Решение

Софийски градски съд - Решение /26.5.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Дата: 
05/26/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

КАТЕРИНА Д. ЕНЧЕВА, ТАТЯНА С. НЕЦОВА, ЗЛАТКА Н. ЧОЛЕВА

Резюме: 

Производството е по реда на чл.196-чл.211 от Граждански процесуален кодекс ГПК-отм.).Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА решение на СРС, 47 състав, от 28.12.2007 год., постановено по гр.д.№ 3831/07 год., в частта с която са уважени исковете на „К.” ЕООД, преобразуван в „П.И.” ЕАД срещу ЕТ „А.А. К.-Х. Д.”, с правна квалификация чл.232 ал.2 предложение първо от ЗЗД за сумата от 720.56 лева, представляващи наем за периода м.12.2004 год.-11.08.2006 год. по договор за наем от 13.6.2003 год., по чл.236 ал.2 от ЗЗД за сумата 446.04 лева-обезщетение за ползване на наетия имот в периода 11.08.2006 год.-21.02.2007 год. и чл.92 ал.1 от ЗЗД за сумата 57.35 лева, договорено обезщетение за забавено изпълнение по договора за наем..
Решението е окончателно.

 

Софийски градски съд - Решение /26.5.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Дата: 
05/26/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПЕТЯ П. АЛЕКСИЕВА, ДЖУЛИАНА И. ПЕТКОВА, СТЕЛА Б. КАЦАРОВА

Резюме: 

Производството е по реда на чл. 258-272 от ГПК.


Р Е Ш И :


ОСТАВЯ в сила решението от 03.12.2009 г. на СРС, ІІ г.о., 77 с-в., постановено по гр.д. № 42773/2009 г., с което е отхвърлил предявените от В.С.В. ЕГН ********** *** срещу А. „П. и.” гр. С., бул. „М.” №* обективно съединени искове по чл.344, ал.1, т.1 и т.2 от КТ за отмяна на заповед № 42/31.08.2009 г. на Изпълнителния директор като незаконосъобразна и ищецът да бъде възстановен на заеманата до уволнението длъжност „Главен експерт” към Дирекция „О. п.” като неоснователни.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

Софийски градски съд - Решение /25.5.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Дата: 
05/25/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ДЖУЛИАНА И. ПЕТКОВА, МАРИЯ А. ДОНЧЕВА, СТЕЛА Б. КАЦАРОВА

Резюме: 

Производството е по реда на чл.258-274 ГПК.

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА решението на СРС, 65 ти състав от 22.07.2009г. по гр.д. № 41275/2008г. в обжалваната част, с която е отхвърлен искът по чл. 34 ЗС за делба на движими вещи.
Решението, подлежи на обжалване при условията на чл. 280, ал.1 ГПК пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

Софийски градски съд - Решение /21.5.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Дата: 
05/21/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ИВАНКА К. ИВАНОВА

Резюме: 

Предявен е иск с правно основание чл.87, ал.3 ЗЗД.

Р Е Ш И:

РАЗВАЛЯ на основание чл.87, ал.3 ЗЗД, договорът, сключен с нотариален акт №*, том *, рег. № *, делото № *, от 30.03.2000 г., на нотариус Н. В., вписан с акт № *, том *, дело 5163/2000 г., по силата на който С.Г.С., ЕГН **********, е прехвърлила на И.Д.Г., ЕГН **********, по време на брака му с М.Г.Г., ОСЪЖДА И.Д.Г., ЕГН ********** и М.Г.Г., ЕГН ********** и двамата с постоянен адрес ***, ж. к. „Д.”, бл.*, вх*, ет.*, ап.* и съдебен адрес гр. С., ул. „А.” № *, ет*, офис * – адв. С.А.В., да заплати на С.Г.С., ЕГН **********,***, ж. к. „Д.”, бл.*, вх.*, ет.*, ап*, сумата от 2 685, 20 (две хиляди шестстотин осемдесет и пет лева и двадесет стотинки) лв., на основание чл.78, ал.1 ГПК, представляваща разноски по производството.
Решението подлежи на обжалване пред САС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

Софийски градски съд - Решение /29.5.2009 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Дата: 
05/29/2009
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ГО 1-12 състав, ГЕОРГИ И. ИВАНОВ

Резюме: 

Предявени са искове от E. Р. и Д. Р. против „ДЗИ – О. з.” АД с правно основание чл. 407, ал. 1 от ТЗ отм. за сумите: по 50 000 лева – за всеки от ищците /обезщетение за неимуществени вреди – следствие от ПТП/ и чл. 86 от ЗЗД – за присъждане на законна лихва върху горната сума, считано от 29.10.04г.На ищците следва да бъде присъдена и законната лихва върху процесните главници – за периода след 29.10.04г. /датата на смъртта/ - доколкото застрахователят покрива изцяло отговорността на делинквента, а последният дължи лихва при условията на – чл. 84, ал. 3 от ЗЗД.
Съдът,
Р Е Ш И :
ОСЪЖДА „ДЗИ – О. з.” АД рег. по фирмено дело 98г. на СГС да плати на Е.Т.Р.и Д.Т.Р. сумите: по 50 000 лева – за всеки от ищците /обезщетение за неимуществени вреди – следствие от ПТП/ - на основание чл. 407 от ТЗ отм. законната лихва върху тези суми от 29.10.04г. до цялостното им изплащане и 220 лева - съдебни разноски.
ОСЪЖДА „ДЗИ – О. з.” АД да плати на адв. К.Н. – 2 450 лева – адвокатски хонорар – на основание чл. 38 от ЗА.
ОСЪЖДА „ДЗИ – О. з.” АД да плати на СГС – 4 000 лева – държавна такса – на основание чл. 63, ал. 3 от ГПК.
Решението подлежи на обжалване пред САС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните

 

Софийски градски съд - Решение /8.3.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Дата: 
03/08/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

Възз. II-б състав, РОЗИНЕЛА Т. ЯНЧЕВА, РАЛИЦА Б. ДИМИТРОВА, АТАНАС А. МАДЖЕВ

Резюме: 

Производството е по реда на чл.196 и сл. от ГПК отм.).


