Решение

Районен съд - Карлово - Решение /8.6.2009 г.

Град: 
Карлово
Съд: 
Районен съд - Карлово
Дата: 
06/08/2009
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

III състав, ГЕОРГИ Д. ДИМИТРОВ

Резюме: 

Производството е по реда на чл. 19, ал.1 от ЗГР.
Молителката Н.В.В. в качеството на законен представител на сина си В.Д.Д. *** твърди, че В.Д. е неин син и в удостоверението му за раждане е вписан с фамилното име на баща си – Д.. Твърди, че с бащата са разведени с влязло в сила решение на КРС. Според майката – детето е записано като ученик в І клас с фамилно име “Видев”, включително и в удостоверението за завършен VІІ клас. Бил записан с тази фамилия и в музикалното училище – гр. Котел. Твърди се още, че е известен сред своите приятели и роднини с фамилно име “Видев”.
Ето защо от съда се иска да бъде променено фамилното име на тогава малолетния В.Д.Д. от „Д.” на „Видев”.
Заинтересованата страна община Карлово не ангажира становище по делото.
Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Карлово изразява становище, че не са налице предпоставките на чл. 19 от ЗГР, при които би била допустима исканата промяна на името, но с оглед избягване на недоразумения при вече оформени документи на детето, считат, че исканата промяна може да се допусне от съда..
Мотивиран от горното съдът

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Н.В.В., ЕГН ********** в качеството на законен представител на сина си В.Д.Д., ЕГН ********** *** за промяна на фамилното име на детето В.Д. от “Д.” на „ВИДЕВ”.
Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

Районен съд - Карлово - Решение /18.2.2009 г.

Град: 
Карлово
Съд: 
Районен съд - Карлово
Дата: 
02/18/2009
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

III състав, АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

Резюме: 

Производството е по иск с правно основание член 233 от ЗЗД.
Ищцовото дружество – “АПТЕЧНО 98” АД град Стара Загора твърди, че на 18.12.2007г. в град Стара Загора сключили договор с ответника за наем, по силата на който му предоставили за временно и възмездено ползване недвижим имот, представляващ бивша регистратура, сега аптека, състояща се от две свързани помещения, всяко от по 20 кв.м. с обща застроена площ от 40 кв.м. с общ вход, находящо се на партерния етаж на Медицински център І-Хисаря, в град Хисаря с административен адрес – град Хисаря, улица “Гладстон” № 19. Твърди се, че имота се ползва от ответника. Твърди се, че на 29.01.2008г. уведомили наемателя с предизвестие, че прекратяват договора за наем, съгласно раздел V.2.3 от договора, считано от 29.02.2008г., получено от ответника на 31.01.2008г., за което същия собственоръчно се е подписал. Твърди се, че след изтичане на едномесечния срок, ответникът не бил освободил наетия имот. Това ги принудило да му изпратят нотариална покана, с която го поканили да им предаде владението на имота. Същата е получена от ответника на 26.06.2008г., но въпреки това владението не им е предадено и ответникът продължавал да владее и ползва имота към настоящия момент.
Мотивиран от изложеното, съдът

Р Е Ш И:


ОСЪЖДА, ЕТ “ФЪНЦ - СТЕФАН АНАСТАСОВ” със седалище и адрес на управление град Смолян, улица “Васил Левски” № 8, представлявано от собственика Стефан Кирилов Анастасов с ЕГН ********** с адрес на кореспонденция: град Сопот, улица ”Христо Ботев” № 18 да опразни и предаде държането на “АПТЕЧНО 98” АД със седалище и адрес на управление - град Стара Загора, улица “Парчевич” № 2, представлявано от изпълнителния директор Иван Владимиров Рашков, на следния недвижим имот: бивша регистратура, сега аптека, състояща се от две свързани помещения, всяко от по 20 кв.м. с обща застроена площ от 40 кв.м. с общ вход, находящо се на партерния етаж на Медицински център І-Хисар, в град Хисаря с административен адрес – град Хисаря, улица “Гладстон” № 19
ОСЪЖДА, ЕТ “ФЪНЦ - СТЕФАН АНАСТАСОВ” със седалище и адрес на управление град Смолян, улица “Васил Левски” № 8, представлявано от собственика Стефан Кирилов Анастасов с ЕГН ********** с адрес на кореспонденция: град Сопот, улица ”Христо Ботев” № 18 да заплати на “АПТЕЧНО 98” АД със седалище и адрес на управление - град Стара Загора, улица “Парчевич” № 2, представлявано от изпълнителния директор Иван Владимиров Рашков, на основание член 78, ал. 1 от ГПК, направените по делото разноски в размер на 450.00 лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

