мораторна лихва

Окръжен съд - Силистра - Решение/04.02.2010

Град: 
Силистра
Съд: 
Окръжен съд - Силистра
Дата: 
02/04/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

Гражданска колегия

Резюме: 

ИЩЕЦЪТ- “Меком” АД гр. Силистра, твърди, че по ф-ра № 67049/02.04.2009 год. доставил на ответника месни продукти на стойност 92 580.23 лв., по която признава, че задължението било намалено с 41 905.00 лв. поради плащане, както и със сумата 14 316.69 лв., представляваща стойността на дължими транспортни разходи по 3 бр. ф-ри №№ 3000000315/14.04.09 год. за 5 398.09 лв., 300000353/13.05.09 год. за 4 459.30 лв. и 300000435/30.06.09 год. за 4 459.30 лв., за което прави изявление за прихващане, при което дължимият остатък е в размер на 36 358.54 лв. Твърди също, че по ф-а № 69608/14.05.09 год. доставката била за 253.80 лв. и до завеждане на иска е изцяло неплатена, при което се формира обща главница по предявения иск в размер на 36 612.34 лв. Предвид осъществено плащане на цялата главница в хода на производството по същество претендира ответникът да бъде осъден да му заплати само мораторна лихва в размер на 2 408.81 лв. по първата фактура за времето от 03.04.09 год. до датата на завеждане на делото- 25.09.09 год. и 11.36 лв. по втората за времето от 15.05.09 год. до 25.09.09 год., общо 2 420.17 лв., както и обезщетение в размер на законната лихва върху цялата главница след завеждане на делото до окончателното й изплащане. Иска присъждане на направените разноски по производството. Отхвърлянето на иска в частта за главницата и мораторната лихва не е пречка за присъждане на разноски в полза на ищеца, възлизащи в размер на 3 561.30 лв., тъй като вината за завеждане на делото е на ответника. Водим от горното, ОС Р Е Ш И :ОТХВЪРЛЯ предявеният от „Меком” АД, гр. Силистра, иск срещу „Булгарконсерв” ООД гр. София, за сумата 36 612.34- тридесет и шест хиляди, шестстотин и дванадесет лева и тридесет и четири ст., представляваща цена на доставена, но незаплатена стока и 2 420.17 – две хиляди, четиристотин и двадесет лева и седемнадесет ст. мораторна лихва върху главницата поради плащане. ОСЪЖДА „Булгаркосерв” ООД гр. София да заплати на „Меком” АД гр. Силистра законната лихва върху сумата 36 612.34- тридесет и шест хиляди, шестстотин и дванадесет лева и тридесет и четири ст. от 26.09.09 год. до 13.12.09 год., както и разноски в размер на 3 561.30- три хиляди, петстотин шестдесет и един лева и тридесет ст.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от датата на връчването му на страните пред Варненски апелативен съд.

 

 

Други: 
мораторна лихва
разноски
неиздълежена сума
лихва върху главницата
 

Окръжен съд - Плевен - Протокол/06.12.2010

Град: 
Плевен
Съд: 
Окръжен съд - Плевен
Дата: 
12/06/2010
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Протокол
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ДИМИТРОВА
СЕКРЕТАР: Ц.Д.
 

Резюме: 

ПРИЕМА И ОДОБРЯВА като непротиворечаща на закона и на добрите нрави постигната между страните по настоящото дело спогодба със следното съдържание: Ответникът “А. С. 1” ЕООД, чрез управителя и представляващ дружеството А. С. В. заявява, че признава главницата на исковите претенции на ищеца в общ размер от 58 832,35 лева /петдесет и осем хиляди осемстотин тридесет два лева и тридесет пет ст./, представляваща неплатена цена на доставени му от ответника стоки съгл. фактури №№ 947/10.12.2008 г., 948/10.12.2008 г. и 949/10.12.2008 г. Ищецът по делото ет “Мелон – А. С. В.”, чрез представляващия го по делото адв. А.Г., заявява, че се отказва от претендираната мораторна лихва за забава върху предявените вземания в размер на 11 676,80 лева, като опрощава същата. Ответникът се задължава да изплати на ищеца главницата на задължението си и направените от последния деловодни разноски, вкл. за обезпечение на иска, както следва: ДА СЕ ВЪРНЕ на основание чл. 78 ал. 9 от ГПК на ищеца ЕТ МЕЛОН – А. С. В. ЕИК 114044602 половината от внесената от него, а именно сумата от 1413 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото т.д. № 149/2010 г. по описа на ПЛОС, с оглед постиганата спогодба. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред Великотърновски апелативен съд в едноседмичен срок от днес.

Протоколът написан в съдебно заседание, което приключи в 10.50 часа.

 

Други: 
спогодба
мораторна лихва
 

Окръжен съд - Ловеч - Решение/16.03.2009

Град: 
Ловеч
Съд: 
Окръжен съд - Ловеч
Дата: 
03/16/2009
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.В.

Резюме: 

Съдът Р        Е       Ш       И       : ОСЪЖДА С.Г.Н.  ЕГН  да заплати на ЗАД”Алианц България”, ЕИК 040638060 със седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Княз Дондуков” № 59, представлявано от изп.директор П.Я. *** на основание чл.402 ал.1 от ТЗ/отм./  сумата 30 535.79 лв. изплатено застрахователно обезщетение на “Автомотор корпорация”АД-София по щета № 0300-04-140-500195, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 27.11.2008 год. до окончателното и изплащане, както и сумата 3015.00 лв. на основание чл.86 ал.1 от ЗЗД, представляваща мораторна лихва за времето от 04.03.2008 год. до 27.11.2008 год., както и 1532.10 лв. разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред ВТАС в двуседмичен срок от получаване на съобщението от страните.

Други: 
ОСЪЖДА
да заплати
застрахователно обезщетение
мораторна лихва
подлежи на обжалване
 

Окръжен съд - Ловеч - Решение/16.03.2009

Град: 
Ловеч
Съд: 
Окръжен съд - Ловеч
Дата: 
03/16/2009
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.В.

Резюме: 

Съдът Р        Е       Ш       И       : ОСЪЖДА С.Г.Н.  ЕГН  да заплати на ЗАД”Алианц България”, ЕИК 040638060 със седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Княз Дондуков” № 59, представлявано от изп.директор П.Я. *** на основание чл.402 ал.1 от ТЗ/отм./  сумата 30 535.79 лв. изплатено застрахователно обезщетение на “Автомотор корпорация”АД-София по щета № 0300-04-140-500195, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 27.11.2008 год. до окончателното и изплащане, както и сумата 3015.00 лв. на основание чл.86 ал.1 от ЗЗД, представляваща мораторна лихва за времето от 04.03.2008 год. до 27.11.2008 год., както и 1532.10 лв. разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред ВТАС в двуседмичен срок от получаване на съобщението от страните.

Други: 
ОСЪЖДА
да заплати
застрахователно обезщетение
подлежи на обжалване
мораторна лихва