Цесия

Информация за контакт
Име на автора: 
Michael
Информация за казуса
Отрасъл от правото: 
Други
Текст на казуса: 

На 15.06.2005 ЕТ "Георги Стоянов" взел на заем от своя познат Дончев 35000Е за да си купи кола . Сумата трябвало да бъде върната на равни месечни вноски по 1000Е с лихва 30% . Поръчил на Стоянов станал тъст му Пашов . Освен това Стоянов обещал на Дончев да ипотекира в негова полза апарамент в Слънчев бряг , но при покана от страна на кредитора в едномесечен срок да изпълни обещаното не се отзовал . Стоянов изплащал 6 месеца след което спрял . След като изчакал безрезултатно 1 година Дончев прехвърлил вземането на Борисов . След като съобщил на Стовянов за цесията последния платил 5 вноски на Дончев . Като разбрал това Борисов поискал от Дончев да му предаде сумата.

Предизвикателства: 

Въпроси :

1) Действителна ли е уговорката за лихва над законоустановената лихва в чл. 10 ЗЗД

2) Отговаря ли Пашов пред цесионера без да е дал съгласие за цесията . Отговаря ли при новация ?

3) Какви други възражения може да противопостави Пашов срещу евентуален иск на Борисов ?

4) Какви последици настъпват от неизпълнението на обещанието за ипотекиране на имот?

5) Длъжен ли е Дончев да приеме друга ипотека (имот собственост на Стоянов)

6) Кога започва да тече погасителна давност за вноските . Кога започва да тече погасителна давност за целия дълг?

7) Отговарят ли съпругите на Стоянов и Пашов по дълга

Тагове: 
Облигационно право
 

Коментари

1.Съгласно изричната

by rem94·Вт., 01/01/1970 - 02:00

1.Съгласно изричната разпоредба на чл.10 ЗЗД размерът на уговорената лихва не може да надвишава установения от Минисъерски съвет максимален размер.Уговорката,която предвижда по-висок размер от установения е нищожна,като лихвата се смята за уговорена до законоустановения размер.
2.По силата на чл.99,ал.2 ЗЗД прехвърленото вземане преминава върху новия кредитор заедно с всички обезпечения,освен ако друго не е уговорено.Т.е. за да не отговаря поръчителят Пашов пред новия кредитор(Борисов) трябва да се е противопоставил изрично на Дончев и в договора за цесия между Дончев и Борисов да е уговорено,че Пашов няма да отговаря пред новия кредитор Борисов като поръчител на длъжника Стоянов.В случай на активна субективна новация поръчителят ще отговаря само ако е уговорено.
3.В случай,че не е уговорено друго Пашов отговаря пред Борисов като поръчител на Стоянов.Съгласно чл.142 ЗЗД Пашов може да направи на Борисов всички възражения,които принадлежат на Стоянов и може да прихваща с вземания на последния към Борисов.В случай,че Пашов не стори това и изпълни задължението,без да уведоми длъжника,Стоянов може при предявен срещу него регресен иск от поръчителя да му противопостави въпросните възражения,които поръчителят е могъл да направи при изпълнението (чл.143 ЗЗД).При суброгация на поръчителя в правата на удовлетворения кредитор(чл.74 ЗЗД) на него могат да бъдат противопоставени всички възражения,които длъжникът е имал срещу кредитора на общо основание.
4.Договорът за ипотека е формален-сключва се във формата на нотариален акт(чл.166,ал.1 ЗЗД).Съгласно изискването на чл.19,ал.1 ЗЗД предварителен договор за учредяване на ипотека следва да бъде сключен в писмена форма.Устно обещание за учредяване на ипотека следователно не поражда правно действие.
5.Ипотеката се учредява въз основа на двустранна сделка-договор (с изключение на случаите,когато тя се учредява въз основа на предвидени в закона хипотези;разглежданият казус не представя такава хипотеза).Двустранната сделка се характеризира с припокриване по смисъл на две насрещни волеизявления.Не може едната страна да налага едностранно на другата учредяване на ипотека върху имот,за който последната не приема.В такъв случай липсва съгласие и няма договор.
6.Съгласно чл.114,ал.1 ЗЗД давността за вземането започва да тече от момента,в който то става изискуемо.В случая е определено задължението да се изпълнява на месечни вноски,следователно задължението за отделна вноска става изискуемо след изтичане на съответното число на всеки месец или на последния ден от месеца,ако няма съответно число(чл.72 ЗЗД).От този момент започва да тече давността за отделните вноски.В договора за заем в казуса е предвидено изпълнение на 35 месечни вноски,от което следва,че цялото задължение става изискуемо в съответното число или последния ден на 35-тия месец,от когато започва да тече давността за целия дълг.
7.Пашов в качеството си на поръчител отговаря неограничено,с цялото си лично секвестируемо имущество за изпълнение задължението на длъжника.Принудителното изпълнение може да бъде насочено спрямо вещни права които влизат в състава на СИО(по новия СК важи за хипотезата,при която имуществените отношения на съпрузите се намират под режима на общност) съгласно чл.27,ал.4 СК.Принудителното изпълнение се осъществява по реда на глава 44 ГПК.При публична продан съпругата запазва 1/2 идеална част от недвижим имот или получава половината от цената за движима вещ.
Стоянов е ЕТ и отговаря неограничено за задълженията си-с цялото си лично секвестируемо имущество.Следва да се приеме,че автомобила,който е закупен с парите от заема се използва във връзка с търговската му дейност (чл.286 ТЗ),тогава за отговорността на неговата съпруга важи казаното за съпругата на поръчителя Пашов.Ако обаче се докаже,че автомобилът се използва (под каквато и да е форма) за задоволяване нуждите на семейството,в такъв случай съпругата на Стоянов отговаря солидарно с него за поетото задължение(чл.32 СК)-тя отговаря с личното си секвестируемо имущество и със вещните права СИО по реда на глава 44 ГПК.Тежестта на доказване е върху заинтересования кредитор,който иска да ангажира отговорността на съпругата.