Решение

Софийски градски съд - Решение /27.5.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Дата: 
05/27/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ВЛАДИМИР С. ЙОРДАНОВ, ГЕНИКА А. МИХАЙЛОВА, МИЛЕН Г. ВАСИЛЕВ

Резюме: 

Производството е по чл.258 - чл.273 ГПК.
Р Е Ш И :
ОТМЕНЯ решение от 09.03.2009 г. по гр.д. № 25665 /2008 г. по описа на СРС, 64 състав, в частта, с която съдът е отхвърлил искането на жалбоподателя за присъждане на разноски. Вместо това:
Осъжда ЗК „У.” АД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление гр. С., ул. „У. Г.” №*, да заплати на ЗД „Б.И.” АД, ЕИК********, със седалище и адрес на управление гр. С., бул. „В.” № *, сумата 351.02 лева разноски за първоИ.танционното производство.
Осъжда ЗК „У.” АД да заплати на ЗД „Б.И.” АД сумата 25 лева разноски за въззивното производство.
Решението, което има характер на определение, е окончателно.

 

Софийски градски съд - Решение /20.5.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Дата: 
05/20/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ЗЛАТКА Н. ЧОЛЕВА, СОНЯ Н. НАЙДЕНОВА, КАТЕРИНА Д. ЕНЧЕВА

Резюме: 

Производството е по реда на чл.258 – 273 от ГПК.Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖАВА решението от 30.05.2009г. на СРС, 57 състав, постановено по гр.дело № 38181/ 2009г., в частта, с която са уважени предявените от М.И.А. срещу „С.” АД, искове с правно основание чл.344,ал.1,т.1 и т.2 от КТ – признато е за незаконно и като такова е отменено уволнението, извършено със заповед № 82/ 11.11.2008г. на Генералния директор на „С.” АД и ищцата е възстановена на заеманата преди уволнението длъжност – „работник кухня”.

ОТМЕНЯ решението, в частта, с която е отхвърлен искът с правно основание чл.344,ал.1,т.3, вр. с чл.225,ал.1 от КТ – за присъждане на обезщетение за времето на оставане без работа на ищцата за периода 20.11.2008г.- 20.05.2009г. в размер на 2.893,86лв., ведно със законната лихва, считано от 24.11.2008г.– до окончателното изплащане, ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:

ОСЪЖДА „С.” АД да заплати на М.И.А., сумата от 2.893,86лв., представляваща обезщетение за периода 20.11.2008г.- 20.05.2009г., на основание чл.344,ал.1,т.3, вр. с чл.225,ал.1 от КТ, ведно със законната лихва, считано от 24.11.2008г.– до окончателното изплащане, както и сумата от 200,00 лв.- разноски пред въззивната инстанция.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ насрещната въззивна жалба на „С.” АД с вх.№ 1034491/ 11.08.2009г., като недопустима.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС, при условията на чл.280 от ГПК в едномесечен срок, от съобщаването му на страните, като в частта, с която насрещната въззивна жалба е оставена без разглеждане- има характер на определение и подлежи на обжалване от „С.” АД- в двуседмичен срок от съобщаването.

 

Софийски градски съд - Решение /27.4.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Дата: 
04/27/2010
Отрасъл от правото: 
ВНОХД
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

СВЕТЛА Б. БУКОВА, БИСЕРКА С. ЦАНЕВА, СТОЯН Т. МИХОВ

Резюме: 

като разгледа докладваното от съдия Букова внохд № 1246 по описа за 2010 г., за да се произнесе взе предвид следното:Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА присъда от 05.11.2009 г., постановена по нохд № 10921/2007 г. СРС, НК, 105 с-в, с която подсъдимият К.Б.Д. е признат за невиновен и оправдан за престъпление по чл.210, ал.1, т.5, вр. чл.209, ал.1 от НК.
Решението е окончателно.

 

Софийски градски съд - Решение /28.5.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Дата: 
05/28/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

СТЕЛА Б. КАЦАРОВА, ДЖУЛИАНА И. ПЕТКОВА, ПЕТЯ П. АЛЕКСИЕВА

Резюме: 

Производството е по реда на чл.258 и сл. ГПК.

Р Е Ш И :


ПОТВЪРЖДАВА решение от 23.06.2009г., гр.д.21090/08г., СРС, 65 с-в.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от връчването на преписа на страните. 

Софийски градски съд - Решение /26.5.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Дата: 
05/26/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно частно гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ТЕМЕНУЖКА Е. СИМЕОНОВА, ЛЮБОМИР И. ВАСИЛЕВ, СТЕЛА Б. КАЦАРОВА

Резюме: 

Производството е по реда на чл. 274-чл. 279, във връзка с чл.538 от ГПК.

