съдебен изпълнител

Окръжен съд - Ловеч - Решение/26.01.2010

Град: 
Ловеч
Съд: 
Окръжен съд - Ловеч
Дата: 
01/26/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПОЛЯ ДАНКОВА,
ЧЛЕНОВЕ:  ИВАНИЧКА КОНСТАНТИНОВА,
ЗОРНИЦА АНГЕЛОВА

Резюме: 

С постановление от 25.08.2010 г.Държавният съдебен изпълнител при РС-Троян е спрял изпълнително производство по изп.д.№142/2009г., аргументирайки се с разпоредбата на чл.638,ал.1 от ТЗ,а именно-поради откриване на  производство по несъстоятелност на длъжника „ВЕНИКА ТУРС”ООД-с.Чифлик,Ловешка област. Срещу постановлението е постъпила жалба с вх.№909/14.09.2009 г.от „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ”АД-София,ЕИК 831633691,гр.София,район „Средец”,бул.”Витоша”№3.Счита,че постановлението е издадено изцяло в нарушение на закона,поради което моли да бъде отменено.Съдът Р  Е  Ш  И : ОТМЕНЯ, като незаконосъобразно,Постановление от 25.08.2009г.на ДСИ при РС-Троян,за спиране на принудителното изпълнение по изп.д. №142/2009г.,по описа на службата,в частта,с която е спряно изпълнението по отношение на В.К.В. и Н.Д.В. по изп.д.№142/2009г.по описа на ДСИ и ВРЪЩА делото за продължаване на изпълнителното производство в тази му част. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основани чл. 437,ал.4 от ГПК.

Други: 
постановление
съдебен изпълнител
окончателно
производство по несъстоятелност
издадено изцяло в нарушение
 

Окръжен съд - Ловеч - Решение/25.01.2010

Град: 
Ловеч
Съд: 
Окръжен съд - Ловеч
Дата: 
01/25/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПОЛЯ ДАНКОВА
ЧЛЕНОВЕ: ИВАНИЧКА КОНСТАНТИНОВА
ЗОРНИЦА АНГЕЛОВА

Резюме: 

Подадена е жалба от В.И.М. ЕГН  с която се обжалва отказ на държавния съдебен изпълнител при Районен съд – гр.Тетевен да извърши искани изпълнителни действия.
В жалбата си излага, че изп.дело № 2009330400076 по описа на Тетевенския районен съд е образувано по нейна молба, в която е посочила изпълнителен способ чрез изпълнение на задължения за заместими действия или за бездействие.Поканата за доброволно изпълнение била връчена на длъжника Б. И. на 28.05.2009 г. и тъй като след изтичане на срока за доброволно изпълнение, ДСИ не предприел действия във връзка с посочения от нея способ, депозирала молба до Инспектората на Министъра на правосъдието по ЗСВ за проверка и съдействие. Съдът  Р   Е   Ш   И: ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ ЖАЛБАТА вх.№ 290/03.11.2009 г. на В.И.М. ЕГН  с която се обжалва отказ на държавния съдебен изпълнител при Районен съд – гр.Тетевен да извърши искани изпълнителни действия по изп.дело № 76/2009 година на СИС при Тетевенския районен съд. Решението е окончателно и на основание чл.437 ал.4 от ГПК не подлежи на обжалване.

Други: 
жалба
съдебен изпълнител
не подлежи на обжалване
нейна молба
депозирала молба
 

Окръжен съд - Ловеч - Решение/25.01.2010

Град: 
Ловеч
Съд: 
Окръжен съд - Ловеч
Дата: 
01/25/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПОЛЯ ДАНКОВА
ЧЛЕНОВЕ: ИВАНИЧКА КОНСТАНТИНОВА
ЗОРНИЦА АНГЕЛОВА

Резюме: 

