телесна повреда

Окръжен съд - Кюстендил - Решение/16.07.2010

Град: 
Кюстендил
Съд: 
Окръжен съд - Кюстендил
Дата: 
07/16/2010
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

Председател:МИРОСЛАВ НАЧЕВ
Членове:ПЕНКА БРАТАНОВА, ЕВГЕНИЯ СТАМОВА
секретар: Г.К.
 

Резюме: 

Производството е по реда на част IV, глава XХІ НПК- “Въззивно производство”. С присъда № 16 от 19.02.2010г. на Кюстендилския районен съд, постановена по НЧХД № 1586/ 2009г. по описа на същия съд подсъдимия И.С.Д. е признат за невиновен в това, че на 20.09.2009г. около 14,00 часа в с.Габрешевци е извършил престъпление от частен характер по чл. 130, ал.2 НК, като е причинил на С.К. телесна повреда по чл. 130, ал.2 НК. На осн.чл. 304 НПК подсъдимият Д. е оправдан по повдигнатото му обвинение. Отхвърлен е и предявения срещу него граждански иск за сумата от 1 000 лева, претендирани като обезщетение за претърпените неимуществени вреди от страна на пострадалия от деянието на подсъдимия. Присъдата се обжалва от тъжителя С.С.К.. Във въззивната жалба са наведени доводи за неправилно приложение на закона, респ. твърди се, че присъдата е постановена в противоречие със събраните по делото доказателства. Иска се отмяна на същата и постановяване на нова, с която подсъдимия бъде признат за виновни, респ. иска се и уважаване на гражданския иск. Пред въззивния съд повереникът на въззивника С.С.К. поддържа жалбата и пледира за отмяна на присъдата и уважаване на гр. иск. Пред настоящата инстанция подсъдимият е сторил разноски в размер на 200 лева ( адв. възнаграждение). С оглед потвърждаването на присъдата, и на осн. осн. чл. 190 НПК КОС и доколкото е предявено искане за присъждане на разноски, С.К. следва заплати на подсъдимия Д. тази сума с оглед неоснователността на жалбата му. По тези съображения и на осн. чл. 334 т. 6 вр. чл.338 НПК, окръжният съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА присъда № 16, постановена от Кюстендилския районен съд на 19.02.2010г. по НЧХД № 1586/2009г. по описа на КРС. ОСЪЖДА С.С.К. постоянно живеещ в с. Габрешевци, Треклянска община да заплати на И.С.Д. сумата от 200 лева ( разноски пред КОС).

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

Други: 
въззивно производство
телесна повреда
престъпление от частен характер
гражданския иск
 

Окръжен съд - Пазарджик - Решение/27.04.2009

Град: 
Пазарджик
Съд: 
Окръжен съд - Пазарджик
Дата: 
04/27/2009
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.В.
ЧЛЕНОВЕ: И.Д., К.П.
СЕКРЕТАР С.П.
 

Резюме: 

С Присъда № 80 от 23.02.2009 година, постановена по НЧХД № 2412/2008 година, Пазарджишкият районен съд е признал подсъдимия С.З.Ч. за виновен в това,че на 02.11.2008 година в град Пазарджик на ул.”А.С.”№106 е причинил на Г.И.С.телесна повреда,изразяваща се в разстройство на здравето,извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК,като на основание чл.130,ал.1 от НК във връзка с чл.54 и чл.57,ал.1 от НК е осъден на пробация,с пробационни мерки по чл.42а,ал.2,т.1 и т.2 от НК:задължителна регистрация по настоящ адрес и задължителни периодични срещи с пробационен служител,всяка за срок от по 1 година. Така постановената присъда се обжалва с въззивна жалба от подс.Ч.-с оплакване за незаконосъобразност и необоснованост. Пазарджишкият окръжен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯВА Присъда № 80 от 23.02.2009 година, постановена по НЧХД № 2412/2008 година на Пазарджишкия районен съд. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по ВНЧХД №234/2009 година по описа на Пазарджишкия окръжен съд.

Решението подлежи на обжалване в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния касационен съд на РБългария.

 

Други: 
телесна повреда
пробационни мерки
 

Окръжен съд - Враца - Решение 2 /22.12.2009

Град: 
Враца
Съд: 
Окръжен съд - Враца
Дата: 
12/22/2009
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

Председател: Пламен Петков
Членове: Веселка Иванова, Мл. съдия: Иван ИВАНОВ

Резюме: 

