О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №
6     ЧЛЕНОВЕ: Ж.ДИМИТРОВА
          мл.с.В.КОЖУХАРОВА
 
тобразувано по частна жалба
вх./25.05.2010 година на 5320 по описа за 20,
Частната
жалба е подадена от надлежна страна, в срока по чл.275 от ГПКВоден от горното, съдът
Определението подлежи на
обжалване пред ВКС на РБ при условията на чл.280 ал.1 от ГПК в едноседмичен
срок от връчване на препис от настоящето определение на страните.


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
О П Р Е
Д Е Л Е Н И Е
 

....../ ..................., гр. Варна в закрито
заседание в състав:
 
 
като разгледа
докладваното от мл. съдия Кожухарова ч. т. дело  
Производството
е по реда на чл. 274, ал. 1 ГПК, образувано по частна жалба с вх. № 9194/ 20.04.2010
год. от ДП
„ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО”, със седалище и адрес на управление гр. С, бул. „Г. Н. С”
№ , ЕИК: 29009070, представлявано от изпълнителния директор  Жалбоподателят
излага съображения за неправилност и незаконосъобразност на цитираното
разпореждане, тъй като съдът немотивирано е определил размера на дължимата
държавна такса, без да съобрази разпоредбата на чл. 19 от Тарифа за държавните
такси, които се събират от съдилищата по ГПК. Сочи, че е внесъл в срок такса, в


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
О П Р Е
Д Е Л Е Н И Е
 

....../ ..................., гр. Варна  
в закрито
заседание в състав:
 
 
като разгледа
докладваното от мл. съдия Кожухарова ч. т. дело 751 по описа за 2010 год., и за да се произнесе взе
предвид следното:
Производството
е по реда на чл. 274, ал. 1 ГПК, във вр. с чл. 418, ал. 4 ГПК, образуваноо по
частна жалба Жалбоподателят
излага съображения за неправилност, незаконосъобразност и необоснованост на
цитираното разпореждане, като счита, че представеното извлечение от
счетоводните книги е редовно от външна страна – издадено е от надлежно
упълномощени лица, отразява вземане на заявителя, което фигурира в счетоводните
книги на заявителя и се води по клиентската партида на длъжника. Сочи, че предсрочната


ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
№...............
    
ВАРНЕНСКИ
  състав, в закрито съдебно заседание,
проведено на втори юни две хиляди и десета година, в състав
                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Деспина Георгиева
                               ЧЛЕНОВЕ:
Златина Кавърджикова
                                 Мл.с.
Димитрина Григорова
                                   
 
Подадена е частна жалба вх. № 17708/15.05.2010г.
от „Курортно строителство” ООД-Варна, чрез адв. М.Ц., срещу определение №
4970/31.03.2010г. по гр.д. № 12939/2009г. на VІІІ състав на ВРС, с което е
оставена без разглеждане молбата за отмяна на наложената с протоколно
определение от 11.02.2010г. по делото, глоба в размер на 100лв. Излага, че съобщение


Р Е Ш Е Н И Е №
гр. Варна, 02.06.2010г.
Варненски окръжен
съд,
тридесет
и първи май през
две гoдина в
състав:                        
ЧЛЕНОВЕ:     СВЕТЛА ПЕНЕВАпри участието
на секретаря
в.гр. делo №
276 пo oписа за 2009 гoд., за да
се nрoизнесе, взе nредвид следнoтo:Настоящото
производство за поправка на очевидна фактическа грешка в решение №
1153/04.08.09г. е образувано след определение по гр.д. № 1383/09г. на ІІ г.о.
на ВКС, с което е констатирано наличието на такава – липсващ диспозитив във
въззивното решение относно отхвърляне на искове, при наличието на формирана
воля на съда в мотивите на съдебния акт.
Въззивниците
и необжалвалия другар не изразяват становище по предмета на настоящото
производство.
Въззиваемата


Р Е Ш Е Н И Е
 
279  / 02.06. 2010 г.    година 2010,              град  ВАРНА,
 
ВАРНЕНСКИЯТ  ОКРЪЖЕН СЪД,                             ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ,
на                                                    
година 2010 
в закрито съдебно
заседание в състав: 
                                                    
