прекратяване на производство

Окръжен съд - Кюстендил - Протокол/19.01.2010

Град: 
Кюстендил
Съд: 
Окръжен съд - Кюстендил
Дата: 
01/19/2010
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Протокол
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИРОСЛАВ НАЧЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА БРАТАНОВА,
МЛ.СЪДИЯ:МИХАИЛ МАЛЧЕВ
секретар: Е.С.
прокурор: Костадин Босачки

 

Резюме: 

СЪДЪТ намира, че няма пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, като същевременно с оглед разпоредбите на чл.327 от НПК, за неизменност на съдебния състав, следва да препотвърди извършените действия до този момент, обективирани в определението от 15.12.2009 год., поради което О П Р Е Д Е Л И: ПОТВЪРЖДАВА определението на КОС от 15.12.2009 год. за внасяне на делото в съдебно заседание, което определение е от друг съдебен състав. КЮСТЕНДИЛСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, след съвещание намери, че в настоящия случай е на лице хипотезата на чл.323, ал.1, т.2 от НПК. Присъдата на ДРС, с която е допуснато приложение на чл. 25 от НК е от 25.09.2009 г. Същата е обявена на подсъдимия. Жалбата в частта по чл.25 от НК е депозирана едва на 30.11.09 г., т.е извън срока по чл.319 от НПК. Същевременно, доколкото за редовността е длъжен да следи първоинстанционния съд, на основание чл.323 от НПК, счита, че производството по настоящата инстанция следва да бъде прекратено, а делото да бъде изпратено на съдия от първоинстанционния - Дупнишки районен съд, който е длъжен да изпълни чл. 323, ал.1, т.3 от НПК, поради което, О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по ВНОХД № 470 от 2009 год. по описа на КОС и ВРЪЩА делото на Районен съд - Дупница за изпълнение по чл.323 от НПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРОТОКОЛЪТ се написа в съдебно заседание.

 

Други: 
жалба
прекратяване на производство
 

Окръжен съд - Враца - Протокол/27.05.2010

Град: 
Враца
Съд: 
Окръжен съд - Враца
Дата: 
05/27/2010
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Протокол
Съдебен състав: 

Председател:БЛАГОВЕСТ ДИМИТРОВ

 Членове:ХРИСТИНА МИХАЙЛОВА    мл. съдия ЕЛЕНА ДОНКОВА

Резюме: 

Съдът намира, че следва производството по настоящето дело да бъде прекратено по оттегляне на подадения протест от прокурора, поради което и на основание чл.324 от НПК

  О П Р Е Д Е Л И :  ПРЕКРАТЯВА производството по ВНОХД №229/2010г. по описа на ВОС.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

Други: 
прекратяване на производство
 

Окръжен съд - Враца - Определение/ 30.07.2010

Град: 
Враца
Съд: 
Окръжен съд - Враца
Дата: 
07/30/2010
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

Председател: Цветана Михайлова
Членове: Мария Аджемова, Мл. съдия: Елена Донкова

Резюме: 

Производство по реда на чл.345, ал.1, вр.чл.249, ал.3 НПК. С разпореждане от 24.06.2010 г., постановено по НОХД № 356/2010 г. по описа на Районен съд - гр.Бяла Слатина, съдията-докладчик е прекратил съдебното производство на основание чл.249, ал.2, вр.чл.248, ал.2, т.3 НПК и е върнал делото на Районна прокуратура - гр.Бяла Слатина за отстраняване на допуснати  нарушения на процесуалните правила.
Недоволна от прекратителното разпореждане е останала Районната прокуратура, която в законоустановения срок е подала частен протест с оплакване за неправилност, необоснованост и незаконосъобразност на постановения съдебния акт. Изложени са съображения, че съда е коментирал въпроси по съществото на делото, които не касаят нарушени процесуални права на обвиняемия и неговия защитник, на пострадалия или на неговите наследници, както и че е дал указания, които за разследване на определени факти, чието установяване е безпредметно. Прави се искане за отмяна на разпореждането и връщането на делото на Районен съд - гр.Бяла Слатина с указания за насрочване на същото в открито съдебно заседание.

Други: 
съдебна практика
прекратяване на производство
 

Окръжен съд - Враца - Определение/ 22.07.2010

Град: 
Враца
Съд: 
Окръжен съд - Враца
Дата: 
07/22/2010
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН МАРИНОВ

Резюме: 

Производството е по реда на чл. 243, ал.4 НПК. Образувано по жалба от В.Н.Ц. и Ц.Т.Ц., чрез повереника им адв. С.Г. против постановление на ОП - гр.Враца от 05.07.2010 г. за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 50/2008 г. по описа на ОП - гр.Враца (ДП № 497/2008 г. на РУ на МВР - гр.Враца).
С посоченото постановление прокурор при Окръжна прокуратура - гр.Враца е прекратил наказателното производство на основание чл.243, ал.1, т.1, във вр.чл.24, ал.1, т.1 НПК, образувано срещу неизвестен извършител за извършено престъпление по чл.123, ал.1 НК. На основание чл.243, ал.2 НПК, с постановление от 08.07.2010 г. наказателното производство е прекратено и по отношение на обвиняемите, като са отменени и взетите по отношение на същите мерки за неотклонение. Жалбоподателите изразяват становище, че събраните в хода на досъдебното производство доказателства са интерпретирани тенденциозно и избирателно, поради което е незаконосъобразен и решаващия извод за липса на престъпление по чл.123, ал.1 НК. Молят съда да отмени атакуваното постановление като незаконосъобразно и необосновано и да върне делото на прокурора с указания относно прилагането на закона.

Други: 
прекратяване на производство
тенденциозно интерпретиране
чл.123
ал.1 НК.
 

Окръжен съд - Враца - Определение/ 15.07.2010

Град: 
Враца
Съд: 
Окръжен съд - Враца
Дата: 
07/15/2010
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:БЛАГОВЕСТ ДИМИТРОВ
ЧЛЕНОВЕ:ПЕНКА ПЕТРОВА, ЕВГЕНИЯ СИМЕОНОВА

Резюме: 

С Определение № 380/14.05.2010 год.,постановено по чнд № 733/2010 год.Врачанският районен съд е потвърдил Постановление от 20.04.2010 год.на прокурор от Районна прокуратура гр.Враца,с което е прекратено наказателното производство по ДП № 1971/2009 год.по описа на Районна прокуратура гр.Враца/№1963/2009 год.по описа на РУ МВР гр.Враца/,образувано против Ч.Г.К. ,управител на “А.”ООД с.В.,обл. В. за престъпление по чл.216 ал.1 от НК.
Недоволен от постановеното определение е останал М.Ц.Ц. ,управител на“А. А.”ООД В.,който го е обжалвал.Правят се твърдения в жалбата,че определението е неправилно и необосновано. Излагат се съображения,че лицето Ч.К. е извършил престъпление по чл.216 ал.1 от НК чрез посредствено извършителство,като е наредил на трактористите на фирмата да изорат площта засята с рапица,с което е същата е унищожена.Прави се искане в подадената жалба да бъде отменено постановеното определение.

Други: 
прекратяване на производство
унищожение
чл.216 ал.1 от НК.
 

Окръжен съд - Враца - Определение/ 04.08.2010

Град: 
Враца
Съд: 
Окръжен съд - Враца
Дата: 
08/04/2010
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ИВАН МАРИНОВ
ЧЛЕНОВЕ:СНЕЖАНА НАУМОВА мл.съдия ЕЛЕНА ДОНКОВА

Резюме: 

В.Ж.Д.  е обжалвала определение № 558/24.06.2010 год., постановено по ЧНД № 985/2010 година, с което Районен съд Враца е потвърдил постановление от 19.05.2010 год. на Районна прокуратура Враца, за прекратяване на наказателно производство по ДП № 1295/09 г., образувано срещу Б.Т.Т.  за престъпление по чл.343 ал.1, б.”б” вр.чл.342 НК.
В жалбата се твърди, че обжалваното определение и постановлението на ВрРП са необосновани и незаконосъобразни, тъй като изводът за наличие на предпоставките по чл.243 ал.1 т.1 НПК, не се подкрепя от събраните по делото доказателства. Излага се становище, че е налице съставомерност на деянието по чл.343 ал.1 б.”б” вр.чл.342 ал.1 НК. Поддържа се, че при разследването не е извършена обективна, всестранна и пълна оценка на обстоятелствата по делото. Моли се за събиране на допълнителни доказателствени средства. С оглед на това, се прави искане да бъдат отменени изцяло, както атакуваният съдебен акт, така и постановлението на ВрРП, а делото да се върне на РП Враца със задължителни указания относно прилагането на закона. Депозирана е допълнение към жалбата, с което са представени три броя снимки на местопроизшествието.

