Решение

Софийски градски съд - Решение /27.5.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Дата: 
05/27/2010
Отрасъл от правото: 
ВАНД
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

СТОЯН Т. МИХОВ, НИКОЛАЙ Н. МЛАДЕНОВ, МАРИЯН С. МАРКОВ

Резюме: 

Производството е по реда на глава XXI НПК.Р Е Ш И :ОТМЕНЯ Решение от 15.10.2009 година, постановено по НАХД 8540/2009 година на Софийски районен съд, НО, 107 състав, в частта, в която обвиняемият И.И.Д. е признат за ВИНОВЕН за извършено престъпление по чл. 316, вр. чл. 309, ал. 1 НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 (ред. към ДВ, бр. 21 от 2000 г.), вр. чл. 2, ал. 2 НК е ОСВОБОДЕН от наказателна отговорност и му е НАЛОЖЕНО административно наказание ГЛОБА в размер на 800,00 (осемстотин) лева, като го ОПРАВДАВА по отношение на престъплението, за което е признат за виновен по чл. 316 вр. чл. 309, ал. 1 НК.

ПОТВЪРЖДАВА Решението в частта, в която обвиняемият Д. е признат за НЕВИНОВЕН за извършване на престъпление по чл. 309, ал. 1 НК.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. 

Районен съд - Ст.Загора - Решение /26.1.2009 г.

Град: 
Ст.Загора
Съд: 
Районен съд - Ст.Загора
Номер: 
1523
Дата: 
01/26/2009
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

III състав, ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВА

Резюме: 

Водим от горните съображения, съдътР Е Ш И :ОСЪЖДА В.В.Г. ЕГН ********** ***-къща да заплаща на К.К.Г. ЕГН ********** ***, като майка и законен представител на малолетните деца Р.В.В. ЕГН ********** и Б.В.В. ЕГН ********** ежемесечна издръжка, както следва: в размер на 60 лв. /шестдесет лв./ за детето Р.В.В. и в размер на 35 лв. /тридесет и пет лева/ за детето Б.В.В., считано от 4.11.2007г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до окончателното й изплащане, до настъпване на основания за нейното изменяване или прекратяване.

ОТХВЪРЛЯ предявения иск в останалата част за присъждане на издръжка до размера на 40 лв. за детето Б.В.В. като недоказан.

ОСЪЖДА В.В.Г. ЕГН ********** ***-къща да заплати ДТ върху размера на присъдената издръжка в размер на 136.80 лв.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено, пред Окръжен съд – Стара Загора.

 

Софийски градски съд - Решение /21.5.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Номер: 
1471
Дата: 
05/21/2010
Отрасъл от правото: 
ВАНД
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

СВЕТЛА Б. БУКОВА, БИСЕРКА С. ЦАНЕВА, МАРИЯ А. ДОНЧЕВА

Резюме: 

ИМЕТО НА НАРОДАСофийски градски съд, Наказателно отделение, 17 въззивен състав в публично заседание на тринадесети май през две хиляди и десета година в състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светла Букова

ЧЛЕНОВЕ: Бисерка Цанева

Мария Дончевапри секретаря Н. П. и в присъствието на прокурора В.Андреев, като разгледа докладваното от съдия Букова внахд № 1471 по описа за 2010 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Р Е Ш И:ПОТВЪРЖДАВА решение на СРС, 21 с-в от 18.01.2010 г. по нахд № 14207/09 г., с което Н.В.С. е признат за виновен за престъпление по чл.216, ал.4, вр. ал.1 от НК и на основание чл.78а, ал.1 НК е освободен от наказателна отговорност с наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв..

Решението е окончателно.

 

Районен съд - Ст.Загора - Решение /1.3.2010 г.

Град: 
Ст.Загора
Съд: 
Районен съд - Ст.Загора
Номер: 
5583
Дата: 
03/01/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

II състав, АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВ

Резюме: 

Р Е Ш И :ОТХВЪРЛЯ предявеният от Е.В.П., ЕГН **********,***, съдебен адрес гр.Стара Загора, ул.Хаджи Димитър Асенов № 119, ет.1, ст.1 чрез адв.Ж.З., против В.П.П., ЕГН **********,***-А-къща, иск с правно основание чл. 144 от СК за присъждане на ежемесечна издръжка в размер на 150лв., считано от завеждане на исковата молба до настъпване на основания за изменение или прекратяване, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

Решението може да се обжалва с въззивна жалба в двуседмичен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Старозагорския окръжен съд.

