жалба

Окръжен съд - Сливен - Опредeление/15.06.2009

Град: 
Сливен
Съд: 
Окръжен съд - Сливен
Дата: 
06/15/2009
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Опредeление
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Нейчева,

Резюме: 

Производството е по реда на чл. 243 ал. 3 и сл. от НПК - за проверка на постановление на Окръжна прокуратура – Сливен за прекратяване на наказателно производство. Образувано е по жалби на Н.И.С. и Р.Н.М. – лично от нея и като пълномощник на И.А.М. против постановление на Окръжна прокуратура – Сливен от 11.05.2009г. за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 220 „ИП” / 2008г. по описа на ОД на МВР – Сливен, вх. № 1445 / 2008г., пор. № 238 / 2008г. на Окръжна прокуратура - Сливен водено срещу О.Д.У. за престъпление по чл. 252, ал. 1, пр. 1 от НК. В жалбата си жалбоподателката С. моли съда да отмени обжалваното от нея постановление на Окръжна прокуратура - Сливен като неправилно и незаконосъобразно. Счита, че Окръжна прокуратура е направила неправилно тълкуване на Закона за банките и Закона за кредитните институции.
Въз основа на събраните на досъдебното производство доказателства, като взе в предвид и обсъди изложените в двете жалби доводи и съображения, съдът провери правилността на атакуваното постановление на Окръжна прокуратура – Сливен и направи следните фактически и правни изводи: Жалбите са процесуално допустими. Подадени са от лица, имащи правен интерес от обжалването и доколкото по досъдебното производство няма доказателства за връчването на атакуването постановление, съдът приема че са подадени в срок. Разгледани по същество, жалбите са основателни. Досъдебното производство е образувано на 07.10.2008 г. срещу О.Д.У. за престъпление по чл.252 ал.1 предл.1 от НК затова, че в периода 01.01.2003 г. до 06.10.2008 г. в гр.Сливен без съответно разрешение от свое име и като физическо лице извършил по занятие банкови сделки, за които се изисквало такова разрешение съгласно: чл.1 ал.4 т.1 от Закона за банките (отм.) и чл.2 ал.5 т.1 от Закона за кредитните институции. Ръководен от гореизложеното и на основание чл. 243, ал. 5, т. 3 от НПК, СлОС О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ постановление на Окръжна прокуратура - Сливен от 11.05.2009г. за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 220 „ИП” / 2008г. по описа на ОД на МВР – Сливен, вх. № 1445 / 2008г., пор. № 238 / 2008г. на Окръжна прокуратура - Сливен водено срещу О.Д.У. за престъпление по чл. 252, ал. 1, пр. 1 от НК като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и НЕОБОСНОВАНО. ВРЪЩА на Окръжна прокуратура – Сливен досъдебно производство № 220 „ИП” / 2008г. по описа на ОД на МВР – Сливен, вх. № 1445 / 2008г., пор. № 238 / 2008г. на Окръжна прокуратура - Сливен за продължаване на разследването.

Определението може да бъде обжалвано и протестирано пред Апелативен съд – гр. Бургас в 7 – дневен срок от съобщаването му.
 

Други: 
жалба
без съответно разрешение
извършване на сделки
 

Окръжен съд - Плевен - Решение/30.04.2010

Град: 
Плевен
Съд: 
Окръжен съд - Плевен
Дата: 
04/30/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

Председател: ЦВЕТЕЛИНА ЯНКУЛОВА
Членове: ЕМИЛИЯ КУНЧЕВА, РЕНИ ГЕОРГИЕВА
 

Резюме: 