Производство по реда на чл. 341, ал. 1, във връзка с чл. 318 и следващите от НПК. С присъда № 428 от 22.10.2009 г., постановена по наказателно частен характер дело № 289 от 2009 г. по описа на Козлодуйския районен съд Г.С.Й. е призната за виновна в това, че на 14.02.2009 г. в с. Г. е нанесла побой на Л. А. Л. от същото село, вследствие на което й е причинила лека телесна повреда, изразяваща се в зачервяване на кожата на бузите, което увреждане е довело до претърпяване на болка без разстройство на здравето-престъпление по чл. 130, ал. 2 НК, поради което и на основание чл. 78а, ал. 1 НК е освободена от наказателна отговорност и й е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева, като подсъдимата Й. е призната за невиновна в това да е извършила лека телесна повреда, изразяваща се във временно разстройство на здравето, неопасно за живота, извън случаите на чл. 128 и чл. 129 НК, поради което е оправдана по повдигнатото й обвинение за извършване на престъпление по чл. 130, ал. 1 НК. С присъдата по иск на Г.В.П. като майка и законен представител на малолетната пострадала Л. А. Л. е осъдена Г.С.Й. да заплати на ищцата сумата 500 лева, представляваща обезщетение за причинени с престъплението по чл. 130, ал. 2 НК неимуществени вреди, като е отхвърлен искът в останалата му част до пълния предявен размер от 2 000 лева като неоснователен.
Жалба срещу гореописаната присъда в осъдителната и в гражданската й част е подала адвокат Ю.Г. от ВАК в качеството й на защитник на подсъдимата Г.С.Й..

Други: 
разстройство на здраве
телесна повреда
 

Окръжен съд - Враца - Решение 2 /27.07.2009

Град: 
Враца
Съд: 
Окръжен съд - Враца
Дата: 
07/27/2009
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Благовест Димитров
ЧЛЕНОВЕ:Пламен Петков, Веселка Иванова

Резюме: 

 С Решение № 246/10.06.2009 год.,постановено по нахд № 388/2009 год.ВРС е признал обв.Ц.  за виновен в това,че на 4.09.2008 год към 8 ч.сутринта в гр.Враца в кафене“Флирт”по хули гански подбуди е причинил на М К К от с. гр.лека телесна повреда,изразяваща се в оток и кръво насядане на челото вдясно,съпроводено с количествена  промяна в съзнанието-сомолетност/сънливост/,което увреждане му е причинило временно разстройство на здравето,неопасно за живота-престъпление по чл.131 ал.1,т.12 във вр.с чл.130 ал.1 от НК,като на основа ние чл.78а от НК го е освободил от наказателна отго ворност и му е наложил административно наказаниеглоба”в размер на 3500 лв.Освен това обв.Ц. Д. Ц. е осъден да заплати сумата 52 лв,направени раз носки по делото.    Недоволен от решението е останал обв.Ц. Д. Ц.,който го е обжалвал чрез защитника си адв.В. Ф.

ОС Враца изменя присъдата като намаля размера на глобата на 1200 лева.

Други: 
разстройство на здраве
телесна повреда
 

Окръжен съд - Враца - Решение /16.06.2009

Град: 
Враца
Съд: 
Окръжен съд - Враца
Дата: 
06/16/2009
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Съдебен състав: 

Председател:Л.К
Членове:В.И.

Резюме: 

С присъда  Врачанският районен съд е признал подсъдимия Г.Д.Н. за виновен в това, че на 18.07.2007г. в с е причинил на Г.И.С. лека телесна повреда с разстройство на здравето, неопасно за живота, изразяваща се в счупване на пето ребро вдясно с надлежащо кръвонасядане на гръдния кош, с което е осъществил престъпния състав на чл.130, ал.1 НК, като на основание чл.78а НК го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил административно наказание глоба в размер на 1000 лв. Недоволен от така постановената присъда е останал частния тъжител и граждански ищец Г.И.С., който в срока по чл.319, ал.1 от НПК е подал въззивна жалба срещу съдебния акт с оплакване за явна несправедливост на наложеното административно наказание и искане същото да бъде завишено.

Съдът потвърждава присъдата.

Други: 
разстройство на здраве
телесна повреда
 

Хасковски окръжен съд - Решение 180/10.11.2009

Град: 
Хасково
Съд: 
Хасковски окръжен съд
Номер: 
180
Дата: 
11/10/2009
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

Председател : М. П.
Членове: Б. Б., А. Т.

Резюме: 

С Присъда Хасковският районен съд е признал подсъдимия С.А.И. за виновен в това, че на 02.03.2009г., причинил на Х.А.А. разстройство на здравето извън случаите по чл.128 и чл.129 от НК - а именно контузия на главата и тялото, сътресение на мозъка със степенно помрачение на съзнанието и хематом в областта на лявата очница, представляващи лека телесна повреда, поради което и на основание чл.130 ал.1 вр.чл.78а от НК, го е освобождил от наказателна отговорност като му е наложил административно наказаниеглоба" в размер на 1 000 лв.С присъдата си РС-Хасково е осъдил подсъдимия да заплати на Х.А.А. сумата от 1 000 лв., представляващи обезщетение по чл.45 от ЗЗД за претърпените от нея неимуществени вреди -болки и страдания в резултат на причинената лека телесна повреда.Присъдата е обжалвана от С.А.И. с оплаквания за незаконосъобразност и неправилност, съдът намаля размера на присъденото обезщетение от 1000лв. на 700лв.