 

Районен съд - Ст.Загора - Решение /19.2.2010 г.

Град: 
Ст.Загора
Съд: 
Районен съд - Ст.Загора
Номер: 
4898
Дата: 
02/19/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

II състав, АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВ

Резюме: 

Р Е Ш И

ИЗМЕНЯВА размера на издръжката, присъдена с решение № 77/14.051999г., постановено по гр.д. № 346 по описа на Старозагорски районен съд за 1999г., определена като 30лева месечно, както следва:ОСЪЖДА И.В.С., ЕГН **********,***, адвокатска кантора на адв.К., да заплаща ежемесечна издръжка в размер на 100/сто/лева на детето Е.И.С., ЕГН **********, действаща със съгласието на нейната майка и законен представител Диана Георгиева Енева, ЕГН **********, двете със съдебен адрес:***, чрез адв.А. ***, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда - 27.10.2009г. до настъпване на законни основания за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, като в останалата му част, над размера на присъдените сто лева месечно до размера на претендираните 200лева месечно ОТХВЪРЛЯ иска като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.ОСЪЖДА И.В.С., ЕГН **********,***, адвокатска кантора на адв.К., да заплати на Е.И.С., ЕГН **********, действаща със съгласието на нейната майка и законен представител Диана Георгиева Енева, ЕГН **********, двете със съдебен адрес:***, чрез адв.А., сумата от 100/сто/лева, представляваща направените по делото разноски, съразмерно с уважената част от иска.ОСЪЖДА Е.И.С., ЕГН **********, действаща със съгласието на нейната майка и законен представител Диана Георгиева Енева, ЕГН **********,***, чрез адв.А. ***, да заплати на И.В.С., ЕГН **********,***, адвокатска кантора на адв.К., сумата от 100 /сто/лева, представляваща направените по делото разноски, съразмерно с отхвърлената част от иска.ОСЪЖДА И.В.С., ЕГН **********,***, адвокатска кантора на адв.К., да заплати по сметка ***, сумата от 100,80лева/сто лева и 80стотинки/, представляваща държавна такса върху увеличения размер на присъдената издръжка.Решението може да се обжалва пред Старозагорския окръжен съд с въззивна жалба в двуседмичен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

Районен съд - Ст.Загора - Решение /27.5.2010 г.

Град: 
Ст.Загора
Съд: 
Районен съд - Ст.Загора
Номер: 
836
Дата: 
05/27/2010
Отрасъл от правото: 
АНД
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

VII състав, ТОДОР Г. МИНОВ

Резюме: 

Р Е Ш И :ПРИЗНАВА нарушителят А.А.И., роден на *** *** Загора, живущ ***»проф. Митко Гогошев», № 3, българин, български гражданин, неженен, средно образование, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 16.05.2010 год. в град Стара Загора, на градския стадион „Берое” по време на футболната среща между ПФК ”Берое” – Стара Загора и ПФК ”Славия” – София е извършил противообществена проява (спортно хулиганство), изразяваща се в отправяне на ругатни /псувни/ и други неприлични изрази и жестове, които са особено вулгарни, към ПИ И.И., назначен със заповед на Началника на РУ ”Полиция” – Стара Загора за опазване на обществения ред преди, по време и след приключване на футболната среща между ПФК”Берое” и ПФК”Славия”, като извършеното не представлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс, поради което и на основание чл. 33, ал.1, т.1, вр. чл.25, ал.1, вр. чл.22, ал.1 т.2, вр. чл.21 от Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ “ГЛОБА” в размер на 300лв. (триста лева), която да се заплати на Държавата, в полза на Съдебната власт, по сметка на Старозагорския районен съд.

 

Районен съд - Казанлък - Решение /4.5.2010 г.

Град: 
Казанлък
Съд: 
Районен съд - Казанлък
Номер: 
218
Дата: 
05/04/2010
Отрасъл от правото: 
АНД
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

V състав, ДЕЯН ИЛИЕВ

Резюме: 

Обжалвано е Наказателно постановление № 6469/09 от 26.11.2009 г. на РУМВР-Казанлък. Жалбоподателят Д.Т.Ж., недоволен от наложеното му наказание, моли съда да го отмени. Твърди, че не е извършил нарушението, а в хода по издаването му са били допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Следователно причината за ПТП не се дължи на неспазването на дистанция и на несъобразената скорост на жалбоподателя, а на поведението на други водачи.