Производството е по чл. 435 и сл. от ГПК. Пред Плевенски окръжен съд е постъпила жалба /възражение/ от ПК „Напредък 91”, със седалище с. М., област Плевен, представлявана от председателя И.Н.П., длъжник по изп.дело № 20078170400184/2007 год. на частен съдебен изпълнител И.М., рег. № 817, с район на действие Окръжен съд гр. Плевен, срещу действията на частния съдебен изпълнител по обявяване на публична продан на недвижим имот, собственост на длъжника. Жалбата съдържа оплаквания досежно размера на определената цена на имота. В срока по чл. 436, ал. 3 от ГПК са постъпили писмени възражения от ответника по жалбата – ЕТ „Е.Г.” с. М., представляван от Е.Н.Г., в което са изложени съображения за недопустимост на жалбата и алтернативно за нейната неоснователност. Постъпила е и жалба от ЕТ „Е.Г.”, със седалище с. М., област Плевен, представляван от Е.Н.Г., взискател в изпълнителното производство. От изложените в същата оплаквания става ясно, че жалбата е против постановеното от частния съдебен изпълнител спиране на изпълнението, в резултат на което не е била проведена насрочената публична продан. Възражения от ответника по тази жалба – ПК „Напредък 91” с. М. не са постъпили. Частният съдебен изпълнител е изложил мотиви за недопустимост на първата и неоснователност на втората жалба. Воден от горното, Окръжният съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ постановеното от частен съдебен изпълнител И.М., рег. № 817, с район на действие ОС-Плевен, спиране на изпълнението по изп.дело № 20078170400184/2007 год. на основание постъпила жалба срещу действията на съдебния изпълнител от длъжника в изпълнителното производство ПК „Напредък 91” с. М. от 28.01.2010 год., обективирано върху същата жалба. Решението в тази му част е окончателно. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима жалбата на ПК „НАПРЕДЪК 91”, със седалище с. М., срещу действията на частен съдебен изпълнител И.М. по изп.д. № 20078170400184/2007 год. по обявяване на публична продан на недвижим имот, представляващ едноетажна масивна сграда, със застроена площ от 418 кв.м., с предназначение ресторант, построена в УПИ І-401, кв. 62 по плана на с. М., общ. Левски, ведно с правото на строеж за сградата в същия имот, при начална продажна цена от 9 870,75 лв. и ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.дело № 326/2010 год. по описа на Плевенски окръжен съд в тази му част.

Решението в тази му част, имащо характер на определение, подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативен съд гр. Велико Търново в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

Други: 
жалба
възражение
взискател в изпълнителното производство
 

Окръжен съд - Плевен - Решение/28.07.2010

Град: 
Плевен
Съд: 
Окръжен съд - Плевен
Дата: 
07/28/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛА САХАТЧИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: РЕНИ СПАРТАНСКА, КРАСИМИР ПЕТРАКИЕВ
 

Резюме: 

Делото е образувано по жалба на Т.В. Т.–длъжник по изп.дело №20107560400127/2010г.по описа на ЧСИ Цветозар Найденов срещу действията на ЧСИ по цитираното изп.д.относно постановление за възлагане от 30.06.2010г.на недвижим имот, представляващ апартамент №5, находящ се в В жалбата се излагат съображения,че жалбоподателката не е получавала призовка за доброволно изпълнение ,че не е известена за деня на описа и оценката на имота,че това жилище е несеквестируемо,че същото е закупено с кредит от сина й ,който се явява трето лице,засегнато от изпълнението . Твърди се,че на 18.06.2010г. –деня на отваряне на пликовете,залата в ПРС е била заключена,че по НОХД № 1322/2010г. по описа на  на жалбоподателката е наложена мярка за неотклонение”домашен арест”,която следва да се изпълнява на горепосочения адрес,поради което счита,че възлагането на имота не може да бъде извършено. В жалбата се твърди,че е обжалвала присъдата по НОХД №1487/2003г. пред ВКС по реда на чл.422 ал.5 НПК,което според жалбоподателката е основание за спиране на принудителното изпълнение. Изложени са доводи за влошено здравословно състояние, че жалбоподателката страда от множество заболявания,описани в ЕР на ТЕЛК ,че е инвалид І-ва група. В заключение жалбоподателката моли Окръжния съд да отмени действията на ЧСИ по насочване изпълнението върху гореописания недв.имот и изнасянето му на публична продан ,оценката,обявяване на наддавателните предложения, възлагането му и присъединяването на изп.д.№231-89/2001г.на СИС .Направено е искане на осн.чл.438 ГПК да бъде спряно изпълнението по изп.д.до решаване на жалбата. По изложените до тук съображения,съдът намира,че жалбата на Т.Т. по реса на чл.435 ал.3 ГПК срещу издаденото постановление за възлагане на недв.имот от 30.06.2010г.е неоснователна и следва да се остави без уважение. Водим от горното ,Окръжният съд Р Е Ш И : ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Т.В.Т. по реда на чл.435 ал.3 ГПК срещу постановление за възлагане от 30.06.2010г. на ЧСИ Цветозар Найденов с рег.№756 и район на действие по изп.д.№ 20107560400127/2010г.,с което недвижим имот: апартамент №5, находящ се вот пететажна масивна жилищна сграда,застроена върху държавно дворно място от 3834 кв.м., състоящ се от две стаи,кухня,баня-тоалетна,със застроена площ от 64 кв.м., заедно с прилежащо избено помещение в източната страна на мазето с площ от 10,40 кв.м.,както и 1/48 от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху държавна земя,в парцел І,кв.121 по плана на подробно индивидуализиран е възложен на П.Д.Ф. от Община за сумата 53 400лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване./чл.437 ал.4 ГПК/.

