О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
Номер                         Година      2010                    Град Пловдивски
Районен съд                               
V граждански  състав
На      двадесет и първи май                        Година 2010
В      закрито  
заседание в следния състав:
 
                                                    
Председател: 
като
разгледа докладваното от      съдията
дело
номер     4286      по описа за      2010         година
            Съдът като разгледа молбата я намери
за основателна. Съгласно разпоредбата    на чл. 105 от ГПК искът се предявява пред
съда , в района на който е постоянният адрес или седалището на ответника. В
настоящия случай адреса на ответника е в гр. М., поради което компетентен да


ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 699
ОПРЕДЕЛЕНИЕ№
699
гр.
Пловдив 14.06.2010 г.
 
В
ИМЕТО НА НАРОДА
 
В хода на досъдебното
производство Е.Б.К.е бил привлечен в качеството на обвиняем за престъпление по
чл.206 ал.1 от НК /постановление за привличане на обвиняем от 26.02.2010 г. –
л.56 от досъдебното производство/ за това, че в периода м. юни – м. юли 2009 г.
в гр. Асеновград противозаконно е присвоил чужда движима вещ – лек автомобил
марка “Форд Мондео” с рег. № ****, собственост на “Е.” ООД гр. Свиленград, на
стойност 1497 лева, която е владеел. Спрямо обвиняемия е била взета мярка за
неотклонение “подписка”.
Против постановлението за
прекратяване на наказателното производство на прокурор при РП Пловдив,
произнесъл се при условията на чл.195 ал.2 т.2 от НПК, е подадена жалба от А.В.К.


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
Номер    5319                     Година      2010                    Град ПЛОВДИВ
Пловдивски
Районен съд                               
V граждански  състав
На      двадесети май                        Година 2010
В      закрито  
заседание в следния състав:
 
                                                    
Председател: ДАРИНА МАТЕЕВА
 
като
разгледа докладваното от      съдията
дело
номер     3657    по описа за      2010         година
Постъпил
е отговор по чл. 131 от „Т.” ООД със седалище и адрес на управление: гр. П., ул.
”П. Ю. Т.”№ ..., представлявано от у. Д. М. Б.,  като е направено възражение за неподсъдност на
делото пред ПРС и искане същото да бъде изпратена на Районен съд - гр. Пазарджик.


ПРОТОКОЛ
Година
2010                                                     Град
Пловдив
Пловдивски районен
съд                               І брачен
състав
На
шестнадесети юни                                     Година
2010
 
В
публично заседание в следния състав:
 
 Председател: НЕДЯЛКА СВИРКОВА
                                              
Секретар:
Т.Р.
Сложи
за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА
гражданско
дело 7240
година.
На
поименното повикване в 9,26 часа се явиха:
 
..........................................................................................................................................................................................
С ОГЛЕД


П Р О Т О К О Л
№ 500
  5.2010 година                                          град Пловдив
ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД
             15
наказателен състав
На тринадесети май   
                             две хиляди и десета година
В публично заседание в следния състав:
 
                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОЯН ТОНЕВ
                
 Секретар: Д.Д.    
 ПРОКУРОР: СВЕТЛОЗАР
ЧЕРАДЖИЙСКИ                    
 Сложи за
разглеждане докладваното от съдията
 НОХД  №  2390
по описа за 2010 година.
 На именното
повикване в 13,34 / поради закъснение в графика / се явиха:
ПОДСЪДИМИЯ В.М.С. –  се явява
лично и с адв. Илел от АК Пловдив - редовно упълномощен от 12.05.2010 г.
СВИДЕТЕЛИТЕ
М.Н.М. – редовно призована се явява.


П Р О Т О К О Л
 
                                                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОЯН ТОНЕВ
        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. П.К.
      
2291 по описа за 2010 година.
 