С постановление   от 25.08.2010 г. Държавен съдебен изпълнител – при РС-Троян е спрял изпълнително производство по изп. Дело №144/2009 г. на ТРС на основание чл. 638 от ТЗ-поради откриване на производство по несъстоятелност на „Веника турс”-ООД-с.Чифлик,Ловешка област. Подадена е жалба №911/14.05.2009 г. от „Банка Пиреос България”-София против постановление от 25.08.2010 г. Държавен съдебен изпълнител – при РС-Троян за спиране на изпълнително производство по изп. Дело №144/2009 г. на ТРС. Моли атакуваното действие на държавния съдебен изпълнител да бъде отменено като незаконосъобразно, тъй като липсват мотиви, увреждат се интересите на банката и изпълнението следва да продължи против физическите лица,за които не е настъпила хипотезата на чл. 638 от ТЗ.
Съдът Р  Е  Ш  И : ОТМЕНЯ  като незаконосъобразно постановление от 25.08.2009 г. за спиране на принудителното изпълнение по из.дело №144/2009 г. на ДСИ при Троянски районен съд, в частта в която е спряно изпълнението по отношение на В.К.В. и Н.Д.В. по изп.дело №144/2009 г. по описа на ДСИ  и връща делото за продължаване на изпълнителното производство в тази му част.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основани чл. 437,ал.4 от ГПК.

Други: 
постановление
съдебен изпълнител
жалба
окончателно
спряно изпълнението
 

Окръжен съд - Ловеч - Решение/23.02.2010

Град: 
Ловеч
Съд: 
Окръжен съд - Ловеч
Дата: 
02/23/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СЕВДА ДОЙНОВА,
ЧЛЕНОВЕ:  НИКОЛИНКА ДИМИТРОВА,
ЗОРНИЦА АНГЕЛОВА

Резюме: 

С Резолюция от 21.01.2010 г.Държавният съдебен изпълнител при РС-Троян е отказал да прекрати производството по изпълнително дело №156/2008г.по описа на службата,аргументирайки се,че дължимата сума е частично платена. Срещу отказа е постъпила жалба с вх.№108/28.01.2010г.от длъжника по изпълнителното дело-М.П.М. .Твърди,че е изплатил изцяло дължимата сума,като на 14.08.2009г.е внесъл 30% от размера й,а на 22.01.2010г.останалите 70% и отделно разноските по делото в размер на 514.27лв.Счита,че неправилно ДСИ е отказал да прекрати производството,с твърдението че не е изплатена законната лихва върху задължението му.Смята, че при определяне размера на задълженията по изпълнителното дело съдебният изпълнител трябва да се придържа строго към теста на изпълнителния лист,а не да тълкува или поправя е евентуални пропуски в него.Твърди,че ако изпълнителният лист е погрешно издаден,единствено съдът,който го е издал,може да коригира неточностите в него по предвидения в ГПК ред.По изложените съображения моли да се постанови решение,с което да се отмени отказът на ДСИ при РС-Троян за прекратяване на изпълнителното производство по изп.д.№156/2008г.по описа на службата. Съдът Р  Е  Ш  И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като недопустима, жалбата на М.П.М. с ЕГН ,против действията на държавния съдия-изпълнител по изп.д.№156/2008г.по описа на СИС при РС-Троян,изразяващи се в отказ да бъде прекратено производството по изпълнителното дело и ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№98/2010г.по описа на ЛОС. Оставя без уважение искането на М.П.М.,с горните данни,за спиране на производството по изп.д.№156/2008г.по описа на СИС при РС-Троян,като неоснователно и недоказано.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл.437,ал.4 от ГПК.

Други: 
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ
съдебен изпълнител
дължимата сума
изпълнителният лист е погрешно издаден
 

Окръжен съд - Ловеч - Решение/23.03.201023.03.2010

Град: 
Ловеч
Съд: 
Окръжен съд - Ловеч
Дата: 
03/23/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПОЛЯ ДАНКОВА
ЧЛЕНОВЕ: ТАТЯНА МИТЕВА
ИВАНИЧКА КОНСТАНТИНОВА

Резюме: 

Подадена е жалба от Л.Р.А.  против действията на Държавен съдебен изпълнител при Тетевенския районен съд по изп.дело № 38 по описа на съда за 2008 година. В жалбата си излага, че не е била уведомена за наложения запор върху сметката и в “Банка ДСК” ЕАД, клон Тетевен, по която се превеждат субсидии за отглеждане на животни и запорът не е по молба на взискателя. Счита, че тези нейни вземания са несеквестируеми, тъй като са целева помощ от държавата за отглеждане на животни и запорът може да доведе до сериозни щети и невъзможност да изпълни задълженията си като земеделски производител към държавата. Моли да се отмени наложеният запор. Съдът Р    Е    Ш    И  : ПОТВЪРЖДАВА ДЕЙСТВИЯТА на ДЪРЖАВНИЯ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Районен съд-гр.ТЕТЕВЕН по изп.дело № 38/2008 година, с които е наложен запор по сметката на длъжника Л.Р.А.  в “Банка ДСК”ЕАД. Решението е окончателно и на основание чл.437 ал.4 от ГПК не подлежи на обжалване.

