Р Е Ш Е Н И Е
 
П Р И С Ъ Д А
 
 
Номер
……                                        Година 2010                     
Град Казанлък
 
В  ИМЕТО НА НАРОДА
 
Казанлъшки
районен съд                                       V-ти наказателен състав
На
десет май                                                                                  
  Година 2010
В
открито заседание в следния състав:
 
                                              
                        Председател: ДЕЯН ИЛИЕВ
                                       
Секретар:
С.Р.
ПРОКУРОР:
АНТОНИЯ СПАСОВА
като
разгледа докладваното от съдия-докладчика Деян Илиев
НОХ
дело № 125 по описа за 2010
година
 
                                 
П Р И С Ъ Д И:


РАЙОНЕН СЪД КАЗАНЛЪК
Р Е Ш Е Н И Е
 
 
Номер ........                                                                    
Град Казанлък
 
В  ИМЕТО НА НАРОДА
 
Казанлъшки районен съд                                      
V-ти наказателен състав
На двадесет и девети април                                                         
Година 2010
В публично заседание в
следния състав:
                                                                     
Председател: Деян ИЛИЕВ
Секретар: С.К.
като разгледа докладваното от
съдия-докладчика Деян Илиев
АН дело № 1340 по описа за
2009 година за да се произнесе съобрази:
 
Обжалвано е
Наказателно постановление №  г. на РУМВР-Казанлък.
Жалбоподателят П.Т.П., недоволен от наложеното му наказание,


Р Е Ш Е Н И Е №26”и”
Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  
 
Казанлък 12.05.2010год.
, нито в АУАН, нито в обсъжданото
н.п. №43- 0000041/ 08.02.
2010г. на и.д. Началник на областен отдел „КД- ДАИ” гр.С.З., е посочено, че в
момента на движение, на спиране и на извършване на проверката жалбоподателя е
извършвал таксиметров превоз, превозвайки пътници. Не са конкретизирани лица,
намиращи се в автомобила. Липсва констатация за работещ касов апарат, което да
установява, че с лекия автомобил, в тогавашния момент, се е извършвал превоз на
пътници. След съставяне на акта АНО не е изискал документи от „******” *****
гр.К. за установяване дали лек автомобил „Деу Нубира” с рег.№ ******** е
работещ автомобил. Не е изяснил кой е превозвача, по смисъла на чл.93 ал.2 от


Р Е Ш Е Н И Е
 
 
Р    
Е     Ш     Е    
Н     И     Е
 
гр. Казанлък 26.04.2010 г.
 
В     И М Е Т
О      Н А      Н А Р О Д А
 
Казанлъшкият районен съд, Наказателно
отделение, четвърти наказателен състав, в публично съдебно заседание на петнадесети
април през две хиляди и десета година в  състав:
 
председател: Михаил Михайлов,
NОбжалвано е наказателно
постановление N 6414/ 24.11.2009 год. на ВНД Началник
на РУМВР К. Жалбоподателят моли съда да измени горното наказателно
постановление. В с.з. същият поддържа жалбата си.
Въззиваемата страна, редовно
призована, не изпраща представител и не
изразява становище.
 Административнонаказващият орган,
позовавайки се на АУАН №6414/ 29.10.2009год., е приел за установено, че на 29.10.


Р Е Ш Е Н И Е
 
 
Р    
Е     Ш     Е    
Н     И     Е
 
гр. Казанлък 27.04.2010 г.
 