 

Други: 
жалба
домашен арест
влошено здравословно състояние
 

Окръжен съд - Плевен - Решение/25.11.2010

Град: 
Плевен
Съд: 
Окръжен съд - Плевен
Дата: 
11/25/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

Председател: ЦВЕТЕЛИНА ЯНКУЛОВА
Членове: ЕМИЛИЯ КУНЧЕВА, РЕНИ ГЕОРГИЕВА
 

Резюме: 

Образувано е въз основа на постъпила жалба от „Проучване и добив на нефт и газ” АД, със седалище взискател в изпълнителното производство по изп.д. № 20078140400291 по описа на частен съдебен изпълнител Н.В., с район на действие Окръжен съд – срещу постановлението на частния съдебен изпълнител от 15.09.2010 год. за прекратяване на изпълнението. В жалбата са изложени подробни съображения в подкрепа на довода за незаконосъобразност на атакуваното с нея постановление. Претендира се неговата отмяна и връщане на делото на частния съдебен изпълнител за продължаване на изпълнителните действия по него. Жалбата е подадена от юрк. В.Д. – надлежно упълномощена от изпълнителните директори, представляващи търговското дружество – жалбоподател. Постъпило е възражение от ответника по жалбата – А. Р.И. – длъжник в изпълнителното производство.Представени са писмени мотиви от частния съдебен изпълнител Н.В.. Разгледана по същество, жалбата е основателна. Воден от горното, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ постановлението от 15.09.2010 год. по изп.дело № 20078140400291/07 г. на частен съдебен изпълнител Н.В., с което е прекратено изпълнителното производство по делото на основание чл. 433, ал. 1, т. 1 от ГПК.

Решението е окончателно.

 

Други: 
жалба
възражение
 

Окръжен съд - Плевен - Решение/23.04.2010

Град: 
Плевен
Съд: 
Окръжен съд - Плевен
Дата: 
04/23/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

Председател: Екатерина панова
Членове: методи здравков, Жанета Димитрова
секретар: Цецка Дафинова
 

Резюме: 

Производство по чл. 263 във вр. с чл. 278 ГПК . Образувано е по жалба вх. № 1167/29.06.2009 г. на  представлявано от управителя Л.Г.М., длъжник по изпълнително дело № 200775660400023/2007 г. по описа на ЧСИ Цв. Найденов, рег. № 756 и район на действие ОС – Плевен и жалба вх. № 6368/06.07.2009 г. на ТД на НАП – Плевен, депозирана чрез юрисконсулт Николета Младенова, в качеството на присъединен взискател по изпълнителното дело против разпределението на събраните суми по изпълнителното дело, извършено на 22.06.2009 г.. В жалбата на длъжника се твърди, че действията на ЧСИ по разпределението са незаконосъобразни, поради това, че не са изготвени счетоводни експертизи за размера на задълженията към всеки един от кредиторите към момента на разпределението, липсват доказателства за размера на направените от кредитора Б.С. разноски по делото общо в размер на 359 лв., неправилно е изчислена таксата по чл. 26 от ТЗР към ЗЧСИ, като е изчислена не върху дължащото се парично вземане, а и върху направените от ЧСИ разноски по събирането му, твърди се, че неправилно е начислена като задължение към кредитора В.К. сумата от 626,50 лв. като такса опис, въпреки, че такъв опис не е извършван от ЧСИ, не са включени в разпределението дължимите суми към НАП, с което нарушена разпоредбата на чл. 136 ЗЗД. Моли се окръжният съд да назначи съдебно – икономеческа експертиза по задачите, подробно посочени в жалбата и след изслушване на заключението да отмени обжалваното разпределение и да извърши ново разпределение на събраната сума, като му присъди направените по делото разноски. Водим от горното и на основание чл. 463, ал. 1 от ГПК, Окръжният съд Р Е Ш И: отменя на основание чл. 463 ал. 1 ГПК разпределението на паричната сума от 67 205 лв. между взискателите, извършено на 22.06.2009 г. от частен съдебен изпълнител Цветозар Найденов, рег. № 756 при КЧСИ и район на действие ОС – Плевен по изпълнително дело № 200775660400023/2007 г по описа на същия ЧСИ, като неправилно и незаконосъобразно и задължава ЧСИ да възприеме разпределението на сумата от 67 205 лв. към 22.06.2009 г., съгласно заключението на втората тройна икономическа експертиза, изготвена по ч.гр.д. № 705/2009 г. на ПлОС от вещите лица П.К., С.А., Б.С.,, както следва: В полза на привилигирования взискател Държавата чрез ТД на НАП – Плевен да се разпредели сумата от 19 053,53 лв., като пропорционалната такса по т. 26 от Тарифа към ЗЧСИ е 1362,21 лв.

