Съдът намира, че преди извършване на процесуални действия за одобряване на така постигнатото споразумение между представителя на Районна прокуратура Плевен и защитника на подсъдимия М.Д.Б. адв. В.М. следва да се приемат като доказателства по делото писмените материали по досъдебно производство № Д-2196/2009 г. по описа на Районна прокуратура Плевен.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл. 283 от НПК присъединява като доказателства по делото писмените материали по досъдебно производство № Д-2196/2009 г. по описа на Районна прокуратура Плевен.

ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА чл. 59 от ЗАНН.Обжалвано е Наказателно постановление № 4669/09 от 29. 12. 2009 г. на ***на длъжност Началник Второ РУ МВР Плевен , с което на основание чл. 179 ал. 2 пр. 1 ЗДвП на П.В.И. ***.Р. Славейков “ № 62 ап. 7 ЕГН-**********е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева за извършено нарушение по чл. 21 ал. 1 ЗДП и на основание Наредба № І-1959 на МВР се отнемат 4 КТ .

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ редовно призован се явява лично в съдебно заседание и не се представлява . В депозираната пред съда жалба моли същия да постанови решение, с което да отмени изцяло наказателното постановление , като постановено при нарушение както на материалния така и на процесуалния закон.

Производство по реда на чл.306, ал.1, т.1 от НПК.Постъпило е предложение от РП – Плевен за определяне на общо най-тежко наказание на осъдения С.Б.К., ЕГН ********** по НОХД №№2577/07г, 3282/07г, 4061/07г, 3912/07г, 4131/07г, 207/08г, 2445/08г, 2973/08г, 120/08г, 4225/08г, 3874/08г, 984/09г, 283/09г, 65/08г, 3096/08г, 2976/09г, 1693/09г, 3452/09г, 4221/09г, 4597/09г и 124/10 г, всичките по описа на ПлРС.

Представителят на РП – Плевен поддържа така изготвеното предложение.

Осъденият моли съда да извърши групиране на наказанията.

След като взе предвид становището на страните и събраните доказателства в хода на съдебното следствие, съдът счита предложението на РП – Плевен за основателно.
Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРОИЗВОДСТВО по реда на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК.

Постъпило е предложение от Районна прокуратура – Плевен за осъдения С.Н.Ч. ЕГН ********** за определяне на едно общо най-тежко наказание измежду наложените му наказания, по присъди и определения, подробно посочени в предложението.

В съдебно заседание представителят на РП – Плевен поддържа така изготвеното предложение.

Осъденият С.Н.Ч. се явява лично в съдебно заседание и адв. П. К. от АК – Плевен и моли да бъде извършено групиране на наказанията.

След като взе предвид становището на страните и събраните доказателства в хода на съдебното следствие, съдът счита предложението на РП – Плевен за основателно.
От изложеното е видно, че налице са предпоставките за групиране на така наложените наказания, поради което и на основание чл. 306, ал. І, т. 1 от НПК,

ПРОИЗВОДСТВО по реда на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК.Постъпило е предложение от Районна прокуратура – Плевен за осъдения Н.С.В. ЕГН ********** за определяне на едно общо най-тежко наказание измежду наложените му наказания, по присъди и определения, подробно посочени в предложението.

В съдебно заседание представителят на РП – Плевен поддържа така изготвеното предложение.

Осъденият Н.С.В. се явява лично в съдебно заседание и със служебен защитник адв. П.В. от АК - Плевен и моли да бъде извършено групиране на наказанията.

След като взе предвид становището на страните и събраните доказателства в хода на съдебното следствие, съдът счита предложението на РП – Плевен за основателно.

Производството е по чл. 28 във връзка с чл. 26 от Закона за закрила на детето.

В Плевенския районен съд е постъпила молба от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Долна Митрополия, в която е направено искане да бъде постановено решение, с което непълнолетното дете Р. В. В. бъде настанено за отглеждане в семейна среда на роднини по майчина линия, а именно: нейните баба и дядо Р. В. Т. и Т.П.Т.,***, до навършване на пълнолетие на детето.

Ответниците Р. В. Т. и Т.П.Т.,***, ангажират становище, че молбата е основателна.

Ответниците А.Т.В. и В.Г.В.,***, не са взели становище.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства и съобрази доводите на страните, намира за установено следното:

Съдът ПРИЗНАВА подсъдимият К.Ю.Л. – 0***, българин, български гражданин, средно, осъждан, не женен, работих в ***к, ЕГН ********** за ВИНОВЕН В ТОВА, че на 19.02.2009 г. в гр. Плевен, при условията на опасен рецидив, като се сговорил предварително с И.М. и чрез използване на техническо средство, отнел чужда движим вещ – 1 бр. охранителна камера “AOST”, с автоматичен ZOOM ден – нощ IR на стойност 249.00 лева, собственост на Б.В.М. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, поради което и на основание чл. 196 ал. 1 т. 2 вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 и т. 5 вр. чл. 29 ал. 1 б”А” и б”Б” от НК и вр. с чл. 55 ал. 1 т. 1 вр. чл. 2 ал. 2 от НК го осъжда на 1 година и 2 месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим в затвор.

Иск с правно основание чл.150 от СК.

В ПлРС е постъпила искова молба от И.А.И. със съгласието на майка си ***против А.П.И., в която се твърди че с решение по гр.д.№ 3713/2004г. по описа на ПлРС ответникът е осъден да заплаща на ищеца месечна издръжка в размер на 50 лв.Твърди се, че ответникът не е изплащал редовно присъдената издръжка, за което срещу него има образувано изпълнително дело, а издръжката се изплаща от Община Плевен.Твърди се, че детето е ученик в 11 клас в ПГ по транспорт Плевен и посещава редовно учебни занятия. Твърди се, че от определянето на издръжката до настоящия момент са се изменили условията при които е определена издръжката и детето има нужда от по-голяма издръжка. Моли съда да постанови решение с което да осъди ответника да заплаща ежемесечна издръжка в размер на 150 лв за детето И.А.И..Производството е по реда на чл.306, ал.1, т.1 от НПКПостъпило е предложение от РП-Плевен досежно осъдения М.Р.Н. за определяне на едно общо най-тежко наказание измежду наложените му наказания н.о.х.д. № 3144/2006г. и н.о.х.д № 3998/2009 г., и двете по описа на РС-Плевен.

В съдебно заседание представителят на РП-Плевен поддържа направеното предложение. Моли за определяне на едно общо най-тежко наказание на осъдения Н..

Осъденият М.Р.Н. се явява лично и със служебен защитник В.Т.от АК - Плевен. Намира предложението на РП-Плевен за основателно и моли съда да се съобрази съответно с изтърпяната фактическа част от наложените му наказания.

Pages