Други: 
жалба
съдебен изпълнител
подлежи на обжалване
молба на взискателя
вземания са несеквестируеми
 

Окръжен съд - Ловеч - Решение/09.06.2009

Град: 
Ловеч
Съд: 
Окръжен съд - Ловеч
Дата: 
06/09/2009
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.Д.
ЧЛЕНОВЕ:Н.Д.

В. А.

Резюме: 

Производството е образувано по реда на чл.435,ал.2 от ГПК. Жалбата е подадена от „КАПС”ООД, със седалище и адрес на управление:  представлявано от Управителя Т. А. В. – длъжник по изп.д.№23/2009г. на Държавен съдебен изпълнител при Тетевенския районен съд, като се обжалва принудителното отнемане на движими вещи. В жалбата се сочи, че извършеното от Съдия-изпълнител действие е незаконосъобразно по следните съображения: Заповед №100 от 29.01.2009г. по ч.гр.д.№91/2009г. на Тетевенския районен съд, въз основа на която е издаден изпълнителния лист не била слязла в сила. Възразява, че същата не им е връчена надлежно, поради което подали жалба до Ловешкия районен съд, която възпрепятствала влизането в сила на заповедта за изпълнение съгласно чл.416 от ГПК. Твърди, че въпреки че уведомили ДСИ за подадената частна жалба действията по изпълнението продължили. Освен това  на основание чл.420 от ГПК подали молба до Тетевенския районен съд за спиране на изпълнението, която е оставена без разглеждане. Моли да се отмени  незаконосъобразно извършеното на 11.03.2009г. на от ДСИ при РС - Тетевен принудително отнемане на движими вещи съгласно съставения на същата дата Протокол за принудително отнемане и предаване на вещи, намиращи се в производствената база на „КАПС”ООД, с.Гложене. Съдът Р   Е   Ш   И : ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата на „КАПС”ООД, със седалище и адрес на управление: с.  представлявано от Управителя Т. А. В. – длъжник по изп.д.№23/2009г. на Държавен съдебен изпълнител при Тетевенския районен съд против извършените от ДСИ при РС - Тетевен действия - принудително отнемане на движими вещи съгласно съставения на 11.03.2009г. Протокол за принудително отнемане и предаване на вещи, намиращи се в производствената база на „КАПС”ООД, с. като НЕОСНОВАТЕЛНА И НЕДОКАЗАНА. Решението не подлежи на обжалване.

Други: 
неоснователна и недоказана
съдебен изпълнител
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ
заповедта за изпълнение
 

Окръжен съд - Ловеч - Решение/07.07.2010

Град: 
Ловеч
Съд: 
Окръжен съд - Ловеч
Дата: 
07/07/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВА,
ЧЛЕНОВЕ: ЗОРНИЦА АНГЕЛОВА
ВАСИЛ АНАСТАСОВ

Резюме: 

С постановление от 12.04.2010 г.Държавният съдебен изпълнител при РС-Троян е  отказал да наложи принудителна административна мярка по чл.75,т.6 от ЗБЛД,по искане на взискателя „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ”АД,с ЕИК 831633691,със седалище и адрес на управление в гр.София,Район „Средец”,бул.”Витоша”№3,представлявана от пълномощника й адв.Г.И.-АК-Ловеч,спрямо длъжниците по изп.д.№35/2008г.по описа на Службата-С.М.П. и Х.И.П.-. Недоволен от това Постановление е оставал взискателят и чрез пълномощника си адв.Г.-АК-Ловеч,го обжалва. Съдът Р  Е  Ш  И : ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ,като неоснователна,частна жалба на „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ”АД,с ЕИК 831633691,със седалище и адрес на управление в гр.София,Район „Средец”,бул.”Витоша”№3,представлявана от пълномощника й адв.Г.Г.-АК-Ловеч,против Отказ на държавния съдия изпълнител при РС-Троян,оформен с постановление от 12.04.2010г.,за налагане спрямо длъжниците по изп.д.№35/2008г.по описа на Службата-С.М.П. и Х.И.П.-***,на мярката по чл.75,т.6 от ЗБЛД. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 437,ал.4 от ГПК.