Решението подлежи на обжалване пред ВтАС в 1 – седмичен срок от връчването му на страните, с частна жалба.

 

Други: 
жалба
дело против разпределение
взискатели
 

Окръжен съд - Плевен - Решение/19.08.2010

Град: 
Плевен
Съд: 
Окръжен съд - Плевен
Дата: 
08/19/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЪРБИНА МЪЛЧИНИКОЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: СТЕФАН ДАНЧЕВ, СВЕТЛА ДИМИТРОВА

 

Резюме: 

На 26.07.2010г. М.П.Н. е подала чрез ЧСИ Т.К. жалба до Плевенски Окръжен съд, с която се атакува насочването на изпълнението по изп.д.№20108150400309/2010г. срещу ап.11, находящ се в гр.Плевен, ул.”Шипка”№24, вх.В, VІ-ти етаж. Жалбоподателката твърди, че този имот е съпружеска имуществена общност между нея и съпруга и П.Ф.Н.-длъжник в посоченото изп.производство и че е несеквестируем съгласно чл.444, т.7 от ГПК. Сочи, че длъжникът сам е направил подобно възражение, но то не било зачетено от ЧСИ с аргумента, че лицата по чл.444, т.7 от ГПК имат и друго жилище, находящо се в с.Загражден. Жалбоподателката твърди, че в с.Загражден имат само „необитаемо” дворно място и то в съсобственост с други лица. Взискателката М.Е.Ш. е подала писмени възражения срещу жалбата като неоснователна. В тях се твърди, че дворното място в с.Загражден е застроено, в т.ч. и с жилищна сграда, както и че е без правно значение дали същото е „обитаемо” или не. За да отклони изпълнението срещу процесния апартамент, жалбоподателката е могла, след като докаже характера му на СИО, да се възползва от възможността, предвидена в чл.502, изр.2 от ГПК, т.е. да посочи имущество на съпруга си, върху което да се насочи изпълнението. Следва да се отбележи и това, че самият длъжник не е обжалвал пред съда насочването на изпълнението срещу апартамента по реда на чл.435, ал.2, предл.2 от ГПК-налице е само молба до ЧСИ от 02.06.2010г. Водим от горното, съдът Р Е Ш И : ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от 26.07.2010г. на М.П.Н. срещу насочването на изпълнението по изп.д.№20108150400309/2010г. на ЧСИ Т.К. срещу ап.11, находящ се в гр.Плевен, ул.”Шипка”№24, вх.В, VІ-ти етаж, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

 

Други: 
жалба
несеквестируем имот
 

Окръжен съд - Плевен - Решение/18.08.2010

Град: 
Плевен
Съд: 
Окръжен съд - Плевен
Дата: 
08/18/2010
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЪРБИНА МЪЛЧИНИКОЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: СТЕФАН ДАНЧЕВ, СВЕТЛА ДИМИТРОВА
 

Резюме: 