Следователно НП се явява необосновано и следва да се отмени.

Водим от горните мотиви съдът

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 6469/09 от 26.11.2009 г. на РУМВР-Казанлък, с което на Д.Т.Ж. ЕГН ********** *** е било наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 130 лв.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд гр. Стара Загора.

 

Районен съд - Казанлък - Решение /5.5.2010 г.

Град: 
Казанлък
Съд: 
Районен съд - Казанлък
Номер: 
579
Дата: 
05/05/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

I състав, НАДЕЖДА ДИМИТРОВА

Резюме: Молбата е с правно основание чл. 30, ал.1 вр. чл.29, т.8 и 9 от Закона за закрила на детето.

Молителят Дирекция „Соц.подпомагане”-Казанлък твърди, че родители на детето М. Р. И. с ЕГН ********** са Д.И.И. с ЕГН ********** и Р.М.И. с ЕГН **********. Родителите нямат сключен брак и след като напуснала бащата, майката с детето се установила в с.Кънчево. На 8.04.2004 година Д. ражда второ дете В., за което полага грижи в семейна среда. Със заповед № 105/8.10.2002 година на директора на ОССП-Казанлък, детето М. временно е настанено в семейството на бабата и дядото по майчина линия. Предприетата мярка е потвърдена с Р № 43/26.05.2003 година по гр.д.1296/2002 на Районен съд-Казанлък. Съдът намира, че молбата се явява основателна, доказана и следва да бъде уважена.Водим от горното съдът

Р Е Ш ИПРЕКРАТЯВА настаняването на детето М. Р. И. с ЕГН **********, родена на *** година от майка Д.И.И. с ЕГН **********,*** и баща Р.М. Илиевс ЕГН ********** *** в дома на М.В.М. и И.И.М. ***НАСТАНЯВА детето М. Р. . с ЕГН **********, родена на *** година от майка Д.И.И. с ЕГН **********,*** и баща Р.М. Илиевс ЕГН ********** *** в дома на майката Д.И.И.Решението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаване на страните пред Окр.съд-Ст.Загора.

 

Районен съд - Раднево - Решение /8.1.2010 г.

Град: 
Раднево
Съд: 
Районен съд - Раднево
Номер: 
220
Дата: 
01/08/2010
Отрасъл от правото: 
АНД
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ЕВЕЛИН А. ДРАГАНОВ

Резюме: 

Съдът счита, че с така наложеното административно наказание ще се постигнат целите на наказанието, предвидени в чл. 12 от ЗАНН и не е необходимо размерът на така наложеното административно наказание да бъде изменен в по-малък.

Воден от гореизложеното и на основание чл. 63 ал. 1 от ЗАНН съдът,Р Е Ш И :ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 504/23.07.2009г на Началника на РПУ гр. Раднево, с което на С.С.Ж. ***, ЕГН: **********, му е наложено административно наказание – ГЛОБА в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 /три/ месеца.

Решението може да се обжалва пред Административен съд гр. Стара Загора в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

Районен съд - Раднево - Решение /26.4.2010 г.

Град: 
Раднево
Съд: 
Районен съд - Раднево
Номер: 
79
Дата: 
04/26/2010
Отрасъл от правото: 
АНД
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ХРИСТИНА ВЪЛЧАНОВА

Резюме: 

Производството е на основание чл.59 и сл. от ЗАНН, във връзка с чл.129 ЗОП.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ- МИНИ „М И.”ЕАД гр.Р. твърди, че административно-наказващия орган е нарушил разпоредбата на чл.34 ал.1от ЗАНН, тъй като е издал акта след като е изтекъл срока визиран в същата.Твърди,също по същество,че няма състав на визираното административно нарушение.Оспорва фактите изложени в акта и наказателното постановление. Излага доводи за незаконосъобразност и неправилност на същото, моли от съда да се произнесе с решение, с което да го отмени НП.
СъдътР Е Ш И :ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11011234 от хх.хх.ххххг. на Г. Т. Д. , директор на Агенция за държавна финансова инспекция –С., с което на Мини „Марица Изток „ЕАД град Р. се налага наказание глоба в размер на 1000 хиляда лева,КАТО НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок пред Административен съд С. З. от съобщаването му на страните.