 - редовно призована не се явява
Да се даде ход на делото.
Да се даде ход на делото.
: Да се даде ход на делото.
 след съвещание намира, че не са налице процесуални
пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което
П.И.П. - роден на *** ***, постоянен адрес ***, и настоящ адрес
*** българин, български гражданин, разведен, с висше образование, безработен, неосъждан
с ЕГН **********.
 
: Получих препис от
обвинителния акт преди повече от 7 дни.
 
 
 


Р Е Ш Е Н И Е
                                          Р Е Ш Е Н И Е
        №1161                 11.06.2010г.
          гр.
Пловдив
                                     В ИМЕТО НА НАРОДА
 тринадесети май   две хиляди и 
десета  година в състав:
                                            по описа на ПРС за 2010 година, 15 н.с. за да
се произнесе взе предвид следното:
  Н.В.И.
с ЕГН ********** ***, срещу 
Наказателно  постановление  № 23822/09 от 23.12.2009г.  на   Началник 
С - р “ПП” при ОД на МВР  Пловдив  с което на 
жалбоподателя    на  
основание  чл.  315 
ал.1 т. 1  от КЗ  му е наложено административно наказание “
глоба” от 400 лв. за извършено административно нарушение по  чл. 
100 ал.1 т.3 предл. 1  от ЗДвП. С жалбата


овдив, 15
Р Е Ш Е Н И Е
Пловдив, 15.06.2010г.
                                                   
                                                    
Председател: НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
 
при
секретаря  В.К., като разгледа докладваното
от съдията гр. д.№ 226 по описа за 2010г., за да се произнесе взе предвид
следното:
     Ищецът В.Д.В., ЕГН:**********
***,чрез пълномощника си адв. С., твърди в исковата си молба против ответника
„ЕВН България Електроразпределение” АД град Пловдив, че като работник в
„Електроразпределение Пловдив” ЕАД, чиито правоприемник е ответното дружество,
е претърпял трудова злополука, установена с Акт №2/04.05.1998г., а  с ЕР на ТЕЛК №2245 169/09.09.2002г. му била
определена пожизнено 100% загубена работоспособност с чужда помощ. Имуществената


Р Е Ш Е Н И Е
Р     Е     Ш    
Е     Н     И    
Е
 
гр.ПЛОВДИВ,15,06.
2010г.
 
В   И М Е Т О  
Н А   Н А Р О Д А
 
  публичното заседание на 08 юни 2010г.  в 
състав  :
             Производство пред първа инстанция.
Ищците М.К.Ж.
ЕГН:********** като майка и  законен
представител на Р.К.А.,ЕГН:********** *** и Г.К.А.,ЕГН:********** , действащ
лично и със съгласието на майка си М.К.Ж. ЕГН:********** *** са предявили срещу
ответника К.Д.А., ЕГН: ********** *** бр.дело №861/2008г. по описа на Районен Съд – Пловдив ,
като настоява за увеличаването и от 70 лева на 150  лева месечно за всяко от децата Г. и Р., начиная от датата на подаване на исковата молба в Съда до
настъпване на законна причина за изменение или прекратяване.Ответникът


гр. Пловдив, 15.06.2010г.
 
 
                                                    
Председател: НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
 
 
при
секретаря  Ваня Койчева, като разгледа
докладваното от съдията гр. д. №1322 по описа за 2010г., за да се произнесе взе
предвид следното:
            Производството е образувано по
обективно съединени искове с правна квалификация – чл. 128, т. 2 във вр чл. 245, ал. 1 във вр. ал. 2
КТ, във вр.чл.86 от ЗЗД.
 основание чл. 245, ал. 1, вр.ал.2 от КТ във вр. чл. 128, т. 2 от КТ във вр.
чл. 86 от ЗЗД предявява иск за заплащане на неизплатено трудово
възнаграждение за периода 01.10.2007-31.01.2008 год вкл. в общ размер 616,38
лева, ведно с мораторна лихва върху посочената главница в размер на общо 177,63лева

Pages