ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/ делото на Христофорос Никос Аманатидис

Град: 
София
Съд: 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД
Номер: 
394
Дата: 
01/26/2015
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ТОМОВ
ЧЛЕНОВЕ: РУЖЕНА КЕРАНОВА, РУМЕН ПЕТРОВ

 

Резюме: 

По изложените съображения и на основание чл. 425, ал.1, т . 1 от НПК, Върховният касационен съд, първо наказателно отделение

Р Е Ш И :

ВЪЗОБНОВЯВА производството по ЧНД № 1560/2013 г. по описа на Специализирания наказателен съд. ОТМЕНЯ постановеното по делото определение от 18.02.2014 г. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
Снимка: 
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/ делото на Христос Ганидис

Град: 
София
Съд: 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД
Номер: 
287
Дата: 
12/30/2014
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  Вероника Имова

ЧЛЕНОВЕ : Севдалин Мавров, Лада Паунова

Резюме: 

Предвид изложеното жалбите на двамата подсъдими са НЕОСНОВАТЕЛНИ , поради което обжалваното решение следва де се остави в сила .

Водим от горното и на осн . чл . 354, ал . 1, т . 1 НПК , Върховният касационен съд , трето наказателно отделение ,

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА решение No 236 от 19.07.13 год ., постановено по ВНОХД No 1376/12 год . по описа на Софийски апелативен съд .

Решението не подлежи на обжалване .

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
Снимка: 
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/ делото на Владимир Бошнаков

Град: 
София
Съд: 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД
Номер: 
490
Дата: 
12/22/2014
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДС ЕДАТЕЛ: КАПКА КОСТОВА

ЧЛЕНОВЕ: БЛАГА ИВАНОВА, МИНА ТОПУЗОВА

Резюме: 

По изложените съображения, ВКС намери, че жалб ата е неоснователна и като така ва следва да бъде оставе на без уважение.

В одим от горно то и на основание чл. 354, ал. 1, т. 1 НПК, ВКС, І НО,

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ в СИЛА въззивно решение на Софийски апелативен съд No 222 от 18.06.2014 г, по ВНОХД No 730/13 .

Решението не подлежи на обжалване.

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
Снимка: 
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/ делото за убийството на Стоян Балтов

Град: 
София
Съд: 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД
Номер: 
450
Дата: 
12/19/2014
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУЖЕНА КЕРАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ ДЪРМОНСКИ, КАПКА КОСТОВА

Резюме: 

На основание чл.354, ал.1, т.1 от НПК Върховният касационен съд – първо наказателно отделение

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА присъда No 17 от 17.04.2014 г., постановена по ВНОХД No 39/2014 г. на Софийския апелативен съд.

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
Снимка: 
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/ делото срещу бившия шеф на „Информационно обслужване")

Град: 
София
Съд: 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД
Номер: 
389
Дата: 
12/13/2014
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРОНИКА ИМОВА

ЧЛЕНОВЕ: КРАСИМИР ХАРАЛАМПИЕВ, ЛАДА ПАУНОВА

Резюме: 

съставът на ВКС, ІІІ н.о., съгласно чл.354, ал.1,т.1 от НПК

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА нова въззивна присъда от 14.05.2014 год., постановена по ВНОХД No319/2014 год. на АПЕЛАТИВЕН СЪД гр. София, в обжалваната гражданско - осъдителна част. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА на гражданския ищец [фирма], подадена чрез процесуалните представители - адвокатите Б. В. и Н. К. от САК, срещу потвърдителната гражданско - отхвърлителна част на въззивна присъда от 14.05.2014 год., постановена по ВНОХД No319/2014 год. на АПЕЛАТИВЕН СЪД гр. София, като НЕДОПУСТИМА .

Решението не подлежи на обжалване.

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
Снимка: 
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/ опитът за убийство пред дискотека "Биад"

Град: 
София
Съд: 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД
Номер: 
317
Дата: 
12/19/2014
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ХАРАЛАМПИЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА,  ДАНИЕЛА АТАНАСОВА

Резюме: 

ВКС, трето наказателно отделение и на основание чл.354, ал.1, т.1 от НПК

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА въззивно решение No 480 от 16.12.2013г., постановено по внохд No 483/13г. по описа на Софийски апелативен съд, Наказателно отделение, 2 състав. Решението не подлежи на обжалване и протест.

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
Снимка: 
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/ катастрофата на "Цариградско Шосе"

Град: 
София
Съд: 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД
Номер: 
439
Дата: 
12/02/2014
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА АВДЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА СТАМБОЛОВА, БИСЕР ТРОЯНОВ

Резюме: 

На основание чл .354, ал .1, т .1 НПК , Върховният касационен съд , Второ наказателно отделение

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА решение No 187/23.05.14 г ., постановено от АС - София , НО , 3 състав , по В . Н . Д .212/14 г .

РЕШЕНИЕТО е окончателно .

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
Снимка: 
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/ делото за "козирката-убиец" във Варна/

Град: 
София
Съд: 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД
Номер: 
364
Дата: 
10/14/2014
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ДЪРМОНСКИ

ЧЛЕНОВЕ: КАПКА КОСТОВА БЛАГА ИВАНОВА

Резюме: 

В одим от горно то и на основание чл. 354, ал. 1, т. 4 и т. 1 НПК, ВКС, І НО, Р Е Ш И: О ТМЕНЯ присъда на Варненски апелативен съд No 2 от 5.12.2013 г, по ВНОХД No 104/13, в частта, касаеща произнасянето по отношение на подсъдимите В . Х . Р . и В . Н . Р . , и ВРЪЩА делото в отменената част за ново разглеждане от друг със тав на въззивната инстанция. ОСТАВЯ в СИЛА присъдата в останалата част. Решението не подлежи на обжалване

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
Снимка: 
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/28.04.2014/искане на главния прокурор за възобновяване делото "Стройинвест" на Йордан Лечков//

Град: 
София
Съд: 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД
Номер: 
213
Дата: 
07/25/2014
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Саша Раданова

ЧЛЕНОВЕ: Красимир Харалампиев

Красимир Шекерджиев

Резюме: 

Така мотивиран, Върховният касационен съд, Трето наказателно отделение Р Е Ш И : ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на главния прокурор на Република България за възобновяване на ВНОХД No150/2013 г., по описа на Окръжен съд - гр.Кърджали. Решението не подлежи на обжалване.

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/02.07.2014/делото за убийството на Мирослава от Перник/

Град: 
София
Съд: 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД
Номер: 
292
Дата: 
07/02/2014
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА АВДЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА СТАМБОЛОВА ГАЛИНА ЗАХАРОВА

Резюме: 

Водим от изложените съображения и на основание чл.354,ал.1,т.1 НПК,
Върховният касационен съд, Второ наказателно отделение
Р Е Ш И :
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 63/28.02.14 г.,постановено от АС-София, НО,
4 състав по В.Н.Д.1163/13 г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
Снимка: