Производство по реда на Закона за защита от домашното насилие /ЗЗДН/.

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ подадената от М.А.Г. ЕГН ********** против Г. К. Г. ЕГН ********** молба по ЗЗДН за налагане на мерки за защита от извършено от ответника на 03.03.2010г домашно насилие, изразило се в нанесен на молителката побой – удари по главата, тялото и краката с ръце и бастун.
ОСЪЖДА М.А.Г. ЕГН ********** да заплати държавна такса по сметка на ВСС в размер на 30 лв.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - П. в 7 – дневен срок от връчването му.

Производство пред първата инстанция е по чл.247 от ГПК .Образувано е по молба на а. Д.Е. – п. на ответницата по гр д 5208/2009г Т.Т.Д. ЕГН ********** , за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в диспозитива и в мотивите на постановеното по делото съдебно решение №280 от 28.01.2010 година, съгласно което ответницата е посочена с фамилно име ,,В. ,,
Видно от всички събрани по делото ПИСМЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ИМЕНАТА НА ОТВЕТНИЦАТА СА Т.Т.Д. . Същата е с ЕГН **********, а не с посочения в решението ЕГН ********** . Безспорно се касае за очевидни фактически грешки по смисъла на чл.247 от ГПК , които следва да бъдат поправени с настоящото решение.
По изложените съображения Съдът

Р Е Ш И :

Производството по делото е образувано по иск с правно основание по чл.415, ал.1 от ГПК, предявен от “ЕВН България Топлофикация” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”В. Левски” № 236, ЕИК 115016602, чрез пълномощника по делото юрк. Н. Е., против Д. С. П. ***, ЕГН **********.По изложените съображения съдът
Р Е Ш И :

Производството е образувано по искове с правна квалификация чл.356, ал.2 във връзка с чл.361 от ТЗ и по чл.86, ал.1 от ЗЗД, предявени от „Доран комерс” ООД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. „Иван Сусанин” №45в вх.А, ет.2, ап.6, ЕИК 175177236, чрез пълномощника юрк. В. П., против „БГ Кран” ЕООД, ЕИК 101772696, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Полк. Сава Муткуров” №87, ет.1, ап.1, представлявано от С. Щ. С.С оглед на гореизложеното съдът:

Р Е Ш И:

Ищецът „Сосиете Женерал Експресбанк” АД е предявил по реда на чл. 415, чл. 422 ГПК установителни искове за съществуване на парични вземания против ЕТ „Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина – д-р **”.На основание чл. 78, ал. 1 ГПК в полза на ищеца следва да бъдат присъдени направените по делото разноски, които се констатираха в размер на 361,11 лв. ДТ. А на основание чл. 78, ал. 8 ГПК следва да се присъди и сумата 811,10 лв. юрисконсултско възнаграждение, определено в съответствие с чл. 7, ал. 2, т. 4 от НМРАВ.

Ето защо съдът

Р Е Ш И :

Предвид заявения отказ от иска и на основание чл.233 ГПК,
СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
Определението може да се обжалва в едноседмичен срок пред ПОС, който за ищеца тече от днес, а за ответника от съобщаването.
Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието се закри в 14,35 ч.

НАХ дело номер 1830 по описа за 2010 година


Р Е Ш И :


ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ...23.02.2010г. на Началника на отдел „Рибарство и Контрол” към териториално звено на ИАРА - гр. Пловдив, с което на Т.А. ***, ЕГН ********** е наложено административно наказание “ГЛОБА” от 500лв. за извършено административно нарушение по чл.37 от Закона за рибарството и аквакултурите.

Решението подлежи на обжалване пред ПАС в 14 дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ
ОДОБРЯВА постигнатото на 28.05.2010 г. на основание чл.384 от НПК споразумение между Районна прокуратура – П., представлявана от прокурор РУМЯНА ЗАЙКОВА-КАЛЕЕВА, от една страна и от друга – подсъдимия М.Б.Б., лично и чрез защитника си адв.И.Ш. от АК – П. за решаване на НОХД 3270/2010 г. по описа на ПРС – ХХ н.с. за следното:
ПОДСЪДИМИЯТ М.Б.Б. - роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, живущ ***, с ЕГН: ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл. 343Б, ал.1 от НК затова, че на 24.05.2010 год. на …-ти километър на път …. – гр.Х. – с.Ч., обл. П. е управлявал моторно превозно средство – мотоциклет „Хонда” с рег.№ ….., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда , а именно 1,87 на хиляда, установено по надлежния ред.

Pages