НК

Окръжен съд - Плевен - Решение/27.01.2011

Град: 
Плевен
Съд: 
Окръжен съд - Плевен
Дата: 
01/27/2011
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

Председател: Александър Григоров
секретаря К.Д.

Резюме: 

Постъпило е предложение на ПОП по реда на чл.375 от НПК за освобождаване на П.Г.  от наказателна отговорност с налагане на адм. наказание на осн. чл.78а, ал.І от НК за това, че на 13.05.2008г. в гр.Плевен, като земеделски производител - физическо лице, представил неверни сведения в Общо Заявление за единно плащане на площ под №15920411/13.05.2008г. с УИН 1529050817529 и УРН 194365 пред Областна Разплащателна Агенция гр.Плевен на ДФ "Земеделие", други подобни. Представителят на ПОП поддържа предложението, така както е направено с искане да бъде признат обвиняемия за виновен по му обвинението, по което е привлечен на досъдебното производство и се наложи административно наказание глоба в максимален размер. Обвиняемият лично и чрез защитника си изразява становище, че обвинението е недоказано и неоснователно и следва да се постанови оправдаване на обвиняемия. Съдът Р  Е  Ш  И  : ПРИЗНАВА обвиняемия П.Г.  за невинен в това, че на 13.05.2008г. в гр.Плевен, като земеделски производител - физическо лице, представил неверни сведения в Общо Заявление за единно плащане на площ под №15920411/13.05.2008г. с УИН 1529050817529 и УРН 194365 пред Областна Разплащателна Агенция гр.Плевен на ДФ "Земеделие", че използва /обработва/ Блокове земеделско стопанство от Система за идентифициране на земеделските парцели /СИЗП/ и № на парцелите както следва: 1804437 частично  недопустима за подпомагане в размер на 0. 72 ха /допустима – в размер на 1. 08 ха/ - БЗС № 56722-1050-3; 1804222 частично  недопустима за подпомагане в размер на 4. 59 ха /допустима – в размер на 8. 55 ха/ - БЗС № 56722-309-1; 1804461 частично  недопустима за подпомагане в размер на 0. 34 ха /допустима – в размер на 0. 65 ха/ БЗС № 56722-1066-1; 1804824 -  частично  недопустима за подпомагане в размер на 0. 25 ха /допустима – в размер на 0. 0.48 ха/ БЗС № 56722-1069-1; 1804774 - изцяло недопустим за подпомагане в размер на 0.74 ха; БЗС № 56722-1179-1; 2024258 - частично  недопустима за подпомагане в размер на 1. 04 ха /допустима – в размер на 0. 15 ха/ БЗС № 87597-371-1; 2024257 - частично  недопустима за подпомагане в размер на 0. 15 ха /допустима – в размер на 0. 13 ха/ БЗС № 87597-373-1; 1804457 частично  недопустима за подпомагане в размер на 0. 65 ха /допустима – в размер на 2. 02 ха/ БЗС № 56722-1060-1; 1804388 - частично  недопустима за подпомагане в размер на 2. 05 ха /допустима – в размер на 5. 85 ха/ БЗС № 56722-1000-1; 1804950 - частично  недопустима за подпомагане в размер на 0. 05 ха /допустима – в размер на 0. 26 ха/ БЗС № 56722-859-19; 1804353 частично  недопустим за подпомагане в размер на 0. 17 ха /допустима – в размер на 1. 17 ха/ БЗС № 56722-461-1; 1805017 – изцяло недопустим за подпомагане в размер на 1. 6 ха БЗС № 56722-1296-1; 1803485 - изцяло недопустим за подпомагане в размер на 3. 49 ха БЗС № 56722-141-1; 1804618 - частично  недопустим за подпомагане в размер на 0. 11 ха /допустима – в размер на 3.6 ха/ БЗС № 56722-459-2; 1872035 - частично  недопустим за подпомагане в размер на 0. 18 ха /допустима – в размер на 3. 48 ха/ БЗС № 73523-94-3; 1804982 - изцяло недопустим за подпомагане в размер на 0. 3 ха БЗС № 56722-231-5; 1804211 -  изцяло недопустим за подпомагане в размер на 2. 01 ха БЗС № 56722-302-1; 1804329 частично  недопустим за подпомагане в размер на 2. 88 18 ха /допустима – в размер на 6.76 ха/ БЗС № 56722-325-1; 1804265  - частично  недопустим за подпомагане в размер на 0. 