Районен съд - Карлово - Решение /21.4.2009 г.

Град: 
Карлово
Съд: 
Районен съд - Карлово
Дата: 
04/21/2009
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

II състав, МАРИЯ Д. ЛИЧЕВА-ГУРГОВА

Резюме: 

Производството е по иск с правно основание член 124, ал. 1 ГПК.
Ищцата твърди с исковата си молба и допълнителни молби от 16.06.2008 г. и от 03.10.2008 г., че по силата на решение № 02IL2/06.07.1993 г. на ПК Карлово, на наследниците на Иван Димов Коев е било възстановено правото на собственост върху нива с площ 200 кв.м. в землището на гр. Калофер, местност “Свети Илия”. Твърди, че същия имот попадал в границите на населеното място и за него по регулационния план на града бил отреден парцел І в кв. 8 записан на Общината предвиден за търговия и услуги, при граници и съседи: улица, имот №129 на насл. на Ганю Стругарев и имот предвиден за озеленяване на кметство Калофер. Твърди, че се обърнал към Общината за реално възстановяване на имота, но същата отказала тъй като бил вече записан като нейна собственост. Твърди, че към настоящия момент ползвали имота без някой да им оспори това. Твърди, че правния и интерес да води настоящото производство, произтичал от факта, че притежавала реституционно решение за възстановяване на имота, а в действителност нямала реално определена собственост.
Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ предявения от Г.И.П. ЕГН ********** *** срещу ОБЩИНА КАРЛОВО, иск с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК, с който се иска да бъде признато за установено, че наследниците на Иван Димов Коев - са собственици на поземлен имот с площ от 200 кв. м. част от парцел І в кв.8 по плана на гр. Калофер при граници и съседи: улица, имот №129 на насл. на Ганю Стругарев и имот предвиден за озеленяване на кметство Калофер, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.
ОСЪЖДА Г.И.П. ЕГН ********** *** да заплати на ОБЩИНА КАРЛОВО, направените по делото разноски в размер на 240,00 (двеста и четиридесет)лева, представляваща възнаграждениеза един адвокат.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на страните.

 

Районен съд - Карлово - Решение /26.9.2009 г.

Град: 
Карлово
Съд: 
Районен съд - Карлово
Дата: 
09/26/2009
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

III състав, МАРИЯ Д. ЛИЧЕВА-ГУРГОВА

Резюме: 

Производството е по иск с правно основание член 87, ал. 3 ЗЗД.
Ищцата Р.Т.Д. ЕГН ********** ***, моли съда да постанови решение, с което да допусне разваляне на сключения между нея и съпруга и В.. К.. Д. от една страна и ответника К.В.Д. *** от друга страна, договор за продажба срещу задължение за гледане и издръжка на следния недвижим имот: Дворно място цялото застроено и незастроено с площ ... кв.м., находящо се в с. В..., община К.., обл. Пловдивска, ведно с построените в него паянтови жилищни сгради, плевня, навес и ведно с всички други строителни подобрения и трайни насаждения, съставляващо УПИ №... по плана на селото, при граници и съседи на имота..., поради пълното му неизпълнение, до размер на 4/6 ид. част от същия имот, от които 1/2 ид.част - собствената ми идеална част от този имот в следствие прекратяване на СИО, след смъртта на съпруга и, и 1/6 ид. част - по наследяване по закон от съпруга и В.. К... Д. ***, починал на .. .г. Претендира направени по делото разноски.
Воден от гореизложеното, съдът

