ЗУТ

Софийски окръжен съд - Определение/05.11.2007

Град: 
София
Съд: 
Софийски окръжен съд
Дата: 
11/05/2007
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

Председател: Евгения Генева
Членове:1. Олга Бояджиева
2. Катя Щерева

Резюме: 

Производството е образувано въз основа на заповед № ОА-342/10.08.2006г. на Обл. управителна С. област, с която на осн.чл.32, ал.2 вр.чл.31, т.5 от Закона за администрацията е спряно изпълнението на решение № 193/29.06.2006г. на ОбС Б. и същото е отнесено за отмяна пред окръжния съд.

С решението общинският съвет е дал съгласие за разполагане на преместваем търговски обект на уличнорегулационната линия между два жилищни блока и за разполагане на търговска сграда на допълващото застрояване в кв.2 по плана на Б. като възлага на кмета да инициира процедура за конкурс, след одобряване схема за разполагане на преместваемите обекти и учредяване право на строеж по допълващото застрояване.Тези волеизявления оформят предварителни етапи от процедури, чието финализиране се извършва от кмета на общината с окончателни актове, които именно имат белезите на окончателни административни актове,чиято законосъобразност подлежи на съдебен контрол.Ето защо искането на Областния управител за отмяна на решението на ОбС следва да бъде оставено без разглеждане и производството прекратено.

Други: 
съдебна практика
ЗУТ
регулационна линия