Други: 
постановление
съдебен изпълнител
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ
представлявана
налагане
 

Окръжен съд - Ловеч - Определение/17.12.2009

Град: 
Ловеч
Съд: 
Окръжен съд - Ловеч
Дата: 
12/17/2009
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Опредeление
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОВКА КАЗАНДЖИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ПОЛЯ ДАНКОВА
ТАТЯНА МИТЕВА

Резюме: 

Подадена е жалба от „Интерамерикан България”ЗЕАД-София № 907/11.09.2009 г. против постановление на държавен съдебен изпълнител при Троянски районен съд от14.08.2009 г.,с което е спряно производството по изпълнително дело № 156/2008 г. по описа на ДСИ при ТРС на основание чл. 454,ал.1 от ГПК-внасяне на 30% от вземането на кредитора от длъжника М.М. и поемане на задължение за внасяне на 10% месечно. Съдът О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалба от „Интерамерикан България”ЗЕАД-София № 907/11.09.2009 г. против постановление на държавен съдебен изпълнител при Троянски районен съд от 14.08.2009 г.,с което е спряно производството по изпълнително дело № 156/2008 г. по описа на ДСИ при ТРС на основание чл. 454,ал.1 от ГПК-внасяне на 30% от вземането на кредитора от длъжника М.М. и поемане на задължение за внасяне на 10% месечно и прекратява настоящето производство. Определението е обжалваемо в седемдневен срок от съобщение на страните,че е изготвено пред ВКС.

Други: 
жалба
съдебен изпълнител
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ
недопустима жалба
обжалваемо в седемдневен срок
поемане на задължение
 

Окръжен съд - Враца - Решение 467/05.11.2009

Град: 
Враца
Съд: 
Окръжен съд - Враца
Номер: 
467
Дата: 
11/05/2009
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

Председател: Цветана Михайлова
Членове: Борислав Самоковски, Иван Иванов

Резюме: 

"В. с. 96"АД със седалище и адрес на управление гр.В. представлявано от изп.директор И. Г. П. чрез пълномощника си адв.С.Т. е обжалвал действията на Съдебния  изпълнител Г.Б.-извършения от него въвод във владение на 28.05.2009г. в поземлен имот 12259.1011.109 в кв.11"Складова зона" по плана на гр.В. *.В жалбата се твърди,че жалбоподателят е собственик на имота срещу който е насочено изпълнение и се позовава на нот.акт №14 т.V  рег.№6082  нот.дело №546/2005г. на нотариус Р.С..Посочва се,че позовавайки се на собствеността върху този имот жалбоподателят го е отдал под наем на "А."ЕООД.

Други: 
съдебен изпълнител
въвод във владение
 

Окръжен съд - Враца - Присъда 16/03.07.2009

Град: 
Враца
Съд: 
Окръжен съд - Враца
Дата: 
07/03/2009
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Присъда
Съдебен състав: 

Председател: Благовест Димитров
Съдебни заседатели: Д.К., Л.Г.

Резюме: 

Съдът признава подсъдимия Ц.Г.М., на работа като “държавен съдебен изпълнител” при РС гр. Мездра,  за НЕВИНЕН в това на 10.10.2005 год. в с. Камено поле, обл. Враца, в качеството си на длъжностно лице – “държавен съдебен изпълнител” към РС гр. Мездра да е нарушил служебните си задължения, като е предприел принудително изпълнение срещу фирма “Карди–С” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, с управител Д.И.К. по изпълнително дело №194/2005 год. по описа на РС гр. Мездра, а именно като да не е връчил призовка за доброволно изпълнение – чл. 325, ал.1 от ГПК /отм./, да не е назначен представител на длъжника – чл. 327 от ГПК /отм./, да не е предоставена възможност за обжалване от страните на описа и оценката – чл. 333, ал.1 от ГПК /отм./ и извършената продажба да не е била предварително оповестена – чл. 368, ал.3 от ГПК/отм./ с цел да набави за Е И П от гр. С имотна облага и от това да са настъпили значителни вредни последици за фирма “Карди-С”ЕООД гр. София, с управител Д.И.К. в размер на сумата 82 425.00 лв. и ГО ОПРАВДАВА по обвинението му по чл. 282, ал.2, във вр.ал.1 от НК.

Други: 
съдебен изпълнител