  СЪДИЯ:
 
ПРОИЗВОДСТВО ПО
реда на гл. 55 от ГПК(2007г).
Постъпило е
искане от членовете на управителния съвет на новоучреденото сдружение с
нестопанска цел, с наименование "СДРУЖЕНИЕ НА ЛЕСОВЪДИТЕ-СИБ”,  със седалище гр. Варна, за вписването му в
регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден при Варненски окръжен
съд.
П 
РЕШИ:
 
ДА СЕ ВПИШЕ в
регистър № 5 за юридическите лица с нестопанска цел, воден при Варненски


П Р И С Ъ Д А
 
 
В   И М Е Т О  
Н А  Н А Р О Д А
 
,             Наказателно отделение 
                              две хиляди и
десета година
                               
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЯНКО ЯНКОВ
                 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  М.С.
                                                                 Б.С.
                          
по
описа за 2010 г.
      
П Р И С Ъ Д И :
 
подсъдимите:
   , живущ ***,   българин, български гражданин, със средно
образование, неженен, не
   българин, български гражданин, със средно
образование, работи,
високорисково
наркотично вещество - четиринадесет пликчета марихуана с нетно тегло 8,65 гр.,
със съдържание на активен компонент -1,88 % на стойност 8,28 лв. и 4,99 гр. със


Р Е Ш Е Н И Е №
Р
Е Ш Е Н И Е №
 
гр.
Варна, 19.10.2009
год.
 
В
ИМЕТО НА НАРОДА
 
ВАРНЕНСКИЯТ
ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в публично съдебно заседание на тридесети
септември през две хиляди и девета година в състав:
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ИРЕНА П.
ЧЛЕНОВЕ:
МАРИАНА Х.
КОНСТАНТИН
И.
 
при
участието на секретаря А.Г., като разгледа докладваното от съдията П. *** по
описа за 2008 година на ВОС, намира следното:
 
Производството
е образувано по въззивна жалба на П.Д.П. и И.Д. Дойчева
срещу решение №2173/01.07.2008г. на ВРС, ХІІ-ти състав, по гр.д. № 7904/07г. по
описа на ВРС, с което е прието за установено по отношение на Б.Д.В., И.Д.И.,
Д.Д.С., С.Д.Т., Г.Д.Г., С.Д.Г., П.Д.Ж., Ж.К.Я., Д.Ж.И. и Д.Ж.Д., че въззивниците Дойчеви


Р Е Ш Е Н И Е
.......01 
 
ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,
ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕна хиляди и девета година,
в състав:
 
                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            ЧЛЕНОВЕ:
КОНСТАНТИН ИВАНОВ
                                                                           
ЕЛИНА КАРАГЬОЗОВА
 
при участието
на секретаря Я.П. като
разгледа докладваното от мл. съдия
в.гр.д1313 по описа
за 200г. за
да се произнесе,
взе предвид следното: 
Производството и сл.
от ГПК/2007
г./.
Образувано е по
повод въззивна жалба Във
въззивната жалба се навеждат доводи за необоснованост и неправилност на
постановеното решение. Излага се, че по делото не е установена активната


Р Е Ш Е Н И Е
  Е 
Ш  Е  Н 
И  Е
 
№                            09 ноември 2009
г.                ВАРНА
 
 
, гражданско отделение – първи състав, в публичното съдебно заседание на
пети октомври през две хиляди и девета година, в състав:
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
СВЕТЛА ПЕНЕВА
ЧЛЕНОВЕ:           
МИЛЕН СЛАВОВ
                              РОСИЦА СТАНЧЕВА
                  
при участието на секретаря Г.С., като изслуша
докладваното от съдия Светла Пенева въззивно
дело № 2317 по описа за 2007 година на гражданско отделение на съда, за да
се произнесе, взе пред вид следното:
 
II от 16.01.1948 г., на основание член 108 от Закона за
собствеността /ЗС/.
Във въззивната жалба се излага, че така постановеното

Pages