ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/ по дело 1278/2015 г. (делото на Йордан Тонов)

Град: 
София
Съд: 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД
Номер: 
426
Дата: 
12/10/2015
Отрасъл от правото: 
Наказатено право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА ПАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЖАНИНА НАЧЕВА КРАСИМИРА МЕДАРОВА

 

Резюме: 

С оглед изложените съображения поради липсата на което и да е от посочените в жалбите касационни основания на основание чл. 354 ал.1 т.1 от НПК, Върховният касационен съд, второ наказателно отделение

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА въззивно решение № 102/25.03.2015г., постановено от Софийски апелативен съд по ВНОХД № 269/2012 г. Решението е окончателно.

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
Снимка: 
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/ по дело 196/2015 г. (делото на Филип Златанов)

Град: 
София
Съд: 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД
Номер: 
136
Дата: 
10/29/2015
Отрасъл от правото: 
Наказтелно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮРИЙ КРЪСТЕВ
ЧЛЕНОВЕ: БИЛЯНА ЧОЧЕВА ГАЛИНА ЗАХАРОВА

Резюме: 

Върховният касационен съд, второ наказателно отделение

Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯВА въззивно решение № 456/19.12.2014 г. на Софийски апелативен съд, НО, първи състав, постановено по ВНОХД № 513/2014 г., КАТО НАМАЛЯВА наложеното на подсъдимия Ф. Х. З. наказание от 3 (три) години и 6 (шест) месеца на 3 (три) години лишаване от свобода и на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изтърпяването му за срок от 5 (пет) години. ОСТАВЯ В СИЛА въззивното решение в останалата част. Решението не подлежи на обжалване.

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
Снимка: 
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/ по дело 746/2015 г. (делото за катастрофата на автомагистрала „Тракия” през 2011 г.)

Град: 
София
Съд: 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД
Номер: 
326
Дата: 
10/21/2015
Отрасъл от правото: 
Наказатено право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА АВДЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА СТАМБОЛОВА ГАЛИНА ТОНЕВА

Резюме: 

Водим от изложените съображения и на основание чл. 354, ал. 1, т. 1 от НПК Върховният касационен съд, второ наказателно отделение 22

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА въззивно решение № 91 от 18.12.2014 г., постановено по ВНОХД № 25/2014 г. по описа на Бургаския апелативен съд. Настоящото решение не подлежи на обжалване.

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
Снимка: 
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/ по дело 1194/2015 г. (делото на бившия банкер Иван Китов)

Град: 
София
Съд: 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД
Номер: 
421
Дата: 
11/18/2015
Отрасъл от правото: 
Наказатено право
Тип документ: 
Протокол
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА КЪНЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: БИСЕР ТРОЯНОВ, ГАЛИНА ТОНЕВА

 

Резюме: 

Върховният касационен съд намира, че производството по делото следва да бъде прекратено То е образувано от задочно осъден на основание следва да бъде прекратено То е образувано от задочно осъден на основание чл.423, ал.1 от НПК. В този случай законът изисква задочно осъденият да участва лично в съдебно заседание. Осъденият К. е редовно призован и не се явява, поради което и на основание чл.423, ал.3 от НПК

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по наказателно дело № 1194/2015 год. на Върховния касационен съд, второ наказателно отделение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
Снимка: 
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/ по дело 2081/2015 г. (отказ за вписването в Регистъра на политическите партии на промени по партидата на политическа партия „Обединена социалдемокрация”)

Град: 
София
Съд: 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД
Номер: 
129
Дата: 
09/16/2015
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

Председател: Дария Проданова
Членове: Ирина Петрова и Вероника Николова

Резюме: 

Отказът за вписването следва да бъде потвърден, тъй като не е установено както надлежното свикване, така и редовното провеждане на конгреса. Поради изложеното, Върховният касационен съд, ТК, състав на Първо т.о.

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА решението от 28.07.2015г. по ф.д.№ 29/2009г. на Софийски градски съд, ТО, VІ-6 състав. Решението не подлежи на обжалване.