Други: 
разстройство на здраве
телесна повреда
граждански иск
 

Хасковски окръжен съд - Решение 01/21.12.2009

Град: 
Хасково
Съд: 
Хасковски окръжен съд
Дата: 
12/21/2009
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

Председател : СТРАТИМИР ДИМИТРОВ
Членове : КРАСИМИР ДИМИТРОВ, ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ

Резюме: 

Производство по чл. 313 и сл. от НПК. С Присъда. РС- Димитровград е признал подсъдимия Н.Д.Ж. за виновен в това, че на 12.І.2009 г. в гр.Д, обл. Хасковска причинил на Й.И.Й. лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на болка и страдание, без разстройство на здравето- престъпление по чл.130 ал.2 от НК, поради което на осн. чл.78а вр. чл.130 ал.2 НК, като го освободил от наказателна отговорност, го осъдил на административно наказание- глоба в размер на 1 000 лв. и оправдал по първоначалното обвинение по чл.130 ал.1 от НК. С присъдата е уважен предявения по делото граждански иск и е осъден подсъдимият да заплати на пострадалата обезщетение за причинени неимуществени вреди от непозволено увреждане в размер на 700лв., ведно със законните последици, като е отхвърлен този иск за разликата до пълния предавен размер от 2 000 лв.

Постъпва жалба, но съдът потвърждава присъдата изцяло.

Други: 
разстройство на здраве
телесна повреда
 

Хасковски окръжен съд - Решение/21.12.2009

Град: 
Хасково
Съд: 
Хасковски окръжен съд
Дата: 
12/21/2009
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

Председател: Кольо Димитров
Членове: 1.Филип Филипов 2.Пламен Георгиев

Резюме: 

Производство по реда на чл. 313 и сл. от глава ХХІ от НПК. С присъда Районен съд- Димитровград е признал подсъдимият Г.С.С. за виновен в това, че на 29.11.2006год. в гр.Д. причинил на М.Н.С. лека телесна повреда изразяваща се в разстройство на здравето извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК – престъпление по чл.130 ал.1 от НК , за което на основание чл.78 А от НК го освободил от наказателна отговорност и му наложил административно наказаниеглоба" в размер на 700 лева.

Постъпва жалба от защитата на обвиняемия. Съдът  намалява размера на наложеното на подсъдимият Г.С.С. административно наказание глоба , от  „глоба в размер на 700 лв. „ на „ глоба в размер на 500 лв..
 

Други: 
разстройство на здраве
телесна повреда
обезщетение
 

Хасковски окръжен съд - Решение 184/05.11.2009

Град: 
Хасково
Съд: 
Хасковски окръжен съд
Номер: 
184
Дата: 
11/05/2009
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Присъда
Съдебен състав: 

Председател:К. Д.
Членове:1.Ф. Ф., 2.И. Д.

Резюме: 

Въззивно производство по чл. 318 и сл. от НПК. С Присъда . Х. районен съд е признал подсъдимия И.А. за виновен в това, че: на 07.08.2008г. в гр. Х. причинил на Д.А. от Р Т. лека телесна повреда, изразяваща се в разстройство на здравето, извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК,  престъпление по чл. 130 ал. 1 от НК, на основание чл. 78а ал. 1 от НК го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил административно наказаниеГлоба” в размер на 700 лева. С присъдата съдът е осъдил подсъдимия И.А. да заплати на Д.А. сумата от 1300 лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди от престъплението.

Адвокатът на подсъдимия обжалва присъдата, но съдът я потвърждава.
 

Други: 
разстройство на здраве
телесна повреда
 

Хасковски окръжен съд - Решение 43/29.03.2010

Град: 
Хасково
Съд: 
Хасковски окръжен съд
Номер: 
43
Дата: 
03/29/2010
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

Председател : МИЛЕНА П.
Членове : БОРЯНА БОНЧЕВА
АЛЕКСАНДЪР ТОЧЕВСКИ

Резюме: 

Производство по реда на чл. 318 и сл. от НПК.  С решение РС-Хасково е признал подсъдимия Щ. В.К. за виновен в това, че на 31.07.2008 г./01.08.2008 г. в гр.Хасково в качеството си на длъжностно лице, а именнно „управител на „Кабей-Ко ЕООД”, гр.Хасково и управител на рестиронта „Б.” по повод изпълнение на службата си , причинил на Б.Д.Я. от гр.Хасково лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на страдание без разстройство на здравето, поради което и на основание чл.131 ал.1 т.2 вр. чл.130 ал.2 и чл.78а ал.1 от НК го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил административно наказаниеглоба в размер на 550 лева”.

Други: 
разстройство на здраве
телесна повреда