Решение

Районен съд - Карлово - Решение /9.4.2009 г.

Град: 
Карлово
Съд: 
Районен съд - Карлово
Дата: 
04/09/2009
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

I състав, АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

Резюме: 

Производството е по обективно съединени искове с правно основание член 344, ал. 1 и т. 3 от КТ, член 128 във връзка с 245, ал. 2 от КТ, член 224, ал. 1 от КТ и член 226, ал. 2 от КТ.
Ищцата – Л.С.С. твърди, че с Трудов договор № 10 от 05.06.2007г., на основание член 67, ал. 1, т. 1 от КТ била назначена в ответното дружество на длъжността „барман”, с работно място в Кафе-аперитив „Синета”, находящо се в град Сопот, на улица „Йордан Ненов” № 2. Твърди, че на 28.11.2007г. подала молба до работодателя си за прекратяване на трудовия договор, на основание член 326, ал. 1 от КТ. С молбата отправила и предизвестие от 30-дневен срок. Поводът за желанието ? трудовия договор да бъде прекратен било узнатото обстоятелство, че докато работила, официално работодателят ? я водил в неплатен отпуск. Твърди, че срокът на предизвестието изтекъл на 29.12.2007г. поради което счела, че трудовия договор е прекратен. Твърди, че на 29.12.2007г. посетила работодателя си, за да получи заповед за прекратяване на трудовия договор, както и трудовата книжка. От ответното дружество и било обяснено, че документите все още не са оформени, като била помолена да помогне, като продължи да работи, тъй като все още не е намерен нов барман за заведението. Мотивиран от изложеното, съдът

Р Е Ш И:

ПРИЗНАВА, на основание член 344, ал.1, т. 1 от КТ, ЗА НЕЗАКОННО уволнението, извършено със Заповед № 6 от 23.01.2008г. на Управителя на „СИНЕТА ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление град Сопот, улица „Иван Вазов” № 29, с която е прекратено трудовото правоотношение с Л.С. ***„Трети март” блок 107, вх. „А”, ет. 5, ап. 18 с ЕГН **********, на основание член 330, ал. 2, т. 6 от КТ във връзка с член 190, ал. 1, т. 2 от КТ, поради неявяването ? на работа в два последователни дни от 21.01.2008г. до 22.01.2008г.-включително, считано от: 23.01.2008г. и го отменя, като ОТМЕНЯ Заповед № 6 от 23.01.2008г. на Управителя на „Синета груп” ООД град Сопот.
ОСЪЖДА, на основание член 226, ал. 1 от КТ, „СИНЕТА ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление град Сопот, улица „Иван Вазов” № 29, да заплати на Л.С. ***„Трети март” блок 107, вх. „А”, ет. 5, ап. 18 с ЕГН ********** сумата от 210.00 (двеста и десет) лева, представляваща имуществени вреди от незаконно задържане на трудовата книжка в периода от 21.01.2008г. до 28.01.2008г., ведно със законната лихва от предявяването на иска – 04.02.2008г. до окончателното плащане.
ОСЪЖДА „СИНЕТА ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление град Сопот, улица „Иван Вазов” № 29 да заплати на Л.С. ***„Трети март” блок 107, вх. „А”, ет. 5, ап. 18 с ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 150.00 лева.
ОСЪЖДА „СИНЕТА ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление град Сопот, улица „Иван Вазов” № 29 да заплати по сметка на ВСС държавна такса и разноски общо в размер на 120.00 лева.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва от страните пред Окръжен съд Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 

Районен съд - Димитровград - Решение /11.5.2010 г.

Град: 
Димитровград
Съд: 
Районен съд - Димитровград
Дата: 
05/11/2010
Отрасъл от правото: 
АНД
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПЕТЪР В. ПЕТРОВ

Резюме: 

като разгледа докладваното от съдията НАХД № 301 по описа на съда за 2010 г.


Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА Д.П.М., род. на *** ***, б.гр. , живущ *** , основно образование, неженен, ЕГН – ********** , неосъждан за ВИНОВЕН в това , че на 26.02.2010 год. в гр. Димитровград без надлежо разрешително държи високорисково наркотично вещество- марихуана с тегло 0.1297 грама, с активен компонент- тетрахидрокарбинол 12.5 % на стойност от 0.79 лв. и амфетаминсулфат с нетно тегло 0.2732, със съдържание на активен наркотично действащ компонент амфетамин 6.1 теглови % на стойност от 8.20 лв. , като случаят е маловажен - престъпление по чл. 354 а ал.5 вр. ал.3 т.1 от НК , поради което и на основание чл. 78 а ал.1 вр. чл. 354 а ал.5 вр. ал.3 т.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „ ГЛОБА” в размер на 500/ петстотин/ лева.
На основание чл. 354а ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата високорисково наркотично вещество- марихуана с тегло 0.1297 грама, с активен компонент- тетрахидрокарбинол 12.5 % на стойност от 0.79 лв. и амфетаминсулфат с нетно тегло 0.2732, със съдържание на активен наркотично действащ компонент амфетамин 6.1 теглови % на стойност от 8.20 лв.
ОСЪЖДА Д.П.М. да заплати по сметка на РС- Димитровград направените по делото разноски в размер на 69.50 лв.
Решението подлежи на обжалване и протест в 15- дневен срок от постановяването му пред ХОС .

 

Районен съд - Димитровград - Решение /28.5.2010 г.

Град: 
Димитровград
Съд: 
Районен съд - Димитровград
Дата: 
05/28/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА

Резюме: 

Предявен е иск с правно основание чл.124 ал.1 вр. чл.415 ал.1 от ГПК.

ИЩЕЦЪТ – „СИМАТ” АД гр.Димитровград, представлявано от изпълнителния директор М.А.А., твърди в депозираната искова молба, че на 01.09.2009г. между страните бил сключен договор за продажба на бетонов разтвор, по силата на който ищецът като изпълнител доставял на ответника, в качеството му на възложител, бетонов разтвор. В изпълнение на договора за доставка ищецът доставил на ответника за периода от 19.10.2009г. до 02.11.2009г. бетонов разтвор при условията на периодична доставка.Мотивиран от горното, съдът

Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА за установено по отношение на „А. И НИКОЛОВ” ООД, ЕИК/Код по БУЛСТАТ: 126737543, ***, представлявано от М.Т.А., че дължи на „СИМАТ” АД, БУЛСТАТ: 126014905, седалище и адрес на управление: гр.Димитровград ***, представлявано от М.А.А., сумата от 5 901 лв./пет хиляди деветстотин и един лева/ - представляваща задължение по търговска сделка, доставка на стока по фактури № ***., № ***., № ***. и № ***., сумата от 105.65 лв./сто и пет лева и 65 ст./ - мораторна лихва върху главницата за периода от 15.11.2009г. до 14.01.2010г. , ведно със законната лихва върху главницата, считано от 15.01.2010г. до окончателното изплащане на сумата, както и сумата от 771 лв./седемстотин седемдесет и един лева/ - разноски по делото, за които суми е издадена Заповед № 45/18.01.2010г. по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№ 60/2010г. по описа на РС – Димитровград.

ОСЪЖДА „А. И НИКОЛОВ” ООД, ЕИК/Код по БУЛСТАТ: 126737543, ***, представлявано от М.Т.А., да заплати на „СИМАТ” АД, БУЛСТАТ: 126014905, седалище и адрес на управление: гр.Димитровград *** представлявано от М.А.А., сумата в размер на 621 лв./шестстотин двадесет и един лева/ - разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред ОС – Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

Окръжен съд - Враца - Решение /25.5.2010 г.

Град: 
Враца
Съд: 
Окръжен съд - Враца
Окръжен съд - Враца
Дата: 
05/25/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПЕНКА Т. ПЕТРОВА, ЕЛЕНА Л. ДОНКОВА, РЕНАТА М. ХАЛЬОВА

Резюме: 