На 15.07.2010г. Г.А.С. е подал чрез ЧСИ Цв.Н. жалба до Плевенски Окръжен съд, с която на основание чл.435, ал.3 от ГПК се атакува постановление за възлагане от 01.06.2010г. на ЧСИ Цв.Н. по изп.д.№20097560400481/ 2009г., защото наддаването при публичната продан не е извършено надлежно, а именно-П.В.М. не е направила наддавателното си предложение в запечатан плик. Твърди се, че такъв плик не е приложен към изп.дело. Писмени възражения от страна на взискателя „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”АД не са постъпили. В обясненията си ЧСИ Цв.Н. заявява, че счита жалбата за недопустима, тъй като обжалваното действие не попадало в кръга на тези, визирани от чл.435, ал.2 от ГПК. По същество ЧСИ Цв.Н. сочи, че няма законово изискване да не отваря плика с наддавателното предложение и че затова към изп.дело няма приложен запечатан плик. Няма как по изп.дело да бъде приложен запечатан плик с наддавателно предложения, тъй като законът изрично предвижда този плик да бъде отворен с цел узнаване на находящото се в него наддавателно предложение. Водим от горното, съдът Р Е Ш И : ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от 15.07.2010г. на Г.А.С. срещу постановление за възлагане от 01.06.2010г. по изп.д.№20097560400481/2009г. на ЧСИ Цв.Н. като НЕОСНОВАТЕЛНА.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

Други: 
жалба
възлагане
 

Окръжен съд - Плевен - Решение/27.09.2010

Град: 
Плевен
Съд: 
Окръжен съд - Плевен
Дата: 
09/27/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАТЯНА БЕТОВА
ЧЛЕНОВЕ : СТЕФАН ДАНЧЕВ, СВЕТЛА ДИМИТРОВА
 

Резюме: 

Производство по чл.435 ал.1 от ГПК . Производството пред Плевенския окръжен съд е образувано по жалба на Н.А.П.гр.С., представлявана от Изп.директор К.С., чрез пълномощника си Д.П. – старшиексперт по приходите в Дирекция „Ч.Д.В.” /правоспособен юрист/, против постановлението на Държавния съдебен изпълнител М.Й.за прекратяване на изп.дело № 32/10г. по описа на СИС при РС гр.Кнежа, на основание чл.433, ал.1, т.1 ГПК. В жалбата се твърди, че постановеното прекратяване е незаконосъобразно, тъй като задължението на длъжника Ц.С.К. в размер на 3000лева главница, 647.59лв.лихва за периода 11.06.2008г. – 24.02.2010г., 156.97лв. законна лихва от 25.02.2010г. до 30.08.2010г., 323.74лв. разноски по делото не е не е платено преди завеждане на изпълнителното дело и не е събрано от ЧСИ в рамките на образуваното изпълнително производство.Твърди се, че вземанията на ДФ”З., за които са се снабдили с изпълнителен лист, въз основа на извлечение от сметка, се събират от НАП, на основание чл.162, ал.4, вр.с ал.2 ДОПК и чл.3, ал.7, т.5 от ЗНАП, тъй като представляват Ч.Д.В., а в конкретния случай по сметките на НАП не са постъпвали суми за погасяване на посочените по-горе задължения на Ц.К.. Поради изложеното, окръжният съд счита, че обжалваното постановление следва да бъде отменено като незаконосъобразно.Водим от горното, Окръжният съд. Р Е Ш И: ОТМЕНЯ на осн.чл.435, ал.1 от ГПК постановление на ДСИ М.Й.от 9.08.2010г. за прекратяване на изпълнително дело № 868/2010г. по описа на СИС при РС-Кнежа, като незаконосъобразно

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване .

 

 

Други: 
жалба
незаконосъобразно
обжалваното постановление
 

Окръжен съд - Плевен - Решение/09.09.2010

Град: 
Плевен
Съд: 
Окръжен съд - Плевен
Дата: 
09/09/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: EКАТЕРИНА ПАНОВА
ЧЛЕНОВЕ : РЕНИ СПАРТАНСКА, ЖАНЕТА ДИМИТРОВА
 

Резюме: 

