Р Е Ш Е Н И Е № 5
Р  
Е   Ш   Е  
Н   И   Е   
                                 .20 
   И М Е Т О  
Н А   Н А Р О Д А
АСЕНОВГРАДСКИ РАЙОНЕН СЪД, първи
граждански състав на две хиляди и десета година в публичното
заседание в следния състав:
секретар Д.М.
като разгледа докладваното от съдия
МАРИЯ КАРАДЖОВА гражданско дело № по описа за 2009г. и като обсъди:
 
            Обжалвано е решение №1225/02.12.2009г.
на ***, с което е отказано да се възстанови правото на собственост в
съществуващи или възстановими стари реални граници на нива с площ от 5,3 дка,
намираща се в землището на с. ***, местността „***” с мотив, че е налице спор
за материално право. Жалбоподателите не са доволни от посоченото решение, тъй


Р Е Ш Е Н И Е №70
Р   Е   Ш  
Е   Н   И   Е 
 
                                 14.05.2010г.                           гр. Асеновград
 
   Н А Р О Д А
АСЕНОВГРАДСКИ
РАЙОНЕН СЪД, първи граждански състав на секретар
като
разгледа докладваното от съдия МАРИЯ КАРАДЖОВА гражданско дело №            
 
От
постъпилата справка за ч.гр.д. №851/2009г. се установява, че същото е
образувано по заявление, подадено на 22,07,2009г. от „***” ЕООД. С разпореждане
от 27,07,2009г. същото е уважено и е издадена заповед за изпълнение №122 от 24,07,2009г.
на парично вземане за сумата от общо 9818 лева, дължима по договор за
счетоводно обслужване от 08,08,2008г. и фактури 528/02,10,2008г. на стойност
2091 лева, №529/03,11,2008г. на стойност 2121 лева и №540/17,11,2008г. на


Р Е Ш Е Н И Е №70
Р   Е   Ш  
Е   Н   И   Е 
 
                                 22.04.2010г.                           гр. Асеновград
 
   Н А Р О Д А
АСЕНОВГРАДСКИ
РАЙОНЕН СЪД, първи граждански състав на секретар
като
разгледа докладваното от съдия МАРИЯ КАРАДЖОВА гражданско дело №             Не
са представени доказателства, че в полза на ищеца е издадена заповед за
изпълнение. Въпреки това служебно известно на съда е, че е подадено заявление
от него на 10,08,2009г., което е уважено. Издадената заповед за изпълнение е №245
от 10,11,2009г. по ч.гр.д. №942/2009г., и е за сумата от 1 134,30 - главница по
предоставен кредит, възнаградителна лихва - 336,67 за периода от 30.07.2008г. до
26.02.2010г., обезщетение за забава - 117,8829.08.2008г. до датата на подаване


Ищците Георги Христев Крушков ЕГН 2009024584, Рангел Христев Крушков ЕГН
2305254609, Йордан Христев Крушков ЕГН 2511204585 и три-мата живущи в с
                          Р  
Е   Ш   Е  
Н   И   Е   
                         15.04.2010 г.                                 гр. Асеновград
   Н А Р О Д А
АСЕНОВГРАДСКИ
РАЙОНЕН СЪД,
граждански състав на
две хиляди и
година в публичното заседание в следния състав:
    секретар
като
разгледа докладваното от съдия МАРИЯ  
   по отношение на
следния недвижим имот - а именно:
 справедливата средната пазарна стойност на
недвижимия имота е  44 738 лева. Няма
техническа възможност по смисъла на ЗУТ за извършване на реално поделяне на
допуснатия до делба имот при така допуснатите квоти на съсобственост /Съгласно


Р Е Ш Е Н И Е
   Ш  
Е   Н   И   Е
                                                .20                                      гр.***                     
 
