Агенция по вписвания

Кърджалийски окръжен съд - Решение 153/1.09.2008

Град: 
Кърджали
Съд: 
Окръжен съд - Кърджали
Номер: 
153
Дата: 
09/01/2008
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Съдебен състав: 

Председател КИРИЛ ДИМОВ

Резюме: 

С отказ № 20080318150330/24.04.2008 г. на Длъжностно лице по регистрация при Агенция по вписванията е отказано вписване на промяна на седалището и адреса на управление на “Булрабит” АД – гр.Кърджали,както и увеличаване членовете на съвета на директорите от три на пет души с приемането на двама нови членове. За да откаже вписването Длъжностното лице по регистрацията е приело, че в представения устав на дружеството не е отразен новият адрес на управление, както и не е посочен точният размер на капитала на дружеството. Прието е също, че новоприетите членове на съвета на директорите не са представили декларация по чл.234, ал.2, г.2 от ТЗ.

Други: 
съдебна практика
Агенция по вписвания
 

Кърджалийски окръжен съд - Определение 315/03.09.2008

Град: 
Кърджали
Съд: 
Окръжен съд - Кърджали
Номер: 
315
Дата: 
09/03/2008
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Съдебен състав: 

Председател ТОНКА БАЛТОВА

Резюме: 

Съдът констатира, че подадената жалба против отказа на длъжностното лице по регистрация към Агенцията по вписванията е нередовна, тъй като не е внесена изцяло дължимата държавна такса по сметка на Окръжен съд гр.
Кърджали. Съгласно разпоредбата на чл. 29 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, при обжалване на отказ по ЗТР, се събира държавна такса в размер на 50 на сто от таксата, дължима се по раздел ІІа от Тарифата за държавните такси, събирани от АВ. А в чл. 16а т. 11 от цитираната тарифа е посочено, че дължимата държавна такса за прехвърляне на предприятие на едноличен търговец е в размер на 30 лв. Или в случая следващата се държавна такса е в размер на 15 лв., а по делото е приложена вносна бележка за сумата от 10 лв.

Други: 
съдебна практика
Агенция по вписвания