Други: 
съдебна практика
прекратяване на производство
чл.243 ал.1 т.1 НПК
 

Окръжен съд - Враца - Определение/ 01.07.2010

Град: 
Враца
Съд: 
Окръжен съд - Враца
Дата: 
07/01/2010
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

Председател:ЛИДИЯ КРУМОВА

Резюме: 

Производството е по реда на чл. 243, ал.3 и сл. от НПК и е образувано по жалба, подадена от Н.Г.В.,против постановление на ВОП от 9.06.2010год. за прекратяване на наказателното производство, образувано по ДП № 1934/2009год. по описа на ОП Враца / ДП № 1061/2009год. по описа на РУ на МВР Враца/, против неизвестен извършител за престъпление по чл. 115, вр. с чл. 18, ал.1 от НК. В жалбата се навеждат доводи за прекратяване на наказателното производство при непълнота на доказателствата - неизвършиени очни ставки между пострадалите свидетели В., Ц. и М. от една страна и св. И. Т. от друга страна, като се прави искане за отмяната му и връщане на делото на прокурора с указание за внасяне на обвинителен акт.

Други: 
съдебна практика
прекратяване на производство
очна ставка
 

Окръжен съд - Враца - Определение 1/22.02.2010

Град: 
Враца
Съд: 
Окръжен съд - Враца
Дата: 
02/22/2010
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА НАУМОВА
ЧЛЕНОВЕ: ПЛАМЕН ПЕТКОВ, мл. съдия ВЕРОНИКА БОЗОВА

Резюме: 

Производство по реда на чл.243, ал.7, вр. ал.6 НПК. Образувано е по жалба от М.Е.П. против Определение №33 от 15.01.2010 г. по ч.н.д. №53/2010 г. по описа на РС Враца, с което е потвърдено Постановление на ВРП от 13.11.2009 г. за прекратяване на наказателно производство по ДП №1963/2009 г. Жалбоподателят, с неясно формулирано, но извличащо се от жалбата искане, моли да бъде отменено Определението на РС Враца и Постановлението на ВРП за прекратяване на наказателното производство, твърдейки, че същото е постановено при непълнота на доказателствата, че щетите от престъплението са в по-голям размер от установения по досъдебното производство, както и че не му е изпратен препис от постановлението за прекратяване.

Други: 
съдебна практика
прекратяване на производство
 

Окръжен съд - Враца - Определение 1/19.02.2010

Град: 
Враца
Съд: 
Окръжен съд - Враца
Дата: 
02/19/2010
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

Председател: Снежана Наумова
Членове: Евгения Симеонова, Мл. съдия: Елена Донкова

Резюме: 

Производство по реда на чл. 243, ал.7, във вр.ал.6 НПК и е образувано по протест на Районна прокуратура - Мездра против Определение № 6 от 13.01.2010 г., постановено по реда на чл.243, ал.4 НПК по н.ч.д. № 6/2010 г. по описа на Районен съд - Мездра, с което е отменено постановление от 18.12.2009 г. за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 5/09 г. по описа на същата прокуратура.
В протеста си представителят на РП – Мездра навежда доводи и съображения, че определението на съда е неясно и противоречиво, с оглед на което прави искане същото да бъде отменено като незаконосъобразно.

Други: 
съдебна практика
прекратяване на производство
незаконосъобразност
 

Окръжен съд - Враца - Определение 2/10.02.2010

Град: 
Враца
Съд: 
Окръжен съд - Враца
Дата: 
02/10/2010
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МИХАЙЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: МИРОСЛАВ ДОСОВ, мл. съдия ВЕРОНИКА БОЗОВА

Резюме: 

Производство по реда на чл.345 НПК. Образувано е по частна жалба от К.Д.К. против Разпореждане от 27.11.2009 г. на РС Мездра, с което на основание чл.24, ал.1, т.1 НПК е прекратено наказателното производство по н.ч.х.д. №538/2009 г. Жалбоподателят навежда доводи за  незаконосъобразност на обжалвания акт, доколкото в правните си изводи съдът е приел, че деянието, описано в частната тъжба не е извършено при форма на вина умисъл и същото не съставлява престъпление. Моли Разпореждането да бъде отменено, а делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

Други: 
съдебна практика
прекратяване на производство
умисъл