Р Е Ш Е Н И Е № 67
Р   Е   Ш  
Е   Н   И   Е 
 
                                                            гр. Асеновград
 
   Н А Р О Д А
АСЕНОВГРАДСКИ
РАЙОНЕН СЪД, първи граждански състав на
година в публичното заседание в следния състав:
секретар
Д.К.
като
разгледа докладваното от съдия М.К. гражданско дело №  
 са представени сертификат и регистрационен
картон, които представляват изходящи от ищцовото дружество свидетелстващи
документи. В същото време са представени за установяване на благоприятен за
страната факт. Освен това те са косвени доказателства за възникването на
застрахователно правоотношение, което не е достатъчно. С оглед на това при
доказателствена тежест на ищеца, той не е установил при условията на пълно и


П Р О Т О К О Л
 
 
Година

05.02.2010г.

   Град

 
Асеновградският районен

съд

 

Първи наказателен

     състав


 
На

Пети февруари

Година

 2010 
В
публично заседание в следния състав:
                 Даниел Луков


 
 
Секретар:

К.Х.


 
Прокурор:

 


 
Сложи
за разглеждане докладваното от

Съдията


 
 НЧХ

   дело

       номер

    
 520

                  по описа за

 2009година.


 
На
именното повикване в

    
13,30

часа


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Р  
Е   Ш   Е  
Н   И   Е   
                                      .20 
   И М Е Т О  
Н А   Н А Р О Д А
АСЕНОВГРАДСКИ РАЙОНЕН СЪД, първи граждански състав на седемнадесети
февруари две
хиляди и секретар Й.Т.
           Постъпила е молба от Р.Н.Т., с която
твърди, че съпругът й К.Б.Т. я тормози от 38 години, като я обижда, псува,
заплашва, бие я по тялото и главата. На 04,01,20010г. около обяд, той я ударил
по главата с мраморен сувенир, нанесъл й удари с юмруци и я заплашил, че ще я
убие. Заплахата се повторила около 22,00 часа, поради което тя извикала
полиция. Поради това счита, че е налице реална опасност за живота и здравето й,
и моли да бъде издадена заповед за защита.
           Ответникът оспорва изцяло молбата и


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
  Р 
Е  Д  Е  Л  Е 
Н  И  Е
5                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИЯ КАРАДЖОВА       
 
            П  
Р   Е   Д  
Е   Л   ИПРЕКРАТЯВА производството
по гр. дело № 1072/2009г. по описа на Районен Съд – Асеновград, І гр.състав.


Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл
Р  
Е   Ш   Е  
Н   И   Е   
№                                           8.01.2010гр. Асеновград
   И М Е Т О  
Н А   Н А Р О Д А
АСЕНОВГРАДСКИ РАЙОНЕН СЪД, втори граждански състав на осемнадесети
декември две
хиляди и етар
като разгледа докладваното от съдия
МАРИЯ г. и като обсъди:
           Обективно съединени искове с правно
основание чл. 128 КТ, чл.86 ЗЗД и чл.124 от ГПК.
  На 15.04.2009 г. ищцата е била извикана от
управителя на болницата, от които и е връчено допълнително споразумение, с
което на осн.чл.119 КТ – считано от 17.04.2009 г.  е преназначена на следните длъжности:
„деловодител и личен състав”, със същото е променено и месечното и трудово


Р Е Ш Е Н И Е № 5
Р  
Е   Ш   Е  
Н   И   Е   
                                 25.11.200 
   И М Е Т О  
Н А   Н А Р О Д А
АСЕНОВГРАДСКИ РАЙОНЕН СЪД, първи
граждански състав на година в публичното заседание в
следния състав:
секретар Д.К.
като разгледа докладваното от съдия
МАРИЯ КАРАДЖОВА гражданско дело № по описа за 2009г. и като обсъди:
 
            Постъпил е протест от Районна
прокуратура Асеновград против Решение №327/25.01.2001г. на Общинска служба
„Земеделие и гори” гр. ***, постановено по преписка по заявление с вх.№327/12,05,1999г.
С него е възстановено правото на собственост на наследници на А.М.Г. върху 7,220
дка идеални части от целия кооперативен имот (ревир) “***” с обща площ от
1490,389 дка, представляващ ревир №203 по картата на възстановената


Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл
Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е
№                                                                 гр. Асеновград, 21.05.2010г.                                 И М Е Т О  
Н А   Н А Р О Д А
ІV гр.
с-в на                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕВЕНА
КАБАДАИЕВА
 При я Д.М.
като разгледа докладваното от съдия 291 по
описа за 2010г. и като обсъди:
 
   иск  с
правно основание чл. 128 от КТ.
 ответника   от 05.01.2009г трудовия му договор е бил  изменен в частта относно уговореното трудово
възнаграждение, което е било увеличено на 279лв, а на 09.03.2009г е сключил нов
трудов договор с ОМВ в размер на 279лв. Твърди, че трудовото му правоотношение
е било прекратено  със заповед № 125 от


Р Е Ш Е Н И Е
    Ш  
Е   Н   И   Е                                       .20                гр.Асеновград                     
 
   И М Е Т О  
Н А   Н А Р О Д А
          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ТЕРЗИЕВА
            Делото е образувано по искова молба
от С.К.П.,  П.А.П., С.Д.А., Б.Ч.П., М.В.А.,
Л.П.П., Л.И.П. *** против „Взаимоспомагателна земеделска кредитна асоциация на
частните стопани ***”, със седалище и адрес на управление: с. ***, Община ***, обл.***,
представлявана от председателя А.В.И.. Ищците в качеството си на член
кооператори на ответната кооперация, твърдят, че на 16.08.2009 г. /неделя/ в с.
*** в условията на секретност било проведено  събрание на кооперацията, на което са били
приети промени в управителните органи на кооперацията.Твърдят, че никои от тях


П Р О Т О К О Л
Година

Град

съд

състав


На

    Двадесет и осми май

Година

 В
публично заседание в следния състав:
      Съдебни заседатели:

Секретар:

Прокурор:

Сложи
за разглеждане докладваното от

 Гр.

   дело

       номер

                  по описа за

 година.


На именното
повикване в

 11,00часа се явиха:


           
НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ, в изпълнение на
разпоредбата по чл. 142, ал.1 от ГПК.
          Ищецът „Е-Макс Консулт” ООД, редовно представлява се от адв.С. и адв.И.Н.,
с пълномощно по делото от по-рано.  В
залата се явява  управителя на
дружеството - В.К.Н..


Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл
Р  
Е   Ш   Е  
Н   И   Е 
№                                                  17.05.2010 
г.                                  гр.Асеновград
 
                                    В   И М Е Т О  
Н А   Н А Р О Д А
АСЕНОВГРАДСКИ
РАЙОНЕН СЪД,
граждански състав на две
хиляди и
година в публичното заседание в следния състав:
             секретар
като
разгледа докладваното от съдия МАРИЯ             Обективно съединени искове е с правно
основание чл.79  ал.1 вр.чл.240 ЗЗД .
  на 12.04.2005 г. е предоставил на ответника С.В.Я.
сумата 1500 щатски долара, за което са съставили разписка.  Сумата е следвало да му бъде върната до 12 юли
2005 г, въпреки уговорката до настоящия момент сумата не му е върната. Ето защо

Pages