   И М Е Т О  
Н А   Н А Р О Д А
***СКИ РАЙОНЕН СЪД, година в публичното заседание в следния
състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
секретар като разгледа докладваното от съдия Мирослава Андонова гражданско дело № 1215 по описа за 20Делото е образувано по искова
молба от Л.Г.,***,  срещу ответника „Завод за Шлифовъчни машини” АД,   Ищтвърди, че ответникът – бивш
работодател, му дължи полагащото му се обезщетение по чл.222 КТ, поради това,
че трудовото правоотношение било прекратено поради намаляване обема на работа.
Размера на търсеното на това основание обезщетение ищецът е определил като


Р Е Ш Е Н И Е № 18
Р   Е  
Ш   Е   Н  
И   Е   №                               30г.                           гр. Асеновград 
                      В  
И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИЯ  
секретар Ищцата Ф.Ш. твърди,
че е прехвърлила на В.Х.Н., М. Х. Ш. и Ф. Х. Ш. следния недвижим имот – дворно
място от 152 кв.м., съставляващо участието на имот №3373 в парцел VІІІ-3373, 3374,
в кв. 255 по плана на гр. А., целият парцел от 272 кв.м., при граници: улица, С.Ш.М.и
Й.Т.А., ведно с построената в същия имот жилищна сграда, при равни права за
трите, срещу задължението от тяхна страна да я гледат издържат до края на
живота й, което задължение за нея е възникнало незабавно и до края на живота й.
Сделката е сключена на 11,12,1991г. и оформена с нотариален акт №1080, том VІ,


Р Е Ш Е Н И Е
Р  Е  Ш 
Е  Н  И  Е
 
№     18..2010г.                          гр.Асеновград                   В ИМЕТО НА
НАРОДА
 
Асеновградски
районен съд                                          V-ти наказателен състав
На осемнадесети
май                                         две хиляди и десета година
В публично съдебно
заседание в следния състав:
 
                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН КАЛИБАЦЕВ
 
Секретар: В.Т.
Прокурор: Венелин
Савов
като
разгледа докладваното от съдията НАХД
№ 220 по описа за 2010г.
Р  Е 
Ш  И :
 
            обвиняемата Г.С.К.:
родена на ***г***, живуща ***, българка, българска гражданка, разведена,


Р Е Ш Е Н И Е
   Ш  
Е   Н   И   Е
№  
Асеновградски районен съд, V 
86Обжалвано е Наказателно постановление №
311/07.12.2010г. на  кмета на Община
Асеновград, с което на А.М.П. ***, с ЕГН ********** на осн. чл. 238 от ЗУТ е
наложено административно наказание глоба в размер на 300 лв., за нарушение на
чл. 56 от ЗУТ.
При извършена проверка от служители на Община
Асеновград на ул.”Пирин” N 1 в гр.Асеновград било установено, че
жалбоподателя А.П., в качеството му на извършител на строеж на дървен навес, не
бил изпълнил заповед N А-970/29.05.2008г., потвърдена с решение на ВАС NNXIII Това било определено като нарушение по чл. 56
от ЗУТ, поради което бил съставен АУАН № 8/11.11.2009г., въз основа на който и обжалваното
наказателно постановление.
В съдебно заседание бе


Р Е Ш Е Н И Е №36
   Ш  
Е   Н   И   Е                                                  29.06.2009                Н А  
Н А Р О Д А
 година                                Производство
по допускане на делбата.
Постъпила
е искова молба от Ш.О.И. и Й.Ш.И.,  и
двамата с посочен адрес:*** и Г.Ш. ***„...”, всички чрез пълномощника си адв. Г. *** против Ш.Р. К. и  С. А. К. 
и двамата с посочен адрес гр. А., 
с искане да бъде допуснат до делба: 
поземлен имот  № ...., находящ се в кв. Д. В., о. А. по КК, с адрес ул. „...” с
площ по КК от ...кв.м, трайно предназначение урбанизирана територия, начин на
трайно ползване ниско застрояване до 10 м, стар идентификатор пл.№ ... кв. ...
парцел ... -... при съседи: ..., ..., ... и ..., ведно с построената в имота

Pages