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
Снимка: 
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/ по дело 334/2015 г. (делото за изнасилване и за грабеж, придружен с убийство на Анастасия Кечеджиева)

Град: 
София
Съд: 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД
Номер: 
151
Дата: 
04/27/2015
Отрасъл от правото: 
Наказатено право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАТЯНА КЪНЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ : ЮРИЙ КРЪСТЕВ и ТЕОДОРА СТАМБОЛОВА

 

Резюме: 

Предвид на гореизложеното касационният състав намира, че решението е постановено при допуснати процесуални нарушения по чл.339 ал.2 от НПК. Липсата на отговор на възраженията на жалбоподателите се приравнява на липса на мотиви, което представлява съществено нарушение на процесуалните правила по смисъла на чл. 348 ал.1 т.2 от НПК. Съдебният акт следва да бъде отменен, а делото върнато за ново разглеждане от друг състав на съда. Ето защо и на основание чл. 354 ал.1 т.4 от НПК Върховният касационен съд, второ наказателно отделение
 

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение № 16/ 13.05.2014 г. на Бургаския апелативен съд, постановено по внохд № 5/2015 г.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Бургаския апелативен съд.
Решението не подлежи на обжалване.

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
Снимка: 
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/ по дело 1893/2014 г. - делото на Октай Енимехмедов

Град: 
София
Съд: 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД
Номер: 
74
Дата: 
04/20/2015
Отрасъл от правото: 
Наказатено право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА КЪНЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ЛИДИЯ СТОЯНОВА и БИСЕР ТРОЯНОВ

 

Резюме: 

С оглед на изложеното за неоснователност на протеста и жалбата решението следва да бъде оставено в сила и на основание чл.354, ал.1, т.1 НПК Върховният касационен съд, второ наказателно отделение
 

Р Е Ш И:
 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 358/23.10.2014 год. по въззивно нохд № 535/2014 год. на Софийския апелативен съд, наказателно отделение, 6 състав.
Решението не подлежи на обжалване.

 

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
Снимка: 
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/ по дело 1583/2014 г. (делото за убийството на адвокат Надежда Георгиева от Ямбол)

Град: 
София
Съд: 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД
Номер: 
37
Дата: 
03/24/2015
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Резюме: 

Водим от горното и на основание чл. 354, ал.1, т. 1 НПК Върховният касационен съд, 2 наказателно отделение

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА въззивно решение №196/28.05.2014 г., на Софийския апелативен съд+ наказателно отделение, 6-ти състав.

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
Снимка: 
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/ делото на бившия изпълнителен директор на Агенцията по вписванията Виолета Илиева-Николова, на бившия директор на дирекция в Агенцията по вписванията - Раина Иванова и бившия финансов контрольор...

Град: 
София
Съд: 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД
Номер: 
510
Дата: 
03/12/2015
Отрасъл от правото: 
Наказателно правою
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ВЕЛИЧКОВА
ЧЛЕНОВЕ: ПЛАМЕН ТОМОВ МИНА ТОПУЗОВА

Резюме: 

Така мотивиран и на основание чл. 354, ал. 3, т. 2 и т. 3 от НПК, ВКС, І НО,

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ въззивна присъда № 28 от 13.06.2014г., постановена по внохд № 41/14г. на Софийски апелативен съд, НО, 3 с-в, в частта с която: 1. Подсъдимата В.И.И. – Н. е призната за невинна и оправдана за престъпление по чл.202, ал.2, т.1 във вр. с чл.201 във вр. с чл.26, ал.1 от НК; 2. Подсъдимата Т.Л.С. е призната за невинна и оправдана по обвинението по чл. 219, ал.2 във вр. с чл.26, ал.1 от НК; 10 3. Въззивният съд е потвърдил оправдаването на подсъдимата Р.А.И. за престъпление по чл.202, ал.2, т.1 във вр. с чл.201 във вр. с чл.20, ал.4, във вр. с чл.26, ал.1 от НК. ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част. ВРЪЩА делото за ново разглеждане в отменената част от друг състав на въззивния съд от стадия на съдебното заседание. Решението не подлежи на обжалване.

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
Снимка: 
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/ делото на Христофорос Никос Аманатидис

Град: 
София
Съд: 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД
Номер: 
394
Дата: 
01/26/2015
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ТОМОВ
ЧЛЕНОВЕ: РУЖЕНА КЕРАНОВА, РУМЕН ПЕТРОВ

 

Резюме: 

По изложените съображения и на основание чл. 425, ал.1, т . 1 от НПК, Върховният касационен съд, първо наказателно отделение

Р Е Ш И :

ВЪЗОБНОВЯВА производството по ЧНД № 1560/2013 г. по описа на Специализирания наказателен съд. ОТМЕНЯ постановеното по делото определение от 18.02.2014 г. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
Снимка: