:ОТМЕНЯ всички решения на ОС на ЕС на жилищната сграда, находяща се на ***, представлявана от управителя Р.Г.Я., взети на 30.12.2009г. и 08.01.2010г.

ОСЪЖДА ЕС на жилищната сграда, находяща се на ****, представлявана от управителя Р.Г.Я., да заплати на Н. Н. Г., с ЕГН: **********,***, сумата 50 лв. – разноски по делото.


Производството по делото е образувано по отрицателен установителен иск – по чл.124, ал.1 от ГПК, предявен от Н.Д.Д., ЕГН **********,*** против “Е ***” ЕАД, със седалище и адрес на управление: ***. От Съда се иска да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответ-ното дружество, че ищцата не му дължи сумата от общо 955.83 лв., представляваща не-платена цена за 11 643.28 квтч топлинна енергия за отопление и топла вода, за периода от 01.05.2007г. до 30.04.2008г., начислена й на основание §2 от ПЗР на Наредба 16-334/ 06.04.2007г. Претендират се разноски. СъдътР Е Ш И :


Обективно съединени искове по чл.109 ЗС, предявени от В.Х. А. против П.С.С.. Съдът

Р Е Ш И:

ОСЪЖДА, на основание чл.109 ЗС, П.С.С., с ЕГН **********,*** да преустанови ползването на собственото си из-бено помещение в северозападната част на сградата, находяща се на същия адрес – под жилището на В.Х.А., с ЕГН **********, за кафене и да отстрани разположените пред него маси, както и да заплати на последния сумата от общо 573 лв. – разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двусед-мичен срок от връчването му на страните.

Производството по настоящото дело е образувано по обективно съединени иско-ве по чл.143, ал.2 и чл.149 от СК, предявени от непълнолетната М.Б. Б., с ЕГН: **********, действаща със съгласието на майка си С. Д. Ш., двете с адрес: ***, против Б.В. Б., с ЕГН: **********,*** – неин баща. Съдът

Р Е Ш И :ОСЪЖДА Б.В.Б., с ЕГН: **********,***, да заплаща на непълнолетното си дете М.Б.Б., с ЕГН: **********, действаща със съгласието на майка си – С. Д. Ш.,***, издръжка в размер на 100 /сто/ лв., начиная от 22.03.2010г., месечно и периодично до настъпване на законна при-чина за изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просроче-на вноска от падежа до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ претенцията до пълния й предявен размер от по 200 лева месечно, като неоснователна.

Pages