Р Е Ш И:

РАЗВАЛЯ на основание чл.87 ал.3 от ЗЗД, сключения с договор за продажба срещу задължение за гледане и издръжка на следния недвижим имот: ДВОРНО МЯСТО цялото застроено и незастроено с площ ...кв.м., находящо се в с. В..., община К..., обл. П..., ведно с построените в него паянтови жилищни сгради, плевня, навес и ведно с всички други строителни подобрения и трайни насаждения, съставляващо УПИ №... по плана на селото, при граници и съседи на имота: ....г. на нотариус С... Р... – с рег. №... при НК, с който Р.Т.Д. ЕГН ********** *** в качеството и на прехвърлител е прехвърлила собствените си 4/6(четири шести) идеални части, от които 1/2 (една втора) идеални части придобити в режим на СИО, а 1/6 (една шеста) идеални части придобити в резултат на наследяване от съпруга и В.. К... Д., на К.В.Д. ЕГН ********** *** ИПО /Д.../, в качеството му на преобретател.
ДАВА шестмесечен срок, считано от влизане на решението в сила, на Р.Т.Д. ЕГН ********** ***, да отбележи влезлия в сила съдебен акт в Службата по вписванията при Карловския районен съд.
ОСЪЖДА К.В.Д. ЕГН ********** *** ИПО /Д.../, да заплати на Р.Т.Д. ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 210,00(двеста и десет) лева.
ОСЪЖДА К.В.Д. ЕГН ********** *** ИПО /Д.../, да заплати по сметка на КРС, в полза на държавата по бюджета на съдебната власт сумата от 256,97(двеста петдесет и шест лева и 97 ст.) лева.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва от страните пред Пловдивски окръжен съд в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.


 

Районен съд - Карлово - Решение /27.7.2009 г.

Град: 
Карлово
Съд: 
Районен съд - Карлово
Дата: 
07/27/2009
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

II състав, АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

Резюме: 

Производството е във фаза по извършване на делбата.
С влязло в сила решение № 144 от 05.12.2008г. на КРС, по делото е допусната съдебна делба на недвижим имот, представляващ – ЖИЛИЩНА СГРАДА, ведно със съответните идеални части от правото на строеж, построена в дворно място, цялото застроено и незастроено, с площ 700 кв.м., находящо се в село Христо Даново, община Карлово, Пловдивска област, съставляващо УПИ ІІ – 460, в кв. 25, по плана на селото, въз основа на отстъпено право на строеж, при съседи:улица, УПИ І – 461, УПИ ІІІ – 459, ПРИ КВОТИ – 12/16 идеални части за К.К.Д. и Л.А. ДМИТРОВА, по 1/16 идеални части за Р.К.Д., Г.К.Д. И Д.К.Д. и по 1/96 идеални части за Л.А.К., К.А.А., П.А.А., Д.А.А., М.А.А. и С.А.А..
Мотивиран от изложеното, съдът

Р Е Ш И:

ИЗНАСЯ на публична продан, на основание член 348 от ГПК, следния недвижим имот:
ЖИЛИЩНА СГРАДА, ведно със съответните идеални части от правото на строеж, построена в дворно място, цялото застроено и незастроено, с площ 700 кв.м., находящо се в село Христо Даново, община Карлово, Пловдивска област, съставляващо УПИ ІІ – 460, в кв. 25, по плана на селото, въз основа на отстъпено право на строеж, при съседи:улица, УПИ І – 461, УПИ ІІІ – 459, ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА от 8 000.00, като
СЛЕД извършване на проданта, получените суми се разделят както следва: 12/16 идеални части за К.К.Д. и Л.А. ДМИТРОВА, по 1/16 идеални части за Р.К.Д., Г.К.Д. И Д.К.Д. и по 1/96 идеални части за Л.А.К., К.А.А., П.А.А., Д.А.А., М.А.А. и С.А.А..
ОСЪЖДА, К.К.Д. ЕГН ********** и Л.А. ДМИТРОВА ЕГН **********,*** да заплатят общо държавна такса по сметка на ВСС в размер на 240.00 лева.
ОСЪЖДА, Р.К.Д. *** с ЕГН ********** да заплати държавна такса по сметка на ВСС в размер на 20.00 лева.
ОСЪЖДА, Г.К.Д. *** с ЕГН ********** да заплати държавна такса по сметка на ВСС в размер на 20.00 лева.
ОСЪЖДА, Д.К.Д. *** с ЕГН ********** да заплати държавна такса по сметка на ВСС в размер на 20.00 лева.
ОСЪЖДА, Л.А. *** с ЕГН **********,*** с ЕГН **********,*** с ЕГН **********, Д.А. *** с ЕГН **********, М.А. *** с ЕГН **********, С.А. *** с ЕГН ********** да заплатят общо държавна такса по сметка на ВСС в размер на 20.00 лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

Районен съд - Карлово - Решение /15.10.2009 г.

Град: 
Карлово
Съд: 
Районен съд - Карлово
Дата: 
10/15/2009
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

III състав, МАРИЯ Д. ЛИЧЕВА-ГУРГОВА

Резюме: 

Производството е по иск за делба във фазата на извършването.
С влязло в сила в тази му част Решение №53 от 30.04.2007 г., постановено по гр. дело № 510/2007 г. по описа на КРС, е допуснато извършването на съдебна делба между П.Е.Б. с ЕГН **********о*** обл. Пловдив, П.Е.П. с ЕГН ********** *** и К.Е.Б. с ЕГН ********** *** по отношение на следния недвижим имот: П.. И П.. ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ... жилищна сграда построена в дворно място находящо се в с. А.. обл.П.. цялото застроено и незастроено от .. кв.м. съставляващо УПИ .. в кв... по плана на с. ,при граници и съседи : ... ПРИ КВОТИ: от п.. жилищен етаж - по 1/3 идеална част за П.Б. , П.П. и К.Б. , от дворното място, с.. с.. и п.. етаж - 4/6 идеални части за К.Б. и по 1/6 идеална част за всеки един от двамата П.Б. и П.П. .
Водим от горното съдът

Р Е Ш И:

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на основание чл. 288 ал.1 от ГПК/отм./ следния недвижим имот: П.. и П.. ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от д.. м.. ж.. сграда построена в дворно място находящо се в с. А.. обл. П.., цялото застроено и незастроено от 791 кв.м. съставляващо УПИ .. в кв...по плана на селото, при граници и съседи : ...., както и ЦЯЛОТО ДВОРНО МЯСТО и ПОСТРОЕНАТА В НЕГО СТОПАНСКА СГРАДА.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на К.Е.Б. с ЕГН ********** ***, за поставяне в негов дял на делбеното жилище п.. жилищен етаж в процесния недвижим имот, описан по-горе.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от П.Е.Б. с ЕГН **********о***, обл. Пловдив и П.Е.П. с ЕГН ********** ***, против К.Е.Б. с ЕГН **********о***, за заплащане на обезщетение за неоснователно обогатяване за извършени подобрения в имота на обща стойност 19 150 лева като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.
ОТХВЪРЛЯ предявените искове от К.Е.Б. с ЕГН ********** ***, против П.Е.Б. с ЕГН **********о*** обл. Пловдив и П.Е.П. с ЕГН ********** ***, за заплащане на обезщетение за неоснователно обогатяване за извършени подобрения в имота: за дворното място – към П.Б. – 111,46 лева, а към П.П. – 62,00 лева за п.. етаж – към П.Б. – 370,00 лева, а към П.П. – 370,00 лева за първи жилищен етаж – към П.Б. – 2 391,00 лева, а към П.П. – 2 391,00 лева като НЕОСНОВАТЕЛНИ и НЕДОКАЗАНИ.
ОСЪЖДА П.Е.Б. с ЕГН **********о*** обл. Пловдив, П.Е.П. с ЕГН **********о*** и К.Е.Б. с ЕГН **********о***, да заплатят държавна такса 4% по сметка на КРС, в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, върху стойността на дяловете си в делбения недвижим имот – първи жилищен етаж , или всеки един от тях по 208,03(двеста и осем лева и 03 ст.) лева.
ОСЪЖДА К.Е.Б. с ЕГН **********о***, да заплати държавна такса 4% по сметка на КРС, в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, върху стойността на дяловете си в делбения недвижим имот – дворното място, стопанската сграда и приземен етаж в размер на 675,36 (шестстотин седемдесет и пет лева и 36 ст.) лева.
ОСЪЖДА П.Е.Б. с ЕГН **********о***, обл.Пловдив и П.Е.П. с ЕГН ********** ***, да заплатят всеки от тях държавна такса 4% по сметка на КРС, в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, върху стойността на дяловете си в делбения недвижим имот – дворното място, стопанската сграда и приземен етаж в размер на 171,36(сто седемдесет и един лева и 36 ст.) лева.
ОСЪЖДА на основание чл.293а, изр.второ от ГПК/отм./, вр. с чл.55 ал.1 б.”а”от ГПК/отм./, П.Е.Б. с ЕГН ********** *** обл.Пловдив и П.Е.П. с ЕГН **********о***, да заплатят 4% държавна такса върху предявените размери на исковете и по сметки или сумата от 402,55(четири стотин и два лева 55 ст.) лева по сметка на КРС, в полза на държавата по бюджета на съдебната власт.
ОСЪЖДА на основание чл.293а, изр.второ от ГПК/отм./, вр. с чл.55 ал.1 б.”а”от ГПК/отм./, К.Е.Б. с ЕГН **********о***, да заплати 4% държавна такса върху предявените размери на исковете и по сметки или сумата от 766,00 (седемстотин шестдесет и шест лева 00 ст.) лева по сметка на КРС, в полза на държавата по бюджета на съдебната власт.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в 14 – дневен срок от съобщението до страните.

 

Районен съд - Карлово - Решение /7.7.2009 г.

Град: 
Карлово
Съд: 
Районен съд - Карлово
Дата: 
07/07/2009
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

II състав, АННА П. ДОНКОВА

Резюме: 

Производството е по искове с правно основание член 86 от СК.
Ищецът – С.В.С. с ЕГН ********** в качеството му на баща и законен представител на малолетните деца В.С.С. с ЕГН ********** и П.С.С. с ЕГН **********,***„Христо ботев” № 34, в исковата си молба против Р.П.С. с ЕГН ********** *** твърди, че по силата на решение, постановено по гр. д. № 427/2006г. на КРС ответницата е осъдена да плаща издръжка на детето В. в размер на 50.00лв. и на детето П. в размер на 45.00лв. Твърди, че до настоящия момент същата не е променяна и с оглед икономическата обстановка в страната- инфлацията и увеличаване цената на хранителните стоки, дрехи и услуги, както и с оглед възрастта на децата и разходите за тяхното обучение се явява недостатъчна. Твърди, че той се грижи за възпитанието и отглеждането на децата, а ответницата не плаща дори редовно издръжката, на която е осъдена. Твърди, че децата са ученици и се увеличават разходите по обучението им- закупуване на учебници и други пособия. МОЛИ съда да постанови решение, с което да увеличи присъдената издръжка за детето В. от 50.00лв. на 90.00лева, а на детето П. от 45.00лв. на 85.00лв., считано от датата на подаване на исковата молба до настъпване на законна причина за нейното изменение . Претендира направените по делото разноски.
Ответникът чрез особения си представител адв. Б., счита предявения иск за допустим, но неоснователен, а претендирания размер за завишен. Счита, че не се твърдят някакви по-особени нужди на децата, които да обуславят увеличение на присъдената издръжка.
Воден от гореизложеното, съдът

Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯ, на основание член 86, ал.1 от СК, определената по гр.д. № 427/2006г. по описа на Карловски районен съд издръжка, която Р.П.С. с ЕГН ********** *** заплаща на малолетното си дете В.С.С. с ЕГН ********** чрез неговия баща и законен представител С.В.С. с ЕГН **********,***„Христо Ботев” № 34, като я УВЕЛИЧАВА от 50.00 лева на 90.00 / деветдесет / лева, считано от датата на подаване на исковата молба 03.07.2008г. до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, считано от падежа на плащането до окончателното плащане.
ИЗМЕНЯ, на основание член 86, ал.1 от СК, определената по гр.д. № 427/2006г. по описа на Карловски районен съд издръжка, която Р.П.С. с ЕГН ********** *** заплаща на малолетното си дете П.С.С. с ЕГН ********** чрез неговия баща и законен представител С.В.С. с ЕГН **********,***„Христо Ботев” № 34, като я УВЕЛИЧАВА от 45.00 лева на 85.00 / осемдесет и пет / лева, считано от датата на подаване на исковата молба 03.07.2008г. до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, считано от падежа на плащането до окончателното плащане.
ОСЪЖДА Р.П.С. с ЕГН ********** *** да заплати на С.В.С. с ЕГН ********** в качеството му на баща и законен представител на малолетните деца В.С.С. с ЕГН ********** и П.С.С. с ЕГН **********,***„Христо Ботев” № 34 направените по делото разноски в размер на 55.00 /петдесет и пет/ лева.
ОСЪЖДА Р.П.С. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на ВСС държавна такса върху увеличението на издръжката в размер на 115.20 / сто и петнадесет лева и двадесет стотинки/ лева.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта му относно издръжката.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва от страните пред Окръжен съд Пловдив в двуседмичен срок от днес .


 

Районен съд - Карлово - Решение /24.11.2008 г.

Град: 
Карлово
Съд: 
Районен съд - Карлово
Дата: 
11/24/2008
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

II състав, МАРИЯ Д. ЛИЧЕВА-ГУРГОВА

Резюме: 

Производството е по обективно съединени искове с правно основание член 128 във връзка с 245, ал.2 от КТ, член 221, ал. 1 от КТ и член 224 от КТ.
Ищецът С.Н.В. ЕГН ********** *** в исковата си молба и уточняващи такива от 15.12.2007 г., 25.02.2008 г., и от 03.04.2008 г. твърди, че работила в ответното дружество „Агротехника” АД, гр. Карлово като конструктор. Със заповед №181 от 19.11.2004 г. на Директора на дружеството и бил прекратен трудовия договор считано от 29.11.2004 г. на основание чл.327 т.2 от КТ. Твърди, че на основание чл. 221 от КТ, ответното дружество и дължало обезщетение за неспазен срок на предизвестие в размер на брутното трудово възнаграждение за един месец в размер на 297 лева, а на основание чл.224 от КТ обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за 2004 г. в размер на 200 лева. Твърди, че към 29.11.2004 г. ответното дружество и дължало сумата от 4 000 лева представляваща неизплатени трудови възнаграждения за периода 01.11.2002 г. до 29.11.2004 г. Твърди, че до момента тези суми не и били изплаени.
МОЛИ съда, да постанови решение, с което да осъди ответника да и заплати сумата от 4 697,00 лева от които: 1. 4 000,00 лева за неизплатено трудово възнаграждение за периода 01.11.2001 г. до 29.11.2004 г. в размер на 108,10 лева за всеки месец, ведно с лихва за забава за същия период за всяко неизаплатено месечно възнаграждение в размер на 4,30 лева за всяко вземане, считано от всяко последно число на месеца до завеждане на исковата молба, или общо 160,00 лева 2. Обезщетение по чл.221 от КТ в размер на 317,00 лева за неспазен срок на предизвестие в размер на брутното трудово възнаграждение за месец в размер на 297,00 лева, ведно с лихва за забава за периода от датата на уволнението - 29.11.2004 г. до завеждане на исковата молба по месечно в размер на 0,40 лева или общо в размер на 20,00 лева 3. Обезщетение по чл.224 от КТ в размер на 220,00 лева за неизползван платен годишен отпуск за 2004 г., от които 200 лева главница, ведно с лихва за забава за периода от датата на уволнението - 29.11.2004 г. до завеждане на исковата молба, по месечно в размер на 0,40 лева или общо в размер на 20,00 лева. Претендира направените по делото разноски.
Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