53 ха /допустима – в размер на 2.74 ха/ БЗС № 56722-311-1; 1872038 частично  недопустим за подпомагане в размер на 0. 51 ха /допустима – в размер на 2.11 ха/ БЗС № 73523-92-2; 1803489 частично  недопустим за подпомагане в размер на 1. 09 ха /допустима – в размер на 1.01 ха/ БЗС № 56722-258-1; 1804312 частично  недопустим за подпомагане в размер на 0. 99 ха /допустима – в размер на 4.19 ха/ БЗС № 56722-323-1; 1804488 частично  недопустим за подпомагане в размер на 2. 27 ха /допустима – в размер на 0.29 ха/ БЗС № 56722-165-2; 1804832 изцяло недопустим за подпомагане в размер на 0. 45 ха БЗС № 56722-1157-1; 1803506 частично  недопустим за подпомагане в размер на 0.07 ха /допустима – в размер на 1. 59 ха/ БЗС № 56722-258-2; 1804861 изцяло недопустим за подпомагане в размер на 0. 99 ха БЗС № 56722-263-1; 1872004 частично  недопустим за подпомагане в размер на 0.58 ха /допустима – в размер на 8.42 ха/ БЗС № 56722-1052-4; 1872017 - частично  недопустим за подпомагане в размер на 0.66 ха /допустима – в размер на 4. 35 ха/ БЗС № 56722-1296-1; 1805022 изцяло недопустим за подпомагане в размер на 1. 39 ха БЗС № 56722-156-1; 1803463 -  изцяло недопустим за подпомагане в размер на 0. 72 ха; 1803478 - частично  недопустим за подпомагане в размер на 4. 24 ха /допустима – в размер на 0. 61 ха/ БЗС № 56722-1045-4; 1804632 - изцяло недопустим за подпомагане в размер на 1. 3 ха БЗС № 56722-1181-1; 1871978 - частично  недопустим за подпомагане в размер на 14. 51 ха /допустима – в размер на 15. 58 ха /БЗС № 56722-1055-1; 1872012 - частично  не допустим за подпомагане в размер на 0. 63 ха /допустима – в размер на 5. 23 ха/БЗС № 73523-171-2; 1804882  - изцяло недопустим за подпомагане в размер на 11. 73 ха/БЗС № 56722-631-1; 1804452 частично  недопустим за подпомагане в размер на 1. 28 ха /допустима – в размер на 1. 68 ха/БЗС № 56722-1057-1; 1803516, 1803513, 1803512, 1803519/намиращи се в общ БЗС № 3376929/  частично недопустими за подпомагане в размер на 0. 12 ха /допустима в размер на 1. 28 ха/; 1804121 и 1804144 /намиращи се в общ БЗС № 3382414/ частично  недопустими за подпомагане в размер на 0. 8 ха /допустима – в размер на 8. 88 ха/ и Парцели с № 2024324 , № 1804295, № 1804299 /намиращи се в  общ БЗС № 3383265/ –  частично  недопустима за подпомагане на трите парцела общо в размер на 2. 85 ха /допустима – в размер на 20.73 ха/ или общо като недопустима за подпомагане площ от 69. 59 ха, тъй като не се обработват или поддържат в добро земеделско и екологично състояние, в нарушение на задължението да предостави верни сведения /регламентирано в чл.З ал.1 от Наредба №107 за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ/, за да получи средства от фондове предоставени от Европейския съюз на българската държава по Схема за единно плащане на площ /СЕПП/ в размер на 28027.87лв., /като общия размер на недопустимата субсидия би възлязла на 8 918. 42 лв. за недопустимите за подпомагане  69. 59 ха/, съставляващи субсидия по СЕПП част от оперативна програма на ЕС "Директни плащания на площ”, като деецът не е получил исканите средства, поради което и на основание чл.304 пр.1 вр.чл.378 ал.4 т.2 от НПК го оправдава по повдигнатото обвинение по чл.248а ал.2 вр.ал.1 от НК.
Решението може да се обжалва или протестира пред ВТАС в 15-дневен срок от днес.

Други: 
предложение
НК
фондове предоставени
повдигнатото обвинение
общия размер
подпомагане
 

Окръжен съд - Ловеч - Присъда/04.02.2009

Град: 
Ловеч
Съд: 
Окръжен съд - Ловеч
Дата: 
02/04/2009
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Присъда
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: И.И.
ЧЛЕНОВЕ:
1. Е.Д.
2. В.А.
секретар: С.Г.
прокурор: Д.Д.