В     И М Е Т
О      Н А      Н А Р О Д А
 
Казанлъшкият районен съд,
наказателно отделение, четвърти наказателен състав, в публично съдебно
заседание на двадесети април през две хиляди и десета година в  състав:
 
председател: Михаил Михайлов,
NОбжалвано е наказателно
постановление N 4803/ 18.09.2009 год. на Началника
на РУМВР К., с което е наложено административно
наказание- глоба общо в размер на 130 лева и са отнети 4 контролни точки на М.С.Й..
Последният мотивира несъгласието си с обстоятелството, че не е допуснал
административно нарушение по чл.100 ал.2 от ЗДвП,Въззиваемата страна, редовно
призована, не изпраща представител и не изразява


РАЙОНЕН СЪД КАЗАНЛЪК
Р Е Ш Е Н И Е
 
 
Номер ........                               04.5.10
г.                           Град Казанлък
 
В  ИМЕТО НА НАРОДА
 
Казанлъшки районен съд                                      
V-ти наказателен състав
На деветнадесети април                                                               
Година 2010
В публично заседание в
следния състав:
                                                                     
Председател: Деян ИЛИЕВ
Секретар: С.К.
като разгледа докладваното от
съдия-докладчика Деян Илиев
АН дело № 1102 по описа за
2009 година за да се произнесе съобрази:
 
Обжалвано е
Наказателно постановление № 0153426 от 04.06.2009 г. на ТД на НАП - Стара Загора. Жалбоподателят К.Д.Х. в


РАЙОНЕН СЪД КАЗАНЛЪК
Р Е Ш Е Н И Е
 
 
Номер ........                               04.5.10
г.                           Град Казанлък
 
В  ИМЕТО НА НАРОДА
 
Казанлъшки районен съд                                      
V-ти наказателен състав
На деветнадесети април                                                               
Година 2010
В публично заседание в
следния състав:
                                                                     
Председател: Деян ИЛИЕВ
Секретар: С.К.
като разгледа докладваното от
съдия-докладчика Деян Илиев
АН дело № 1101 по описа за
2009 година за да се произнесе съобрази:
 
Обжалвано е
Наказателно постановление № 0153435 от 04.06.2009 г. на ТД на НАП - Стара Загора. Жалбоподателят К.Д.Х. в


П Р О Т О К О Л
П  Р  О  Т  О  К  О  Л

О П Р Е Д Е Л И:
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
. отговаря на въпросите на съда.
.О П Р Е Д Е Л И:
..В. да бъде наложено наказание  на
осн. чл. 195 ал. 1 т.4 и 7, вр. чл. 28 ал. 1 НК и чл. 55 ал. 1 т. 1 НК – ШЕСТ
МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ от свобода при първоначален строг режим на осн. чл. 61 т. 2
ЗИНЗС.
.ДЕКЛАРАТОР:
/
.         /Д.Цанев /   
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
..В..


Р Е Ш Е Н И Е
                                   
         Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   №
 
                                            Гр. Казанлък,15.04.2010 година
 
          
                                
В  ИМЕТО  НА  НАРОДА 
 
Казанлъшки районен съд, гражданска колегия в публично
заседание на 13.04.2010г в състав :               Председател : Дориана Минчева                                                          
   
 
При секретаря Е.Д.,*** по описа за 2010г и за да се
произнасе взе предвид следното:
Обективно са съединени иск за сумата 789.61 лв с
правно основание в чл. 213 КЗ във вр. с чл.45 от ЗЗД и  иск за сумата 1127.85
лв с правно основание в чл.86 от ЗЗД.
        
      В исковата си молба ищецът твърди,че на 03.07.2005г   като водач на МПС


П Р О Т О К О Л
П Р О Т
О К О Л
 
 
На именното повикване в 11.00
часа се явиха:
 
ПОДСЪДИМИЯ Б.П.М.  – явява се с адв.
Р. К. от по-рано
 
ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЕ ЯВЯВА
ПРОКУРОР ДИМИТРОВА
 
ПРОКУРОР ДИМИТРОВА – Да се даде
ход на делото.
АДВ. К. – Да се даде ход на
делото.
 
СЪДЪТ намира, че са налице
условията на чл. 382 ал. 3 от НПК за даване ход на делото, за което
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
 
ПРОКУРОР ДИМИТРОВА – Поддържам
споразумението и моля да го одобрите.
 
АДВ. К. – Поддържаме
споразумението и молим да го одобрите.
 
СЪДЪТ запита подсъдимия разбира ли
обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от

Pages