ОХВЪРЛЯ обективно съединени искове с правно основание чл. 245, във връзка с чл.128 ал.1 от КТ, за заплащане на трудово възнаграждение за периода 01.11.2001 г. до 29.11.2004 г. в общ размер на 4 000,00(четири хиляди) лева, обезщетение по чл.221 от КТ в размер на 297,00(двеста деветдесет и седем) лева за неспазен срок на предизвестие в размер на брутното трудово възнаграждение за месец, обезщетение по чл.224 от КТ в размер на 200,00(двеста) лева за неизползван платен годишен отпуск за 2004 г., предявени от С.Н.В. ЕГН ********** *** срещу „Агротехника” АД, гр. Карлово, ведно с предявените към тях акцесорни претенции за лихва за забава за всяка претенция, както и претенцията за законна лихва, считано от датата на завеждане на исковата молба – 28.11.2007 г. до окончателното изплащане на всяка сума, като НЕОСНОВАТЕЛНИ и НЕДОКАЗАНИ – погасени по давност.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва от страните пред Окръжен съд Пловдив в четиринадесет дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 

Окръжен съд - Варна - Решение /21.8.2009 г.

Град: 
Варна
Съд: 
Окръжен съд - Варна
Дата: 
08/21/2009
Отрасъл от правото: 
Търговско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ДИАНА Д. МИТЕВА

Резюме: 

С решение от 23.05. 2006г длъжникът ЕЛИТ-МЕСПРОМООД с. Ген. Кантарджиево, рег. по ф.д. 2428/ООг на ВОС е обявен в несъстоятелност. С решение № 254 от 23 май 2008г е възобновено прекратеното производство по несъстоятелност на длъжника.
В заключителен доклад вх. № 24871/17.07.09г синдикът е посочил, че опитите за попълване на масата чрез отменителни искове са останали без успех и липсва каквото и да било имущество, което да подлежи на осребряване и е включил в цялост всички приети вземания в сметка на останалите неудовлетворени вземания.
На заключителното събрание, проведено на 19.08.2007г, кредиторите са взели решение за одобряване на окончателния доклад за дейността на синдика.
По изложените съображения, и на осн. чл. 735 ал.1 т.2 ТЗ , съдът по несъстоятелността
РЕШИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по несъстоятелност на ЕЛИТ-МЕСПРОМООД с. Ген. Кантарджиево - в несъстоятелност, ЕИК
103556373 (преди рег. по ф.д. 2428/ООг на ВОС), на основание чл. 735 ал.1 т.2 ТЗ.
ЗАЛИЧАВА БЕЗ ПРАВОПРИЕМНИК ЕЛИТ-МЕСПРОМООД с. Ген. Кантарджиево - в несъстоятелност, ЕИК 103556373 на основание чл. 735 ал.2ТЗ.
ПРЕКРАТЯВА правомощията на синдика Иван Т. Балабанов, считано от влизане в сила на настоящия съдебен акт, на осн. чл. чл. 736 ал.1 ТЗ.
Решението подлежи на обжалване по общия ред пред Варненски апелативен съд в седмодневен срок от вписването му в Търговския регистър на основание чл.735 ал.З ТЗ вр. чл, 613аТЗ.
Решението да се отрази в книга по чл. 634вТЗ.
Решението подлежи подлежи на вписване в Търговския регистър на основание чл.623 и чл. 624 ТЗ. Да се изпрати служебен препис на Агенция по вписванията за отразяване по партидата на несъстоятелен търговец „ЕЛИТ-МЕСПРОМООД с. Ген. Кантарджиево - в несъстоятелност, ЕИК 103556373, пререгистриран по ЗТР.

