ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/ делото за "козирката-убиец" във Варна/

Град: 
София
Съд: 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД
Номер: 
364
Дата: 
10/14/2014
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ДЪРМОНСКИ

ЧЛЕНОВЕ: КАПКА КОСТОВА БЛАГА ИВАНОВА

Резюме: 

В одим от горно то и на основание чл. 354, ал. 1, т. 4 и т. 1 НПК, ВКС, І НО, Р Е Ш И: О ТМЕНЯ присъда на Варненски апелативен съд No 2 от 5.12.2013 г, по ВНОХД No 104/13, в частта, касаеща произнасянето по отношение на подсъдимите В . Х . Р . и В . Н . Р . , и ВРЪЩА делото в отменената част за ново разглеждане от друг със тав на въззивната инстанция. ОСТАВЯ в СИЛА присъдата в останалата част. Решението не подлежи на обжалване

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
Снимка: 
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/28.04.2014/искане на главния прокурор за възобновяване делото "Стройинвест" на Йордан Лечков//

Град: 
София
Съд: 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД
Номер: 
213
Дата: 
07/25/2014
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Саша Раданова

ЧЛЕНОВЕ: Красимир Харалампиев

Красимир Шекерджиев

Резюме: 

Така мотивиран, Върховният касационен съд, Трето наказателно отделение Р Е Ш И : ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на главния прокурор на Република България за възобновяване на ВНОХД No150/2013 г., по описа на Окръжен съд - гр.Кърджали. Решението не подлежи на обжалване.

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/02.07.2014/делото за убийството на Мирослава от Перник/

Град: 
София
Съд: 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД
Номер: 
292
Дата: 
07/02/2014
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА АВДЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА СТАМБОЛОВА ГАЛИНА ЗАХАРОВА

Резюме: 

Водим от изложените съображения и на основание чл.354,ал.1,т.1 НПК,
Върховният касационен съд, Второ наказателно отделение
Р Е Ш И :
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 63/28.02.14 г.,постановено от АС-София, НО,
4 състав по В.Н.Д.1163/13 г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
Снимка: 
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/28.04.2014/делото на Христо Ковачки/

Град: 
София
Съд: 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД
Номер: 
242
Дата: 
07/08/2014
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юрий Кръс тев

ЧЛЕНОВЕ: Биляна Чочева Жанина Начева

Резюме: 

Води м от горното и на основание чл. 354, ал. 1, т. 1 НПК, съставът на 2 - ро наказателно отделение при Върховния касационен съд Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА въззивна присъда No 1/24.01.2014 г., постановено по внохд No 904/2013 г., на Софийския апелативен с ъд, наказателно отделение, 2 - ри състав. Решението не подлежи на обжалване.

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
Снимка: 
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/28.04.2014/делото на Румен Рашев/

Град: 
София
Съд: 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД
Номер: 
138
Дата: 
06/05/2014
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУЖЕНА КЕРАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ ДЪРМОНСКИ

РУМЕН ПЕТРОВ

Резюме: 

Водим от горното и на основание чл.354, ал.1, т.4 от НПК Върховният касационен съд – първо наказателно отделение Р Е Ш И : ОТМЕНЯ решение No 135 от 17.10.2013 г., постановено по ВНОХД No 440/2012 г. от Пловдивския апелативен съд и ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съд з а ново разглеждане от друг негов състав от стадия на съдебното заседание.

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/28.04.2014/делото Белнейски/

Град: 
София
Съд: 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД
Номер: 
27
Дата: 
05/21/2014
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН НЕДЕВ

ЧЛЕНОВЕ: ЕЛЕНА ВЕЛИЧКОВА

ПЛАМЕН ПЕТКОВ

Резюме: 

Ето защо и на основание чл.354 ал.1 т.1 и 3 вр. ал.2 т.2 НПК Върховният касационен съд на РБ първ о наказателно отделение Р Е Ш И : ИЗМЕНЯВА решение по внохд.No444/2012 г. на Апелативен съд гр.Пловдив,като отменява същото в частта ,с която подсъдимия Л. П. К. е оправдан по кв алифициращото обстоятелство „особено мъчителен за убития начин” по чл.116 а л.1т.6 НК,за пострадалите Р. и Х. Б. . ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/28.04.2014/делото на Димитър Кънчев/

Град: 
София
Съд: 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД
Номер: 
69
Дата: 
04/28/2014
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евелина Стоянова

ЧЛЕНОВЕ: Красимир Харалампиев

Капка Костова

Блага Иванова

Лада Паунова

Резюме: 

ИЗМЕНЯ по реда на възобновяването на наказателните дела, решение No 9 от 27 май 2013 година на Върховния касационен съд, ІІІ наказателно отделение, постановено на основание чл. 354, ал. 5, предл. 2 от НПК, по нд No 597/2012 година, с което е оставена в сила новата присъда на Софийския апелативен съд No 18 от 16 май 2011 година, по внохд No 835/2009 го дина, като: н а м а л я в а наложеното на Д. Н. К. наказание на шестнадесет години лишаване от свобода, о т м е н я решението в частта му, с която е оставена в сила присъдата за осъждането на Д. Н. К., на основание чл. 45 от ЗЗД, да заплати на С. Т. К . и К. К. К. обезщетения за неимуществени вреди в размер на 10000 (десет хиляди) лева за всеки от тях, заедно със законните последици, о т м е н я присъдата в тази й част и п р е к р а т я в а производството по делото в тази му част. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за възобновяване на делото в останалата му част. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/11.04.2014/делото на Вальо бореца/

Град: 
София
Съд: 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД
Номер: 
120
Дата: 
04/11/2014
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАТЯНА КЪНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ : ЛИДИЯ СТОЯНОВА ЕЛЕНА АВДЕВА

Резюме: 

Водим от гореизложеното и на основание чл.354 ал.1 т.1 от НПК Върховният касационен съд, второ наказателно отделение Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА решение No 38/ 21.12.2013 г. на Апела тивния специализиран наказателен съд, постановено по внохд No 307/2013 г. Решението не подлежи на обжалване.

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
Снимка: 
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/31.03.2014/делото делото на прокурора от ВКП/

Град: 
София
Съд: 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД
Номер: 
562
Дата: 
03/31/2014
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лидия Стоянова

ЧЛЕНОВЕ: 1. Лиляна Методиева 2. Жанина Начева

Резюме: 

По изложените съображения Върховният касационен съд, на основание чл. 354, ал. 1, т. 1 НПК Р Е Ш И: ОСТАВЯ В СИЛА присъда No 56 от 5.06.2013 г. на Софийския апелативен съд по в. н. о. х. д No 175/2011 г. Настоящето решение не подлежи на обжалване.

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
Снимка: 
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/31.03.2014/делото Лечков/

Град: 
София
Съд: 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД
Номер: 
17
Дата: 
03/31/2014
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лидия Стоянова

ЧЛЕНОВЕ: 1. Лиляна Методиева

2. Жанина Начева

Резюме: 

По изложените съображения Върховният касационен съд, на основание чл. 425 НПК Р Е Ш И: ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на главния прокурор на Република България за възобновяване на в. н. о. х. д . No 24/2013 г. по описа на Бургаския апелативен съд. Настоящето решение не подлежи на обжалване

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС