ПТП

Окръжен съд - Ловеч - Опредeление/01.12.2008

Град: 
Ловеч
Съд: 
Окръжен съд - Ловеч
Дата: 
12/01/2008
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

 

 
Резюме: 

Постъпила е жалба от Г.И.М. , с която моли, да бъде отменено Постановлението на Окръжна прокуратура – Ловеч и делото да бъде върнато за ново разглеждане със задължителни указания. Излага, че от събраните по делото доказателства е установено, че на пътното платно са се намирали четири коня, като трите са били в лявата лента за движение, а четвъртия – малкото конче – в дясната лента за движение, като движещия се в дясната лента за движение Венцислав Матов е загинал след удар в него. Налага довод, че собственика на животни е оставил без надзор конете, с което е създал непосредствена опасност за движещите се ППС и в двете ленти за движение. Твърди, че от материалите по делото – показания на разпитани свидетели и съставени актове на собственика на животните – се установява, че е обичайна практика конете да бъдат оставяни без надзор и да се разхождат по пътното платно по всяко време на денонощието, като тази порочна практика продължава и след процесния случай. Налага довод, че Постановлението за прекратяване на наказателното производство снема всякаква отговорност за собственика на животните, което е не само неправилно, но и създава предпоставки за нови случаи на ПТП, при които не са изключени и нови тежки произшествия. На следващо място не приема заключението на вещото лице В. Ангелов по автотехническата експертиза, с която е прието, че не посредствена причина за ПТП е високата скорост на движение, вероятно около 104 км/час. Въз основа на това заключение Прокуратурата прави извод, че вина за настъпилото ПТП има самия пострадал. Счита, че не е уточнено дали вината е само на пострадалия или той може да бъде определен като съпричинител. Налага извод, че е налице съществен пропуск в разследването, а именно изясняване собствеността на конете, като в Постановлението самия прокурор приема, че “не е установено по безспорен начин чия е собствеността на конете...”. С оглед на изложените несъответствия моли Постановлението да бъде отменено със задължителни указания относно прилагане на закона.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 243, ал. 5, т. 3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И :
ОТМЕНЯ Постановление от 11.11.2008 год. на П. Кръстинова – Зам. Окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Ловеч, с което е прекратено наказателното производство по дознание № 286/2008 год. по описа на РПУ – Тетевен, ВРЪЩА делото на Окръжна прокуратура Ловеч със задължителни указания относно прилагане на закона.
 Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и Окръжна прокуратура - Ловеч.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – В. Търново в седмодневен срок от изпращане на съобщение, че е изготвено.
Други: 
обжалване
протест
ПТП
ОТМЕНЯ Постановление
задължителни указания
 

Окръжен съд - Кюстендил - Решение/16.07.2010

Град: 
Кюстендил
Съд: 
Окръжен съд - Кюстендил
Дата: 
07/16/2010
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

Председател: НАДЯ ГЕОРГИЕВА
Членове: ДИАНА ДАНАИЛОВА, ЙОЛАНДА ЦЕКОВА
секретар: Г.А.
прокурор:К. Босачки
 

Резюме: 

Производството е по чл.313 и чл.314 НПК и сл.НПК. Образувано е по въззивна жалба от адв.А.К. като повереник на жалбоподателя и граждански ищец Д.А.П.срещу присъда № 26/ 09.03.2010 г., постановена по НОХД № 797/ 2008 г. по описа на Кюстендилския РС, с която са отхвърлени, като неоснователни, предявените граждански искове за имуществени и неимуществени вреди, претърпени в резултат на ПТП, настъпило на 28.07.2007 г. Във въззивната жалба се прави оплакване за неправилност на атакуваната присъда, поради необосноваността и незаконосъобразността й, в резултат на неправилно тълкуване на събраните по делото доказателства-гласни и писмени и неправилен правен извод за неоснователност на иска. Моли се за отмяна на протестираната присъда и за постановяване на решение, с което се уважи изцяло предявения иск. Сочи се, че допълнителни съображения ще бъдат изложени в с.з. В писмено възражение по чл.322 НПК ответникът по жалбата, чрез защитника му адв.Д.Д. е изразил становище за неоснователност на жалбата, поради липса на основание за ангажиране на гражданската отговорност на подсъдимия, доколкото настъпилото ПТП не е извършено виновно от него и не е в резултат на нарушено от него правило за движение по ЗДвП. Развити са съображения в подкрепа на тезата. По време на съдебните прения представителят на Окръжна прокуратура – гр.Кюстендил е молил за потвърждаване на атакуваната присъда, като законосъобразна и правилна. По изложените съображения проверяваната присъда на КРС следва да бъде отменена и делото върнато на същия съд за ново разглеждане от друг съдебен състав, без настоящият съд да обсъжда възраженията в жалбата за нарушаване на материалния и процесуален закони при постановяване на атакуваната присъда. Воден от горното и на осн. чл.335, ал.2 вр. с чл.348, ал.1, т.2 НПК вр. с ал.3, т.1, пр.ІІ-ро НПК, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ изцяло, като незаконосъобразна, присъда № 26/ 09.03.2010 г., постановена по НОХД № 797/ 2008 г. по описа на Кюстендилския районен съд и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

Решението не подлежи на обжалване или протестиране.

 

Други: 
въззивна жалба
ПТП
имуществени и неимуществени вреди
 

Окръжен съд - Пазарджик - Определение/10.04.2009

Град: 
Пазарджик
Съд: 
Окръжен съд - Пазарджик
Дата: 
04/10/2009
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

Председател: И.П.

Членове: К.С., Д.Б.
 
Резюме: 

Производството е по реда на чл.243, ал.7 от НПК. В жалбата се твърди, че определението на районният съд е незаконосъобразно, тъй като е издадено в нарушение на материалния закон, допуснати са съществени нарушения на процесуалните правила, налице е непълнота на доказателствата, както и е необосновано. В тази насока са изложени подробни съображения, които следва да мотивират настоящата инстанция да приеме, че определението на първоинстанционният съд е незаконосъобразно и като такова следва се отмени, съответно да се върне на прокуратурата преписката по дознанието за допълнително разследване за събиране на доказателства. Съдът, като прецени събраните по делото доказателства,  прие за установено следното: Видно от постановление за прекратяване на наказателно производство на Районна прокуратура – град Пазарджик от 16.01.2009 г.  се установява, че на основание чл. 243 ал.1 т.1 във връзка с чл. 24 ал.1 т.1 от НПК във връзка с чл.15 от НК, прокурор Н. Л. е прекратил досъдебното производство №793/07г. по описа на РУ на МВР- Пазарджик по отношение на Л.И. за престъпление по чл.343а, ал.1, б. “а” във връзка с чл.343, ал.1, б. “б” от НК във връзка с чл.5, ал.2, т.1 и чл.37, ал.1 от ЗДП. Недоволен от това определение е останала жалбоподателката, чрез нейния повереник, но в случая излаганите от него съображения за отмяна на обжалваното определение се явяват неоснователни и като такива следва да се оставят без уважение в резултат на което следва да се потвърди същото.
Визира се, че не е установено местоположението на двамата участника в ПТП и скоростта с която са се движили и двамата. Прави се коментар, че не е отчетено откога започва опасността за движението на М. Последната е имала обективна възможност да възприеме движещата се с велосипед пострадала и демонстрираща поведение, че ще навлезе на пътното платно без да спира. Сочи се в заключението, че удара е бил предотвратим и това би станало, ако водачката е отчела, че пострадалата демонстрира, че неправомерно ще навлезе на пътното платно и ще създаде опасност, а не да се предоверява на своето предимство, което в случая не е абсолютно.

В настоящият случай тези твърдения не се възприемат от настоящата инстанция и даващи й основания за отмяна на определението на съда и в последица от това постановлението на прокуратурата и връщане на делото за доразследване на последната.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Други: 
ПТП
 

Врачански окръжен съд - Определение/01.07.2009

Град: 
Враца
Дата: 
07/01/2009
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

Председател  Агнеса Ставарова

 ЧЛЕНОВЕ:     Веселка Иванова

мл.с. Иван Иванов

 

Резюме: 

Производството е по реда на чл.243, ал.7 от НПК.

Образувано е по жалба срещу Определение на Врачански районен съд, с което е потвърдено постановление на ВРП  за прекратяване на наказателното производство. Иска се въззивния съд да отмени съдебния акт, поради необоснованост и незаконосъобразност и да върне делото за доразследване. Основно се прави възражение срещу констатациите, направени в постановлението на прокуратурата и в определението на съда, че липсва правно релевантна причинно-следствена връзка между допуснатото нарушение на правилата за движение и настъпилото ПТП. Водач на лек автомобил е обвинен за неспиране на знак "Стоп" и отнемане на предимство на мотоциклет, с което е предизвикал ПТП.

С постановление  прокурорът е прекратил наказателното производство, като е приел, че в пряка причинно-следствена връзка с настъпилите общественоопасни последици е не поведението на обвиняемия, а на пострадалия , който самонадеяно решил, че ще избегне ПТП, като без да намали или спре и в нарушение на чл.20, ал.2 от ЗДвП, преминал в съседната лява лента за попътно движение, с което поставил себе си и другия участник в условия, при които катастрофата била неизбежна.

 Настоящият съдебен състав намира, че жалбата е неоснователна и не са налице основанията за отмяна на съдебния акт.

 

 

Други: 
ПТП
Определение за прекратяване на наказателно производство
 

Окръжен съд - Враца - Определение/01.07.2009

Град: 
Враца
Съд: 
Окръжен съд - Враца
Дата: 
07/01/2009
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Агнеса Ставарова

 ЧЛЕНОВЕ:     Веселка Иванова, мл.с. Иван Иванов

 

Резюме: 

Производството е  образувано  по жалба на П.Н.Т. *** срещу определение № 289/15.05.2009г. на Врачански районен съд,  с което е потвърдено постановление на ВРП от 24.03.2009г. за прекратяване на наказателното производство  водено срещу И.Й.И.за допуснатото от И. нарушение на правилата за движение и настъпилото ПТП.

Съдът О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И: ПОТВЪРЖДАВА определение № 289/15.05.2009г., постановено по ЧНД № 594/09г. на ВРС, VІ наказателен състав, с което е потвърдено постановление на ВРП от 24.03.2009г. за прекратяване на наказателното производство по ДП № 399/08г. по описа на ВРП, водено срещу И.Й.И. за престъпление по чл.343, ал.1, б.”б”, вр.чл.342, ал.1 от НК.

Други: 
ПТП
средна телена повреда
 

Окръжен съд - Враца - Протокол/12.05.2009

Град: 
Враца
Съд: 
Окръжен съд - Враца
Дата: 
05/12/2009
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Протокол
Съдебен състав: 

  Председател: Благовест Димитров

Резюме: 

Признава Ц.А.И. – виновен в това, че на 03.11.2008 год. " при управление на МПС "Фиат Уно" ****** е нарушил правилата за движение -  и по непредпазливост е причинил смъртта на И. П. Х.  като деянието е извършено в пияно състояние - концентрация на алкохол в кръвта 2,14 промила, поради което и на основание чл. 343 ал.3 предл.1 б."б" във вр с чл. 342 ал.1 НК вр с чл. 54 НК, му налага наказание ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода. На основание чл. 66 ал.1 НК изтърпяването на наказанието се отлага за срок от ПЕТ ГОДИНИ.

Други: 
съдебна практика
нетрезво състояние
ПТП
смърт по непредпазливост
 

Окръжен съд - Враца - Протокол/11.05.2009

Град: 
Враца
Съд: 
Окръжен съд - Враца
Дата: 
05/11/2009
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Протокол
Съдебен състав: 

Председател: Снежана Наумова

Резюме: 

Споразумение между защитата и прокурора - относно причиняване на смърт по непредапазливост при управление на лек автомобил. Наказанието е лишаване от свобода за 2 години (изтърпяването се отлага с 3 години) и лишаване от право да се управлява МПС за срок от 1 година.

Други: 
съдебна практика
споразумение
ПТП
смърт по непредпазливост
 

Хасковски окръжен съд - Протокол/21.05.2009

Град: 
Хасково
Съд: 
Хасковски окръжен съд
Дата: 
05/21/2009
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Протокол
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Р.Р.

Резюме: 

Споразумение между защитата и прокурора - относно причиняване на смърт по непредапазливост при управление на лек автомобил. Наказанието е 6 месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66 ал.1 от НК отлага изпълнението му за срок от 3 години. На основание чл.343г вр.чл.49 ал.2 обвиняемият следва да бъде лишен от право по чл.37 т.7 от НК - да управлява МПС за срок от 18 /осемнадесет/ месеца.

Съдът одобрява споразумението.

Други: 
съдебна практика
споразумение
ПТП
смърт по непредпазливост
 

Хасковски окръжен съд - Протокол/01.12.2009

Град: 
Хасково
Съд: 
Хасковски окръжен съд
Дата: 
12/01/2009
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Протокол
Съдебен състав: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТРАТИМИР ДИМИТРОВ

Резюме: 

Споразумение между защитата и прокурора - относно причиняване на смърт по непредапазливост при управление на лек автомобил. Наказанието е лишаване от свобода за 1 година и 1 месец (изтърпяването се отлага с 3 години.

Други: 
съдебна практика
споразумение
ПТП
смърт по непредпазливост
 

Хасковски окръжен съд - Протокол/01.03.2010

Град: 
Хасково
Съд: 
Хасковски окръжен съд
Дата: 
03/01/2010
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Протокол
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ФИЛИП ФИЛИПОВ    

Резюме: 

Споразумение между защитата и прокурора - относно причиняване на смърт по непредапазливост на повече от едно лице при управление на МПС - лек автомобил. Наказанието е лишаване от свобода за 3 години (изтърпяването се отлага с 5 години)

Други: 
съдебна практика
споразумение
ПТП
смърт по непредпазливост
условна присъда