ЕТП.-95-Р. К.,със седалище и адрес на управление гр.М.,представляван от Р. К. П., е обжалвал действия на държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр.Мездра по изп.д.№ 142/2009г.,изразяващи се в отказ от продължаване на изпълнителни действия по отношение на възбранен и описан недвижим имот,тъй като бил собственост на трето лице.Поддържа се в жалбата,че отказът на ДСИ е неправилен и незаконосъобразен,тъй като имотът е собственост на длъжника по изпълнителното дело.Иска се отмяна на действията на ДСИ и връщане изп.дело за продължаване процесуалните действия по него.
Противната страна - длъжник по изпълнителното дело не е ангажирала становище по жалбата.
С частната жалба са представени преписи от решения по гр.д.№ 652/2009г.на ВОС и ф.д.№ 181/2002г.на ВОС.
Производството е по чл.435 ал.1 ГПК.
При така изяснената фактическа обстановка с оглед изложеното жалбата се явява основателна и като такава следва да се уважи.Действията на ДСИ при СИС при РС-Мездра са неправилни и незаконосъобразни и като такива следва да се отменят и делото - се върне в същата СИС за продължаване изпълнителните действия по него.
Водим от горното,ВОС

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯВА действията на ДСИ при СИС при РС-Мездра Ц. М. по изп.д.№ 142/2009г.,изразяващи се в отказ за продължаване изпълнителните действия по отношение на производствена сграда,собственост на длъжника по изпълнителното дело,находяща се в гр.М.,ул.Л.К. № **,упи І,пл.№ 635,636,кв.40 по плана на гр.М. и ВРЪЩА изпълнителното дело на ДСИ за продължаване изпълнителните действия по него.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Окръжен съд - Видин - Решение /27.5.2010 г.

Град: 
Видин
Съд: 
Окръжен съд - Видин
Дата: 
05/27/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

СВЕТЛА Ж. СТОЯНОВА, ВАЛЯ Й. МЛАДЕНОВА, ДИАНА Б. МАРИНОВА

Резюме: 

Делото е образувано по въззивна жалба от Н.П.И. *** против Решение №46 том І, стр. 150, постановено на 21 януари 2010г. по гр. дело №1693 по описа за 2009г. на ВРС.
Твърди се във въззивната жалба, че обжалваното решение е необосновано. Поддържа се, районният съд се е произнесъл без да обсъди всички събрани доказателства по отделно и в тяхната съвкупност, както и, че съществува несъответствие между фактическите констатации на съда и обективната истина.
Иска се от съда да бъде отменено първоинстанционното решение.
Видно от гореизложеното първоинстанционния съд правилно е заключил, че са на лице предпоставки за уважаване на предявения иск по чл. 69 ЗН, с който се иска да бъде допусната делба на общия на страните наследствен имот и законосъобразно е приложил материалния закон.
С оглед на изложените съображения, решението на ВРС се явява правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено.
Пред въззивният съд не е направено искане за присъждане на разноски, направени в настоящата инстанция и съдът не следва да се произнася по тях.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА Решение №46, том І, стр. 150 от 21.01.2010г., постановено по гр. дело №1693 по описа за 2009г. на Видински районен съд..


Решението може да бъде обжалвано пред Върховен касационен съд в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

Софийски градски съд - Решение /28.5.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Дата: 
05/28/2010
Отрасъл от правото: 
ВЧНД
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

АЛЕКСАНДРА Д. ЙОРДАНОВА, АНИ З. ЗАХАРИЕВА, МАРИЯ А. ДОНЧЕВА

Резюме: 

Производството е по реда на чл. 313 от НПК.

Р Е Ш И :П О Т В Ъ Р Ж Д А В А определение от 04.05.10г. по Н .Ч .Д . № 1608 / 10 г , СРС, НК , 19 с - в .
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест .


 

Софийски градски съд - Решение /25.5.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Дата: 
05/25/2010
Отрасъл от правото: 
ВНОХД
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

СВЕТЛА Б. БУКОВА, БИСЕРКА С. ЦАНЕВА, МАРИЯ А. ДОНЧЕВА

Резюме: 

като разгледа докладваното от съдия Букова внохд № 1310 по описа за 2010 г., за да се произнесе взе предвид следното:
Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА изцяло присъда от 27.01.2010 г., постановена от СРС, НК, 111 с-в по нохд № 11046/2009 г.
Решението е окончателно.

 

Софийски градски съд - Решение /3.2.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Дата: 
02/03/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ГО 1-4 състав, ЙОРДАНКА Б. МОЛЛОВА

Резюме: 

Предявени са субективно съединени искове с правно основание чл.226 ал.1 от КЗ за сумата от общо 30 000 лева.