Резюме: 

ОТМЕНЯ присъда № 50/07.10.2008 г. по НОХ д. № 181/2008 г. по описа на РС-Троян, като вместо нея ПОСТАНОВЯВА: ПРИЗНАВА подсъдимата Ц.Т.Г., родена на 11.02.1973 г. в гр. Троян, живуща  българска гражданка, със средно образование,, разведена, безработна, не осъждана, ЕГН  за НЕВИНОВНА в това да е за времето от 27.08.2007 г. до 21.09.2007 г. в гр. Троян, обл. Ловешка, при условията на продължавано престъпление пред надлежен орган на властта- дознател Антоанета Маринова Симеонова от Областна дирекция „Полиция”-гр. Ловеч, като свидетел по досъдебно производство № 393/2007 г. по описа на РПУ-Троян, образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 149, ал. 1 от НК, устно съзнателно потвърдила неистина- на 27.08.2007 г. по ЧН д. № 419/2007 г. по описа на РС-Троян с думите: „В края на месец април…. пред блока ме посрещнаха децата С., П. /…/, А. и сестрата на П. Те ми казаха, че са видели как К. е хванал дъщеря ми и я дърпа за косата, пипа я по гърдите и я пипа по срамните части…. Отидохме където работи Кемал- в заведението „При братята”. Децата дойдоха и пред него казаха, че са видели и няма какво да отрича. Твърдяха, че закача и други деца…. При разговора в заведението той потвърди, че е пипал детето и ми обеща за в бъдеще да не я закача. След това пак я беше закачал.…..Имам съседка Д., която също е свидетел, тя присъства на разговора, който проведохме с Кемал пред заведението, където работи. Тя каза, че е видяла К., че я пипа по „цицките” и отпред. Била е на терасата и е видяла…… К. В.- мъжът, с когото живях 8 години на семейни начала…… Всяка нощ, след като заспя, той е ходил при нея. От четири годишна възраст …… Баща ми, който е осиновител- Т. П. Г., той  също е имал сексуални контакти с нея. Заплашвана е да се съблича. След отказ е казвал, че ще я убие или ще убие мене….” както и в това на 21.09.2007 г. устно съзнателно да е потвърдила неистина с думите: „На следващия ден…… Т. и К. са влизали в апартамента…. И са правили едновременно секс с нея, като са ползвали презервативи.….. На следващия ден- петък, ….. дядо й дошъл и пробвал да влезе, но видял, че ключът е сменен. Т. влязъл в комшията Б. Б. през страничния прозорец е влязъл в апартамента  да търси ключ от вътрешната страна на бравата”, поради което Я ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение по чл. 290, ал. 1, пр. 1, във вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Разноските по делото на основание чл. 190, ал. 1, пр. 1 от НПК остават за сметка на Държавата. Присъдата може да се обжалва и протестира пред ВКС в 15-дневен срок от днес.

Други: 
присъда
НК
ключът е сменен
ОПРАВДАВА
средно образование
 

Окръжен съд - Ловеч - Определение/29.01.2010

Дата: 
01/29/2010
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВА
ЧЛЕНОВЕ:         
1. ТАТЯНА МИТЕВА
2. МАГДАЛЕНА СТАНЧЕВСКА
секретар Д.П.
прокурор  ПОЛЯ МИТКОВА

Резюме: 

С определение № 53/23.01.10 г., постановено по НЧ д. № 114/10 г. Ловешкият  районен съд, трети  наказателен състав,  е взел мярка за неотклонение "Задържане под стража" по отношение на Н.П.Г. – ЕГН  обвиняем по дознание № 50/2010 г. по описа на РУ-МВР гр.Ловеч, за престъпление по чл. 196 ал.1,т.2,във вр.195,ал.1т.3, пр.2 и т.4, във връзка с чл.26, ал.1 и във вр.с чл.29, ал.1,б.”а” и б.”б” от НК.
Срещу определението, в срока по чл. 64, ал. 6 от НПК, е постъпила жалба от Н.П.Г., който моли да бъде преразгледана определената му мярка за неотклонение „Задържане под стража” и бъде постановена по-лека такава. Съдът О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА определение № 53/23.01.10 г., постановено по ЧН д. № 53/10 г., на Ловешкият районен съд, трети наказателен състав, с което  е взета мярка за неотклонение "Задържане под стража" по отношение на Н.  П.Г. ЕГН-  обвиняем по досъдебно производство № 50/2010 г. по описа на РУ-МВР гр.Ловеч, за престъпление по чл. 196, ал.1,т.2,във вр.195,ал.1т.3, пр.2 и т.4, във връзка с чл.26, ал.1 и във вр.с чл.29, ал.1,б.”а” и б.”б” от НК.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване

Други: 
ПОТВЪРЖДАВА
НК
мярка за неотклонение
наказателен състав
срока
 

Окръжен съд - Ловеч - Определение/18.03.2009

Град: 
Ловеч
Съд: 
Окръжен съд - Ловеч
Дата: 
03/18/2009
Отрасъл от правото: 
Накзателно право
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: И.И.
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:
1. В.Б.
2. Й.Б.
секретар З.К.
прокурор П.М.

Резюме: 

Постъпила е молба от Р.Д.М., ЕГН –  с която моли, съда да постанови определение, с което да бъде реабилитиран, тъй като счита, че са налице условията на чл. 87 от НК. В съдебно заседание молителят се явява лично, поддържа молбата си по изложените в нея съображения. Моли да бъде реабилитиран по отношение наложеното му наказание по НОХ д. № 129/2002 г. на Ловешки окръжен съд.
Съдът О П Р Е Д Е Л И: РЕАБИЛИТИРА Р.Д.М. ЕГН –  по присъда от 06.11.2002 г. по НОХ д. № 129/2002 г. в сила от 06.12.02 г. по описа на Ловешки окръжен съд, като заличава осъждането му и отменя за в бъдеще последиците които  законите свързват със самото осъждане. Определението подлежи на жалба или протест пред АС-В. Търново в 7-дневен срок от днес.

Други: 
молба
НК
съдебно заседание
РЕАБИЛИТИРА
законите
 

Окръжен съд - Ловеч - Определение/17.11.2010

Град: 
Ловеч
Съд: 
Окръжен съд - Ловеч
Дата: 
11/17/2010
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Опредeление
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА СТАНЧЕВСКА
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:
1.    А.Д.
2. Й.Б.
секретар Д.К.
прокурор КИРИЛ ПЕТРОВ

Резюме: 

Постъпила е молба от В. И.И., с ЕГН  с която моли да бъде съда да постановено определение, с което да бъде реабилитиран, тъй като счита, че са налице условията на чл. 87 от НК.   В съдебно заседание молителят се явява лично и с адв. Б., която поддържа молбата си по изложените в нея съображения. Моли да бъде реабилитиран на основание чл. 87 ал. 1 от НК. Представителят на Окръжна прокуратура – Ловеч даде заключение, че са налице предпоставките на чл. 87 ал. 1 от НК, като излага подробни съображения в тази насока.
Съдът О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И: РЕАБИЛИТИРА В. И.И., с ЕГН  на основание чл. 87, ал. 1 от НК. Определението подлежи на жалба или протест пред АС-В. Търново в 7-дневен срок от днес.

Други: 
молба
НК
подробни съображения
съдебно заседание
 

Софийски окръжен съд - Решение/04.03.2008

Град: 
София
Съд: 
Софийски окръжен съд
Дата: 
03/04/2008
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Е К
ЧЛЕНОВЕ : ЛР К
Р Б

Резюме: 

Производството е по чл.313 и следващите от НПК и е образувано по повод на подадена въззивна жалба  срещу присъда № 98 / 21.12.2006 год., постановена по н.о.х.д. № 265 / 2006 год. по описа на РС – гр.Ихтиман.

С горепосочената присъда първоинстанционният съд е признал подсъдимия И А П за виновен в това, че  е причинил на М Е К средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на долната челюст в областта на дясното й рамо, причинило на пострадалата затрудняване на дъвченето и говореното, поради което и на основание чл.129, ал.2, вр.ал.1, вр.чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го е осъдил на пробация.

Подсъдимият обжалва, като твърди, че в хода на съдебното следствие не са събрани достатъчно доказателства, от които по безспорен и несъмнен начин да се установява, че е автор на престъплението.

Съдът потвърждава присъдата.