Р Е Ш И:


ОСТАВЯ В СИЛА решението от 14.07.2008 г. на Софийски районен съд, Г.О., 75 състав, постановено по гр. дело № 14756 по описа за 2007 г., в частта, в която частично са отхвърлени исковете по чл.225, ал.1 от КТ и чл.55, ал.1, пр. трето от ЗЗД, във вр. с чл.221, ал.2 от КТ.
ОТМЕНЯ решението в частта, в която са уважени исковете по чл.344, ал.1, т.т.1, 2 и 3 от КТ и чл.55, ал.1, пр. трето от ЗЗД, във вр. с чл.221, ал.2 от КТ, както и в частта на присъдените разноски и държавна такса, И ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:
ОТХВЪРЛЯ предявените от К.П.Р., ЕГН **********,***, със съдебен адрес гр. С., ул. „К.” № * – адв. В.К.,***, искове за отмяна на заповед за уволнение № РД-22-7/13 от 1.06.2007 г., за възстановяване на работа и за заплащане на обезщетение по чл.225, ал.1 от КТ за периода 5.06.2007 г. – 25.10.2007 г. в размер на 2 041.35 лв., както и на основание чл.55, ал.1, пр. трето от ЗЗД, във вр. с чл.221, ал.2 от КТ на сумата 439 лв., като неоснователни.
В останалата част решението е влязло в сила като необжалвано.
ОСЪЖДА К.П.Р. да заплати на „П.” АД разноски по делото в размер на 289.60 лв.
Решението подлежи на обжалване пред ВКС в 1-месечен срок от връчването му на страните.

 

Софийски градски съд - Решение /28.5.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Дата: 
05/28/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

АНЖЕЛИНА Д. ХРИСТОВА, НЕДА Н. ТАБАНДЖОВА, ГЕНОВЕВА Д. НИКОЛАЕВА

Резюме: 

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.

Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА решение на СРС, 59 състав, постановено по гр.дело №37544/2009г., с което са отхвърлени предявените от С.В. К.- К. с ЕГН ********** срещу „П.” ООД, ЕИК **********обективно съединените искове с правно основание чл.344 ал.1 т.1, 2 и 3 от КТ.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС в 1-месечен срок при условията на чл.280 от ГПК.

 

Софийски градски съд - Решение /27.5.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Дата: 
05/27/2010
Отрасъл от правото: 
ВАНД
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

МИРОСЛАВА С. ТОДОРОВА, ПЕТЯ Н. КОЛЕВА, СВЕТОСЛАВ В. ВАСИЛЕВ

Резюме: 

ПОТВЪРЖДАВА решение от 10.06.2009 год. по НАХД № 13443/2008 год. по описа на Софийския районен съд .

Настоящото решение е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране пред ВКС на РБ.

Да се уведомят страните – СГП, подсъдимият Г.Г. и неговият защитник адв. П. – за изготвянето на решението.

 

Софийски градски съд - Решение /27.5.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Дата: 
05/27/2010
Отрасъл от правото: 
ВАНД
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

СТОЯН Т. МИХОВ, НИКОЛАЙ Н. МЛАДЕНОВ, МАРИЯН С. МАРКОВ

Резюме: 

Производството е по реда на глава XXI НПК.Р Е Ш И :ОТМЕНЯ Решение от 15.10.2009 година, постановено по НАХД 8540/2009 година на Софийски районен съд, НО, 107 състав, в частта, в която обвиняемият И.И.Д. е признат за ВИНОВЕН за извършено престъпление по чл. 316, вр. чл. 309, ал. 1 НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 (ред. към ДВ, бр. 21 от 2000 г.), вр. чл. 2, ал. 2 НК е ОСВОБОДЕН от наказателна отговорност и му е НАЛОЖЕНО административно наказание ГЛОБА в размер на 800,00 (осемстотин) лева, като го ОПРАВДАВА по отношение на престъплението, за което е признат за виновен по чл. 316 вр. чл. 309, ал. 1 НК.

ПОТВЪРЖДАВА Решението в частта, в която обвиняемият Д. е признат за НЕВИНОВЕН за извършване на престъпление по чл. 309, ал. 1 НК.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. 

Районен съд - Ст.Загора - Решение /26.1.2009 г.

Град: 
Ст.Загора
Съд: 
Районен съд - Ст.Загора
Номер: 
1523
Дата: 
01/26/2009
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

III състав, ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВА

Резюме: 

Водим от горните съображения, съдътР Е Ш И :ОСЪЖДА В.В.Г. ЕГН ********** ***-къща да заплаща на К.К.Г. ЕГН ********** ***, като майка и законен представител на малолетните деца Р.В.В. ЕГН ********** и Б.В.В. ЕГН ********** ежемесечна издръжка, както следва: в размер на 60 лв. /шестдесет лв./ за детето Р.В.В. и в размер на 35 лв. /тридесет и пет лева/ за детето Б.В.В., считано от 4.11.2007г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до окончателното й изплащане, до настъпване на основания за нейното изменяване или прекратяване.

ОТХВЪРЛЯ предявения иск в останалата част за присъждане на издръжка до размера на 40 лв. за детето Б.В.В. като недоказан.

ОСЪЖДА В.В.Г. ЕГН ********** ***-къща да заплати ДТ върху размера на присъдената издръжка в размер на 136.80 лв.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено, пред Окръжен съд – Стара Загора.