неоснователна и недоказана

Окръжен съд - Ловеч - Решение/09.06.2009

Град: 
Ловеч
Съд: 
Окръжен съд - Ловеч
Дата: 
06/09/2009
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.Д.
ЧЛЕНОВЕ:Н.Д.

В. А.

Резюме: 

Производството е образувано по реда на чл.435,ал.2 от ГПК. Жалбата е подадена от „КАПС”ООД, със седалище и адрес на управление:  представлявано от Управителя Т. А. В. – длъжник по изп.д.№23/2009г. на Държавен съдебен изпълнител при Тетевенския районен съд, като се обжалва принудителното отнемане на движими вещи. В жалбата се сочи, че извършеното от Съдия-изпълнител действие е незаконосъобразно по следните съображения: Заповед №100 от 29.01.2009г. по ч.гр.д.№91/2009г. на Тетевенския районен съд, въз основа на която е издаден изпълнителния лист не била слязла в сила. Възразява, че същата не им е връчена надлежно, поради което подали жалба до Ловешкия районен съд, която възпрепятствала влизането в сила на заповедта за изпълнение съгласно чл.416 от ГПК. Твърди, че въпреки че уведомили ДСИ за подадената частна жалба действията по изпълнението продължили. Освен това  на основание чл.420 от ГПК подали молба до Тетевенския районен съд за спиране на изпълнението, която е оставена без разглеждане. Моли да се отмени  незаконосъобразно извършеното на 11.03.2009г. на от ДСИ при РС - Тетевен принудително отнемане на движими вещи съгласно съставения на същата дата Протокол за принудително отнемане и предаване на вещи, намиращи се в производствената база на „КАПС”ООД, с.Гложене. Съдът Р   Е   Ш   И : ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата на „КАПС”ООД, със седалище и адрес на управление: с.  представлявано от Управителя Т. А. В. – длъжник по изп.д.№23/2009г. на Държавен съдебен изпълнител при Тетевенския районен съд против извършените от ДСИ при РС - Тетевен действия - принудително отнемане на движими вещи съгласно съставения на 11.03.2009г. Протокол за принудително отнемане и предаване на вещи, намиращи се в производствената база на „КАПС”ООД, с. като НЕОСНОВАТЕЛНА И НЕДОКАЗАНА. Решението не подлежи на обжалване.

Други: 
неоснователна и недоказана
съдебен изпълнител
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ
заповедта за изпълнение
 

Окръжен съд - Ловеч - Опредeление/10.02.2010

Град: 
Ловеч
Съд: 
Окръжен съд - Ловеч
Дата: 
02/10/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Опредeление
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПОЛЯ ДАНКОВА

ЧЛЕНОВЕ: ТАТЯНА МИТЕВА
ИВАНИЧКА КОНСТАНТИНОВА
Резюме: 

Подадена е частна жалба от П. Д. М. от град София, управител на „Рархи” ЕООД – София, против определение № 788/ 12.11.2010 година на Районен съд – Ловеч, постановено по ч.гр.д. № 1661/ 2009 година по описа на същия съд, в частта с която на М. като физическо лице е наложена обезпечителна мярка „ограничение върху задграничния му паспорт от 09.12.2009 година”, като счита същата за незаконосъобразна. Излага съображения, че е допустимо налагане на обезпечителни мерки върху имуществото на длъжника по бъдещия иск, а такъв е „Рахи” ЕООД, а той като управител на дружеството няма качество на длъжник, за да бъде наложена такава мярка по отношение на него. Моли в този смисъл да бъде отменено допуснатото обезпечение в частта, с която на него като физическо лице му е наложена обезпечителна мярка „ограничение върху задграничния паспорт от 09.12.2009 година”. В този смисъл определение определение № 788/ 12.11.2010 година на Районен съд – Ловеч, постановено по ч.гр.д. № 1661/ 2009 година по описа на същия съд, в частта с която на П. Д. М. като управител и едноличен собственик на капитала на „Рархи” ЕООД - София е наложена обезпечителна мярка „забрана за напускане на РБългария на едноличния собственик на капитала и Управителя на „Рархи” ЕООД – София – П. Д. М., ЕГН , следва да бъде отменено и вместо него постановено отхвърляне на исканото обезпечение. Водим от горните съображения и на основание чл.396, вр. 278, ал.2 от ГПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯВА определение № 788/ 12.11.2010 година на Районен съд – Ловеч, постановено по ч.гр.д. № 1661/ 2009 година по описа на същия съд, в частта с която на П. Д. М. като управител и едноличен собственик на капитала на „Рархи” ЕООД - София е наложена обезпечителна мярка „забрана за напускане на РБългария на едноличния собственик на капитала и Управителя на „Рархи” ЕООД – София – П. Д. М., ЕГН ”, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на „ВЕЛГА” ООД – Ловеч, ЕИК 110007784, със седалище и адрес науправление: бул. „Мизия”, представлявано от В. Г. Д., на основание чл. 390 във вр. с чл. 397, ал.1, т.3 от ГПК за допускане на обезпечение на бъдещ иск против „Рархи” ЕООД – София, ЕИК 200377665, със седалище и адрес на управление: град софия, 1582, район Искър, ж.к. „Дружба-2”, блок 416, вх. А, ет.3, ап. 8, представлявано от П. Д. М., за заплащане на сумата от 11 996 лева, с правно основание чл. 318 от ТЗ, чрез налагане на обезпечителна мярка по чл. 397, ал.1, т.3 от ГПК - „забрана за напускане на РБългария на едноличния собственик на капитала и Управителя на „Рархи” ЕООД – София – П. Д. М., ЕГН като неоснователна и недоказана. Определението може да се обжалва пред Върховния касационен съд на РБ с частна жалба в едноседмичен срок от връчването на препис от настоящото определение.

Други: 
частна жалба
обезпечителна мярка
отхвърляне на исканото обезпечение
неоснователна и недоказана