 

Районен съд - Карлово - Решение /9.4.2009 г.

Град: 
Карлово
Съд: 
Районен съд - Карлово
Дата: 
04/09/2009
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

I състав, АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

Резюме: 

Производството е по обективно съединени искове с правно основание член 344, ал. 1 и т. 3 от КТ, член 128 във връзка с 245, ал. 2 от КТ, член 224, ал. 1 от КТ и член 226, ал. 2 от КТ.
Ищцата – Л.С.С. твърди, че с Трудов договор № 10 от 05.06.2007г., на основание член 67, ал. 1, т. 1 от КТ била назначена в ответното дружество на длъжността „барман”, с работно място в Кафе-аперитив „Синета”, находящо се в град Сопот, на улица „Йордан Ненов” № 2. Твърди, че на 28.11.2007г. подала молба до работодателя си за прекратяване на трудовия договор, на основание член 326, ал. 1 от КТ. С молбата отправила и предизвестие от 30-дневен срок. Поводът за желанието ? трудовия договор да бъде прекратен било узнатото обстоятелство, че докато работила, официално работодателят ? я водил в неплатен отпуск. Твърди, че срокът на предизвестието изтекъл на 29.12.2007г. поради което счела, че трудовия договор е прекратен. Твърди, че на 29.12.2007г. посетила работодателя си, за да получи заповед за прекратяване на трудовия договор, както и трудовата книжка. От ответното дружество и било обяснено, че документите все още не са оформени, като била помолена да помогне, като продължи да работи, тъй като все още не е намерен нов барман за заведението. Мотивиран от изложеното, съдът

Р Е Ш И:

ПРИЗНАВА, на основание член 344, ал.1, т. 1 от КТ, ЗА НЕЗАКОННО уволнението, извършено със Заповед № 6 от 23.01.2008г. на Управителя на „СИНЕТА ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление град Сопот, улица „Иван Вазов” № 29, с която е прекратено трудовото правоотношение с Л.С. ***„Трети март” блок 107, вх. „А”, ет. 5, ап. 18 с ЕГН **********, на основание член 330, ал. 2, т. 6 от КТ във връзка с член 190, ал. 1, т. 2 от КТ, поради неявяването ? на работа в два последователни дни от 21.01.2008г. до 22.01.2008г.-включително, считано от: 23.01.2008г. и го отменя, като ОТМЕНЯ Заповед № 6 от 23.01.2008г. на Управителя на „Синета груп” ООД град Сопот.
ОСЪЖДА, на основание член 226, ал. 1 от КТ, „СИНЕТА ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление град Сопот, улица „Иван Вазов” № 29, да заплати на Л.С. ***„Трети март” блок 107, вх. „А”, ет. 5, ап. 18 с ЕГН ********** сумата от 210.00 (двеста и десет) лева, представляваща имуществени вреди от незаконно задържане на трудовата книжка в периода от 21.01.2008г. до 28.01.2008г., ведно със законната лихва от предявяването на иска – 04.02.2008г. до окончателното плащане.
ОСЪЖДА „СИНЕТА ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление град Сопот, улица „Иван Вазов” № 29 да заплати на Л.С. ***„Трети март” блок 107, вх. „А”, ет. 5, ап. 18 с ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 150.00 лева.
ОСЪЖДА „СИНЕТА ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление град Сопот, улица „Иван Вазов” № 29 да заплати по сметка на ВСС държавна такса и разноски общо в размер на 120.00 лева.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва от страните пред Окръжен съд Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението, че е изготвено.