Р Е Ш И :


ОСЪЖДА Гаранционен фонд-със седалище и *** да заплати на Ц.К.К. ЕГН:********** *** и на А.К.К. ЕГН:********** ***, на основание чл.226 ал.1 от КЗ , застрахователно обезщетение за неимуществени вреди в размер на сумите от по 15 000/петнадесет хиляди/ лева-на всяка една от ищците, или общо в размер на сумата от 30 000/тридесет хиляди/ лева, законната лихва върху тези суми считано от дата 11.12.2001г./датата на смъртта на К. М. Я./ до окончателното изплащане на дължимите суми, както и да заплати на ищците на основание чл.64 ал.1 от ГПК/отм./ направените по делото разноски от общо 3 500/три хиляди и петстотин/ лева.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Ц.К.К. ЕГН:********** *** и от

- 5 -
А.К.К. ЕГН:********** *** срещу М.И.М. ЕГН:********** ***, искове с правно основание чл.226 ал.1 от КЗ-за сумата от общо 30 000/тридесет хиляди/ лева, като неоснователни.
ОСЪЖДА Гаранционен фонд да заплати по сметка ***юджета на съда в размер на сумата от 350/триста и петдесет/ лева.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от страните, с въззивна жалба, пред САС.

 

Софийски градски съд - Решение /27.5.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Дата: 
05/27/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ВЛАДИМИР С. ЙОРДАНОВ, ГЕНИКА А. МИХАЙЛОВА, МИЛЕН Г. ВАСИЛЕВ

Резюме: 

Производството е по чл.258 - чл.273 ГПК.
Р Е Ш И :
ОТМЕНЯ решение от 09.03.2009 г. по гр.д. № 25665 /2008 г. по описа на СРС, 64 състав, в частта, с която съдът е отхвърлил искането на жалбоподателя за присъждане на разноски. Вместо това:
Осъжда ЗК „У.” АД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление гр. С., ул. „У. Г.” №*, да заплати на ЗД „Б.И.” АД, ЕИК********, със седалище и адрес на управление гр. С., бул. „В.” № *, сумата 351.02 лева разноски за първоИ.танционното производство.
Осъжда ЗК „У.” АД да заплати на ЗД „Б.И.” АД сумата 25 лева разноски за въззивното производство.
Решението, което има характер на определение, е окончателно.

 

Софийски градски съд - Решение /20.5.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Дата: 
05/20/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ЗЛАТКА Н. ЧОЛЕВА, СОНЯ Н. НАЙДЕНОВА, КАТЕРИНА Д. ЕНЧЕВА

Резюме: 

Производството е по реда на чл.258 – 273 от ГПК.Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖАВА решението от 30.05.2009г. на СРС, 57 състав, постановено по гр.дело № 38181/ 2009г., в частта, с която са уважени предявените от М.И.А. срещу „С.” АД, искове с правно основание чл.344,ал.1,т.1 и т.2 от КТ – признато е за незаконно и като такова е отменено уволнението, извършено със заповед № 82/ 11.11.2008г. на Генералния директор на „С.” АД и ищцата е възстановена на заеманата преди уволнението длъжност – „работник кухня”.

ОТМЕНЯ решението, в частта, с която е отхвърлен искът с правно основание чл.344,ал.1,т.3, вр. с чл.225,ал.1 от КТ – за присъждане на обезщетение за времето на оставане без работа на ищцата за периода 20.11.2008г.- 20.05.2009г. в размер на 2.893,86лв., ведно със законната лихва, считано от 24.11.2008г.– до окончателното изплащане, ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:

ОСЪЖДА „С.” АД да заплати на М.И.А., сумата от 2.893,86лв., представляваща обезщетение за периода 20.11.2008г.- 20.05.2009г., на основание чл.344,ал.1,т.3, вр. с чл.225,ал.1 от КТ, ведно със законната лихва, считано от 24.11.2008г.– до окончателното изплащане, както и сумата от 200,00 лв.- разноски пред въззивната инстанция.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ насрещната въззивна жалба на „С.” АД с вх.№ 1034491/ 11.08.2009г., като недопустима.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС, при условията на чл.280 от ГПК в едномесечен срок, от съобщаването му на страните, като в частта, с която насрещната въззивна жалба е оставена без разглеждане- има характер на определение и подлежи на обжалване от „С.” АД- в двуседмичен срок от съобщаването.