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на И.П.К., непълнолетен, действащ лично и със съгласието на своята майка К. И. К. срещу решение № * от 15.05.10г. по гр.д. № 6302 на СРС, ІІІ ГО, 85-ти с-в, с което е оставена без уважение молбата на И.П.К., ЕГН **********, непълнолетен, действащ лично и със съгласието на своята майка К. И. К. за извършване на разпоредителни действия-теглене на сумата от 1881,31 лв. от откритата на името на детето сметка в С. АД, гр.С., и теглене на сумата от 40 186,13 лв. от сметка на детето в О. Б., АД, гр.С..
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Софийски градски съд - Решение /25.5.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Дата: 
05/25/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

АСЯ П. СЪБЕВА, ДАЯНА К. ЦВЕТАНОВА, ЛЮБКА С. БАКЪРДЖИЕВА

Резюме: 

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.

Р Е Ш И :


ОСТАВЯ В СИЛА решение от 20.05.2009г. по гр.д.№ 27 876/2008г. на СРС, 50 състав.
Решението може да се обжалва в едномесечен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба пред ВКС.


 

Софийски градски съд - Решение /26.5.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Дата: 
05/26/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

КАТЕРИНА Д. ЕНЧЕВА, ТАТЯНА С. НЕЦОВА, ЗЛАТКА Н. ЧОЛЕВА

Резюме: 

Производството е по реда на чл.196-чл.211 от Граждански процесуален кодекс ГПК-отм.).Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА решение на СРС, 47 състав, от 28.12.2007 год., постановено по гр.д.№ 3831/07 год., в частта с която са уважени исковете на „К.” ЕООД, преобразуван в „П.И.” ЕАД срещу ЕТ „А.А. К.-Х. Д.”, с правна квалификация чл.232 ал.2 предложение първо от ЗЗД за сумата от 720.56 лева, представляващи наем за периода м.12.2004 год.-11.08.2006 год. по договор за наем от 13.6.2003 год., по чл.236 ал.2 от ЗЗД за сумата 446.04 лева-обезщетение за ползване на наетия имот в периода 11.08.2006 год.-21.02.2007 год. и чл.92 ал.1 от ЗЗД за сумата 57.35 лева, договорено обезщетение за забавено изпълнение по договора за наем..
Решението е окончателно.

 

Софийски градски съд - Решение /26.5.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Дата: 
05/26/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПЕТЯ П. АЛЕКСИЕВА, ДЖУЛИАНА И. ПЕТКОВА, СТЕЛА Б. КАЦАРОВА

Резюме: 

Производството е по реда на чл. 258-272 от ГПК.


Р Е Ш И :


ОСТАВЯ в сила решението от 03.12.2009 г. на СРС, ІІ г.о., 77 с-в., постановено по гр.д. № 42773/2009 г., с което е отхвърлил предявените от В.С.В. ЕГН ********** *** срещу А. „П. и.” гр. С., бул. „М.” №* обективно съединени искове по чл.344, ал.1, т.1 и т.2 от КТ за отмяна на заповед № 42/31.08.2009 г. на Изпълнителния директор като незаконосъобразна и ищецът да бъде възстановен на заеманата до уволнението длъжност „Главен експерт” към Дирекция „О. п.” като неоснователни.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

Софийски градски съд - Решение /25.5.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Дата: 
05/25/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ДЖУЛИАНА И. ПЕТКОВА, МАРИЯ А. ДОНЧЕВА, СТЕЛА Б. КАЦАРОВА

Резюме: 

Производството е по реда на чл.258-274 ГПК.

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА решението на СРС, 65 ти състав от 22.07.2009г. по гр.д. № 41275/2008г. в обжалваната част, с която е отхвърлен искът по чл. 34 ЗС за делба на движими вещи.
Решението, подлежи на обжалване при условията на чл. 280, ал.1 ГПК пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

Софийски градски съд - Решение /21.5.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Дата: 
05/21/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ИВАНКА К. ИВАНОВА

Резюме: 

Предявен е иск с правно основание чл.87, ал.3 ЗЗД.

Р Е Ш И:

РАЗВАЛЯ на основание чл.87, ал.3 ЗЗД, договорът, сключен с нотариален акт №*, том *, рег. № *, делото № *, от 30.03.2000 г., на нотариус Н. В., вписан с акт № *, том *, дело 5163/2000 г., по силата на който С.Г.С., ЕГН **********, е прехвърлила на И.Д.Г., ЕГН **********, по време на брака му с М.Г.Г., ОСЪЖДА И.Д.Г., ЕГН ********** и М.Г.Г., ЕГН ********** и двамата с постоянен адрес ***, ж. к. „Д.”, бл.*, вх*, ет.*, ап.* и съдебен адрес гр. С., ул. „А.” № *, ет*, офис * – адв. С.А.В., да заплати на С.Г.С., ЕГН **********,***, ж. к. „Д.”, бл.*, вх.*, ет.*, ап*, сумата от 2 685, 20 (две хиляди шестстотин осемдесет и пет лева и двадесет стотинки) лв., на основание чл.78, ал.1 ГПК, представляваща разноски по производството.
Решението подлежи на обжалване пред САС в двуседмичен срок от връчването му на страните.