Производство по чл. 435 ал.1 ГПК . Настоящото ч.гр.д.№403/2010г. по описа на ПОС е образувано на основание жалба от гр.Плевен,представлявано от управителя П.Д.-присъединен взискател,срещу постановление на ЧСИ Т.К.от 01.03.2010г. по изп.д.№ 20078150400654/2007г.,с което е спряно изпълнението по цитираното изп.д.В жалбата се твърди,че обжалваните действия на ЧСИ,с които на осн.чл.432 ал.2 ГПК е спряно изпълнението са незаконосъобразни,тъй като молбата за спиране е депозирана от първоначалните взискатели по делото,но не и от всички присъединени взискатели,между които и гр.Плевен.В заключение дружеството жалбоподател моли Окръжния съд да отмени обжалваните действия на ЧСИ. Ответниците по жалбата –първоначални взискатели по изп.д. ,чрез своя пълномощник –адв.В.П.от САК са депозирали писмени възражения в срока по чл.436 ал.3 ГПК ,с описаните към тях приложения , съответно вх.№712/01.04.2010г. от „ИНТЕРКОМ ОЙЛ”ООД гр.Варна/л.9-35 от настоящото дело/ ;вх.№ №713/01.04.2010г. от„БУЛМЕКСТРЕЙДИНГ ” ЕООД гр.София /л.36 60/;вх.№715/01.04.2010г. от „БУЛМЕКС КОМЕРС” ЕООД гр. София/л.76-100/ и вх.№716 /01.04.2010г. от„БУЛМЕКСТРЕЙД” ООД гр.София/л.101-125/.В четирите възражения на горепосочените дружества се излагат идентични доводи,че жалбата срещу действията на ЧСИ е недопустима,като подадена след срока по чл. 436 ал.1 ГПК ,както и съображения за нейната неоснователност.Подробни доводи в тази насока са изложени във възраженията.  С оглед изложеното,настоящият състав приема,че в хипотезата на няколко взискатели,спиране на изп.производство на основание чл.432 т.2 ГПК може да се постанови,само когато искането е направено от всички взискатели,респ.при наличие на съгласие и от останалите взискатели, независимо от това дали са първоначални или присъединени.След като е постановил спиране на изп.производство на посоченото основание по искане на някои от взискателите с обезпечени вземания,но без съгласието на останалите присъединени взискатели ,действията на ЧСИ Т.Кирилова от 01.03.2010г. се явяват незаконосъобразни и следва да се отменят. Водим от горното, Окръжният съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯВА действията на ЧСИ Татяна Кирилова, рег.№815 и район на действие Окръжен съд Плевен по изп.д.№. 20078150400654/2007г., изразяващи се в постановление от 01.03. 2010г.,с което на осн.чл.432 т.2 ГПК е спряно изпълнението по изп.дело относно насрочената публична продан по обявление №19/2010г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване/чл.437 ал.4 ГПК/.

 

Други: 
искова молба
жалба
 

Окръжен съд - Плевен - Решение/04.10.2010

Град: 
Плевен
Съд: 
Окръжен съд - Плевен
Дата: 
10/04/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

Председател: ЦВЕТЕЛИНА ЯНКУЛОВА
Членове: ЕМИЛИЯ КУНЧЕВА, РЕНИ ГЕОРГИЕВА

 

 

Резюме: 

Производството е по реда на чл. 435 и сл. от ГПК. Образувано е въз основа на постъпила жалба от Й.А.И. длъжник в изпълнителното производство по изп.д. № 20107560400203 по описа на частен съдебен изпълнител Ц.Н., с район на действие Окръжен съд – Плевен, срещу действията на съдебния изпълнител. От изложените в жалбата оплаквания може да се направи извод, че предмет на обжалване е насочването на изпълнението върху недвижим имот на жалбоподателката, който тя счита за несеквестируем. Постъпило е възражение от ответника по жалбата – „Юробанк И Еф Джи България” АД, със седалище гр. София, което дружество е взискател в изпълнителното производство, чрез пълномощника на представляващите адв. К.Д. от ПлАК, в което е наведен довод за недопустимост на жалбата поради просрочие и алтернативно за нейната неоснователност с оглед отпадането на несеквестируемостта, съгласно 445, ал. 1 от ГПК. Предвид гореизложените съображения, Плевенският окръжен съд счете подадената от Й.И. жалба за неоснователна, поради което следва да бъде оставена без уважение. Воден от горното, съдът Р Е Ш И : ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Й.А.И., длъжник в производството по изп.д.2010 год. по описа на частен съдебен изпълнител М.Н., срещу насочването на принудителното изпълнение върху недвижим имот – апартамент в сградата на ЖСК  с административен адрес гр. Плевен, ул. „Ц.С.” който жалбоподателката смята за несеквестируем.

Решението е окончателно.

 

Други: 
жалба
несеквестируем имот