П Р И С Ъ Д А
П Р И С Ъ Д А
Габровски районен съд на двадесет
и пети  март две хиляди и десета година в
открито съдебно заседание, в следния състав:
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ПЕТРАКИЕВА
                                                                         ЧЛЕНОВЕ:  В.Г.
Ф.Т.
 
ПРИЗНАВА  подсъдимия Н.П.Т. , роден на *** ***, живущ ***,  българин, български гражданин, неженен, с
основно образование, работи, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че
на  13.02.2009 година около 11.00 часа от
сградата на Пътно строителство АД гр. Добрич, находяща се до Соколски манастир
в Община Габрово отрел чужди движими вещи – 3 броя
алуминиеви радиатори и 1 брой акордеон “Велтмайстер”
на обща стойност 722,16 лева от владението на Й.Б.Т. ***, без негово съгласие ,


П Р И С Ъ Д А
П Р И С Ъ Д А
Гр. Габрово, 16.11.2009г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
         Габровски
районен съд в открито заседание на шестнадесети ноември през две хиляди и
девета година, в състав:
 
                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗОРНИЦА ПЕТРОВА
                                                        СЪДЕБНИ
ЗАСЕДАТЕЛИ: И.А.
                                                                                                       Д.М.
 
         При
секретаря В. Н. ***, като разгледа докладваното от съдия ПЕТРОВА, НОХД № 526 по
описа за 2009г. и въз основа на данните по делото и закона,
 
         ПРИСЪДИ:
 
         ПРИЗНАВА
подсъдимия П.Н.Г.,***, български гражданин, с основно образование, неженен,


П Р И С Ъ Д А
П
Р И С Ъ Д А
  Н А Р О Д А
                                               
                            ХРИСТО Х.
разгледа докладваното от съдията  Х. НОХД № 524 по описа за 2009
година и въз основа на данните по делото и закона
:
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Г.К.,***,
живущ ***, българин, български гражданин, основно образование, неженен,
осъждан, учащ, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 14.12.2008г., като
непълнолетен, но след като е разбирал свойството и значението на извършеното и
е могъл да ръководи постъпките си,  при
условията на повторност, след предварителен сговор с непълнолетния Ц.М.Г. ***, от
избено помещение, находящо се на  ул.”Ивайло”№13,
отнел чужди движими вещи – 6бр. въдици с макари, син риболовен сак, кепче и


Решение №
            Габровски районен съд в открито
заседание на втори октомври през две хиляди и девета година, в състав:
 
                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ХРИСТО Х.
           
             При секретаря М.И., като разгледа докладваното
от съдията НАХД № 522 по описа за 2009г. и за да се произнесе взе предвид
следното:
Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.
Образувано е по жалба на Т.Р.П., ЕГН**********,***,
срещу наказателно постановление №3068/09 от 28.05.2009г, издадено от  Началника на РУ на МВР –Габрово, с което на
жалбоподателя са наложени административни наказания: на основание чл.182 ал.2
т.6 от ЗДвП - глоба в размер на 200лв. и лишаване от право да управлява МПС за


Решение №
            Габровски районен съд в открито
заседание на шестнадесети октомври през две хиляди и девета година, в състав:
 
                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ХРИСТО Х.
           
             При секретаря М.И., като разгледа докладваното
от съдията НАХД № 520 по описа за 2009г. и за да се произнесе взе предвид
следното:
Производството е по реда на Образувано е по жалба на ЕТ„Динамик-Р.В.”, Булстат 107513775,
с представител Р.М.В.,***,  срещу
наказателно постановление № 1917-0084692 издадено на 18.05.2009 г. от  Началник на отдел “Контрол” към ТД на НАП –
Габрово, с което на жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер на 250лв.
на основание чл. 273 от ДОПК. Иска се отмяна на наказателното постановление,


Р Е Ш Е Н И Е №
  Е 
Ш  Е  Н 
И  Е 

703
Гр.Габрово,
11.12.2009 година
В
ИМЕТО НА НАРОДАколегия в публично съдебно
заседание на втори декември ........................................
през две хиляди и
девета година ............ в състав :
ПРЕДСЕДАТЕЛ
: ПЛАМЕН ДЕНЕВ
М.И. …............. 2009 в населени места.Изложените фактически
констатации се установяват в съдебно заседание от приложените доказателствени
материали, но въпреки тяхното съществуване съдът намира, че изводът за
законосъобразността на издаденото постановление не може да бъде
споделен.Скоростта се явява отчетена посредством техническо средство – радар TR 4                                                                              
  Е 
Ш  И :
 


Ввввввввввв-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
П  Р 
И  С  Ъ 
Д  А
  №П
Р И С Ъ Д И :
Я.Я.Д. на ЕДНО
ОБЩО НАКАЗАНИЕ СЕДЕМ
МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ
от
от Я.Я.Д.   дневен срок, считано от днес.
   2/ ……………
                                         


                                               Р  Е 
Ш   Е  Н 
И  Е
                                                        №474
                                               гр.Габрово,
17.11.2009г.
 
                                      В   И 
М  Е  Т 
О   Н  А  
Н  А  Р 
О  Д  А
 
 
         ГАБРОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в публично
заседание на двадесет и трети октомври през двехиляди и девета година, в състав
:
 
                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ
: КРЕМЕНА ГОЛЕМАНОВА
 
         При секретаря Д.М., като разгледа
докладваното от съдия Големанова гр.д.№1109 по описа за 2009г., за да се
произнесе взе предвид следното :
 
         Производството е за делба и се намира в
първа фаза – по допускането.


Р Е Ш Е Н И Е
                      Р      Е     
Ш     Е     Н    
И     Е
 
                                               
№........
 
                                  гр. Габрово                             В      ИМЕТО     
НА      НАРОДА
 
ГАБРОВСКИЯТ
РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на четвърти март през две хиляди и десета
година в състав :
 
                                             
ПРЕДСЕДАТЕЛ : ВЕЛЕМИРА  Д.
                                                                              
                                                           при
секретаря Д.В. като разгледа докладваното от съдията Д. *** по описа за 2009
година и за да се произнесе взе предвид следното:


Решение №
            Габровски
районен съд в открито заседание на двадесет и седми ноември през  две хиляди и девета година, в състав:
 
                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ХРИСТО Х.
           
             При секретаря С.М., като разгледа докладваното
от съдията НАХД № 350 по описа за 2009г. и за да се произнесе взе предвид
следното:
 
Производството е по реда не Образувано е по жалба на “Капитан Дядо Никола” АД,
чрез изпълнителния директор на дружеството К.Й.,  срещу наказателно постановление № 27/30.03.2009г. издадено от  Началника на Митница Свищов, с което за осъществено
митническо нарушение по чл.234 ал.1 т.1 от ЗМ, 
на основание чл.234 ал.2 т.1 от ЗМ на  “Капитан Дядо Никола” АД е наложена имуществена  санкция в размер на 1688,25 лева,

Pages