Р Е Ш Е Н И Е
   Е  
Ш   Е   Н  
И   Е
                                        
09.06.2010 г.                  
гр. Плевен
     И 
М  Е  Т 
О     Н  А    
Н  А  Р 
О  Д  А
                        втори наказателен
състав
ПРЕДСЕДАТЕЛ : РУМЕН ЛАЗАРОВ
                                    ЧЛЕНОВЕ :
ВЪРБИНА МЪЛЧИНИКОЛОВА
                                                         
 ГЕОРГИ ГРЪНЧАРОВ
Въззивното производство е образувано по жалба на
адвокат Л.П. *** – защитник на осъдения А.Р.М. ***, подадена срещу определение
№ 725 от 26.04.2010 г., постановено по чнд № 1133/2010 г. по описа на Районен
съд-гр. Плевен.
Не е допуснато нарушение и на разпоредбата на чл. 39,
ал. 1 НПК, регламентираща компетентния съд при определяне на общо наказание по


Р Е Ш Е Н И Е
   Е  
Ш   Е   Н  
И   Е
                                       
09.06.2010 г.                     
гр. Плевен
     И 
М  Е  Т 
О     Н  А    
Н  А  Р 
О  Д  А
                            втори наказателен
състав
ПРЕДСЕДАТЕЛ : РУМЕН ЛАЗАРОВ
                                   ЧЛЕНОВЕ :
ВЪРБИНА МЪЛЧИНИКОЛОВА
                                                      
   ГЕОРГИ
ГРЪНЧАРОВ
   А.В.С. общо най-тежко наказание по втората
съвкупност от присъди и наказания с ½.
  нохд № 1130/2009 г. в размер на шест месеца
лишаване от свобода при първоначален строг режим, като поради упоритата
престъпна дейност на С. е предложил това наказание да бъде увеличено при
условията на чл. 24 НК с ½.


Р Е Ш Е Н И Е
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                
 
7VІ.2010 г.
В   И М Е Т О 
НА  НАРОДА
 
                   Плевенски окръжен съд,
наказателно отделение в открито заседание на 25 май две хиляди и десета година,
в състав:
                                                   Председател: Александър Григоров
                                                                


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
116
8.06.2010г.
 
            Силистренски
окръжен съд, наказателен състав, в закрито съдебно заседание на осми юни през
две хиляди и десета година в състав:
 
като разгледа
докладваното ВЧНД № 217/2010г. по описа на СОС, установи следното:
Въззивното производство е по реда на глава ХХІІ във връзка
с чл.247 ал.2 НПК.
С разпореждане
№141/25.05.2010г., Силистренски районен съд е отказал да образува съдебно
производство по тъжба вх.№3653/2010г., подадена от И.П.Ж.,***, постановил е
същата да бъде изпратена на РП-Силистра по компетентност.
Срещу
неправилността на така постановеният съдебен акт е подадена въззивна
жалба от И.П.Ж., в която същия излага съображения, че същият противоречи на
подадената от него тъжба, като моли разпореждането да бъде отменено, а


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
115
8.06.2010г.
 
            Силистренски
окръжен съд, наказателен състав, в закрито съдебно заседание на осми юни през
две хиляди и десета година в състав:
 
 
като разгледа
докладваното ВЧНД № 218/2010г. по описа на СОС, установи следното:
Въззивното производство е по реда на глава ХХІІ във връзка
с чл.247 ал.2 НПК.
С разпореждане
№144/25.05.2010г., Силистренски районен съд е отказал да образува съдебно
производство по тъжба вх.№3654/2010г., подадена от И.П.Ж.,***, постановил е
същата да бъде изпратена на РП-Силистра по компетентност.
Срещу
неправилността на така постановеният съдебен акт е подадена въззивна
жалба от И.П.Ж., в която същия излага съображения, че същият противоречи на


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
114
8.06.2010г.
 
            Силистренски
окръжен съд, наказателен състав, в закрито съдебно заседание на осми юни през
две хиляди и десета година в състав:
 
като разгледа
докладваното ВЧНД № 216/2010г. по описа на СОС, установи следното:
Въззивното производство е по реда на глава ХХІІ във връзка
с чл.247 ал.2 НПК.
С разпореждане
№143/25.05.2010г., Силистренски районен съд е отказал да образува съдебно
производство по тъжба вх.№3652/2010г., подадена от И.П.Ж.,***, постановил е
същата да бъде изпратена на РП-Силистра по компетентност.
Срещу
неправилността на така постановеният съдебен акт е подадена въззивна
жалба от И.П.Ж., в която същия излага съображения, че същият противоречи на
подадената от него тъжба, като моли разпореждането да бъде отменено, а


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
113
8.06.2010г.
 
            Силистренски
окръжен съд, наказателен състав, в закрито съдебно заседание на осми юни през
две хиляди и десета година в състав:
 
като разгледа
докладваното  ВЧНД № 215/2010г. по описа
на СОС, установи следното:
Въззивното производство е по реда на глава ХХІІ във връзка
с чл.247 ал.2 НПК.
С разпореждане
№142/25.05.2010г., Силистренски районен съд е отказал да образува съдебно
производство по тъжба вх.№3651/2010г., подадена от И.П.Ж.,***, постановил е
същата да бъде изпратена на РП-Силистра по компетентност.
Срещу
неправилността на така постановеният съдебен акт е подадена въззивна
жалба от И.П.Ж., в която същия излага съображения, че същият противоречи на


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
 
 
                             
О   П   Р  
Е   Д   Е  
Л   Е   Н  
И   Е
 
                                     Варна  , 10 юни 
2010 год.
 
 
                  Варненският апелативен
съд,наказателно отделение,в закрито заседание на десети юни две хиляди и десета
година в състав:
                                          
Председател:Божидар  Манев
                                                
Членове:Росица Лолова
                                                              
Димитър Димитров
 
разгледа частно наказателно дело
№ 211 по описа за 2010 година ,докладвано от съдия Б.Манев
 
Производството


Р Е Ш ЕН И Е №
     Р Е Ш ЕН И Е №
  Гр.Сливен,
09.06.2010 
 
Сливенският окръжен съд, наказателно отделение, в
открито съдебно заседание на  седми юни
през 2010 г.,
в състав   :
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН Д.
 РАДКА ДРАЖЕВА
                                                                                 
При участието на секретаря Р.Г. и в присъствието на
прокурор ВИОЛЕТА КАЛАЙДЖИЕВА, сложи на разглеждане докладваното от съдията
Илиева ВЧНД № 288/10 г. по описа на Сливенския Окръжен съд, за да се произнесе,
взе предвид следното:
 
 
 
Производството е въззивно, по реда на чл. 341, ал.1,
пр.2, във вр. с чл. 313 и сл. от НПК.
Образувано е по протест на прокурор от Районна
прокуратура, гр. Сливен срещу протоколно определение от 25.03.2010 г. по ЧНД №

Pages