Други: 
съдебна практика
НК
жалба
телесна повреда
 

Софийски окръжен съд - Решение/23.06.2008

Град: 
София
Съд: 
Софийски окръжен съд
Дата: 
06/23/2008
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

 Председател: П П
 Членове: О Б
 Н Н
 

Резюме: 

Производството е по чл.318 и сл. вр. чл.313 НПК, образувано по жалба от адв.В В – защитник на подсъдимия И М И от Елин Пелин, Софийска област с ЕГН: по НОХД № 96/2006 г. по описа Районен съд – гр.Елин Пелин срещу невлязлата в сила присъда, постановена по същото дело.
С атакуваната присъда е признат за виновен и осъден И М И от Елин Пелин, Софийска област с ЕГН: за престъпление по 129, ал.2 вр. ал.1 НК, затова, че на г. в гара П, Софийска област е причинил средна телесна повреда на К Д С от гр.София, изразяваща се в счупване на кукестата кост на китката на дясната ръка, причинило му трайно затрудняване на движението на дясната ръка и счупване на шиловидния костен израстък на лакътната кост на лявата ръка, причинило му трайно затрудняване на движението на лявата ръка, за което при условията на чл.54 НК му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от девет месеца

Други: 
съдебна практика
НК
присъда
телесна повреда
 

Кърджалийски окръжен съд - Присъда 2 /26.01.2009

Град: 
Кърджали
Съд: 
Окръжен съд - Кърджали
Номер: 
2
Дата: 
01/26/2009
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Присъда
Съдебен състав: 

 

П редседател ЙОРДАНКА ЯНКОВА
Членове
Съдебни заседатели СТОЯНКА ВЕЛЕВСКА
МАРИЯ ТОДОРОВА
Секретар ХРИСТИНА КОСТОВА
Прокурор ДИМИТРИНА ДЕЛЧЕВА

Резюме: 

Окръжен съд Кърджали признава Н.М.Н., роден на хх.хх.хххх год. в гр.К., с постоянен адрес в същия град, български гражданин, разведен, осъждан, с начално образование, пенсионер по болест, с ЕГН, за ВИНОВЕН в това, че на
19.07.2008 год. в гр.Кърджали, отнел чужди движими вещи – пари в размер на 80 лева от владението на С.Т.Х. от гр.К., с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила и грабежът е придружен със средна телесна повреда, причинена на С.Т.Х., изразяваща се в избиване на първи долен ляв зъб, първи горен десен зъб и първи горен ляв зъб, довело до трайно затрудняване на дъвченето и говоренето , поради което и на основание чл.199, ал.1, т.3, във вр с чл.198, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на наказание “лишаване от свобода” за срок от 1 /една/ година и 2 /два/ месеца, при първоначален “общ” режим на изтърпяване на наказанието, на основание чл. 46 ал.1 б.”б” от ЗИН.
 

Други: 
съдебна практика
НК
телесна повреда
присъда
 

Кърджалийски окръжен съд - Решение 1/21.01.2009

Град: 
Кърджали
Съд: 
Окръжен съд - Кърджали
Номер: 
1
Дата: 
01/21/2009
Отрасъл от правото: 
Търговско право
Съдебен състав: 

Председател: Веселина Кашикова

Членове: Пламен Александров, Йорданка Янкова

Резюме: 

С присъда № 123/18.11.2008 година, постановена по н.ч.х.д. № 123/2008 година, Момчилградският районен съд е признал Ш.А.М. от с. Ч., общ. К. за виновна в това, че на 17.07.2008 година в местността „Райково” в землището на с. Ч., общ. К. причинила на Д.А.Ч. от с.с. лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на болка и страдание без разстройство на здравето- престъпление по чл. 130, ал.2 от НК, за което и на основание чл. 78а от НК я е освободил от наказателна отговорност и й е наложил административно наказание глоба в размер на 500 лева.

Присъдата е обжалвана. Жалбодателят твърди, липсвали свидетели за извършеното престъпление, които да потвърдят, че Ш.М. е ударила тъжителя. Свидетелите дали противоречиви показания, като не се изяснявало с какво е бил ударен тъжителят, че Липсвали свидетели за извършеното престъпление, които да потвърдят, че Ш.М. е ударила тъжителя. Свидетелите дали противоречиви показания, като не се изяснявало с какво е бил ударен тъжителят.

 

Други: 
съдебна практика
жалба
НК
телесна повреда